Referat fra møde torsdag den 09. maj 201 9 kl. 18:30 

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Elisabeth Bastholm, Poul Worch, Jens B. Nielsen, Kurt Rasmussen, Visti Christoffersen, Ellen Wejdling, 

Afbud: Karen Henriksen, Thor Temte, Otto Høst. 

 • 1 Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Poul B. Eriksen

Referent: Ellen Wejdling 

 • 2 Præsentation
  • 1 Af hensyn til nyt medlem af lokalrådet Ellen Wejdling blev mødet indledt med en præsentationsrunde.
  • 2 Billede af lokalrådet: Det blev besluttet, at der skal tages et gruppebillede når flest muligt er til stede.
 • 3 Godkendelse af referat fra sidste møde.
  • 1 Referat fra møde den 11. april 2019 godkendt.
  • 2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. Referat punkt 5) Kurt har forsøgt at finde kontaktperson i Tyvelse i forbindelse med planlægning af lokalrådsmøder i Tyvelse. Kurt forsøger at få en aftale om, at lokalrådsmøderne i september eller oktober kan afholdes i Tyvelse.
 • 4 Godkendelse af dagsorden.
  • 1 Dagsorden godkendt
 • 5 Orientering ved formand/medlemmer.
  • 1 Formanden:
   • 1.1 Gadeteater, Rejseladen: Der er kommet en henvendelse fra teateret Rakkerpak om at de tilbyder et antal gratis forestillinger. Rejseladen er interesseret.
   • 1.2 Lokalråd for Næstved bymidte: Visti orienterede om, at der arbejdes på at få etableret et lokalråd for Næstved Bymidte.
   • 1.3 Formandsmøde 14 sept. – Glumsø LK vært
   • 1.4 Bekæmpelse af Bjørneklo. Næstved Kommune har vedtaget en plan for bekæmpelse af bjørneklo. Efter planen har alle grundejere pligt til at bekæmpe planten. Næstved kommune lavet aftale om bjørneklobekæmpelse med får på spånpladegrunden.
   • 1.5 Møde om mobilitet: Movia og Næstved Kommunes Landdistriktsudvalg er vært ved møde om mobilitet på landet: Hvordan bliver det nemmere at komme rundt uden bil de steder, hvor der er langt mellem husene og længere mellem busserne? Mødet er 13. maj, kl. 17.30 – 20.30 i Multihallen VUC, Teatergade 23, 4700 Næstved. Elisabeth deltager
   • 1.6 Opfølgning på at togbusser kører ad små veje (over Herlufmagle) i stedet for af store vej (Nyvej – Sorø/Næstved-vejen). DSB vil tage ideen med i den fremadrettede planlægning. Visti vil bede Næstved Kommune om at rette henvendelse til DSB.
   • 1.7 Næstved Kommune har ”udbudt” 5 pladser til konferencen ”Den bæredygtige landsby” i Skælskør den 19. juni. Ellen vil gerne deltage. Visti melder tilbage til Næstved Kommune.
  • 2 Medlemmer:
   • 2.1 Møde med TU: Jens K. orienterede om mødet med TU. Det var et meget positivt og konstruktivt møde. Der deltog 4 repræsentanter fra Glumsø og en fra hver af de andre områder Herlufmagle, Tybjerg og Skelby.
    • 2.1.1 TU har vedtaget, at der skal etableres cykelsti fra Skelby til Ulstrup og at Ulstrup Mosevej skal renoveres så den bliver cykelvej. Vejens linjeføring fremgår at TU’s dagsorden nr. 59 29. april 2019. (Jens K.tager med på næste møde)
    • 2.1.2 Næstved Kommune/vej var positiv i forhold til at se på manglende bredde på fortov fra Købmandsgården til Søvang. (Elisabeths forslag)
    • 2.1.3 I forbindelse med den overordnede plan for stier m.v. opfordrede TU lokalrådene til at arbejde med den lokale tilgængelighed til naturen og stinet. (Punkt om stier sættes på dagsordenen til næste møde).
    • 2.1.4 Muligheden for at ændre vejen mellem Herlufmagle og Glumsø til en ”2 minus 1 vej” blev drøftet. Herlufmagle er umiddelbart ikke interesseret, mener der er for dårlige oversigtsforhold. (Punktet sættes på dagsordenen til næste møde).
    • 2.1.5 Lokalrådet afleverede liste over mulige ønsker. (Punktet sættes på dagsordenen til næste møde).
   • 2.2 Reception Kultur og Fritid: Jens B., Poul og Elisabeth deltog i receptionen.
   • 2.3 Gavlmaleri. På baggrund af Pouls’s samtale med Claus M. Pedersen/NK arbejdes videre med ideen om et gavlmaleri i Glumsø? Poul tager kontakt til Henning, der ejer ejendommen Bavelsevej 1, om han kan være interesseret i, at lokalrådet arbejder videre med ideen om et gavlmaleri på den store gavl. 
 • 6 Status på projekter / opgaver
  • 1 Ung i Glumsø: Der er planlagt arrangeres et LAN-Party i hallen inden sommerferien. Løbende aktiviteter tages op igen efter sommerferien.
  • 2 Stationsbygningen: Visti og Poul B orienterede om, at forhandlingerne med DSB, om leje af underetagen til kontorfællesskaber etc. at lokalrådet kan leje underetagen. Der er flere firmaer der har vist seriøs interesse for at leje. Forhandlingerne indeholder også Lokalrådet arbejder videre med ideen om at bibeholde ventesal og toilettet.
  • 3 Badestranden (Jens B): Næstved kommune har sendt udkast til ny dispensation, hvor lokalrådets ønske til udformning efterkommes. Denne er sendt i høring. Jens B arbejder videre med finansieringen.
  • 4 Udskiftning af bænke ved Hjertestien (Jens K): Jens K har ansøgt om midler til udskiftning af dårlige bænke med gode bænke på hjertestien. Ansøgningen er sendt til handicaprådet der administrere en mindre pulje til handicapforanstaltninger. TU har anbefalet projektet. Lokalrådet har bemyndiget Jens til at søge pengene.
  • 5 Sansotek – håndtering af reservedele + nyt musik repertoire (Jens K). Jens rykker for reservedele til Sansoteket og skaffer brugsanvisning for musikanlæg. Visti hjælper med at skifte musik.
  • 6 Pølsevognspladsen (Poul Worch). Poul tager fat på projektet efter sommerferien.
 • 7 Andre opgaver/projekter
  • 1 Suså Projektet (malermusling m.m.) – hvem overtager fra Alice: Ellen overtager.
  • 2 Trafik/veje/etc. – hvem overtager efter Alice/Morten og Arne: Kurt er interesseret i at overtage arbejdet, hvis møder ligger udenfor almindelig arbejdstid. Visti tjekker om vi har en plads i rådet og hvornår møderne ligger.
  • 3 TU affaldssortering og andet vedr. affald. – hvem tager denne. Ellen og Karen tager opgaven og Visti tilmelder Ellen og Karen (Elisabeth følger projektet).
  • 4 Punkt til næste dagsorden: Oversigt over arbejdsopgaver.
 • 8 KOKS
  • 1 Nyt ”set-up” – Visti informerer. KOKS både fredag og lørdag. Fredag bliver der musik og spisning for de unge og open air. Konceptet for lørdag fastholdes.
  • 2 Tema for LK’s stand 2019: Tema drøftes på næste møde.
  • 3 Banner, flyers, roll-up, beach flag. Poul får lavet en ny roll-up.
  • 4 Chokolade – noget andet? Forslag: Klistermærker
  • 5 Økonomi: Visti søger om penge til koks i NK – aktivitetskonto. 
 • 9 Presse
  • 1 Månedens tema: LAN-party, når det er afholdt. 
 • 10 Økonomi
  • 1 Sponsorstøtte til Rejseladen! Lokalrådets sponsorstøtte til Rejseladen fremgår ikke af Rejseladens hjemmeside. Jens B tager kontakt til Rejseladen.
  • 2 Oprydning/lukning af projekter: Jens B gennemgik projekterne. 
 • 11
  • 1 Info – LK struktur, forretningsorden, m.m. kursus nye medlemmer m.fl.: Visti kommer med forslag til datoer for kursus for nye medlemmer og gamle der trænger til en genopfriskning.
  • 2 Efterårets møder fastlagt (se nedenstående)

Næste møder:

Lokalrådsmøde: Torsdag 20. juni.

Sommerferie

Lokalrådsmøde: Torsdag 8. august.

Lokalrådsmøde: Torsdag 19. september (Evt. Tyvelse).

Lokalrådsmøde: Torsdag 17. oktober (Evt. Tyvelse).

Lokalrådsmøde: Torsdag 21. november.

Juleferie

 

 

Referat fra møde torsdag den 11. april 2019

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Karen Eberhardt Henriksen, Kurt Rasmussen, Poul Worch, Elisabeth Bastholm

Afbud: Otto Høst og Ellen Wejdling

1     Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Thor Temte

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

2     Præsentationsrunde

Af hensyn til de nye medlemmer af lokalrådet blev mødet indledt med en præsentationsrunde

 3     Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Genvalg af Visti Christoffersen

Næstformand: Genvalg af Jens Knudsen

Kasserer: Genvalg af Jens B Nielsen

Sekretær: Karen Eberhardt Henriksen

Det blev samtidig vedtaget, at formanden og kassereren skal have adgang til lokalrådets NemId

 4     Godkendelse af dagsorden:

Godkendt med de ændringer, at ordstyreren ønskede at flytte Punkt 5 op som punkt 4 og Punkt 7 blev flyttet op som Punkt 6

 5     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Møde 21-02-2019

Visti har opsat reflekser på granitstøtten ved Storegade – udfor trappen ind til Kroen

Kurt har kontaktet de aktive i ”Møllebæksalen” i Tyvelse (NTG) for at tilbyde hjælp med fundraising eller andet. Kurt følger op.

Dette mindede Lokalrådet om, at vi igen skal flytte møder ud i lokalområderne!

”By-viceværter” – Kurt tager action via Facebook

Kommunikation – Visti har taget kontakt til Anne-Grethe Guldfelt, hun vil gerne hjælpe og har allerede hjulpet med omtale i Glumsø Ugeavis.

Referatet blev hermed godkendt.

 6     Evaluering af Generalforsamlingen – Borgermødet torsdag den 28. marts 2019

Der var enighed om at begge møder gik godt, og at det var meget positivt med så stort et fremmøde. Det fungerede rigtig godt med højtaleranlægget. Det var selvfølgelig lidt uheldigt, at vi ikke var godt nok forberedte på de skriftlige afstemninger (stemmesedler). Og vi skal huske, at indlede med at vise, hvem der sidder i Lokalrådet. Lokalrådet skal forsat arbejde på at finde gode emner og gode oplægsholdere til et Borgermøde, som afholdes i forlængelse af Generalforsamlingen. Men vi skal sørge for, at oplægsholderne ikke kommer til at bruge unødig tid i forbindelse med generalforsamlingen. Der var stor ros til indlægsholderne fra Banedanmark og Næstved Kommune, deres indlæg var informative og de svarede klart på spørgsmålene.

 7     Orientering ved formand/medlemmer.

7.1  Formanden:

7.1.1        Møde for alle lokalrådsformænd i Næstved Kommune den 16. marts. Ikke alle lokalråd var repræsenteret. Der komme måske endnu et lokalråd, idet man forsøger, at starte et lokalråd i Næstved Midtby.

7.1.2        City Night i Glumsø bliver den 4. juni. Gymnastikforeningen arrangerer motionsløb (Glumsø løbet) og en gymnastikopvisning inden Glumsø løbet. Der vil også være veteranbiler og veteranmotorcykler at kigge på. Kurt står for den nødvendige afspærring af Storegade.

7.1.3         De nye låsekort til cykelparkeringen ved stationen er taget i brug den 8. april og indtil videre, er der solgt 19 kort.

7.1.4        Den 2. maj har Teknisk Udvalg i Næstved Kommune inviteret lokalrådene i Tybjerg, Herlufmagle, Skelby og Glumsø til dialogmøde på ”Kroen” i Glumsø. Foreløbig har 4 fra Glumsø lokalråd meldt si til at deltage. Der blev foreslået følgende emner til mødet (hvoraf Visti udvælger 2 der sendes til TU):

7.1.4.1                          Cykelstier mellem Skelby og Glumsø – eventuelt over Ulstrup

7.1.4.2                          2-1 vej mellem Herlufmagle og Glumsø.

7.1.4.3                          Vej Sandbyvej (Sandby – Glumsø) er dødensfarlig for cyklister

7.1.4.4                          Nedsat hastighed i Østergade (bump eller andet?)

7.1.4.5                          Afstribningen under jernbanebroen i Østergade bør ænders

7.1.4.6                          Fortovet på hjørnet af Bavelsevej og Storegade bør gøres handicapvenligt.

7.1.4.7                          Opførelse af Spangen i Næsby

7.1.4.8                          Ny asfalt på det første stykke af Sorøvej (fra Nyvej til Skolevej)

7.1.5           Den 13. maj afholder Landdistriktsudvalger (Thor formand) møde for alle lokalråd i Næstved Kommune, emnet er: Fremkommelighed på Landet. Der vil blive drøftet muligheder for samkørsel eller andre måder at hjælpe hinanden på i landområderne. Vi skal huske at nævne Plustur, som er en mulighed, hvis der ikke er anden offentlig transport.

7.1.6           Dansk Rakkerpak (teatergruppe hjemhørende i Næstved Kommune) vil gerne ud og optræde i lokalområderne. Det kunne evt. være i forbindelse med KOKS (hvis tidspunktet passer) eller måske en optræden i Næsby anlæg. Visti videresender til Kurt og Frank i Næsby.

7.1.7           Der bliver ikke arbejdet videre med Kløverstier i øjeblikket. Men der arbejdes videre med stien mellem Glumsø – og Sorø stationer. Her er Spangen i Næsby en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre projektet.

7.1.8           Nogle borgere har indsendt ansøgning til Banedanmark om at forlænge støjskærmen langs med jernbanen i sydlig retning ud af Glumsø. Lokalrådet bakker op om denne ansøgning.

7.2  Medlemmer:

7.2.1          Programmet for Dannebrogsdagen den 15. juni er ved at være på plads. Der vil være optog med Dannebrogsfaner fra Kroen til Kirken. Derefter er der Gudstjeneste i Kirken kl. 14 med efterfølgende kaffe og kage i Præstegårdens have. Kl 15:30 er der fællessang i haven (tovholder Lokalrådet v/ Poul Eriksen). Til dette er doneret kr 4.800,- fra lokalrådens ekstrapulje til musikken. Dagen slutter med besøg på Cykelmuseet.

7.2.2            Der er givet tilsagn om at få lagt rød asfalt på Sorøvej (2 – 1 vej)

7.2.3            IT-klubben for seniorer, som mødes på Kroen, har søgt Næstved Kommune om penge til en projektor. Pengene er søgt med inspiration fra Godt Liv på Landet, Mette Dinesen har hjulpet IT-klubben med ansøgningen.

7.2.4             Der er kommet forslag om at nedtage sejlet på Sansoteket om vinteren, for at det ikke skal blive ødelagt. Visti vil godt påtage sig nedtagning og opsætning af sejlet. Der er stadig opbakning til ideen om at få elektroniske spil på vægen ind til Biblioteket (som en del af Sansoteket), men lige i øjeblikket er der ingen, som har tid og lyst til at arbejde videre med ideen.

7.2.5              En af Skov- og Naturstyrelsens røde pæle er rådnet og væltet. Poul W sender et billede med angivelse af placeringen til Poul E, som derefter kontakter Skov- og Naturstyrelsen. I samme moment følger Poul op på reparation af Shelters.

 8     Status på projekter / opgaver:

8.1  Kurt: Ung i Glumsø har afholdt deres andet arrangement i Glumsø Hallen og denne gang kom der 35 unge, hvilket er godt 10 mere end første gang. Så der er god opbakning. Nu har de unge selv arrangeret Lan-party den 25-26. maj, hvor der maks. kan være 40 deltagere. Poul W undersøger, hvor de har mulighed for at søge penge til arrangementet (Poul har efterfølgende videresendt oplysninger). Der er også forslag om filmaften i BIO og Pizza-aften i Glumsø Pizza-House.

8.2  Poul E: DSB har overdraget brugsretten til underetagen i Stationsbygningen til den gruppe, som arbejder på at udnytte lokalerne til erhverv og kontorer. DSB er interesseret i at få gang i projektet, og de vil rydde lokalerne i stand herunder fjerne disken i det gamle billetsalg. Indtil videre er der 1 erhvervsdrivende, som gerne vil lave forretning i et af lokalerne.

8.3  Jens BN: Næstved Kommune har givet grønt lys til at opføre en Badebro fra Hjertestien og lige ud i søen, men ikke til det vinklede sidestykke, som var en del af ansøgningen. Jens vil indsende en revideret ansøgning, hvor kommunen bliver bedt om at genoverveje sidestykket, hvis det bliver udført i gennemsigtig komposit. Grunden til afslag var nemlig, at der ikke ville komme lys nok igennem broen til søen. Jens har efterfølgende indsendt en revideret ansøgning.

8.4  Pølsevognspladsen: Poul W påtog sig opgaven med at arbejde videre med ideer omkring pladsen evt. i sammenhæng med udsmykning af hegnet ind mod ”Form og Frisørs” have. Visti sender de ideer/skitser som allerede eksisterer til Poul.

 9     Økonomi:

Vi skal huske i forbindelse med arrangementer, projekter mm at søge om midler i alle de fonde / puljer, hvor det er relevant.

10 Eventuelt.

På næste møde skal vi planlægge, hvornår og hvor vi holder møder i lokalområderne. Kurt spørger Tyvelse, om de er interesserede i at komme først på listen.

Næste møder:

Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj – afbud fra Karen EH
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.

Sommerferie

Referat fra Borgermøde torsdag den 28. marts 2019

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

Generalforsamling 28.3.2019

Præsentationerne fra mødet vil blive tilgængelige på Glumsø & Omegns Lokalråds hjemmeside.

Ringsted – Femern Banen ved Klaus Jørgensen, projektdirektør Banedanmark

Elektrificering og sporfornyelse af strækningen Ringsted – Nykøbing F forventes færdig i 2021.

I øjeblikket og frem til efter påske kører der togbusser fra Glumsø i begge retninger. Dette vil gentage sig i 2020, hvor der bliver en periode på 5 mdr. (april-september)

I Glumsø området vil der komme vejlukninger i forbindelse med broarbejde følgende to steder:

Nyvej/Sandbyvej lukkes marts 2020

Holmager

På banens vestside opsættes støjskærme gennem byen fra Østergade til til Bøgevej. Der bliver samme type, som er opsat i Næstved. Hvis beboerne langs med støjskærmen og/eller lokalrådet henvender sig, vil der måske blive mulighed for at plante f.eks. vedbend langs med støjskærmen for at dække den. Men det er IKKE en del af projektet. En anden mulighed, som heller ikke er del af projektet, er kunst på skærmene.

Der etableres ny gangbro over banelegemet i forbindelse med at stationen flyttes længere ned mod Østerskov. Den nuværende gangbro kan ikke genanvendes/bevares fordi banelegemet bliver bredere.

Bl.a. på grund af Lokalrådets indsats vil der blive etableret en ny forplads syd for stationsbygningen. Arbejdet udføres i 2020 som et samarbejde mellem Banedanmark og Næstved Kommune.

Broen på Ravnstrupvej over jernbanen ved CC Brun får nyt slidlag efter bulerne er blevet rettet ud.

Der er fælles EU krav vedrørende fysiske forhold for gangbesværede/handicappede i forbindelse med offentlige anlæg. Alle disse krav bliver i sagens natur overholdt i forbindelse med etablering af den nye station.

Der bliver mulighed for at tjekke rejsekort ud og ind på begge perroner ved den nye station.

Peter Kapiczynski Nielsen, Projektleder NK: Lokalrådet har også arbejdet for at stien fra Østergade til stationen bliver forbedret. Næstved kommune har lyttet og vil opgradere stien med fast belægning og lys. Men stien kan på grund af arealet desværre ikke gøres handicapvenlig. Arbejdet vil blive udført i 2020 i den periode, hvor banestrækningen er lukket.

Spånpladegrunden ved Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune.

(Dette var et informations – og dialog indlæg, ikke et debatoplæg)

For at komme videre med planerne om boligbyggeri på grunden skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Næstved Kommune (NK) overtog grunden med de faldefærdige fabriksbygninger fra Alm. Brand, som havde overtaget grunde i forbindelse med en konkurs tilbage 2008.

NK har stået for nedrivningen af fabriksbygningerne, Staten har betalt ½-delen af omkostninger ved nedrivningen.

NK er stadig i gang med at kortlægge forureningen på arealet. Der er ansat et firma til at udtage prøver i alle lag i kvadrater på 1 x 1 m på hele grunden. Man ved allerede, at der jord, som skal bortskaffes, men det er ikke mere forurenet, end at det evt. kan benyttes til støjvolde ud mod Nyvej. Visse dele af arealet er lettere forurenet, men på disse områder kan eventuelt placeres veje og P-pladser. Dette vil der blive taget hensyn til i en ny lokalplan.

Carsten Rasmussen pointerede, at NK ønsker flere indbyggere i Glumsø, og at NK ønsker et pænt/spændende blandet byggeri hvori der også indgår almennyttige boliger/lejemål, men dette vil også indgå i lokalplanen.

Evt. overskud fra salg af grundene vil kunne anvendes til f.eks. fortov til børnehaven Haletudsen o. lign.

Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Erhvervsudvalget:

Et enigt udvalgt har sagt ja til, at der kan udarbejdes et forslag til lokalplan for området. Arbejdet med lokalplan forslaget startes i efteråret 2019, hvor NK vil afholde et borgermøde om lokalplan forslaget. Udvalget vil gerne have input til forslaget, så hvis man har forslag/ideer opfordres man til at møde op på borgermødet.
Men man er også velkommen til at fremsende forslag til udvalget. En arbejdsgruppe under Glumsø & Omegns Lokalråd har det sidste års tid arbejdet på en råskitse til lokalplanforslaget, som vil blive sendt til NK.

Det er NK, som udarbejder og vedtager lokalplanen, og det er NK, som sælger grundene. Byggeriet kan tidligst begynde i foråret 2020.

Det gamle autoværksted, som er nabo til spånpladegrunden, vil også blive omfattet af lokalplanen. Så er det op til ejeren, om grunden vil blive sat til salg. Der er risiko for, at grunden er olieforurenet.

Søbeskyttelseslinjen vil blive overholdt og der ændres ikke på den offentlige adgang i området.

Der var forslag fra salen om at starte en gruppe, som vil skabe en andelsboligforening, der vil indgå, som en del af den samlede bebyggelse.

Badebro i Glumsø Sø ved Jens Bybeck Nielsen

Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse, søens ejer har givet samtykke til opførelse af en badebro.

Badebroen skal være handicapvenlig i tråd med NK’s ønske om, at forbedre de handicappedes muligheder for adgang til offentlige steder i kommunen. Derfor er ønsket om at tilføje et sidestykke til badebroen ret væsentligt, fordi det give mulighed for, at kørestole kan vende på broen.

Opførelsen af anlægget må først begynde i september af hensyn til dyrelivet i søen.

Som tidligere nævnt bliver søens vandkvalitet målt hver 3. uge og resultatet af prøverne kan ses på infotavlen ved badestranden.

”Pølsevognsgrunden” ved Visti Christoffersen

Det areal i hjørnet af P-pladsen mellem ”Form og Frisør” og Bageren, hvor der tidligere stod en pølsevogn, har lokalrådet mulighed for at indrette med kunst, borde-bænke eller andet. Eller måske en blanding af flere ting.

Lokalrådet efterlyste forslag til arealets anvendelse. Det blev foreslået at bytte med hjørnet overfor – tæt på bageren. Det ville give borgerne nemmere mulighed for at nyde kaffe og kage købt hos Bageren.

Visti Christoffersen afsluttede mødet med at takke for det store fremmøde og de mange bemærkninger og forslag.

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 28. marts 2019

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

a.      Valg af stemmetællere:

Lotte Johansen

Generalforsamling 28.3.2019 Bente Frantzen

Ellen Wejdling

Claus Meyer

b.      Valg af dirigent:

Poul Worch blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

c.       Formandens beretning:

Projektet Sansoteket er afsluttet, legepladsen blev indviet i forbindelse med KOKS 2018 og den bliver flittigt brugt.

Danmarks korteste badestrand er også blevet en succes, der er blevet dannet en Vinterbaderforening, som i samarbejde med Lokalrådet er i færd med at søge tilladelse samt midler til opførelse af en badebro.

Ung i Glumsø er et nyt initiativ, som har afholdt ét arrangement for den gruppe af unge som er gamle nok til at gå i 8. klasse men endnu ikke fyldt 18 år. Det næste arrangement er planlagt i begyndelsen af april. Målet er at kunne tilbyde aldersgruppen lokaler, hvor de kan mødes.

Lokalrådet sørger for at den aflåste cykelparkering ved stationen fortsætter. Lokalrådet sælger nøglebrikker til aflukket.

Lokalrådet arbejder på at indgå samarbejde med DSB om at udleje den gamle stationsbygning til kontorlokaler eller andet erhverv.

Formanden nævnte også at Lokalrådet generelt har et godt godt samarbejde med kommunens politikere og forvaltningen, dog kunne han ikke undlade at nævne et enkelt eksempel, hvor det ikke fungerer, nemlig at formå kommunen til at hjælpe med årlige, relative små beløb lokalrådet kan anvende til drift/vedligeholdelse af dvi. Installationer opført i Glumsø og Omegn. Dette eksempelvis indkøb af materialer til reparationer på plakatsøjler, borde, bænke, serviceordninger m.m. – årligt er det måske i størrelsesordenen  5-10.000,-kr.

Formanden nævnte også, at medlemmer fra lokalrådet deltager i forskellige udvalg nedsat af kommunen bl.a. vedr. transport.  Formanden benyttede lejligheden til at gøre reklame for forsøgsordningen PLUS tur – benyt muligheden!

Til slut benyttede formanden lejligheden til at rose det store frivillige arbejde, der bliver gjort i det område lokalrådet dækker og vel at mærke i god symbiose med erhvervslivet.

Bemærkninger til formandens beretning:

1.      De unge mangler et sted at mødes og når de benytter ”Smørhullet” og andre offentlige steder, skal man kun tilkalde politiet, hvis man er helt sikker på, der foregår noget kriminelt. Vi skal tænke på, at hvis vi tilkalder politiet uden grund, kan det have en ”Ulven kommer” effekt!

2.      Der er for lidt kunst i Glumsø.

3.      Det er OK, at bade i søen, men der blev rejst tvivl om, det er en badesø. Til det blev det oplyst, at der regelmæssigt bliver foretaget test af vandet i søen, og at der er oplysninger om vandkvaliteten ved badestranden.

4.      Der blev udtrykt bekymring mht. at benytte den gamle spånpladefabriksgrund til beboelse og bekymring for at den bevoksning, der er ud mod søen langs med grunden, vil blive fjernet. Lokalplan for den gamle spånpladegrund blev omtalt under det efterfølgende borgermøde.

Med disse bemærkninger blev formandens beretning godtaget.

Kassererens beretning:
Kassereren var ikke nået frem, derfor fremlagde revisor Henrik Djurhuus regnskabet. Regnskabet omhandler kun lokalrådets driftsbudget (primært mødeaktiviteter), alle projekter som f.eks. Sansoteket aflægger særskilte regnskaber.

Regnskabet blev godkendt og budget for 2019 blev fremvist.

e.       Indkomne forslag:

Der var ikke modtaget nogle.

f.        Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet:

Følgende var på valg:

Jens Knudsen

Kurt Rasmussen

Karen Eberhardt Henriksen

Alle modtog genvalg

Alice Døssing ønskede at udtræde af Lokalrådet

Som nyt medlem af Lokalrådet blev valgt Poul Worch

Begge suppleanter var på valg

Hverken Arne Larsen eller Morten Schmidt Pedersen ønskede genvalg.

Som nye suppleanter blev valgt:

Elisabeth Bastholm

Ellen Wejdling

g.      Valg af revisorer

Begge revisorer blev genvalgt:

Henrik Djurhuus

Mogens Petersen

h.      Eventuelt:

Fra salen blev der gjort opmærksom på, at ”Loftværket” meget gerne vil samarbejde omkring de unge og deres muligheder for at mødes. Alle fra 16 år og opefter er meget velkomne i Loftværket.

Formanden sluttede af med at takke de afgående medlemmer / suppleanter for deres arbejde i Lokalrådet.

Lokalrådets næste ordinære møde er den 11. april 2019

Referat af møde torsdag den 21. februar 2019 kl 18:30 i Glumsø Hallens Cafeteria

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Arne Larsen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen og Kurt Rasmussen.

Afbud:. Karen Henriksen

Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Poul

Referent: Morten

1     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Morten havde gjort indsigelse mod formulering af pkt. 3.2.6 fra mødet 17.01.2019, men da emnet var sat på dagsorden igen på dette møde, udskydes diskussionen hertil – referatet i øvrigt blev godkendt.

Aftalte opgaver iflg. referatet blev gennemgået med følgende status:

Ad pkt. 1: Otto har fået lavet aftale om opbevaring af flagstænger mm.

Ad pkt. 1: Visti har aftalt møde med Mette D. den 28.2. vedr. Glumsøhallen.

Ad pkt. 3.1.8: Visti har mailet med NK, som imidlertid ikke ser nogle problemer vedr. synligheden af granitstøtterne i Storegade – Visti vil nu selv sætte refleksmærker på disse (aktion: Visti)

Ad pkt. 3.1.9: Jens K har henvendt sig i lægehuset vedr. handicapforanstaltninger.

Ad pkt. 3.2.4: Behandles senere på mødet (pkt. 3.2.4)

Ad pkt. 3.2.6: Behandles senere på mødet (pkt. 6)

Ad pkt. 4.2: Visti har valgt ikke at søge om penge til afholdelse af borgermødet.

2     Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

 3     Orientering ved formand/medlemmer.

3.1  Formanden:

3.1.1 Kommuneplanstrategi – info fra mødet. Visti orienterede med baggrund i info-mødet 19.1. om den politiske styringsmodel og om, hvor kommuneplanstrategien passer ind.

3.1.2   Kørselsordning Plustur – resultat for første halve år. Visti orienterede med baggrund i henvendelsen fra NK og omtale i Sjællandske Tidende om forsøgsordningen Plustur – Visti havde endvidere lagt en henvisning til ordningen på facebook (4171 Glumsø).

3.1.3    Møllebæksalen – tæt på lukning. Visti orienterede om, at han ved et tilfælde havde set, at der 1.2. var indkaldt til møde om Møllebæksalens fremtid, samt at mødet havde resulteret i en delvis ny bestyrelse, så umiddelbart fortsætter Møllebæksalen som lokalt samlingssted. LK drøftede, hvordan LK kunne hjælpe NTG og der var forslag om, at LK evt. kunne rådgive om fundraising – Kurt kontakter NTG.

3.2  Medlemmer:

3.2.1     Blomst til ”Vaniljestangen”. Poul havde i forbindelse med bageriets åbning afleveret en blomst fra LK og kunne oplyse, at forretningen allerede havde tilsluttet sig ”Byens børn”.

3.2.2      Lokalrådet på infostander. Poul orienterede om nye tiltag med infostanderne og at der desværre også have været lidt hærværk mod disse.

3.2.3      Webside for Næsby bylaug. Poul orienterede om, at han havde haft kontakt med NK om Næsby WEB og havde skrevet til Frank Hagerup herom 11-2 – Næsby bylaug vil arbejde videre med Pouls oplæg.

3.2.4      Aflåst cykelsparkering. Morten orienterede om, at den tidligere omtalte dato for omstilling af låsene til cykelparkeringen var udskudt, da såvel Visti som Morten skal være til rådighed i salgsperioden forud – Morten havde af samme årsag ikke opsat skilte endnu. [Omstilling af låsene er efterfølgende aftalt til at ske 7.4. og skiltene blev opsat 17.3.]

3.2.5     Poul orienterede om, at tøjcontaineren ved Superbrugsen havde indbragt 1644 kr til ”Byens børn”.

4     Generalforsamling – Borgermøde torsdag 28 marts 2019

4.1  Generalforsamling & Borgermøde

4.1.1    Annoncering – udforming / tid/sted. Visti orienterede om, at data vedr. generalforsamlingen allerede var lagt på netavis og der var aftalt med Poul Worch om dirigentrollen.

4.1.2     Forslag til ny(e) medlemmer i lokalrådet. Alice ønsker at udtræde af LK, men kan evt. overtales til at være suppleant. Arne og Morten genopstiller ikke som suppleanter. LK drøftede kort mulige kandidater til LK og Kurt påtog sig at kontakte NTG for evt. at få bedre repræsentation fra Glumsøs omegn (aktion: Kurt).

4.1.3      Pkt. på Borgermødet – ud over Stationen, Spånpladegrunden. Visti foreslog, at ”pølsevognspladsen” også kort blev præsenteret. Jens B foreslog, at de tre emner blev suppleret med en kort præsentation af status vedr. badebroen, hvilket LK tilsluttede sig.

4.1.4       Praktiske ting:

4.1.4.1   Hvem står for indkøb af drikkevarer øl/vand. Arne påtog sig opgaven.

4.1.4.2   Hvem sørger for flasker til indlægsholdere. Arne påtog sig opgaven.

4.1.4.3    Hvem møder på hvilket tidspunkt. Generalforsamlingen starter kl. 19, hvorfor det aftaltes at borde og stole mm. stilles op fra kl. 18. Der var aftalt højtaleranlæg med HC. Alice sørger for stemmesedler og Visti for kuglepenne. Jens B sørger for kopier af regnskabet.

 5     By vicevært

5.1  Forslag om By Vicevært i Glumsø.

Arne havde set, at der andre steder var ”ansat” en opsynsmand/vicevært, der dels tager sig af praktiske småopgaver, dels holder lidt kontakt med evt. uromagere i bybilledet og foreslog, at Glumsø fik en lignende person. Otto supplerede med, at Arnes henvisning måtte være på Lolland-Falster og han kunne ikke se sammenhængen med Glumsø. Poul nævnte, at der var forsøgt at etablere en ”mande-oprydningsgruppe” uden held. Kurt påtog sig at lave et oplæg til et kommende møde, hvor forslaget kunne drøftes, herunder at finansieringen evt. kunne være fra ”Hold Danmark rent”. (aktion: Kurt).

 6      Trafikken/cykelsti Glumsø-Sandby

6.1  Den sag blev vist ikke helt afklaret på sidste møde. Det kan så gøres nu, eksempelvis – hvem, gør hvad, hvornår.

Morten forklarede, hvorfor han ikke havde skrevet til NK om en ”2-1 vej” mellem Glumsø og Herlufmagle, som det fremstod i udkast til referat fra januarmødet, hvor drøftelserne reelt havde drejet sig om den langt farlige vejstrækning mellem Glumsø og Sandby. Thor oplyste, at trafikplanen skal i høring og ved den lejlighed bør LK gøre indsigelser, og der nævne såvel Skelbyvejen, Sandbyvejen som 2-1 vej til Herlufmagle. LK drøftede endvidere muligheden for at skrive et brev til NK byråd og udvalg.

 7     Promovering af aktiviter i/omkring Glumsø

7.1  Skal vi (mere proffessionelt) promovere aktiviteter i/omkring Glumsø, dels Lokalrådets dels generelt.

Poul fremlagde tanker om, at LK får udarbejdet artikler i Glumsø Ugeblad, fx efter hvert LK møde. Poul foreslog, at der ved hvert møde aftales, hvad der skal skrives om. Visti påtog sig at kontakte Anne Grete. (aktion: Visti)

 8     Fundraising

8.1  Er vi generelt gode nok til at søge/få midler fra fonde, puljer, etc. Hvorledes optimerer vi dette.

Jens B påtog sig at sætte sig ind i mulighederne for at kunne søge i diverse puljer, fonde mm. både i kommunalt og privat regi. (aktion: Jens B)

 9     Status på projekter

9.1  Ung i Glumsø. Kurt orienterede kort om, at der var afholdt møde 18.2., hvor et arrangement i hallen fredag 1.3. blev planlagt.

9.2  Sansotek. Jens K orienterede om pengeflowet fra LAG og om skriverier om ibrugtagningstilladelse – i LK regi betragtes begge sager som afsluttede.

9.3  Stationsbygningen. Poul orienterede kort om et planlagt møde med DSB 28.2. om mulighederne for kontorfællesskaber i stationsbygningens stueetage – DSB havde forventninger om, at der allerede forelå et prospekt, mens Poul mere betragtede mødet som en afklaring af muligheder.

9.4  Visti orienterede kort om møderække for arbejdsgruppen vedr. spånpladegrunden.

 10. Økonomi

10.1  Fremlæggelse af revideret regnskab. Jens B fremlagde kort regskabet for 2018, der udviste et overskud på 1673 kr.

10.2  Forslag til lukning af projekter og oprettelse af ”drift” projekt. Jens B og Visti præsenterede fem projekter, som burde/kunne lukkes – LK besluttde, at alle fem lukkes og de i alt 8701 kr. overføres til et driftsvedligeholdelsesprojekt. (aktion: Jens B)

10.3   Refusion af udgifter afholdt af kasserer. Visti foreslog, at LK refunderer og Jens B skriver en regning på 500 kr. (aktion: Jens B)

10.4    Kurt spurgte til status for at få penge til vedligeholdelse af diverse projekter. Visti svarede, at han skal til et møde 28-2, hvor dette emne bl.a. skal behandles. Jens B oplyste, at han havde fået et nyt debitorkort til Superbrugsen, som Arne skal benytte ifm. indkøbene til generalforsamling/borgermødet.

 11 Eventuelt.

11.1    (Eventuel) ændring af mødedato for juni møde. Visti foreslog, at mødet i juni flyttes fra 13.6. til 20.6., hvilket LK godkendte.

11.2     Alice deltager 27.2. i Følgegruppen for kollektiv trafik, hvor hun bl.a. vil nævne problemerne for især ældre medborgere, når der ikke længere er opsat køreplaner.

 

Næste møder:

Generalforsamling og Borgermøde: Torsdag 28. marts – Gule Cafe på Skolen
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april
Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 20. juni.

Sommerferie

Referat fra møde torsdag den 17. januar 201 9

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Kurt Rasmussen.

Afbud: Alice Døssing, Arne Larsen og Otto Høst.

Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Poul Eriksen

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

1     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Møde 15-11-2018

3.1.3 Merete Djurhuus er nyt medlem af Byrådets Landdistriktsudvalg

3.2.2. Otto Høst har påtaget sig at sikre en fortsat aftale om opbevaring af flagstænger mm

4.0 Visti kontaker Mette vedr. håndtering af udbygning af Glumsø Hallen, efter næste møde i GG-Glumsø Gymnastikforenings bestyrelsesmøde

2     Godkendelse af dagsorden.

Formanden ønskede at tilføje følgende to underpunkter til punkt 3:

3.1.2: Implementere ”Godt Liv på Landet”

3.2.5: Udstykning af storparceller i Sandby (Morten)

Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte tilføjelse.

 3     Orientering ved formand/medlemmer.

3.1  Formanden:

3.1.1                                         Politisamarbejde – tryghedsambassadørerne Kim og Visti har holdt møde med politiet. Samarbejdet forløber godt, men der kunne godt bruges flere ”Tryghedsambassadører”, så hvis vi kender nogen …….

3.1.2                                            Implementere ”Godt Liv på Landet”. Følgegruppen arbejder i øjeblikket på at opsætte succeskriterier for hver af de enkelte punkter i projektplanen. Gruppens lokalråds og borgermedlemmer har møde 28 jan. og derefter møde med Kultur og Fritid 28. februar. Gruppen modtager gerne flere input end de allerede fremsendte.

3.1.3                                            Ren Naturs Facebook kampagne 2019. NK betaler 5000 kr. til grupper, som tilbyder at samle skrald i et afgrænset område, som er godkendt af ”Ren Natur”.

3.1.4                                            Dagsorden Økonomiudvalget 10. december 2018 – til orientering. Det virker vanvittigt (=useriøst) hvad en byrådspolitiker godkender på et 3 timers møde

3.1.5                                            Dannebrogs 800-års jubilæum – der henvises til mail, som Doris har sendt til flere foreninger/grupper den 8. januar 2019. Lokalrådet vil tilslutte sig et evt. ”Syng sammen i sommernatten” den 15. juni 2019.

3.1.6                                            Belysningsplaner – belysning ved Kroen: NK har planer om at forbedre belysningen ved ”Kroen”/Medborgerhuset og der vil komme lys ved trappen fra Nyvej ned til Stendyssevej (hvor Kirkestien krydser Nyvej). Og det meste af gadebelysningen i Glumsø vil blive udskiftet til LED pærer i løbet af de næste 2-3 år.

3.1.7                                            Ny bagerforretning i byen: Bageriet ”Vaniliestangen” regner med at åbne medio februar.

3.1.8                                            Visti henvender sig på vegne af Lokalrådet til NK for at gøre opmærksom på, at granitstøtterne i Storegade kan være vanskelige at se i mørke.

3.1.9                                            På baggrund af henvendelse fra NK om ekstra bevilling til handicapforanstaltninger vil Jens K. gøre opmærksom på, at der er behov for forbedret adgang til Lægehuset for borgere med rollatorer og kørestole. Hvis der er flere behov for forbedret adgang for gangbesværede i Lokalrådets område, sendes forslagene til Jens.

3.2  Medlemmer:

3.2.1                                            Landdistriktsudvalgets anbefalinger (Thor) – Rapporten fra 2018 ”Natur, turisme og oplevelser” vedr. aktiviteter/oplevelser på landet ligger nu klar og kan ses på nettet under Landistriktsudvalget og udsendes sammen med dette referat.

Spangen over Susåen ved Næsby forventes klar til foråret og så kan man begynde at reklamere for vandrestien fra Glumsø station til Sorø station.

Landdistriktsudvalget har for 2019 som nævnt fået nye medlemmer bl.a. Merete Djurhuus fra Glumsø. Thor Temte, Næsby er fortsat formand for udvalget. Emnet for udvalgets arbejde i 2019 er ”Fremkommelighed på landet”, udvalget modtager gerne forslag vedr. transport i landdistrikterne. Udvalget skal i løbet af 2019 iværksætte 3-4 ideer.

3.2.2                                            Dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget (Poul). Mødet blev afholdt i Rønnebæk. Thor orienterede om Landdistriktsudvalgets arbejde, og Visti skulle komme med et oplæg om Lokalrådenes økonomi. Men på mødet blev det meget tydeligt, hvor stor forskellen er på Lokalrådene i Næstved Kommune herunder store forskelle på deres aktiviteter og dermed også på deres økonomiske udfordringer. Glumsø & Omegns Lokalråds aktivitetsniveau er åbenbart over gennemsnittet. Men det skal ikke holde os tilbage!!! Glumsø & Omegns Lokalråd er utilfreds med, at man ikke kan bruge medlemmernes arbejdskraft til at dække egenbetaling af driftsomkostninger i forbindelse med ansøgninger til kommunen, som det f.eks. er tilfældet med ansøgninger om LAG midler, hvor det er almindelig praksis.

Der var igen snak om, at vi skal blive bedre til at udnytte midlerne fra Mærk Næstved. Man kan læse kriterierne for at søge Mærk Næstved i referatet fra økonomiudvalgets møde den 21. januar under Punkt 15:

Mærk Næstved-midlerne bliver tildelt efter følgende kriterier:

Alle kan søge støtte til aktiviteter, der opfylder ét eller flere kriterier:

·         er oplevelser for kommunens borgere

·         tiltrækker udenbys gæster

·         afholdes i Næstved Kommune

·         appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund

·         handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration

·         er båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages

·         er nyskabende og anderledes

3.2.3                                            Sansotek – inspektion (Jens K.) DALPIN, som har udført inspektionen for NK, påpegede at enkelte dele at legepladsens udstyr ikke levede op til standardforskrifterne. Det havde Maxplay lovet, derfor sendes rapporten fra DALPIN til Maxplay, for at få Maxplay til at oplyse, hvilken standardversion de har anvendt ved fremstilling af legepladsen. Lokalrådet orienterer Mette L Dinesen om sagen og spørger, om hun kan hjælpe, hvis der bliver behov for det.

3.2.4                                            Aflåst cykelparkering (Morten) Morten har modtaget en kasse med låsekort samt en instruktion i hvordan koderne ændres, så de passer til cykelparkeringen i Glumsø. Lokalrådet fortsætter, som tidligere aftalt, med at sælge låsekort á 100 kr., med tilsagn om, at kortene gælder mindst 1 år. Morten opsætter skilte, som orienterer om ordningen, og at den starter primo marts 2019.

Under dette punkt orienterede Poul om, at DSB ejendomme gerne vil have et møde vedr. den fremtidige brug af stationsbygningen. Poul og Visti aftaler en dato med DSB.

3.2.5                                            Udstykning af storparceller i Sandby (Morten) – Storparcellerne sættes til i foråret 2019.

3.2.6                                            Trafikplan 2019-23 (Arne) Morten skriver til NK og gør opmærksom på, hvorfor 2-1 vejene er vigtige, og Thor undersøger, om der er nogle strækninger, der er bevilliget. Vores fokus lige nu er strækningen Glumsø – Herlufmagle, fordi den er skolevej.

 4     Generalforsamling – Borgermøde torsdag 28 marts 2019

4.1  Generalforsamling

4.1.1                                            Annoncering – tid/sted – Poul sørger for annoncering

4.1.2                                            Dirigent – Visti spørger Poul Worch eller Mogens Petersen

4.1.3                                            På valg:

Jens K; Kurt og Karen

Alice Døssing ønsker at udtræde af Lokalrådet

Begge suppleanter er på valg (Morten og Arne)

4.2  Borgermøde – Visti søger om penge til afholdelse af mødet.

4.2.1                                            Emner (er aftalt med BD og NK) Der er tilsagn om deltagelse fra Carsten Rasmussen og/eller Daniel Lillerøi vedr. planer for ”Spånpladegrunden”.

Banedanmark deltager også for at orientere om ny station og baneudbygningen

4.2.2                                            Øvrige emner – ingen

 

 5     Høring – administration af flexboliger i Næstved kommune

5.1  Orientering om indhold (Morten) – Morten har formulerer et svar til NK, hvor Glumsø & Omegns Lokalråd tilslutter sig høringsforslaget og fremhæver at 150 m fra sø og å er ønskværdigt og kommer med et forslag om at indføre en regel om, at en maks. % af boligerne i afgrænsede område kan udpeges til flexboliger.

5.2  Høring videresendt til lokalforeninger i vores område. Der er ikke modtaget nogen tilbagemeldinger.

5.3  Lokalrådets respons – se 5.1

 6      Kommuneplanstrategi

6.1  Kommuneplanstrategien har et 12-årigt sigte – proces… Lokalrådet skal være opmærksom på at komme med forslag nu, ellers kan toget være kørt ……

6.2  Info møde 21/1 og Borgermøde 19/2 – hvem deltager?

 7     Status på projekter

7.1  Boligudvikling i Glumsø – Spånpladegrunden (Visti) – Der har været et møde med Birgitte Gregersen og Peter Nørgaard, hvor man enedes om at ansøge NK på udvalgsmøde 4. marts om at begynde projektet. Nyt møde i marts. Visti sender det tegnede forslag til lokalrådets medlemmer.

7.2  Ung i Glumsø (Kurt) – Efter møde med 8/9 klasserne i december er der 25, som er tilmeldt til at deltage i planlægning og udførsel af arrangementer for unge i Glumsø. Kurt har forhørt sig om eventuelt arrangement i PizzaHouse. Det var man fra pizzaria’et positiv overfor

7.3  Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter (Jens B) I første omgang fremsendes en ansøgning om tilladelse til opførelse af en badebro. Prisen vil være ca. 100.000 kr.

8     Google drev

8.1  Etablering af adgang – Det er fortsat muligt at henvende sig til Poul for at få hjælp

9     Økonomi

9.1  Projektkonto – status – Visti og Jens B har ryddet op i afsluttede projekter. Evt. overskud hensættes til projektvedligeholdelse og indgår i egenbetaling i forbindelse med ansøgninger.

10 Eventuelt.

Intet til dette punkt.

 

Næste møder:

Lokalrådsmøde: Torsdag 21. februar – afholdes i Glumsø Hallens cafeteria
Generalforsamling og Borgermøde: Torsdag 28. marts – Gule Cafe på Skolen
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april

Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.

Sommerferie

Referat fra møde torsdag den 15. november 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Arne Larsen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen

Gæst: Mette Lundgaard Dinesen (Specialkonsulent Kultur og Fritid)

Afbud: Kurt Rasmussen, Alice Døssing

Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Poul Eriksen

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

1    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Møde 18-10-2018 – Referatet blev godkendt

Gennemgang af aftalte opgaver iflg. referat fra mødet den 18-10-2018:

·       Poul har talt med Movia og sendt dem en mail. Poul sørger for tilbagemelding til borgeren.

·       Potentielle butiks-/forretningsudlejeres telefonnumre er blevet givet videre til psykologen, som ønsker lokaler i Glumsø.

2    Godkendelse af dagsorden.

Formanden ønskede at tilføje et punkt

6.3: Ung i Glumsø

Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte tilføjelse.

 3    Orientering ved formand/medlemmer.

3.1 Formanden:

3.1.1                                 Visti er blevet kontaktet af RUC, som i samarbejde med Landdistriktsudvalget kører et projekt. I den forbindelse ønskede RUC, at få lokalrådet til at besvare et spørgeskema. Dette er gjort og Visti sørger for, at det udfyldte skemaet udsendes sammen dette referat.

3.1.2                                 Fritidsudvalget afholdte dialogmøde i Herlufmagle Hallen den 1. november. Visti og Jens B. deltog. Visti refererede fra mødet og fremhævede især, at alle foreninger skal opfordres til at bliver registreret og derigennem få glæder og gavn af bl.a. de kommunale tilbud, der findes. På mødet blev der også informeret om, at der vil blive ansat en Foreningskonsulent i NK, som skal fungere som hjælp til de foreninger, som IKKE er medlem af DGI, da disse har deres egne konsulenter. Alle foreninger vil blive informeret, når NK har ansat konsulenten.

3.1.3                                 Byrådets Landdistriktsudvalg søger 4 nye medlemmer. Temaet vil, i meget bred forstand, blive transport i landområderne. Merete Djurhuus vil gerne melde sig som kandidat til nyt medlem af udvalget. Lokalrådet bakker dette op og sender en anbefaling sammen med Meretes ansøgning (Visti og Merete).

3.1.4                                 Kultur- og Demokratiudvalget afholder møde, hvor der bl.a. skal drøftes løsninger vedr. ”vedligehold og drift”. Visti og Poul deltager.

3.1.5                                 Der er fra Landdistriktsudvalget fremkommet forslag om vandresti fra Glumsø station til Sorø station. Thor Temte fortalte i den forbindelse, at det endelig er blevet godkendt at etablere Spangen fra Næsby til Broby.

3.2 Medlemmer:

3.2.1                                 Morten orienterede om den aflåste cykelparkering ved stationen: Ordningen vil fortsætte så længe, det er muligt at holde anlægget kørende. Morten får flere kort til låsen og Morten sørger for, at der bliver et opsat et skilt på buret, om at Glumsø & Omegns Lokalråd sørger for at cykelparkeringen fortsætter.

3.2.2                                 Otto Høst flytter til anden adresse Glumsø, hvilket betyder, at Lokalrådet skal finde en ordning vedr. opbevaring af flagstænger til Glumsøs flagallé samt andre effekter. Visti tager kontakt til udlejer sammen med Genbrugsbutikken, som benytter den samme garage til opbevaring.

 4    Kort – præsentation af igangværende projekter/opgaver m.m.

Mette Dinesen blev præsenteret for Lokalrådets lister og skemaer og fik en kort introduktion til igangværende projekter:

o    Glumsø stations fremtid (Poul)

o    Anvendelse af tidligere stationsbygning (Poul)

o    Frivilliggruppe (Poul)

o    Boligudvikling i Glumsø – Spånen. Der er aftalt et møde (datoen er endnu ikke fastlagt) med Carsten Rasmussen m.fl. vedr. processen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.  (Visti)

o    Udbygning af Glumsø Hallen. Visti sender oplysninger om projektet til Mette, som vil undersøge mulighederne for at komme videre med projektet herunder at søge fondsmidler til dette.

o    Storgade 6 “pølsevognsplads” – ny anvendelse (Visti)

o    Et sted de unge må/kan være (Kurt/Visti) – der vil blive udsendt et spørgeskema til 8. og 9. klasserne på Susåskolen afd. Glumsø for at undersøge, om de unge selv kan komme med forslag til væresteder og andre aktiviteter. Der afholdes efterfølgende møde med disse klasser den 17. dec. 2018.

o    Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter, m.m. (Jens) – der vil blive sendt en forespørgsel til ”Natur og Fredning”, for at få deres holdning til, om det er muligt at opføre en flydende sauna på Glumsø Sø. Hvis der er en positiv tilbagemelding, vil man gå videre med projektet.

o    Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister (Arne)

o    Vedligeholdelse eksisterende af anlæg og faciliteter (Karen)

o    Sandby – udstykning storparceller, etablering af fællesareal (Morten)

o    Deltagelse i eksterne arbejdsgruppe – trafik m.m. (Poul, Alice)

o    Hjemmeside, IT (Poul) – Mette vil gerne være med til at undersøge muligheder for at finde finansiering til drift af hjemmesiden.

 5     Dialog med Mette

5.1 Mette forventer, at det konstruktive samarbejde, vi allerede har, fortsat vil udvikle sig konstruktivt. Mette vil meget gerne hjælpe Lokalrådet. Hun tilskynder til, at man i Lokalrådet fortsat tænker stort, og at Glumsø & Omegns Lokalråd deler deres erfaringer med andre lokalråd. Lokalrådet er positive overfor dette. Mette ønsker at blive holdt orienteret om rådets løbende aktiviteter og vil gerne inviteres til større arrangementer afholdt af Lokalrådet. Dette vil give Mette mulighed for at holde sine kollegaer i NK informeret. Samtidig vil Mette og Thor sørge for at informere Lokalrådet om arrangementer, der kunne være af interesse for rådet.

5.2 Glumsø & Omegns Lokalråd vil bl.a. gerne have Mettes hjælp til at finde vej i den ”administrative jungle” og til at få implementeret ”Godt liv på landet”. Mette opfordrede Lokalrådet til at sende nogle få linjer til Mette om mindre projekter, vi mangler finansiering til. Mette vil så undersøge finansieringsmulighederne.

Mette opfordrede til at lokalrådet laver en årlig status på ”Godt liv på landet” fra lokalområdeperspektiv (’Borgerne kan’) bl.a. for at holde politikerne fast på indholdet. Mette oplever, at der er et ejerskab til ”Godt liv landet” både blandt enkelt borgere og foreninger.

5.3 Poul orienterede lidt om erhvervslivet i Glumsø & omegn. Der er bl.a. planer om at indrette kontorfællesskab i den gamle stationsbygning. Man er i dialog med DSB om at måtte benytte underetagen i bygningen.

5.4 Mette spurgte, om der var ønske om et kursus for nye lokalrådsmedlemmer. Dette blev positivt modtaget.

5.5 Et kig på vores vedtægter – Mette spurgte til baggrunden for, at alle kan stemme og blive valgt til Glumsø & Omegns Lokalråd uanset, hvor man bor, og om der havde været interesse for lokalrådsarbejdet fra f.eks. sommerhusejere, erhvervsdrivende m.fl. uden bopæl i området. Dette har ikke været tilfældet. Man kunne overveje at indføre, at man skal bebo eller eje en matrikel i det område Glumsø & Omegns Lokalråd dækker.

6    Behandling af forretningsorden for projekter

6.1 Boligudvikling i Glumsø – udfyldt projektbeskrivelse blev godkendt

6.2 Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter – det på forhånd udsendte bilag skal have tilføjet succeskriterier (med ordlyd som drøftet/aftalt på mødet) og at ejerskabet skal opsplittes efter en evt. etablering, så det er Vinterbaderne, der overtager ejerskabet. Vinterbaderne er indstillet på dette inkl. at stå for fjernelse af anlægget, når det er udtjent eller ikke længere benyttes. Med disse tilføjelser er projektbeskrivelsen godkendt.

6.3 ”Ung i Glumsø” – projektet godkendt for ansøgning om kr. 5.500,- i lokalrådenes ekstrapulje til brug for mødet på skolen den 17. december (se punkt 4). Der var enighed om, at det er for tidligt at udarbejde projektbeskrivelse.

 7    Google drev (Udsat til næste møde pga. manglende tid, men Poul tilbød, at han gerne vil komme og hjælpe de medlemmer, som har problemer med at tilgå Google drev)

7.1 Etablering af adgang

7.2 Katalogisering og arkivering

8    Økonomi

8.1 Oprydning i projektkonto – Visti sørger for, at der bliver ryddet op inden årets udgang!!

9    Eventuelt.

9.1 Generalforsamling 2019 afholdes som kombineret Borgermøde og Generalforsamling. Planlægningen er i proces ..

Næste møder:

2019
Lokalrådsmøde: Torsdag 17. januar
Lokalrådsmøde: Torsdag 21. februar – afholdes i Glumsø Hallens cafeteria (HUSK at afbestille kobbersalen og booke cafeteriaet i stedet – Visti tager action)
Generalforsamling og Borgermøde: Torsdag 28. marts – afholdes i salen (HUSK at afbestille kobbersalen og at booke salen i stedet – Visti tager action)
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april

Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni

Referat fra ordinært møde torsdag den 18. oktober 2018.

Deltagere: Visti, Jens K, Arne, Poul, Jens B og delvis Otto.

Afbud: Kurt, Morten, Alice, Karen og Thor.

Ordstyrer: Poul

Referent: Jens B

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
– Godkendt.

2. Dagsorden
– godkendt

3. Orientering

Hr. Formand Visti:
– Specialkonsulent Mette Dinesen, Kultur og Fritid, Næstved Kommune, inviteres til at deltager i vores næste møde. Pkt. vi bl.a. gerne vil drøfte med MD om:

· Hvad forventer vi fra dig / Kultur og Fritid

· Hvad forventer du fra os

· Vi informerer lidt om det “daglige” arbejde med fokus på de vigtigste af vores  (LUP) projekter

· Vi fortæller lidt om de udfordringer vi indimellem støder ind i.

· M.m.

·       Møde i Kultur og Demokratiudvalget d. 26.11. Poul og Visti deltager. Der skal blandt andet drøftes:
-Implementering af godt liv på landet, herunder vedligeholdelse af drift.

·       Hjertestien er afrettet. Dejligt.  Vi lægger en omtale på ”4171” og ”Facebook”.

·       Til Hjerteforeningens arrangement ydes et tilskud på 400 kr.

·       Manglende strøm i elstik til bl.a. julebelysning i Storegade er endelig repareret. Udgiften – ca kr 20.000,-  afholdes af NK.  Visti informerer Byens Børn om dette – (er sket lørdag den 20.10.)

·       På Kommunens hjemmeside er der en oversigt over Pulje og Fonde.

·       Henvendelse fra borger om busforbindelsen fra Vrå og om 2 – 1 vejen fra Vrå til Glumsø. Henvendelsen videresendes til Movia – borgeren orienteres (action Poul).

·       Dialogmøde med Fritidsudvalget i Næstved Kommune torsdag den 1. november i Herlufmagle Hallen. Visti og Jens B deltager.

Medlemmerne

·       Henvendelse fra en lille erhvervsdrivende som gerne vil leje lokale i Glumsø. Visti kontakter potentielle erhvervsudlejere og orienterer den erhvervsdrivende.

·       Drøftelse af turisthjemmesiden: ”Sydkyst Danmark”. Debat omkring markedsføring af turistattraktioner i Glumsø. Enighed om, at Sydkyst Danmark ikke er egnet til markedsføring af Glumsø.

4. Projekt Status

4.1. Sansoteket
Projektet er afsluttet.
Drøftelse af serviceaftale med MaxPlay. Vi afventer kommunens tilsyn som forventes i uge 49/50. Herefter tages stilling til, om ikke det er lige så godt, at det er kommunen der står for tilsynet mm. (det er i hvert fald meget billigere).

Besøg af en større delegation fra Estland. LAG-fonden stod bag ved besøget. Flot at attraktionen er så god at den fremvises.

Modtaget forslag fra borger om udsmykning af stakittet op til Sansoteket. Vi har intentionen til at udsmykke stakittet, men p.t. er der ikke ressourcer til det, hverken tid eller økonomi. Borgeren orienteres af formanden.

4.2. Spånen
Visti orienterede hvor sagen står lige nu. På næste møde i november deltager en arkitekt fra Rambøll A/S. Der forventes at blive afholdt møde med Kommunen sidst på året. Der er interesse fra mindst et boligselskab om at bygge.

4.3. Unge-sted
Kurt ikke tilstede – derfor ikke noget nyt

4.4. Badestrand
Projektgruppen er sammensat med Jens B. fra Lokalrådet, Lone Bybeck Nielsen og Flemming Petersen fra Vinterbadeforeningen.
Møde med Mette Dinesen, NK, den 30. okt. med henblik at få projektet sparket rigtigt i gang.

4.5 Stationen
Stationsbygningen lukker 2020. Ny kontakt til DSB’s Ejendomme om hvad der skal ske med bygningerne. Der arbejdes fortsat på at bygningerne kan blive overdraget.

4.6. Sandby
Man er begyndt fældning af træer for adgang til de 3 grunde. Ellers intet nyt

5. Forretningsorden til projekter

En hed og temperamentsfuld drøftelse af for og imod projektbeskrivelser, når vi har større projekter i gang, fandt sted.

Det blev besluttet at projekter, hvor der skal søges div. dispensationer hos myndigheder og søges om midler hos fonde eller andre sponsorerer er det mest hensigtsmæssigt og en god dokumentation, at der foreligger en projektbeskrivelse.
Der udarbejdes projektbeskrivelser for 7 udvalgte LUP-projekter. Visti fører pennen for de 6 projekter. Jens B. for 1 projekt (Badestranden).

6. Frivilliggruppe
Der arbejdes på at starte en gruppe frivillige, der gerne vil udføre mindre serviceopgaver i byen. Lokale til gruppen undersøges. Poul

7. Google Drev
Udsættes.

8. Økonomi.
Det fra kassereren fremsendte budgetforslag for 2019 blev godkendt.

9. Eventuelt
Intet

10. Næste møder.
Der er flere sammenfald mellem skæve helligdage og 3. torsdag i 1. halvår af 2019. Følgende mødedatoer blev aftalt (Alice booker lokale):

2018
Lokalrådsmøde: Torsdag den  15.11.

2019
Lokalrådsmøde: Torsdag 17. januar
Lokalrådsmøde: Torsdag 21. februar
Generalforsamling: Torsdag 28. marts
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april

Lokalrådsmøde: Torsdag 09. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.

Referat for møde torsdag den 20. september 2018

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, , Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Arne Larsen og Kurt Rasmussen.

Fraværende: Jens B. Nielsen, Otto Høst og Alice Døssing.

Valg af ordstyrer og referent.

Poul meldte sig og blev valgt til ordstyrer.

Da Alice var fraværende indvilgede Morten i at være referent.

 

1    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Det udsendte referat fra mødet 9-8-2018 blev godkendt med den ændring, at mødet i oktober er torsdag 18/10.

Gennemgang af aftalte opgaver iflg. referatet:

Pkt. 1.1 – udskydes til næste møde, da Otto var fraværende.

Pkt. 1.2 – Visti gennemgik den mail, som Jens B havde sendt 12/9 om mandskabsbygningen og badestranden, herunder at vinterbadeforeningen skal have valgt ny formand. Aktionen tages op igen på næste møde.

Pkt. 1.4 – behandles senere på dagsorden (pkt. 5.3).

Pkt. 1.7 – Poul og Visti var ikke startet med at sætte link op ved de enkelte medlemmer endnu.

Pkt. 1.9 – behandles senere på dagsorden (pkt. 5.1).

Pkt. 2 – Karens aktion behandles senere på dagsorden (pkt. 5.4) og Visti har sat punkt om frivilliggruppe på dagsordenen (pkt. 7).

Pkt. 4.3 – Visti har ikke fået sat punkt om katalogisering og arkivering på dagens dagsorden – tages op på næste møde.

Pkt. 5 – Pouls høringssvar om turismetillæg er sendt.

Pkt. 8.1 – Visti har indsendt ansøgning vedr. KOKS.

2    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 3    Orientering ved formand/medlemmer.

3.1 Formanden:

3.1.1                                 Visti opsummerede fra NK dialogmøde 30/8 mellem LK formænd, politikere og ledende embedsmænd (Opsamling var udsendt ved mail til alle i LK 7/9). Ved dialogmødet var der ikke enighed om, hvad/hvordan/hvornår LK skal involveres. Thor supplerede med den politiske/strategiske baggrund for mødet, som generelt savnede debat/indlæg under selve mødet. Vi drøftede forskellige forslag til, hvordan dialogmøderne kunne blive bedre i fremtiden og enedes om, at vi ville invitere Mette Dinesen til et af vores møder, hvor forslagene kunne drøftes med hende.

3.1.2                                 Visti fortalte om drøftelser om vedligeholdelsesudgifter, herunder at emnet er sat på Kultur- og demokratiudvalgets møde med lokalrådsformændene 26/11, ligesom det også er sat på ved formandsmødet 22/9, der holdes ved Herlufmagle LK.

3.1.3                                 Visti orienterede med henvisning til den udsendte mail herom, at NK nu vil dække vores udgifter til reparation af elkablet i Storegade.

3.2 Medlemmer:

3.2.1                                 Poul orienterede om et møde 11/9 med Anne-Grethe Guldfelt, hvor der var aftalt om pressedækning og promovering af LK arbejde. Poul nævnte ligeledes, at KOKS – på trods af det dårlige vejr fra lørdag eftermiddag – var gået rimeligt godt. Endelig orienterede Poul om, at han sammen med Doris har været til et møde i NK om WEB løsninger ved de forskellige LK – mødet følges op senere.

3.2.2                                 Thor nævnte, at NK netop havde indgået budgetforlig, hvor der bl.a. er afsat penge til ansættelse af en konsulent til facilitere foreninger under Kultur og Fritid. dog ikke idrætsområdet (DGI), som har egne konsulenter.

3.2.3                                 Morten orienterede kort om status vedr. fællesområdet i Sandby, hvor han har været i kontakt med Team Grundsalg for at få en tidshorisont. Da der skal byggemodnes og byrådet skal godkende udbudsvilkårene først, forventes derfor først at ske udbud efter nytår. Deklarationen om adgangsrettigheder mm. vil blive udarbejdet i samarbejde mellem Team Grundsalg og Team Plan og Morten har fået tilsagn om, at vi kan få lov at se deklarationen, inden denne tinglyses.

 4    Aflåst cykelparkering på Glumsø station

4.1 Status og hvad gør vi fremover. Morten havde udsendt en mail til LK 19/9, hvor historik og status for dette ”projekt” var opsummeret, herunder at LK har mulighed for, at kunne videreføre aflåst cykelparkering på Glumsø station, selvom DSB måtte vælge at nedlægge denne service. Morten foreslog, at LK tager imod det uformelle tilbud om at videreføre den aflåste cykelparkering som et lokalt arrangement og har foreslået en salgspris på fx 50 kr. for et nøglekort. Morten vil stå for at formulere opslag. Ved evt. større udgifter/forhindringer i fremtiden skulle LK drøfte situationen og beslutte om der skulle ”repareres” eller nedlægges. LK besluttede, at Morten arbejder videre med sagen.

 5    Projekt status.

5.1 Legeplads ved biblioteket – Sansotek. Jens K orienterede om status for penge-flowet i projektet. Der blev kort orienteret om et besøg til Sansoteket 26/9 af en estisk delegation. Ligeledes orienterede Jens om sin mailkorrespondance med Bibliotekernes tænketank (udsendt til LK 10/9), hvor han lidt frækt havde udfordret tænketanken i håbet om at aftvinge en positiv reaktion – denne var dog ikke kommet endnu. Den tidligere drøftede udsmykning omkring Sansoteket køres som et selvstændigt projekt, der ikke iværksættes nu. Projektet Sansotek kan hermed lukkes.

5.2 Boligudvikling i Glumsø – Spånnen. Visti orienterede om møderække i projektgruppen. Der udarbejdes interne mødereferater i projektgruppen. Visti orienterede om de økonomiske forhold og udmeldinger vedr. spånpladegrunden.

5.3 Et sted de unge må/kan være. Kurt orienterede om sine vanskelligheder med at komme i kontakt til Stine, der står for udskolingen på skolen. Kurt blev opfordret til at maile til hende, hvis han fortsat ikke kunne få kontakt til hende og evt. med skolelederen som efterretningsadressat. Visti supplerede emnet ved at foreslå, at Mette Dinesen blev kontaktet, da hun var orienteret om vores projekt i forbindelse med en mailudveksling om ”unge i landsbyklynger” 29/6.

5.4 Vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Karen har skrevet til Vej&Park vedr. hjertestien, hvor vi var stillet i udsigt at få løst problemet med bl.a. oversvømmelse ved Nødholm her i efteråret. Karen orienterede desuden om, at hun i samarbejde med Ellen Wejdling har nogle tanker om grønne områder, herunder afgræsning med dyr på visse områder ved Glumsø sø. Karen vil kontakte Skov&Naturstyrelsen for at høre om mulighederne. LK støttede op om, at der arbejdes videre med tankerne.

5.5 Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter, m.m. Jens B var ikke til stede, men havde sendt en status ved mail 12/9, som Visti kort orienterede fra.

5.6 Visti orienterede om sin deltagelse i Studie- og handlingsgruppen ”Gør Glumsø grønnere”. Gruppen havde spurgt om den kunne blive en projektgruppe under LK. Efter lidt drøftelse besluttede LK at acceptere forespørgelsen, idet Visti vil være den ansvarlige for så vidt angår brugen af LK navn. Visti melder tilbage til studie- og handlingsgruppen.

 6    Behandling af forretningsorden for projekter

6.1 Boligudvikling i Glumsø – Spånnen. Visti omdelte et udkast til ”projekt/opgave dokument” for dette projekt på spånpladegrunden. LK diskuterede behovet for og formålet med udarbejdelse af disse dokumenter ved projekter, hvor LK ikke har penge involveret. Karen fik stoppet diskussionen med en henvisning til en passus i den eksisterende forretningsorden, hvoraf det fremgår, at LK vil tage stilling i hvert enkelt tilfælde. Visti vil til næste møde lave en liste over alle nuværende projekter, så LK kan tage stilling til disse.

6.2 Et sted de unge må/kan være. Dette projekt blev ikke drøftet pga. beslutningen under pkt. 6.1.

 7    Oprettelse af frivilliggruppe

7.1 Oprettelse af frivilliggruppe for vedligeholdelse i Glumsø – bl.a. opgaver fra Lokalrådets oversigt ”Ansvar for opgaver”. Poul orienterede om tankerne om at etablere en gruppe af frivillige – en form for mandegruppe. Poul vil i samarbejde med nogle ildsjæle indkalde til et møde. Thor nævnte et lignende projekt i Næsby Bylaug og vil sende kontaktoplysninger herom til Poul.

 8    Økonomi

8.1 Økonomi status. Visti orienterede om, at Nordea vil indføre gebyrer, kr 300,-/år for at have kontoer og kr 600,- for at evt. at skifte kasser og/eller formand. LK drøftede muligheden for at overveje skift af bank.

Visti orienterede om, at LK likviditet lige nu er 22 kr.. Visti omdelte til orientering aktuel kontoudskrift for driftskontoen og udtrykte ønske om, at LK udskød drøftelse om godtgørelse for kørsel og administration. Efter lidt diskussion besluttede LK, at der blev udarbejdet et budget i lighed med det udkast, som Morten havde lavet til et tidligere møde – LK besluttede, at kassereren skulle udarbejde dette til næste møde – Karen tilbød sin hjælp, hvis Jens B ønskede dette.

9    Eventuelt.

9.1 Morten nævnte, at hvis vi skulle fastholde princippet om møder hver trejde torsdag, så var det ikke kun oktobermødet, der var planlagt forkert – novembermødet bør flyttes til 15/11, hvilket LK derefter besluttede.

Næste møder:

Torsdag 18/10-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Torsdag 15/11-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Juleferie

Referat for møde torsdag den 9. august 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen,  Arne Larsen, Kurt Rasmussen.

Afbud: Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Alice Døssing,

Gæst: Anne-Grethe Guldfelt

Valg af ordstyrer.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ordinær møde 21-6-2018
Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat ordinær møde

Pkt 1
Menighedsrådets betaling af rideskolen for opsætning af flagalle til konfirmation i byen vil blive drøftet på menighedsrådets møde 14. august. Otto følger op.
Pkt 1
Tilbud på overtagelse af mandskabbygninger! Jens B følger op
Pkt 1
Visti kontakt til Anne Grethe Guldfelt. Udført og Anne-Grethe og Jens K har allerede fået promoveret Sansoteket i i Ugebladet og Anne-Grethe deltager i dette møde med henblik på aftale om fremtidig samarbejde.
Pkt 3.1.2.2
Møde med skolens afgangsklasse Kurt følger op
Pkt 3.2.3
Poul – liste med aktuelle turist emner til Landistriktsudvalget. Ingen aktuelle emner.
Pkt 5.2
Poul – udarbejdelse af LUP rapport. Arbejdet er, i samarbejde med Mette Dinesen, i gang.
Pkt 5.3
Poul og Visti demonstrerede tilgang til log file (Excel) på Google drev via et link. Poul og Visti sørger for at dette link er sat op hos alle medlemmerne hurtigst mulig.
Pkt 6.2 / 7.2
Drift og vedligeholdelse. Iflg. Visti er det fra Kultur og Fritid lovet at emnet vil blive behandlet på lokalrådsformændenes dialogmøde med Lokaldemokratiudvalget 30. august
Pkt 7.4
Udsmykning af Sansotekets ”bagvæg”. Jens tager action

2 Orientering ved formand/medlemmer.1.1 Formanden:
1.: Der er andmodet om, at det generelle problem omkring lokalrådets drift og vedligeholdelse af diverse installationer, bringes op på      Lokaldemokratiudvalgets møde 13. august eller alternativt på mødet med lokalrådsformændene 30 august.
2.: Projektgruppen ”Boligudvikling i Glumsø – spånen” har været på inspirationstur til bofælleskabet Munksøgård ved Roskilde. Det gav en rigtig god baggrund for det videre arbejde i gruppen.

1.2 Medlemmer:
1.: Jens K orienterede om arbejdet med promovering af Sansoteket, hvor eksempelvis samarbejde Anne-Grethe Guldfelt havde afstedkommet flot artikel i Glumsø Ugeblad og lige p.t. bliver der arbejdet på at få borgerne til at stemme på Sansoteket i forbindelse med Homeprisen 2018.

2.: Fra Morten var sidste nyt omkring problematikken omkring udstykningen af 3 jordbrugsparceller i Sandy, at man fra kommunen(embedsværket) fastholdt, at man ikke ville ændre i lokalplanen og dette medfører at fælles arealet for alle borgere i området skal drøftes og vedligeholdes af grundejerforeningen for de 3 parceller. Dette meddelt til Sandby forsamlingshus’s bestyrelse.

3.: Jens K informerede om,  at omkring vedligeholdelse (manglende) af hjertestien vil Karen tage fat i kommunens embedsværk. I den forbindelse blev fremlagt ide om at danne en gruppe af frivillige der kunne tage sig af den løbende lettere vedligeholdelse i byen. Dette som supplement til og delvis erstatning for lokalrådets liste ”Ansvar for diverse opgaver” Visti sætter dette på dagsordenen på næste møde.

3 KOKS 2018 (25 august).Stand 136: Hvem gør hvad, hvornår:1.1 Tema på standen1.1.1 Lup 2018, projekt Boligudvikling i Glumsø, projekt udbygning af danmarks korteste strand bl.a Sauna og badebro.
1.2 Opsætning1.2.1 Del af vagtplan
1.3 Vagtplan1.3.1 Visti fremsender oplæg til vagtplan
1.4 Nedtagning1.4.1 Del af vagtplan
Indvielse af Sansotek/Bib-Byhaven2.1 Jens K / Poul har i samarbejde med Jens Lyhne aftalerne på plads med Linda F. og Pjerrot .m.fl.
Stand 82: DM Skills/Pia Hegner3.1 Visti opsætter/nedtager stand til brug for Pia Hegner
Stand 83: Vinterbadeforeningen:4.1 I forbindelse med promovering af vinterbadning og sauna projekt ved danmarks korteste strand vil vinterbadeforning arrangere mulighed for dyk i iskoldt vand.
4 LUP / Projekter / OpgaverUdfærdigelse af LUP rapport1.1 Poul er i Samarbejde med Mette (Kultur og Fritid) i gang med at udfærdige samlet rapport baseret på de indlæg som projekt tovholderne har indsendt.
Hvorledes sikrer vi fremdrift på projekterne2.1 Der er oprettet en projekt log-file der ligger som Excel file på Google Drev. Her er projektets tovholder pligtig til at indskrive kontaktpersoner + øvrig aktivitet på projektet.
Hvorledes sikrer vi overblik og dokumenation på projekterne.3.1 Bl.a. ved at sikre at ovennævnte log-file altid er opdateret med relevante oplysninger. På senere møde vil lokalrådet debattere og aftale, hvorledes den øvrige dokumentation til projekterne katalogiseres og gemmes på Drevet. Visti sørger for dette sættes på dagsorden for næste møde.
Forretningsorden i forbindelse med opstart af projekter4.1 Udsættes til senere møde.
…..
5 HøringssvarTurismetillæg til planstrategien1.1 Følgnde kommentarer blev aftalt som tilbagemelding til Center for plan og Miljø / blivhoert@naestved.dk
Uklart hvem tillægget henvender sig til – borgerne, turisterne eller hvem?

Hvad er formålet med turismetillægget. Tillægget er så lang og uoverskueligt så det er svært at se en sammenhæng.

Mange steder dårlige/primitive  tekst layout’s eksempelvis teksten side 3 med bl.a. mange bindestreger m.m.

Ekstremt meget fokus på Karrebæksminde mens landdistrikterne ikke fylder meget. Lokalrådet mener at promovering af eksempelvis Herlufmagle friluftsbad, Depotet i Skelby (overnatning) Susaadalen Skelby (selskaber, fester , m.m.).

Poul fremskaffer og sender ”gamle” turistfoldere til Visti. Disse indgår så i tilbagemeldingen

Hus med arkitektur-factor2.1 Der herskede lidt usikkerhed om konkurrencen gjalt huse generelt eller kun nyrestaurerede huse. Visti undersøger. Dette er nu efterfølgende gjort og her ført til referat: Arkitekturpriserne gives til enten nybyggeri, bygninger der er er blevet istandsat eller har fået en ombygning eller en tilbygning eller til et by- og landskabsrum. Bygningsbevaringspriserne gives til bygninger der er blevet restaureret og som enten er fredede, bevaringsværdige bygninger eller opført før 1950.
Det betyder at ingen af de forslag der blev debatteret i loklarådet ligger indenfor konkurrerncens rammer.

6 Promovering, pressedækning, information
Hvorledes sikrer vi optimal promovering, pressedækning, information/dialog til/med borgerne

På bagrund af at vi i loklarådet føler at mangle kompentece på området promovering, information og dialog til borgerne, havde lokalrådet inviteret Anne-Grethe Guldfelt. Anne-Grethe fortalte lidt om hendes baggrund som bl.a. omfatter ansættelse som journalist bl.a. i DR og andre dagblade. Anne-Grethe fortalte ligeledes lidt om, hvorledes man får en historie frem i medierne og lovede at være lokalrådet behjælpelig med fremtidig promovering, og hjælpe lokalrådet med dette. Samarbejdet er rent faktisk allerede opstartet med artikel (incl. forside) i Glumsø Ugeblad om Sansoteket.
7 MødeformDrøftelse af fremtidig mødeform/dagsorden1.1 Udskydes til senere møde.
8 ØkonomiØkonomi status1.1 Lokalrådets likviditet er kritisk og der bl. aftalt mådehold for de resterende måneder i året.
1.2 Visti indsender ansøgning om penge til udgifter vedr. stand på KOKS
Regler for udbetaling af kontorhold, kørselsgodstgørelse.2.1 Udskudt til senere møde.
9 …..
Næste møder:

Torsdag 20/9-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Torsdag 18/10-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Torsdag 15/11-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Juleferie

Referent: Visti / Kurt

Referat fra ordinært møde torsdag den 21. juni 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Arne Larsen.

Afbud: Kurt Rasmussen

Valg af ordstyrer: Morten Schmidt Pedersen

Valg af referent: Karen Eberhardt Henriksen indtil kl. 21.20

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ordinært møde 17-5-2018 – Godkendt med bemærkning om, at det er Næstved Kommune, der skal vedligeholde Hjertestien. Jens og Karen følger op på at dette bliver gjort.

Borgermøde LUP 7-6-2018 – behandles under punkt 5 

6. arbejdsgrupper i gang til borgemødet 7-6-2018

Aftalte opgaver iflg. referat fra ordinært møde:

Menighedsrådet tager sagen op vedr. Flagallé i forbindelse med konfirmationer i Glumsø. Men de forventer at betale for opsætningen fremover. Otto følger op på at det kommer i menighedsrådets referat at man fremover betaler for flagning.
Vinterbaderne sørger fremover for tømning af skraldespandene ved Badestranden
NK Forsyning fremsender et tilbud på overtagelse af mandskabsbygningen ved det gamle rensningsanlæg. Jens B. følger op på sagen
Anne-Grethe Guldfelt vil gerne fungere som pressetjeneste for lokalrådet. Vi skal selv henvende os til Anne-Grethe med emner, som vi gerne vil have artikler om i Glumsø Ugeblad mm. Visti henvender sig til Anne-Grethe med forslag om, at Lokalrådet får skrevet en artikel ca. hver måned, om et af de emner, vi arbejder med. Jens K vil give input til den første artikel, som skal omhandle Sansoteket.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med følgende tilføjelser:
2.2 Annoncering mm
5 Forretningsorden i forbindelse med opstart af projekter.

Orientering ved formand/medlemmer.

1 Formanden:

1.1 El-Huset Glumsø har foretaget den undersøgelse vedr. kabelbrud i Storegade, som NK forsyning betaler for. Resultat af undersøgelse er, at en reparation vil koste i omegnen af 12.000,-kr.
1.2 Gymnastikforeningen og Badminton har afholdt møde med ledelsen af Susåskolen afd. Glumsø. Noget af det, der kom frem på mødet, var:1.2.1 Der kommer nye borde og bænke til udearealerne på skolen, samt nogle nye legeredskaber.
1.2.2 Skolelederne var MEGET positive mht. til lokalrådets ønske om et møde med afgangsklasserne om deres ønsker til opholdssteder mm i Glumsø. Kurt tager kontakt til udskolingslederen.

2 Medlemmer:2.1 Jens K har sammen med biblioteket lavet en liste med forslag til aktiviteter i forbindelse med Sansoteket.
2.2 Poul har deltaget i møde med Landdistriktsudvalget (Thor er formand for dette udvalg) om turisme sammen med de øvrige lokalråd i Næstved Kommune. Landdistriktsudvalget ønsker en liste med alle de tiltag, lokalrådet har haft gang i vedr. turisme. Poul er tovholder
2.3 Morten orienterende om, at overdragelsen af ”broen på Tyvelsevej” er udskudt på ubestemt tid.
Borgermøde 16 august 2018 – er efterfølgende blevet udskudt på ubestemt tid!1 Emner:1.1 Status ved BaneDanmark
1.2 Info Landdistriktsudvalget – § 17,4 udvalg v. Thor Temte
1.3 NK ny trafikplan
1.4 LUP
1.5 ……..

2 Opgaver der skal varetages inden møde 9. august

2.1 Faste aftaler med indlægsholdere
2.2 ……
LUP / Projekter / Opgaver1 Evaluering af borgermøde 7. juni – der har været mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Lokalrådet var opmærksomt på, at der ikke blev cirkuleret ved bordene. Næste gang kunne man holde en pause efter 20 min., hvor man opfordrer deltagerne til at cirkulere.
2 Udfærdigelse af LUP rapport – Mette Lundgaard Dinesen fra Næstved Kommune vil gerne hjælpe lokalrådet med at udfærdige rapporten. Rapporten skal begrænses til 6-7 sider, ellers bliver den ikke læst. Poul tager kontakt til Mette. Lokalrådet vil kontakte Anne-Grethe Guldfelt med henblik på at få skrevet en artikel om LUP rapporten, når den er færdig.

3 Hvad nu – hvorledes sikrer vi fremdrift på projekterne – der skal findes en metode så det vil være nemt, at overdrage projekterne til andre – en form for rapportering…….. Poul og Visti tager action

4 Hvorledes sikrer vi overblik og dokumentation på projekterne (udskydes til senere møde!)

5 Forretningsorden i forbindelse med opstart af projekter – HUSK at den findes og skal benyttes!!

Økonomi

1 Debat omkring kutyme/regler for udbetaling af kontorhold, kørselsgodtgørelse. – Morten fremlage et overblik over lokalrådets drift de seneste 5 år samt et budget, som var udarbejdet på baggrund af gennemsnitstal for de seneste 5 år. Der blev ikke truffet afgørelse om penge til kørselsgodtgørelse, kontorhold m.m. – udskudt til næste møde. MEN det blev understreget, at Lokalrådet skal sørge for at søge de puljer, NK har til at styrke arbejdet i lokalområderne: ”150.000,-kr puljen”; Mærk Næstved; 50/50 puljen …
2 Håndtering af drift/vedligeholdelse på/i forbindelse med Lokalrådets projekter – også relateret nedenstående pkt 7.2 – Visti tager emnet drift og vedligeholdelse op set fra generelt synsvinkel. Se også nedenstående pkt. 7.2.
Sansotek1 Status (overtagelse) – Er nu klar til betaling, der mangler bare, at græsset vil gro og at betonen hærder. Næstved Kommune donerer skraldespande der opsætes når betonen er tør. Ligeså opsættes de 3 hængekøjer og solsegl når betonen er tør. Der er allerede mange, som med stor fornøjelse bruger Sansoteket.
2 Drift – serviceaftale – 7-årig aftale skal underskrives inden udgangen af 2018. Lokalrådet arbejder videre med at finde en finansiering. Forslag til møde med Lokaldemokratiudvalget og Kultur og Fritid for at finde en løsning evt. under ”Godt Liv på Landet”. Action Jens K og Visti.
3 Indvielse (ved KOKS) – i forbindelse med KOKS sammen med Biblioteket, som samtidig indvier Sansehaven. Linda Frederiksen kommer og indvier sammen med Pjerrot. Næstved kommune bidreager med kr 7.800,- fra Lokalrådenes ekstarapulje.
4 Drøftelse af Bents oplæg til udsmykning af Sansotekets bagvæg. Der var stemmening for at gå videre med dette. Jens tager action når der er faldet lidt ro over Sansotek’s projektet

Mødeform Drøftelse af fremtidig mødeform/dagsorden. Udskudt til senere møde

Næste møder:

Torsdag 9/8-2018: Lokalrådsmøde incl. forberedelse af KOKS

Torsdag 16/8-2018: Borgermøde på Glumsø Kro – AFLYST! (ref pkt 4.0)

Torsdag 20/9-2018: Lokalrådsmøde

 

Referat for ordinær møde torsdag den 17. maj 2018 

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Arne Larsen.

Afbud: Thor Temte.

Valg af ordstyrer.

Morten

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ordinær møde 19-4-2018 – godkendt

Ekstraordinært møde 19-4-2018 – godkendt

Aftalte opgaver iflg. de 2 referater

Salg af grunde i Sandby, rykket for svar. Ingen dispensationssag, kommunen fastholder krav om at grundejerforening skal eje fællesarealet – Mortens forfølger sagen.
indvielse af Sansoteket, vil det ske efter åbningen af KOKS, hvor Linda Frederiksen klipper snoren. Der søges et beløb til åbningen til bl.a klovne underholdning, balloner, frugt mm.
Otto orienterer menighedsrådet om at de fremover selv skal betale for flagalleen ved konfirmationerne.
2 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3 Orientering ved formand/medlemmer.
Formanden:

Visti startede med at fortælle at Næstved skal stå for SKILS til næste år. Lokalrådet har sponsoreret KOKS stadeplads, hvor SKILS 2019 promoveres, og der vil være nogle aktiviteter.
Lokalrådenes nye kontaktperson i Kultur og Fritid (Mette Dinesen) starter i jobbet 1. juni
Der er aftalt møde med skoleleder for Suså Skolen (Stefan Gents) 18. juni. Her vil vi bl.a. tage emnet op omkring fritidstilbud for unge i Glumsø og i den forbindelse spørge om vi kan få et møde på skolen med 9 kl. i september Glumsø skole
Borgerklager over hjertestiens tilstand. Park og vej kontaktes for udbedring. Også et principielt spørgsmål relateret til aftalen ”God liv på landet”. Action Jens K og Karen
For aflastning undersøges om vinterbaderne kan overtage tømming af skraldespand ved badestranden. Action Jens B
Mandskabbygningen ved det gamle rensningsanlæg. Der tages kontakt til Peter Hougaard, Næstved Forsyning om at komme med et konkret ”tilbud”  for, hvad det koster at flytte div. installationer fra mandskabsbygningen.
Action Jens B
Medlemmer:

Poul har arbejdet ihærdigt på at få mulige emner til at investere i køb af apotekets bygning. Der er mulige virksomheder som gerne vil leje sig ind i lokalerne, men der mangler en investor(er).
Kurt har fra Kultur og Fritid fået lovning på, at de i første omgang betaler for opgravning og fejlfinding ved det fejlbehæftede elstik på Storgade overfor Rejseladen.
Kurt undersøger, i forbindelse med etableringen, muligheder for at lægge (el)tomrør ud på arealet ved Sansoteket.
Høringsmøde om kommunens nye Kulturpolitik 7. maj – Jens K og Kurt deltog
Skal vi havde en pressetjeneste? Husk at man kan lægge sine arrangementer ud MærkNæstved, for at få opmærksomhed på arrangementerne. Otto tager kontakt til Anne-Grethe Guldfeldt, om hun kunne være interesseret. Action Otto
Arne spurgte ind til 2-1 vej til Herlufmagle, måske invitere Anders Hansen til borgermødet.
Poul, ideen med at lave en brochure om området er foreløbig skrinlagt.
Etablering af Sansoteket starter mandag den 28/5 Hvis vejret arter sig står det færdigt om 3 uger. Otto er kontaktperson til MaxPlay i uge 22 da både Jens K. Og Visti er på ferie.
Når rullegræsset er lagt på skal de vandet hver dag i 14 dage. Alice tilbyder vandspreder til opgaven i nogle timer hver dag.
Morten orienterede om at broen ude i Tyvelse er færdig i denne uge (18/5) mangler overdragelsesforretning mellem kommunen og Bane DK
Otto lægger bøjer ud pinselørdag
4 LUP Info/debatmøde 7. juni på Kroen1 Form
Visti byder velkommen, og orienter om Lokalrådets liste af projekter.

Poul fortælle om LUP processen der løb over vinteren.

De nye LUP projekter præsenteres, hvorefter de enkelte tovholdere Karen, Kurt,Visti, Poul, Jens B, sidder parat til uddybning af indholdet i de enkelte projekter.

For præsentation sender de enkelte tovholdere slides til Poul, der sammensætter til et slideshow. Har man problemer med PowerPoint kan Karen kontaktes for hjælp

2 Annoncering, hvor, hvem og hvornår
Annonceringen i Glumsø Ugeblad, blå sider i Ugebladet, MærkNæstved og FB – action Visti

Flyers opsættes i byens butikker – action Poul og Otto

Lægges på FB som begivenhed – action Alice

3 Indkøb af øl/vand/m.m.
Action – Alice og Otto

5 Borgermøde 16. august 20181 Emner:1.1 Status ved BaneDanmark
1.2 Info Landdistriktsudvalget – § 17,4 udvalg v. Thor Temte
1.3 LUP
1.4 Anders Hansen 2-1 vej m.m. Arne undersøger?
1.5 Dato for forberedelsesmøde    action: 9/8-18 er booket
2 Dato for forberedelsesmøde2.1 9. august kl 18:30. Alice booker mødelokale
3 Annoncering – hvor, hvem og hvornår3.1 Aftales på LK møde 21. juni

6 Økonomi.1 Kørselsgodtgørelse.1.1 Debat om LK bør yde kørselspenge ved kørsel i LK regi. Også spørgsmålet om refusion for kontorhold var oppe at vende. Aftalt at Morten til næste møde udarbejder forslag til budget så der på næste møde kan drøftes hvorledes udbetaling af kørselspenge/kontorhold vil påvirke LK’s driftsregnskab

7 1 Nye LK medlemmer, aftale tid/sted for generel info/systemer.1.1 Aftalt at Morten, Jens B. og Visti mødes mandag 25. juni kl 10. Mødested aftales senere.
Næste møder:

Torsdag 7/6-2018: LUP Info/debatmøde på Glumsø Kro

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Torsdag 9/8-2018: Forberedelse af borgermøde.

Torsdag 16/8-2018: Borgermøde på Glumsø Kro

Torsdag 20/9-2018: Lokalrådsmøde

 

Referat for ekstraordinær møde mandag den 23. april 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen.

Afbud: Kurt Rasmussen, Karen Henriksen, Arne Larsen, Morten Schmidt Pedersen.

Sted: Kobberstuen/Glumsø kro

1     LUP.

1.1  Debat/prioritering:

1.1.1                                  Som udgangspunkt blev fra LUP listen, til det videre arbejde, valgt de emner med højest rating. Dertil kommer emner som valgtes ud fra andre kriterier, eksempelvis at en eller flere medlemmer ønsker at arbejde med en givent emne/opgave.

1.2  Projekter – hvad, hvem, hvornår….:

1.2.1                                  Liste med valgte emner incl. tovholder/gruppemedlemmer ser så således ud:

·       Boligudviklingen: Visti

·       Vuggestuen: ?

·       Anvendelse af tidl. stationsbygning: Poul

·       Glumsø stations fremtid: Poul

·       2 minus 1 vej: Arne

·       Styrkelse af samarbejde mellem foreningerne: Kurt

·       Alt vedr. badestrand: tovholder Jens B.

·       Opdatere sti fra speedwaybane til Vesterskov: Thor

·       Et sted hvor unge må være: Kurt

·       Vedligeholdelse af eks anlæg og faciliteter: Karen

·       Sansotek: Jens K.

1.3  Workshop – hvordan, hvornår:

Dato for “LUP info-borgermøde” bliver den 7.juni kl 19 på Glumsø Kro/Salen.

Poul og Visti laver en mail til alle mail adresser som har deltaget i undersøgelsen, samt annonce ugeblad FB mm.

1.4  LUP rapport:

1.4.1                                  Rapport udarbejdes efter mødet på kroen hvor de endelige detaljer omkring det videre arbejde med LUP opgaver forventes at komme på plads.

2     Eventuelt.

2.1  Nye LK medlemmer, aftale tid/sted for generel info/systemer

2.2  Jens informerede at etablering af Sansotek startede mandag 28. maj. Da Jens er på ferie i den uge blev aftalt at Otto Høst skulle være kontaktperson/tilsynsførende på projektet i den periode.

Næste møder:

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 7/6-2018: LUP info-borgermøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Torsdag 16/8-2018: Borgermøde

Referat: Alice/Visti

Referat fra ordinært møde torsdag den 19. april 2018

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen.

Afbud:, Karen Henriksen, Arne Larsen, Otto Høst, Alice Døssing

Valg af ordstyrer. –  Visti (evaluering af ordstyrer – kan gøres bedre J)

1     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ordinært møde 15-2-2018 –

I afsnit 3 side 3/5 angående fællesmødet i Næsby, ændres ordet ”aftalt” til ”foreslået” – OK

Generalforsamling 15-3-2018

OK.

Konstituerende møde 15-3-2018

OK.

Thor informerer at det er kommunen, (ikke borgere) der står for ide/opførelse af legeplads ved den fritlagte Suså. Anført i bevillingen at den ikke omfatter drift og vedligeholdelse.

Spørgsmålet er så, hvem står for drift og vedligeholdelse (måske Park & Vej). Thor undersøger. Action Thor.

2     Godkendelse af dagsorden.

OK

3     Orientering ved formand/medlemmer.

Formanden:

”Møde vedrørende levende demokrati – Næstved Kommune” – Visti deltog. Vi har levende demokrati (syntes vi selv), så ingen umiddelbare interesse.

Mandskabsbygning ved søen. Spildevandschef Peter Hougaard fra Næstved Forsyning vil gerne forære Lokalrådet den tidligere mandskabsbygning ved renseanlægget. Forudsætningen er dog at Lokalrådet sørger for flytningen nogle installationer til nærliggende bygning – anslået pris Kr 250.000,- Der tages kontakt til Vinterbadeforeningen om deres mulige interesse i bygningen. Visti.

Udvidelse af Glumsø Hallen. De sidste 6-8 år er forud for kommunens budgetlægning indsendt ansøgning om udvidelse af hallen (redskabsrum m.m.) – indtil videre uden noget resultat. Lidt i stampe. Forsøger igen. Skolens ”underskrift” på ansøgningen sammen med alle idrætsforeningerne vil fremover være formanden for skolebestyrelse. Visti

Medlemmer:

Torpe Kanal. Udløbet skal ændres bl.a. af hensyn til den tykskallede malermusling. Vi har umiddelbart ingen aktie i projektet men bliver orienteret, da det er er i vores dækningsområde. Poul og Alice ved meget om det og vil gerne informere hvis behov.

Busskure. På nogle stoppesteder er det med ubehag at vente på bussen. Kontakt til chefen for trafik om der kan opsættes busskure. Thor, som orienterer Arne.

Installationen til julebelysning har Lokalrådet ”ejerskab” af. Vedligeholdelse af installationen har Lokalrådet ikke mulighed for. Da der nu er opstået fejl på denne, undersøges hvem der betaler. Action Kurt og Visti

Budgetmøde i Næstved. Kommunen har et budget på 4,86 mia. kr. Poul deltog. Der skal være mere åbenhed omkring budgettet. Såfremt der ønskes info om mødet kontaktes Poul.

Spånpladegrundens fremtid. En arbejdsgruppe har det sidste års tid arbejdet med udnyttelse af   grunden (boligbyggeri) men er hæmmet af, at kommunen ikke formelt kan arbejde med før et millionbeløb fra statens nedrivningspulje er udbetalt til kommunen. Vi har alternativt bedt om et uformelt møde med kommunen indtil det mere formelle kan træde i kraft. Action: Visti.

Salg af 3 byggegrunde i Sandby. Kører som en dispensationssag. Har været behandlet på byrådsmødet i februar. Uvist hvilken beslutning der blev truffet. Morten undersøger.

Det tidligere Apotek. Udfordringen er at finde en investor. Der er flere potentielle lejere der er interesseret. Poul.

Sansoteket. Opstarten kører på skinner. Indvies sandsynligvis til KOKS festen, sidste lørdag i august. Biblioteket vil gerne se tiden an med hensyn til den totale integration mellem Bibliotek og Sansotek, så adgang til biblioteket via dør i Bibliotekets gavl bliver ikke installeret for nuværende. Jens K.

Åbningsfest for Sansoteket. KOKS kontaktes med hensyn til arrangement. Action: Jens K og Visti

Bylaug i dækningsområdet. Glumsø Lokalråd repræsenterer ca. 3.200 borgere. Af repræsentative foreninger er i dækningsområdet, udover Glumsø og Omegns Lokalråd Næsby Bylaug, Tyvelse Bylaug, Landsbyforeningen for Tyvelse og Omegn og Næsby Tyvelse Gymnastikforening. Med lidt god vilje desuden Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus. Der er behov for mailadresser til foreningerne. Action: Morten.

Kollektiv trafik. Der skal spares 5,8 mio. kr. i kommunen på kollektiv trafik. Kun busrute 685 i vores område justeres lidt, så lokalrådet har ingen bemærkninger. Morten.

4     Økonomi.

4.1  Betaling af flagalle 2016/17/18

Aktiviteten er betalt.

4.2  Flagalle fremover

Der opstilles flagalle 3 gange om året. 2 årlige konfirmationsdage og ved KOKS. Der tages kontakt til menighedsrådet hhv. KOKS om overtagelse af ansvaret for flagalleen. Visti

5     Møder.

5.1  Formandsmøde 2. maj. – Visti deltager

5.2  Temamøde – fundraising, 25. april – ingen deltagelse fra Lokalrådet.

5.3  Evaluering af skolestruktur 3. maj + 6. sept. Kurt  og Visti deltager.

5.4  Høring om kulturpolitik 7. maj. Jens K deltager og måske Kurt

5.5  Belysningsplan, input omkring behov for belysning. Link til planen lægges ud på Facebook, NæstvedNetavis og Lokalrådets hjemmeside. Visti.

https://www.naestved.dk/Borger/VejeTransportRejser/Gadebelysning.aspx.

Enhver borger kan svare på planen senest den 1. juni 2018.

6     Borgermøde august 2018

Der arrangeres borgermøde torsdag den 16. august.

Emner:

Status ved BaneDanmark. Visti adviserer BD om tid og sted

Info Landdistriktsudvalget v/Thor Temte.

7     LUP.

7.1  Debat/prioritering

7.2  Projekter – hvad, hvem, hvornår….

7.3  Workshop – hvordan, hvornår

7.4  …..

Punktet blev ikke behandlet, men der afholdes ekstraordinær bestyrelsesmøde mandag den 23. april kl. 18.30 i Kobberstuen, hvor punktet er eneste punkt på dagsordenen.

8     Eventuelt.

8.1  Nye LK medlemmer, aftale tid/sted for generel info/systemer.

Blev ikke behandlet men aftales de involverede imellem.

Næste møder:

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Torsdag den 16. august: Borgermøde.

Tak for god ro og orden.

Referent Jens B. Nielsen / Visti

Referat fra generalforsamling den 18. marts 2018

Ca. 25 personer var mødt frem til den årlige generalforsamling i Glumsø og omegns Lokalråd, herunder bestyrelsen.

Aftenens program var som følger:

1. Indlæg/status vedrørende nogle af Lokalrådets igangværende opgaver:    

i.    Sansotek

ii.   Apoteket

iii.  LUP (Lokale UdviklingsPlaner)

2.                 LUP lodtrækning

3.                 Generalforsamling

Visti bød velkommen og gav ordet til Jens som indledningsvis præsenterede en vidoe der viste det nye Sansotek som etableres på det grønne område foran biblioteket. Etableringen starter april-maj og forventes at tage 2-3 måneder. Prisen for projektet er 1 mill. som er skaffet som donation fra fonde, LAK-midler og kommunen.

Den officielle indvielse er planlagt til KOKS byfesten (lørdag 25 august). Mht. vedligeholdelse orienterede Jens at der var lavet aftale med kommunen at de tømte skraldespande og slog græs. Løbende vedligehold af Sansotekets inventar står leverandøren for.

Herefter fik Poul ordet, for at informere om planerne for bygningen der indtil for kort tid siden havde huset apoteket. Poul havde bl.a. haft kontakt til Carsten Rasmussen for om muligt at have kommunen med i planerne. Dette var blevet afvist m.h.t. at kommunen ikke lovligt kunne gå ind i dette arrangement.

Der arbejdes på at få flere butikker og mikrovirksomheder til at leje sig ind. Planerne er at stueplan indrettes og udlejes til 2-3 butikslejemål og 1.salen indrettes til kontorer, så der gives mulighed for mindre firmaer eller dem der ønsker en “hjemmearbejdsplads” kan leje sig ind.

Den overordnede målsætning er at sikre at der stadig er butik/forretningsaktivitet i bygningen (byens centrum).

Efterfølgende fortalte Poul om resultatet af den elektroniske LUP (Lokal UdviklingsPlan) spørgeskemaundersøgelse, som var afsluttet med udgangen af januar iår.

Der havde været meget tilfredsstillende deltagelse (ca 180 havde tilkendegivet deres ønsker) og heraf havde forbløffende mange gjort sig den ulejlighed supplerende at skrive yderlige information til Lokalrådet.

Ud fra dette vil Lokalrådet nu finde ud af hvilke opgaver man starter op med på kort og lang sigt. I den forbindelse informerede Visti om at det var vigtigt at også personer udenfor lokalrådet blev en del af de arbejdsgrupper som skal føre planerne ud i livet. Bl.a. derfor er der planlagt en LUP workshop i maj hvor borgere kan møde op og dels uddybe tilbagemeldinger, dels melde sig til at arbejde med i en eller flere af oprettede arbejdsgrupper dels i samarbejde med lokalrådet oprette andre arbejdsgrupper omkring et eller flere emnerne.

I forbindelse med LUP undersøgelsen var blev udloddet 3 præmier til lodtrækning blandt dem der havde besvaret undersøgelsen.

Præmierne var – 2 billetter til Glumsø Bio, 2 spisebilletter til Rejseladen og 2 fl. Vin.

3 vindere blev udtrukket, disse vil få besked på mail.

 

————————————–  //  ————————————-

Efter en kort pause, gik man i gang med selve generalforsamlingen.

Pkt. 1 Valg af stemmetællere – Preben Hansen og Peter Sejersbøl blev valgt

Pkt. 2 Valg af dirigent – lokalrådet anbefalede Poul Work, som blev valgt.

Pkt. 3 Formandens Beretning:

Som også anført i min nytårsudtalelse i Glumsø Ugeblad har 2018 været året hvor vi i lokalrådet, sammen med borgerne, har kunnet glæde os over at mange projekter har nået deres mål, og er nu synlige – klar til brug i vores lokalområde.

Her tænkes bl.a. på stien til og omkring smørhullet der er blevet opgraderet så det nu er muligt at tilgå den med rickshaw, kørestole og andre handicapmidler. Glædeligt at se området omkring Smørhullet nu flittigt benyttet til udflugter for plejehjemmets beboere.

Nu vi er oppe i den afdeling kan lige tilføjes at der nu også ved smørhullet, her i februar måned blev installeret toilet – muldtoilet/primitivt toilet. Så skal man, kan det nu også klares ved Smørhullet.

Badestranden – som jo nok er en af de billigste installationer Lokalrådet har været fader til (5 bøjer, lidt snor, og en sandkasse) så havde vi Danmarks Korteste Strand som blev indviet med maner i forbindelse med årets KOKS fest. Borgmesteren klippede snor og sprang i vandet sammen med øvrige byråd kollegaer som Linda Frederiksen og Thor Temte.

Nu har sommerens vejr måske ikke inspireret meget til badning fra stranden – men til gengæld har en gruppe vinterbadere taget den til sig. Over vinteren har en 6-8-10 mennesker flere gange om ugen trodset vejrets luner og hoppet i det iskolde vand. Og iskoldt har det været, ikke mindst de gange hvor det har været nødvendigt at hugge hul på isen.

Disse har ydermere dannet initiativ til at stifte Glumsø Vinterbadeforening som bl.a. har som sit formål at arbejde for vinterbadefaciliter som Sauna og badebro.

Jeg nævner dette for a vise hvor dejligt det er at det ene tiltag – badestranden – pludselig bliver inspiration/platform til andre tiltag til gavn og fornøjelse for byen.

Sidst, men ikke mindst, skal nævnes Fugleskjulet. Længe undervejs (år) men sluttelig en fantastisk installation som i oktober blev indviet under pomp og pragt, også denne gang med kommunal snoreklipning, Linda Frederiksen.

En af lokalrådets løbende udfordringer er at stille ALLE tilpas. Der kan altid bl.a. borgerne være divergerende meninger om en ting MEN for Fugleskjulet har jeg ikke hørt andet end positive og rosende tilkendegivelser. Herligt!

Nu er det jo ikke alle lokalrådets aktiviteter der udmønter sig i fysiske tilvejebringelse.

Vi har bl.a. også afholdt et par borgermøder hvor vi har haft den glæde at rigtig mange borgere møder op. Vi har som ”standard” et borgermøde i august (bliver iår 2018 formodentlig 16. august ☺) men sidste år mente vi så at have lidt mere på hjertet så et ekstra blev afholdt i november måned. Begge med deltagelse af over 100 mennesker. Dejligt!

Apropos møder havde vi i maj besøg af byrådet. I forbindelse med forsøget på at få lidt kendskab/forbindelse til landdistrikterne besøger byrådet (med ægtefæller) et antal lokalrådsområder hvert år, og i år var det så igen vores tur til at være vært ved besøget. Et rigtig godt initiativ som bl.a. giver mulighed for direkte over for vores politikere at promovere og forelægge områdets faciliteter og udfordringer.

Lidt i samme boldgade forsøger vi også fra Glumsø og Omegns lokalråds side at sikre kendskab til områderne uden for Glumsø by. Dette gøres ved at holde et eller flere af vores ordinære møder i sognene. I år havde vi så et godt møde i Næsby Bylaug ”lokaler” i Næsby Anlæg. Her blev det bl.a. foreslået at der skulle arbejdes hen imod et fællesmøde med områdets bylaug eller en anden forening der repræsentere et givet lokalområde. Det er faktisk svært.

Nogle lokalområder er velorganiseret med bylaug eller lignende der repræsenterer området, andre steder er det mere diffust, måske slet ingen ting. Det ser vi så også fra lokalrådets side som en opgave/udfordring at hjælpe til at danne sådanne repræsentative foreninger eller bylaug.

Ud over disse nævnte ting har lokalrådets medlemmer enkeltvis eller i grupper arbejdet med en masse andre ting og deltaget i diverse udvalgsarbejder, dels for at påvirke tingenes gang dels for at vi kan holde os orienteret om hvad der – relevant for os – foregår i kommunen. Alt dette og mere til kan man holde sig orienteret om ved at læse referaterne fra vores møder som ligger på hjemmesiden www.MærkGlumsø.dk

Som sagt kunne jeg informere meget mere lokalrådets arbejde i det forgangne år, men jeg vil godt have lov til at bruge min afmålte taletid til lige at informere en smule om hvad der forventes at ske af aktiviteter i året vi allerede står i.

Som allerede nævnt går opførelsen af Sansoteket i gang inden for kort tid og der vil vi også forsøge at lave en lille event omkring indvielsen, tidspunkt ikke fastlagt måske først i forbindelse med KOKS (det har vi gode erfaringer med ☺)

Ellers vil meget af vores arbejde blive lagt omkring opgaverne defineret i LUP undersøgelsen. Vi ved ikke p.t. hvilke og i hvilken rækkefølge, nogle få ligger dog allerede fast enten fordi de er overleveringer fra sidste LUP eller af anden grund er besluttet.

Her kan ikke mindst peges på den meget store opgave med at få flere indbyggere til byen for bl.a. at kunne fastholde det aktivitetsniveau byen allerede har. Her tænkes på udstykning og bebyggelse af Spånplade Grunden. En arbejdsgruppe har det sidste år arbejdet på sagen men har været hæmmet af at kommune ikke har haft mulighed for at deltage aktivt i dette arbejde før saneringen af Spånplade Grunden FORMELT var afsluttet. Det har noget med statslige refusioner at gøre. Dette forventes at være på plads ved udgangen af denne måned, og så forventer vi fuld gas på arbejdet med grunden. Det bliver rigtig, rigtig spændende.

Hele arbejdet omkring omlægning af banestrækningen Tyvelse – Holmager inklusive flytning af stationen/stationspladsen er også arbejde der videreføres fra tidligere år, og som planerne ser ud p.t. vil dette for lokalrådets vedkommende først være tilendebragt hen i 2020/21.

Også opgaven omkring indretning af hjørnet af pølsevogn pladsen er noget vi er nødt til at prioritere da områdets ”alternative” benyttelse, på vores anmodning, i kommunen er sat i bero. Alternativ vil sige at hvis vi ikke kommer i gang bliver der simpelthen 3 parkeringspladser, og det tror vi de fleste vil mene ikke er optimal udnyttelse at det dejlige hjørne i byens centrum – forhåbentlig lige over for det ny handels og aktivitets centrum ”Lille Torv”.

Men igen kom og vær med i vores arbejdsgrupper enten ved at henvende jer direkte til en af os, eller på vores mail glumsoelokalraad@gmail.com eller mød op når vi inviterer til vores Workshop.

Sluttelig stor tak til lokalrådets medlemmer og jeres indsats det sidste år. Vi er ikke altid i lokalrådet enige om tingene men jeg tror det er det der er med til at berige rådet, at tingene bliver vendt og set fra andre (sommetider mange) sider.

Tak skal i have!                                                                                                                                                                                                    Visti

Formandens beretning blev godkendt

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab.

Regnskabet blev gennemgået af Karen og efter få uddybende spørgsmål godkendt.

Pkt. 5 Indkomne forslag. Ingen.

Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

Følgende var på valg:

Visti Christoffersern, Poul Eriksen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Arne Larsen. Alle blev genvalgt på nær Arne som ikke ønskede genvalg. Her blev i stedet Jens Bybeck Nielsen valgt.

Efter valget ser lokalrådet således ud:

Visti Christoffersen, Jens Knudsen, Karen Henriksen, Alice Døssing, Poul Eriksen, Thor Temte, Jens B. Nielsen, Kurt Rasmussen og Otto Høst.

Hertil blev valgt 2 suppleanter:

Morten S. Pedersen

Arne L. Larsen

Til revisorer blev valgt:

Mogens Petersen

Henrik Djuurhus

Pkt. 7 Eventuelt. Ingen kommentarer

Oventstående godkendt af:

 

Glumsø   /    – 2018                                                                                           Glumsø   /    – 2018

 

______________________________                          ______________________________

Dirigent: Poul Work                                                                                          Formand: Visti Christoffersen

Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen for at konstituere sig

Formand – Visti

Næstformand -Jens

Kasserer – Jens Bybeck Nielsen

Sekretær – Alice

Sluttelig blev aftalt at hovedemnet på næste ordinære lokalrådsmøde (19. april) skulle være det videre arbejde med LUP, herunder oprettelse af arbejdsgrupper og planlægning af LUP workshop i maj.

Referenter: Alice/Visti

 

Referat fra møde den 15. februar 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg,

Afbud:, Karen Henriksen, Morten Schmidt Pedersen

Bemærk: Mødet afholdt i Glumsø Hallens cafeteria

Valg af ordstyrer.

Jette

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat tilrettet ifl. Ønske fra Morten

Status på opgaver aftalt på mødet, bl.a.:

Thor informerer at det er kommunen (ikke borgere) der står for ide/opførelse af legeplads ved den fritlagte Suså. Anført i bevillingen: at den ikke omfatter drift og vedligeholdelse. Spørgsmålet er så, hvem står for drift og vedligeholdelse (måske Park & Vej). Thor undersøger. Action Thor.

2 Godkendelse af dagsorden.

OK

3 Orientering ved formand/medlemmer

Formanden:

Med baggrund i mediernes omtale af den stigende nethandel og dens påvirkning på handelslivet i såvel de store handelsbyer som de mindre, eksempelvis Glumsø, lagde formanden spørgsmålet om hvilke midler der skulle til for at sikre bylivet i Glumsø. Måske foruden fokus på butikker og handelsliv skal dette suppleres med mere fokus på kultur, oplevelser og aktiviteter.
I den relaterede debat kom en ide om en aktivitet på den måde at (svage) borgere af en frivilliggruppe kunne tilbydes vareudbring til en rimelig pris. Dette være sig varer fra alle Glumsø’s handlende.
Formanden havde deltaget i den stiftende generalforsamling for Glumsø Vinterbadeforening. Omkring 25 var mødt op. Der blev i den forbindelse informeret om at foreningen inden den formelle etablering allerede, ved donation fra Lions, havde skaffet 3 bænksæt til stranden og fra Trygfonden en redningskrans. Fokus for den nye forening vil ud over vinterbadningen være, i samarbejde med Lokalrådet, at skaffe faciliteter i form af badebro og sauna.
Medlemmer:

I forlængelse af mødet med Sandbys borgere i januar måned informerede Thor om at administration, i modstrid med oplægget fra lokalrådet, lagde op til, at det var de 3 jordbrugsparceller der skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og anlæg. Thor undersøger hvorfor lokalrådet ikke har fået en tilbagemelding om dette. Action Thor.
Poul har talt med Ghita og Adam Grønne omkring udarbejdelse af en turist pjece for Glumsø og omegn, og har også sagt ja på rådets vegne om at tegne en annonce på kr 1.000,- som vi accepterede. Når pjecen er færdig omdeles den til alle hussstande Glumsø og Omegns Lokalråd’s område.
Poul har talt med Grethe, apotekets ejer, og forsøger at finde egnede lejere, micro virksomheder ell. andre, som kunne være interesseret. Poul vil også tale med Linda Frederiksen, Næstved erhvervsforening og Næstved Erhversforening om råd. Kunne man tænke sig at kommunen ville stille garanti for huslejen i et år, eller kunne man lave en fond.
Thor er inviteret til mødet 22. febr. i gruppen “Gør Glumsø Grønnere”.
Julebelysningen i byen, Kurt fortsætter undersøgelsen af hvorfor der mangler strøm i 2 strømudtag. Prøver at få møde med Helle fra Vej og Park. Lokalrådet ejer ledninger og det ville blive en udgift på over kr 10,000,- hvis der skal graves for at finde fejlen. Jens mener der ligger korrespondance om hvornår rådet har overtaget kabler, efter 2009? Desuden har Toms kloakservice været ud med kamera og fundet en fejl, der var relateret til at man havde ”skudt” (lysleder) kabler lige igennem et kloakrør ifl. Otto. Action Kurt

4 Lokalrådets generalforsamling torsdag 15. marts 20181 Hvem på valg: Alice, genvalg som suppleant,
Arne ønsker ikke genvalg, men foreslår Morten indtræder i stedet for,
Jette ønsker ikke genvalg, så der mangler som sådan 1 suppleant for at være på fuld antal i bestyrelsen
2 Annoncering: Visti har sat annonce ugeavisen, og på Mærk Næstved. Poul får kopi af Visti og lægger den på hjemmesiden. Når vi kommer nærmere skal også på FB.
3 Regnskab: Karen fremlægger
4 Indlæg: Jens fortæller om Sansoteket, Poul fortæller om LUP undersøgelsen
5 Dirigent: Poul Worch foreslået, Visti tager kontakt. Action Visti
5 LUP: (Poul E).

1 Gennemgang af den afsluttede LUP
2 Debat Visti skal skrive på FB at har afholdt det første møde vedr. LUP og at den vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Visti skal trække en liste på de mailadr som har delatget i undersøgelsen og sende dem herefter en takkemail. Action Visti
3 Valg af opgaver/projekter, Visti laver en ny oversigtsliste for 2018
og vi skal alle læse den og give tilbagemelding inden generalforsamlingen. Action Visti
4 Udarbejde rapport. Udenstående…….
5 Opstart af arbejdsgrupper. Ud fra ovenstående pkt. 5.3 laves opstart af arbejdsgrupper.
6 Hvad, hvem, hvorledes fremlægges på generalforsamling- ser ref. under generalforsamling (pkt 4.5)
7 Lodtrækning – der er udlovet 3 fl. vin, og vinderen findes på generalforsamlingen blandt alle de mails som har deltaget i undersøgelsen.
6 Nyt set-up for dagsorden/referater – næste gang

7 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

1 Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E
Har været møde omkring pladsen på stationen. På de indvendinger lokalrådet lagde frem er nu modtaget svar fra BaneDanmark. Der skal udarbejdes svar på dette. Action Poul og Visti

Der er solgt 22 kort til det aflåste cykelskur. Lokalrådet har 1 mere hvorefter det er DSB som står for det fremtidige salg af kort.

2 Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens
februar holdes opstartsmøde med biblioteket og leverandøren. Her aftales de nærmere detaljer om projektet praktisk udførelse m.m. Overordnet tidsplan siger at 1. spadestik tages omkring påske og forventes iflg. planerne at være færdig i juni. Der arrangeres, enten umiddelbart derefter eller i forbindelse med KOKS, en lille indvielses seance – snoreklipning m.m.
3 Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto
4 Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.
5 Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.
6 Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.
7 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.
8 Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul
9 Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.
10 Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.
11 Loftværket—> _ Tovholder: Poul E
12 Næstved som Kulturarvs kommune –->  Tovholder: Poul E.
Diverse (eventuel) info fra grupper:

13 Hundeskoven —> Tovholder: Poul.
14 Rejseladen —> Tovholder: ?
15 Byens Børn —> Tovholder: Poul.
16 KOKS —> Tovholder: Poul
17 Smørhullet —> Tovholder: Visti.
Muldtoilet nu opsat, Glumsø Ugeblad vil bringe omtale i uge 8

18 Kulturliv.   –->    Tovholder: !
19 Opland. –->     Tovholder: Thor.
20 Trafikgruppen. –->    Tovholder: Alice
Morten har pva. Lokalrådet indsendt høringssvar vedr. tanker om nedskæringer ved kollektiv trafik i NK – høringssvaret er videresendt til orientering for alle i LK sammen med høringssvaret fra Næstved Vestegns Lokalråd. Efterfølgende har Alice fået tilsendt høringssvaret fra endnu en deltager i trafikfølgegruppen – dette indeholder stort set de samme pointer som vores høringssvar. Sagsbehandleren i NK har svaret tilbage, at vores høringssvar vil blive medtaget til politisk behandling ved Teknisk Udvalgs møde 26/2.

8 Økonomi.

9 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev).

Alices dårlige samvittighed. Action Alice

10 Eventuelt

Alice indkøber 3 fl. vin til vinderen af LUP konkurrence og 1 flaske vin til dirigenten. Kobberstuen bookes fra kl 17:30 på generalforsamlingsdagen. Action Alice

Næste møder:

Torsdag 15/03-2018: Generalforsamling

Torsdag 19/4-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Referenter: Alice/Visti

Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 18. januar 2018, kl 18.30

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Arne Larsen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Morten Schmidt Pedersen

Afbud: Karen Henriksen, Thor Temte

Andmeldt gæst: Bent Nielsen

Valg af ordstyrer.

Jette Wengberg

 

1 Godkendelse af referater.1 Møde 16 nov. 20171.1 Status på opgaver aftalt på mødet 16 nov. 2017 – oprydning af relaterede projekter/mail -action Poul og Visti. Poul fandt nogle gamle mails og sendte dem til Visti.
Fra sidste ref/evt: Vedr. manglende elforsyningen i østlige del af Storegade er Vej & park kontaktet vedr. gravearbejde i det område. Kurt arbejdere videre på sagen.

Der arbejdes fortsat på at udarbejde en liste over bylaug og lignende. Aktion: Alice og Morten.

2 Borgermøde 22 november 20172.1 Ingen Kommentarer.
2 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3 Indlæg ved Bent Nielsen
Forslag til byens forskønnelse som samtidig kan modvirke de mange indbrud, Bent havde taget billeder som blev vist, hvor han forestillede værende en der kom som ny i byen, og spurgte sig selv om det var et sted han ønskede at bo? Ligusterhække = med lukket firkant. Han henviste også til Peter Olesen besøg i Glumsø for mange år siden og hans kommentarer.

4 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:

Thor Temte er formand for Landstriktsudvalget samt medlem for Plan og Erhvervsudvalget, en fordel for os.

Manglende leverancer af lokalaviserne. Action, Alice tager kontakt til Forbrugerkontakt som nu står for omdeleingen.

I 2017 har Lokalrådet været på forsiden af Glumsø hele 7 gange, flot.

En borger har rettet henvendelse om at taget på shelterne ved speedwaybanen ikke er så gode. Action Poul skriver til Skov og naturstyrelsen.

Fået en henvendelse fra Adam Grønne, som gerne vil være med til at lave en folder, som viser hvad Glumsø har af handelsliv, oplevelser, m.m.. Poul vil gerne være en del af den gruppe. Visti sender en svar mail. Action Visti.

I lokalrådenes ekstrapulje som i 2017 var kr 150.000,- er i alt anvendt kr 95.000,-.Ud af disse har vores lokalråds fået de kr 20.300,- (kommunen har i alt 14 lokalråd)

Mail fra Herlufmagle nyoprettede Lokalråd om samarbejde, Poul tager sagen, Kurt deltager. Action Poul

Medlemmer:

Poul har en dialog i gang med Immo Group, og har fået et svar, at de ved mere til foråret.

Tomme forretninger, Poul tager sagen op med micro-virksomhederne, tænkt over at kontakte borgmesteren. Poul kontakter Grethe om hendes planer for bygningen

5 Lokalrådets generalforsamling torsdag 15. marts 20181 Hvem på valg: Morten og Visti har fået et projekt om at få styr på valglisten. Action Morten og Visti
2 Annoncering – Opsætning af annonce venter til efter næste møde (15. febr.)
3 Regnskab – Karen fraværende
4 Forslag til indlæg:4.1 Status på arbejdet i gruppen boligudviklingen på spångrunden,
4.2 Fortælle om LUP undersøgelsen,
4.3 Rådets medlemmer tænke over andre indlæg
6 LUP: (Poul E). 1 Status. Undersøgelsen afsluttes sidst i januar 2018, lige nu har 150 været inde og svare, endelig resultat sendes til os, gennemgås på næste møde.
2 Næste face.2.1 Baseret på færdig LUP rapport: Valg af opgaver/projekter
2.2 Opstart af arbejdsgrupper
7 Udstykning af landbrugsparceller Sandby (Morten og Visti)
Borgermøde for borgere relateret til ny udstykning i Sandby 23/1-2018

Ingen udgifter for os, Næ.K ejer jorden, vil sælge grundene. Forslaget om, at der i Sandby oprettes et bylaug, bliver nok i stedet til, at foreningen Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus vil stå for det offentlige areal”..

8 Ressourcer i lokalrådet.
Visti fremlagde eksempler på hvorledes Lokalrådets medlemmer kunne indgå i arbejdsgrupper som initiativtagere/tovholdere/projektledere.

9 Nyt set-up for dagsorden/referater
Der skal tage hensyn til at såvel interne (lokalrådsmedlemmer) som eksterne (borgere) læser disse referater.

10 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E
Har været møde omkring pladsen på stationen. På de indvendinger lokalrådet lagde frem er nu modtaget svar fra BaneDanmark. Der skal udarbejdes svar på dette. Action Poul og Visti

Der er solgt 20 kort til det aflåste cykelskur, når de sidste kort er solgt er det DSB som står for det fremtidige salg af kort.

2       Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens –
Der er projekteret meget stor legeplads ved havnen i Næstved. Hvem er initiativtager til dette. Action: Thor undersøger.

3       Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto
Lokalrådet gør opmærksom på, at man skal søge om tilladelse til opsætning af bænke. Kurt tager kontakt til Lone som er en af vinterbaderne. Action Kurt.

4       Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.
5       Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.
6       Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.
7 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.
Visti har været gæst hos Fensmark Loklaråde for at fortælle om Glums’s’ erfaringer med borgernært politi

8          Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul
9 ……..Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.

10 Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.
Der har været opfølgende møde med Boligselskabet Sjælland (BOSJ som bekræftede at man var interesseret i at gå videre med planer om opførelse af almennyttige boliger på Spånpladegrunden. BOSJ har i den forbindelse modtaget det nylig udarbejdede prospekt for promovering af Spånpladegrunden.

11 Loftværket—>         Tovholder: Poul E
12 Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.
13 Elektronisk infostander –>            Tovholder: Alice
11 Diverse (eventuel) info fra grupper:
1 Hundeskoven —> Tovholder: Poul.
2 Rejseladen —> Tovholder: ?
3 Byens Børn —> Tovholder: Poul.
4 KOKS —> Tovholder: Poul
5 Smørhullet —> Tovholder: Visti.
6 Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.
7 Opland. –->     Tovholder: Thor.
8 Trafikgruppen. –->    Tovholder: Alice
12 Økonomi.1 Visti fremlagde opdateret konto/projektoversigt (på Google drev)
13 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev).
14 Eventuelt
Næste møder:

Fredag 26/1-2018: Julefrokost (hos Jette)

Torsdag 15/02-2018: Lokalrådsmøde – dette møde foregår i Hallens cafeteria og Alice bestiller smørrebrød

Torsdag 15/03-2018: Generalforsamling

Torsdag 19/4-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

 

Referat fra borgermøde i Glumsø Lokalråd den 22 november 2017 i Den gule Cafe

Visti bød velkommen til de godt 100 medborgere som var mødt frem, og som første pkt. på programmet fortalte om nogle af de opgaver lokalrådet havde arbejdet med og udført på grundlag af LUP 2015 (Lokale UdviklingsPlaner).

Herefter fik Poul ordet, for at fortælle om afstemningen om de nye LUP planer. Denne starter midt i december og afsluttes i januar 2018.
Poul opfordrede folk til at komme med nye forslag og selv lægge dem ind i skemaet på nettet MærkGlumsø.dk.

Næste punkt var indlæg ved SSP-konsulent Anne Mortensen og Politiassistent Sten Larsen.
Anne Mortensen og Steen Larsen fortalte om dels forebyggende arbejde dels det umiddelbare der blev gjort for at undgå uro/ballade omkring unge i Glumsø. En del af dette var samarbejde med skolerne og at man regelmæssigt besøgte de steder i området hvor der typisk var forsamlet unge og fik en snak med dem.
I den sammenhæng blev også pointeret at det var ulovligt at offentligøre billeder/videoer af personer som begår noget ulovligt. Istedet skal dette sendes til politiet, som så kan tage sig af sagen.
Der blev også opfordret til dels at oprette Natteravnene igen dels at borgerne, når de går en tur om aftenen, lægger ruten omkring hvor de unge opholder sig og tager en snak med dem.

I pausen, var der fra Glumsø Brugsforening sponsoreret sandwich, øl, vand og kaffe til de fremmødte.

Borgermøde 22. november 2017

Borgermøde 22. november 2017

Næste punkt blev en orientering om hvad der sker med Glumsø Brugsforening efter 1.1.2018 når den omlægges fra at være en Coop forretning til Spar.
Finansdirektør Brian Hvidebæk fra Spar, fortalte om hvor verdensomspændende Spar er, og om konceptet for opbygningen af butikken.
Han fortalte bl.a. at Spar konceptet gik ud på, bl.a. handle med lokale leverandører, og at forretningen har egen råderet over valg af varesortiment. Brugsuddeler Palle Jensen opfordrede til at komme ned i brugsen den 23/24 november hvor der vil være smagsprøver fra Spar.
Palle og Hans Larsen, direktør for Fensmark Brugs fortalte lidt om hvad der sker med butikken, og hvilke fremtidstanker der ligger.

Herefter fik Mads Haaning – der i oktober overtog Glumsø Apotek – ordet og han meddelte at apoteket flytter ned i Brugsforeningens lokaler og får sin egen butik i butikken. Flytningen sker engang i februar 2018.
På spørgsmål om hvad der skulle ske med den gamle apoteksbygning kunne Mads ikke sige noget, da det er den tidligere apoteker som ejer bygningen.

Referent Alice/Visti


Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 16. nov. 2017, kl 18.30

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Karen Henriksen,
Afbud: Otto Høst, Morten Schmidt Pedersen

Valg af ordstyrer. Jette Wengberg

1 Godkendelse af referat fra mødet den 19. okt. 2017.
1.1 Status på opgaver aftalt på mødet 19. okt. 2017

2 Godkendelse af dagsorden.
3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Visti gennemgik forskellige meddelelser.
Julefrokost for LK blev vedtaget og afholdes hos Jette fredag den 26.januar 2018, Jette og Alice står for indbydelse mm
Anmodning fra Rejseladen om et sponsorat på kr. 400,00 til reklame på stole, godkendt. Action Karen
Poul og Visti har deltaget i møde om at lave en nyttehave bag biblioteket. Der er fra naboer indgivet indsigelse mod dette og Sansoteket. Indsigelsen vedlagt som bilag til det udsendte referat.
Mail fra en borger om at biler som er parkeret uhensigtsmæssigt på Bavelse, Visti sender svar om, at vedkommende må rette henvendelse til politiet om dette.
Invitere de forskellige foreninger til et møde om hvad de kan bruge os til

– Medlemmer:
Poul mener at dagsorden skal være mere brugervenlig, skrives så alle kan forstå den.
Dagsorden bør også ændres i måden hvordan vi gennemgår den, der bør bl.a. står hvem der er med de forskellige gruppe. I den forbindelse foreslår man at revidere allerede eksisterende liste og projektgruppe/deltagere og denne placeres foreløbig på Google drev. Overvejes også at lægge den permanent på hjemmesiden.
Faste grupper er ikke projekter, LK følger disse grupper, navn og placering?
Oprydning af projekter på drev, Karen, Poul og Visti sætter sig sammen og rydder op
Alice deltog på vegne af LK på et møde vedr. den kommende affaldssortering i kommunen, som skal træde i kraft marts 2018
30/11 skal Poul til møde i en handlingsgruppe om grøn energi.
Spånpladegrunden er nu ryddet og afsluttende forureningsprøver er taget. Mindre forurening fundet 8 steder. Iflg. Carsten Rasmussen vil oprydning af dette blive foretaget i år og grunden dermed helt frigivet inden årets udgang.
Kurt, ingen kender firmaet Immo (sat i forbindelse med køb af konkursramt grund vest for Søparken).
Kurt har deltaget i DGI møde om at aktiverer unge mennesker. Det store problem er at få de unge ind i foreningerne.

4 Borgermøde. 22. okt. 2017:
4.1 Hvem gør hvad
4.1.1 Dirigent: Morten blev valgt
4.1.2 LUP indlæg Poul og Visti tager sig af dette
4.1.3 Opgaver på dagen: Alice, Kurt, Arne og Visti mødes 17:30 for opsætning af skilte, borde/stole m.m.

5 LUP: (Poul E).
5.1 Status
Poul informerede om oplæg til den nye LUP afstemning, som er planlagt til opstart primo december. Emner indkommet siden borgermødet er lagt på hjemmeside og plakater har opfordret borgere til at komme med sidste emner nu.

5.2 Næste face
Alle skal sørge for at supplerende tekster til LUP emner er på plads. Sendes til Poul der lægger på hjemmesiden
Opstart af afstemning primo december, løbende til primo januar. Hjemmeside for afstemning opsættes i samarbejde med NK, og der udarbejdes plakater, annoncer og andre opfordringer til borgerne om at deltage. Action Poul
Der ansøges i Lokalrådenes ekstrapulje om tilskud til gennemførelse af LUP undersøgelse? Action Visti
Visti pointerede, at det er vigtigt at alle rådets medlemmer deltager i arbejdet med at føre de opgaver/projekter ud i livet som LUP undersøgelsen vil pege på/prioritere.
Til brug for arbejde med projekterne blev anført at brugen af indholdet i disse link kunne være en hjælp: www.skabnaestved.dk, www.legatbogen.dk

6 Drift, vedligehold, opsyn af:
6.1 Exelliste opdateret (vedlagt referatet fra sidste møde) i.h.t. medlemmernes indsendte kommentarer.
7 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

7.1 Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E
Der er 27/11 arrangeret møde med NK’s nye projektleder Peter Kapiczynski Nielsen (Jørgen Gerners efterfølger) på bane/stationsområdet.
Kurt har fået lavet nye spyd til cykelparkeringen, de første var ikke lange nok. Herefter mangler kun få fysiske ændringer før efterfølgende salg af de 28 adgangskort LK har fået udleveret kan igangsættes.

7.2 Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens
Afventer svar fra LAG vedr. tilskud.
I forbindelse med indsigelse fra naboer mod Sansoteket har været afholdt dialog møde på Glumsø Bibliotek. Det viste sig at indsigelsen mest var rettet mod nye nyttehaver bag ved biblioteket. Det er nu op til NK formelt at tage action på indsigelsen.

7.3 Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto
Vi kan glæde os over at en gruppe borgere nu om vinteren anvender badestranden til vinterbadning. FB gruppe for vinterbadere i Glumsø Sø er oprettet.

7.4 Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.

7.5 Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

7.6 Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

7.7 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

7.8 Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul

7.9 Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.

7.10 Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.
Der er udarbejdet og trykt 30 eksemplarer af ny folder der bl.a. skal bruges til at promoverer Spånpladegrunden for interessenter som investorer, arkitekter, entreprenører, udviklingsfonde, boligselskaber, m.fl.
Der er kontakt til arkitektfirma hvorfra der i nærmeste fremtid forventes et oplæg/udspil for anvendelse af grunden.
Visti/Poul kontakter BOSJ for at høre status på deres interesse for opførelse af almennyttig boliger på området.

7.11 Loftværket—> Tovholder: Poul E

7.12 Næstved som Kulturarvs kommune –-> Tovholder: Poul E.

7.13 Elektronisk infostander –> Tovholder: Alice
8 Info for projekter i drift:

8.1 Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

8.2 Rejseladen —> Tovholder: Alice?

8.3 Byens Børn —> Tovholder: Poul.

8.4 KOKS —> Tovholder: Poul

8.5 Smørhullet —> Tovholder: Visti.

8.6 Kulturliv. –-> Tovholder: Kim.

8.7 Opland. –-> Tovholder: Thor.

8.8 Trafikgruppen. –-> Tovholder: Alice

9 Økonomi.
10 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev).
Visti gennemgik brugen af Google Drev, manual medsendes referatet, og bliver gerne gennemgået på næste møde.

11 Eventuelt.
Der er kommer ny julebelysning i byen. Der mangler strøm til nogle at tilslutningstikkene Action Kurt
Alice er i gang med listen med bylaug, foreninger og andre sammenslutninger som repræsenterer et lokalområde m.m. Kontakter Morten, når listen er klar. Action Alice
Generalforsamling aftalt til den 15.marts 2018

Næste møder:
Onsdag 22/11-2017: Borgermøde
Torsdag 18/01-2018: Lokalrådsmøde
Fredag 26/1-2018: Julefrokost
Torsdag 15/02-2018: Lokalrådsmøde
Torsdag 15/03-2018: Generalforsamling

Bilag:
Indsigelse Sansotek/Nyttehaver ved Biblioteket.
Liste over projekter/projektdeltagere (Google Drev – 01. BESTYRELSENS ARBEJDSPAPIRER / Best. arbejdspapirer – generelle)
Liste over Ansvar for opgaver (Google Drev – 01. BESTYRELSENS ARBEJDSPAPIRER / Best. arbejdspapirer – generelle)
Guide for adgang/manøvrering i Google Drev (Google Drev – 01. BESTYRELSENS ARBEJDSPAPIRER / Best. arbejdspapirer – generelle)

 


Referat for møde i Glumsø Lokalråd den 19. oktober 2017, kl 18.30

Deltagere: Kurt Rasmussen, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Arne Larsen, Visti Christoffersen, Jette Wengberg.
Afbud: Otto Høst, Morten Schmidt Pedersen, Alice Døssing, Karen Henriksen.
Gæst: Poul Sølyst (Næsby bylaug).

Valg af ordstyrer: Jette Wengberg

1 Godkendelse af sidste møde referat
Foreslår billede af bestyrelsesmedlemmer skal lægges på hjemmesiden. Action: Visti og Poul. Er udført.
Hjemmesiden http://xn--glums-zua.net/ Hvad er dette og hvem administrer. Poul orienterede om ejeren og der var enighed om at fortsætte som tidligere.
Poul meddelte at han havde fået en henvendelse om hash handel på skoleområdet, Poul har kontaktet Netværksbetjent Aksel Ahm.l

Frank (Næsby Bylav) og Poul holder kontakt omkring eventuel omlægning af Næsby’s hjemmeside, Næstved kommune har set på sagen og der arbejdes videre.
2 Godkendelse af dagsorden.

3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Visti fortalte at man havde ønsket en anden stadeplads ved KOKS til 2018 og at det blev stand 136.
En borger har henvendt sig med ønske etablering af en grussti fra Sorøvej til den nybyggede indskoling, bag om børnehaven. Action: Visti

Brugsen ønsker et samarbejde omkring borger-orientering p.g.a. deres navneskift, det blev vedtaget at afholde Borgermøde den 23. november hvor man så kan have LUP, og orientering fra Brugsen som punkter på dagen.
4 Fugleskjul indvielse lørdag 21. okt.
1.1 Kurt, Alice, Arne og Visti står for opsætning af telt m.m. på dagen.
1.2 Visti holder tale på vegne Lokalrådet.
1.3 Linda klipper snoren.

5 LUP:
Poul orienterede om, at alt var lagt på LUP-siden, og at Alle skal gå ind og indskrive deres kommentarer og forklaring til punkterne og sende dem til Poul. Kun Morten og Visti har sendt. http://www.glumsoavis.dk/LUP-side.

6 Drift og vedligehold:
Visti fremlage et Excel skema, hvor det fremgår, hvem der har ansvar for de forskellige områder, skemaet vedlægges referatet. Action: Alle skal sende skemaet til Visti, efter de har indsat deres ansvarspunkter.

7 Forretningsorden:
Visti forklarede den udarbejde forretningsorden, og det blev vedtaget at afprøve denne i en periode, hvorefter den tages op til vurdering. Dokumentet arkiveres på GoogleDrev / Bestyrelsens arbejdspapirer – generelle. Action: Visti

8 Økonomi:
Når fremtidige projekter starter skal alle iflg. nyoprettet kontoplan have et projekt nr.
Visti har påtaget sig opgaven at sætte den ”projekt ansvarlige” ind i forretningsorden og kontoplan, således at projektet kan følges økonomisk på den tilhørende bankkontoen.
Dokumentet arkiveres på GoogleDrev / Projekter. Action: Visti.

9 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

1.4 Glumsø stations fremtid – Tovholder: Poul E
Poul/Visti: Orienterede om forsat  arbejde fra Stationens venner omkring stien fra Østergade, Cykel aflåsningen og stationspladsen

1.5 Legeplads ved Biblioteket – Tovholder: Jens
Jens: Orienterede om usikkerheden omkring de 350.000,- kr. som er bevilliget fra Næstved kommune.
Der er kommet en klage fra en borger og Lokalrådet opfordrede til dialog møde Action:Visti

1.6 Badestrand i Anlægget – Tovholder: Otto – Ingen bemærkninger

1.7 Hjertestien/Fugleskjul – Tovholder: Jens. – Er behandlet

1.8 Ny hal2 i Glumsø – Tovholder: Visti.
Visti orienterede om læk på køleskab og der arbejdes på at få nyt.

1.9 Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden -Tovholder: Thor.
Thor orienterede om at der nu er godkendt den endelige sti til Spangen over Susåen med forbindelse til Kongsgården.

1.10 Samarbejde med politi -Tovholder: Visti. – Ingen bemærkninger

1.11 Hjemmeside/Glumsø Avis – Tovholder: Visti/Poul – Ingen bemærkninger

1.12 Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul. – Ingen bemærkninger

1.13 Boligudvikling i Glumsø. Visti. – Der arbejdes på en samlet projekt beskrivelse

1.14 Loftværket-Tovholder: Poul E – Ingen bemærkninger

1.15 Næstved som Kulturarvs kommune –Tovholder: Poul E. – Ingen bemærkninger

1.16 Hjertestartere i Glumsø – – Udgår

1.17 Elektronisk infostander –Tovholder: Alice – Ingen bemærkninger

10 Info for projekter i drift:

1.1 Hundeskoven —> Tovholder: Kurt

1.2 Rejseladen —> Tovholder: Kurt

1.3 Byens Børn —> Tovholder: Poul. Næste møde 15 januar

1.4 KOKS —> Tovholder: Kurt/Poul

1.5 Smørhullet —> Tovholder: Visti/Jette

1.6 Kulturliv. –-> Tovholder: ?

1.7 Opland. –-> Tovholder: Thor.

1.8 Trafikgruppen. –-> Tovholder: Alice
11 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev). –
Tages op ved senere møde

12 Eventuelt.

Næste ordinære Lokalråds møde:
Torsdag 16/11-2017
BILAG: Excel skema vedrørende ansvarsområder.


Referat for møde i Glumsø Lokalråd den 21. september 2017, kl 18.30

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg,
Afbud: Kurt Rasmussen, Thor Temte, Karen Henriksen.
Valg af ordstyrer: Jette Wengberg

1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. august og 5. sept 2017
1.1 Status på opgaver aftalt på møderne – gøres under punkt 4

2 Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse af LUP punkt 9, Pølsevognen punkt10, Forretningsorden for LR punkt 11.

3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Visti fortalte at man ønskede en anden stadeplads ved KOKS til 2018. Sendt flere mail til KOKS desangående men uden svar tilbage.
Foreslår billede af bestyrelsesmedlemmer skal lægges på hjemmesiden. Action: Visti og Poul.
Hjemmesiden http://xn--glums-zua.net/ Hvad er dette og hvem administrer. Action: Poul.
Medlemmer:
Poul meddelte at han havde fået en henvendelse om hash handel på skoleområdet, Poul kontakter Netværksbetjent Aksel Ahm. Action: Poul
Morten kunne meddele at der bliver isat låger ved cykelskuret sidst på måneden, har også talt med Bane Danmark om låsesystemet, men da der kommer nyt låsesystem primo næste år vil kort der oprindeligt udløber i oktober nu være gyldige til nyt system er på plads. Morten forhandler med DSB om køb af kort fra perioden 1. november til nyt system er på plads.
Når detaljerne er på plads informeres via opslag, FB, pressemeddelelse, m.m.

4 Evaluering af Møde med Næsby Bylaug 5. sept. 2017
4.1 LK gav generelt udtryk for det havde været et godt møde som faldt fint i tråd med intentionen om at inddrage ”omegnen” i LK arbejde.
4.2 Opstart netværksmøder – bylaug m.m. Der var ønske fra Næsby om en liste over bylaug/sogneråd/lokalråd. Morten og Alice laver sådan en liste inden næste møde, evt opstart af møde med disse grupper. Action Alice og Morten.
4.3 Frank og Poul holder kontakt omkring eventuel omlægning af Næsby’s hjemmeside. Action: Poul

5 Info fra Lokalrådenes Stormøde 16. sept. 2017
Visti, man fik snakket med folk fra andre lokalråd m.fl., men fik ikke en aha oplevelse ud af mødet.
Jens følte at foredragsholderen ikke var fulgt med tiden, vi var nået længere.
Poul havde lavet en liste over nogle ting som blev nævnt: Manglede info fra trafikfølge gruppen, fra lokalrådenes ekstrapulje var stadig 110.000 kr. ubrugte midler.
Dagens emne var bl.a.. kommunikation. Ud fra dette disse tanker:
Lave en aftale med 9. klasse for at komme og fortælle om Lokalrådet, og hvad rådet laver. Kommunen lave en uddannelse til nogle it-nørder, som kan hjælpe lokalrådene med at kunne kommunikere bedre.
Invitere foreningerne til vores møder, for at fortælle om vores arbejde og høre om de har brug for vores hjælp til f.eks. ansøgninger om penge.
Invitere nye borger til en køretur rundt i området, samt give dem en folder, der fortæller om vores smukke egn.
Action: ?

6 Drift, vedligehold, opsyn af:
Visti: Vores mange positive tiltag gør også at vi for nogle af dem må være opmærksom på, at der følger en form for opsyn/vedligeholdelse. Hvordan og hvem takler vi dette for bl.a. nedenstående faciliteter Tænk over det til næste møde Action: Alle
6.1 Udsigtskile –
6.2 Fugleskjul
6.3 Badestrand
6.4 Tingstedet
6.5 Smørhullet
6.6 Hundeskoven
Praktisk administration af opgaverne – se Jens’s opgaveliste

7 Fugleskjul indvielse:
7.1 Dato 21/10-2017, kl 12.30?
7.2 Arrangement (event puljemidler) invitation til indvielse, lave en liste over arrangementet, hvad der skal indkøbes, bespisning, lodsejere, telt mm, så der kan ansøges om penge til arrangementer, snoreklip –person. Action: Alice og Kurt,

8 Økonomi:
Morten ville gerne vide noget om økonomien, havde mange gode ideer om vores økonomi, og hvad pengene skal bruges til. Der skal være penge til at drive vores lille forretning. Blive bedre til at beskrive hvad pengene bruges til.
KOKS tilskud i fremtiden, hvornår er det projekt og hvornår er det drift?
Visti medgav at økonomien – ikke mindst for nye medlemmer af Lokalrådet – kunne være lidt uoverskueligt, og der er et absolut behov for at få gjort dette mere overskueligt. Dette er allerede i gang i.o.m. at der nu er oprettet og skaffet de nødvendige adgange til vores kontier i Nordea (hvilket bl.a. som bekendt har nødvendiggjort ændring af vores vedtægter). Næste step er at oprette oversigt over projekterne, primært dem som har økonomiske transaktioner på vores projektkonto. Action: Visti
Driftskontoen er primært baseret på årligt tilskud på kr. 10.000,- fra kommunen og varierende donation fra KOKS (typisk kr. 6-8.000,-).
Som eksempel på god projektstyring blev nævnt Jens’ afvikling af projekter. Såvel økonomi som øvrige bilag er at finde på Google drev, som alle i lokalrådet har adgang til. Guide for dette medsendt referatet.
Lave et regelsæt for lån af flagstænger, laver et oplæg. Action Alice

9 LUP:
Den gamle fra 2013/14 kan findes på nettet, Poul gennemgik forløbet af den første undersøgelse og kom ind på den nye, som skal afvikles inden årets udgang.
Det er planen, at folk skal komme med forslag til en ny LUP.
Action: Alle rådsmedlemmer bedes baseret på den gamle emneliste (medsendt referatet) udarbejde ønsker til emner for ny LUP og sende den retur til Poul senest 1/10-17.
Action Poul: Herefter skal den reviderede liste være klar medio oktober, og klar for udsendelse til alle borgere via hjemmeside, FB, m.m. Resten af måneden modtages indslag fra borgerne, hvorefter den kan komme til afstemning, der bliver informeret om afstemning, når listen er endelig klar. Næstved kommune bistår med oprettelse af undersøgelsen.
10 Pølsevogn
Pølsevognen er revet ned, og pladsen fri til anden brug. De er p.t. såvidt vides ikke ansøgningen til brug af pladsen til kommercielle formål. Der er ønske fra mange sider om at området etableres som hygge område med bænke, borde, blomsterkummer, etc.
Poul så gerne en pølsevogn eller anden form for forretningsliv.
Med bl.a. baggrund i den forestående LUP undersøgelse blev aftalt, at man kontakter kommunen om at få time out mht. hvilken anvendelser borgerne peger på.

11 Forretningsorden
Aftalt at forretningsordenen, som har være på dagordenen for vedtagelse flere gange (desværre uden afklaring) tages op på næste møde. Oplæg er vedlagt mailen. Action: Alle har gennemlæst den til næste møde

12 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
Grundet tidsmangel blev projekter ikke gennemgået på dette møde

13 Info for projekter i drift:
Grundet tidsmangel blev projekter ikke gennemgået på dette møde

14 Lokalrådets dokumentation/arkivering
Visti påpegede at lokalrådet stadig har en udfordring omkring organisering af dokumentationen. Dette tages op a.s.a.p.

15 Eventuelt.
Alice booker møder for 2018 fra kl 18.30 til 21.00

Næste møder:
Torsdag 19/10-2017: Lokalrådsmøde.
Torsdag 16/11-2017: Lokalrådsmøde.


 Referat for møde i Glumsø Lokalråd

den 5. september 2017, kl 18.00

Mødet blev holdt sammen med Næsby Bylaug i ”Næshuset” i Næsby Anlæg.
Deltagere fra Næsby Bylaugs bestyrelse og suppleanter:
Allan Johansen, Frank Hagerup Rasmussen, Henrik Bisp, Henrik Heyckendorff Larsen, Jytte Møller, Lone Laursen, Poul Sølyst og Thor Temte.
Øvrige deltagere fra Næsby sogn: Anne Marie Lund, Bente Sølyst, Carsten Johansen, Elizabeth Johansen, Henning Mortensen, Jesper Gersholm, Kirsten Heyckendorff og Torben Steffensen.
Deltagere fra Lokalrådet: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg,
Afbud: Otto Høst, Karen Henriksen

Kl. 18:00
Velkomst og Indledning:
Oldermand Frank Hagerup Rasmussen bød velkommen, og herefter præsenterede Glumsø og Omegns Lokalråd, og Næsby bylaug sig.
Visti fortalte om Lokalrådets arbejde i Næ. Kommune, og omdelte en planche som viste de 14 lokalråd som findes i kommunen, ikke alle er lige aktive. Det næste Visti fortalte om var LUP (Lokale Udviklings Planer), som er en plan over projekter som lokalrådet arbejder med, bl.a Fugleskjul v/Glumsø sø, legeplads ved biblioteket, badestrand i anlægget m.m.
Hvis nogle i Bylauget har nogle ideer/projekter de ønsker at arbejde med, stiller Lokalrådet sig meget gerne til rådighed med råd og vejledning, og vi hjælper gerne med den erfaring og tilgang vi har til med kommunen. Poul forklarede i korte træk eksempel på hvordan man gennemfører et nyt projekt.
Herefter fortalte Frank om Bylauget, det har eksisteret siden 1946, i forbindelse med anlægget blev anlagt som en mindepark. I vedtægterne er anført at Anlægget skal være til alsidige formål til brug/gavn for borgerne. Et af de vigtigste formål er at pleje Anlægget
1. tirsdag i måneden er der grillaften, hvor grillen bliver tændt og man kan komme med sit mad/kød og grille sammen. Her er der som så mange andre steder mangel på frivillige kræfter. Det største projekt har været at få Fibernet projektet gennemført. Der kan læses mere om Bylauget og vore aktiviteter på www.naesby-bylaug.dk
18.30 var grillen klar og vi fik lækkert kød og salat, tak for det.
Kl 19.15 fortsatte mødet.
Præsentation af dagsorden/referat fra ordinært lokalrådsmøde
Visti gennemgik eksempel på lokalrådet ordinære dagsorden som er relativ lang, og det kan til tider knibe med at komme i dybden med de enkelte punkter..
Der afholdes typisk 10 ordinære møder årligt, 2-3 ekstraordinære, 1 borgermøde, det årlige KOKS, samt 1 møde ude i de andre lokale samfund/landsbyer. Alle vores møder er offentlige, så alle kan deltage. Lokalrådet modtager årligt 10.000,- samt har i år og næste år mulighed for at søge penge fra en ekstraordinær pulje på 150.000,00 kr som er til deling i samtlige 14 Lokalråd, men ikke alle lokalråd gør brug dem. Man kan søge om penge til forskellige formål, bl.a søgte Kurt Rasmussen om 6.000 kr til et arrangement for unge i forbindelse med KOKS, -de blev brugt til en koncert for unge, af lokale musikere, fredag aften. Ligeledes blev ansøgt og bevilget kr 5.000,- til arrangement i forbindelse med indvielsen af handicapstien til Smørhullet.
Hvad kan vi bruge hinanden til?
Set fra Lokalrådet
• Jens var inviteret til Næsby Bylaug i forbindelse med ansøgning af opstart af Fibernet, det er guld værd at hjælpe hinanden, når et lignende projekt skal startes op. Visti henviste til hvordan Bylauget efterfølgende blev inviteret til at hjælpe med opstart at Fibernet projekt i Sandby-Vrangstrup
• Der vil i efteråret blive lavet ny LUP undersøgelse, og her vil det være oplagt for Næsby at komme med oplæg/ideer til hvad man i samarbejde (Bylauget/Lokalrådet) kan arbejde med i de kommende år.
• Som tidligere nævnt stiller Lokalrådet sig meget gerne til rådighed med råd og vejledning, og vi hjælper gerne med den erfaring og tilgang vi har til med kommunen.
Set fra Bylauget
• Allan, Næsby, fortalte om et nyt tiltag i forbindelse med fibernet f.eks i Sandby Dade, et Velfærds laboratorium, sundhedsportal, Næsby. Er pt i dialog om der mulighed for det, men der er lang vej endnu.
• Frank stillede forslag om netværk af andre bylaug, Næsby bylaug og Glumsø lokalråd kunne stå for at samle de andre råd/laug.
• Allan tænker, at der skal være et oplagt emne, som udvikling af landsbyerne med titlen ”Vi har så meget at byde på”.
• Torben har et ønske om at få et busstoppested på Sorøvej inden rundkørslen – kommunen er orienteret.
• Næsby har et projekt som hedder legeplads, samt idé til et forslag til kommunen om at uddanne personer som kan holde tilsyn med de legepladser som forefindes i kommunen, kommunen må have nogle til egne offentlige legepladser.
Konklusion
Frank konkluderede, at der er basis for et tættere samarbejde mellem Lokalrådet og Bylauget.
Aftale om fremadrettede fælles tiltag
På Bylaugsbestyrelsens næste møde tages der stilling til mulige indspark til den kommende LUP-undersøgelse.
Det kunne måske være en fordel hvis alle bylaug har fælles fodslag på net siden, forslag til Næsby om at få lagt deres hjemmeside over direkte på Mærk Glumsø. Poul vil gerne hjælpe med at få sat en person ind i hvordan siden virker. Se www.MærkGlumsø.dk
Lokalrådet tager initiativ til at lave en liste over alle områdets bylaug m.fl. og indkalder disse til et møde om opstart af et netværk (Alice, måske).
Tak for i aften
Visti sidste bemærkning var, at lokalrådet generelt har et godt samarbejde med kommunen, ikke mindst administrationen, og det er vigtigt for et positivt og givtigt udkomme af de ressourcer der lægges i rådet.
Frank takkede for et godt møde og et ønske om godt samarbejde fremadrettet.
Tak til Lokalrådet for initiativet til dette møde.

Referenter: Alice, Frank, Visti


 

Referat af Borgermøde på Glumsø Kro

Torsdag 17. august 2017 kl 19:00

Program:
1. Status på Rødby-Femern projektet herunder tidsplan for aktiviteter på strækningen Vrangstrup-Skullerup og Glumsø station. Indlæg ved BaneDanmark.
2. LUP (Lokale Udviklingsplaner Planer) Nuværende planer stammer fra 2015. Er det tid til revision og hvad skal de nye planer indeholde. Indlæg og debat ved Poul Eriksen / Lokalrådet
3. Pause
4. Fremtidig boligudvikling i Glumsø – hvorfor, hvad og hvor. Indlæg og debat ved arbejdsgruppen ”Boligudvikling i Glumsø”.
I pausen vil der være gratis øl/vand.
Mvh. Glumsø og Omegns Lokalråd
—— // ——
Referat:

Fomanden for Glumsø og Omegns Lokalråd bød velkommen til de 80-90 fremmødte borgere, hvorefter ordet blev givet til Anlægschef Klaus S. Jørgensen fra BaneDanmark (BD).
Klaus Jørgensen, som var mødt op sammen med 5 kollegaer, gav indledningsvis et historisk tilbageblik på Rødby Femern Projektet startende 2008 med en underskrevet traktat mellem Tyskland og Danmark. Derefter gik det slag i slag bl. med den endelige folketingsvedtagelse 2013 om at hastigheden skulle øges fra de nuværende 160 km/timen til 200 km/timen.
Det var denne beslutning som gjorde at de meget store anlægsarbejder omkring Åsø-Glumsø blev nødvendige da banen på dette sted har en kurve der skal rettes ud for at kunne gennemkøres med den højere hastighed.
Bl.a var det planlagt at store jordmængder skulle transporteres fra området nord for Åsø til Holmager for at opbygge ny dæmning der, men man har nu erfaret man ikke har nok egnet jord så man har måttet vælge en (dyrere) løsning hvor man flytter jord fra den ene side af den bestående dæmning til den anden side. Da dette ikke får en ”sætningstid” på nogle år stabiliseres med kalktilsætninger og komprimering i stedet.
Omkring broer blev informeret om at på strækningen Ringsted-Femern vil omkring 100 broer skulle opgraderes, rives ned og genopbygges eller bare rives ned. Her i lokalområdet drejer det sig om 7 broer hvoraf den ene (Åsø by) rives ned og genopbygges ikke.

Kurveudretningen har også den indflydelse at stationens perroner må flyttes 200 mtr mod syd.
Klaus fortalte at oprindelig var planen fra BD’s side bare at flytte perroner med de ulemper i form af længere gåafstende m.m. men med baggrund i oplæg fra Lokalrådet er de 3 direkte involverede (økonomi ) parter – BaneDanmark, DSB og Kommunen – nået frem til en god og acceptabel løsning, som blev præsenteret.
Arbejdet med stationsombygningen udføres i 2020.
Fra 2020 kan derefter køres 200km/timen. Problemet er at DSB p.t. mangler materiel der kan/må køre disse hastigheder. DSB arbejder på sagen 
Sluttelig 2024 gennemføres elektrificeringen af banen Ringsted – Nykøbing hvorefter BD er helt færdig omkring Glumsø.

Der blev fra tilhører anført at man på den nye station ønskede rejsekortstander på begge perroner. Dette blev noteret af BD.

Lokalrådet supplerede med at man i øjeblikket har en dialog med kommunen om at reetablere stien fra Østergade til stationen, hvilket for beboere dels i byens sydøstlige ende dels for cyklende fra omegnen vil korte turen til stationen væsentlig af.
På spørgsmål om aflåst cykelparkering kunne lokalrådet oplyse at man var i gang med etableringen, låger var kommet hjem, og man ville 1. nov. være klar med at 1/3 af cykelskuret ville være aflåst. Det vil så være muligt for dem der ønsker det at købe nøglekort på DSB stationer med 7-eleven. Prisen for et årskort er Kr 225,-

Næste punkt på agendaen var Poul Eriksen der fortalte omkring LUP (=Lokale Udviklings Planer).
Der blev i 2015 udført en elektronisk spørgeskema undersøgelse hvor borgere kunne give udtryk for hvad de mente der var vigtigt at Lokalrådet beskæftigede sig med. Mange af disse opgaver er nu udført eller igangsat eksempelvis:
• ”Sikre Glumsø Stations fremtid” (underforstået, at flyning af perroner 200 mtr. og gøres på en måde så stationen stadig er attraktiv at bruge)
• ”Bedre trafiksikkerhed” (her er Sorøvej bl.a. etableret som 2-1)
• ”Bademulighed i søen” (her er Danmarks korteste strand nu etableret”
• ”Boligbyggeri på spånpladegrunden” (her er frabriksbygninger incl fundamenter total fjernet og 6 oktober er arbejdet afsluttet. En arbejdsgruppe er allrede i gang med planerne for hvorledes grunden derefter kan udnyttes til byens fælles bedste)
• ”Legepladser i Glumsø” (der ligger p.t. fondsansøgninger på ca 1 mill til etablering af legeplads ved biblioteket)

Da der nu igen behov for at høre hvad borgerne kunne ønske sig vil der blive udført en ny LUP spørgeskema undersøgelse i løbet af efteråret.

Efter pausen tog man fat på emnet – Fremtidig boligudvikling i Glumsø.

Indledningsvis informerede man fra lokalrådet om hvorfor det er så vigtigt med boligudvikling i Glumsø (= befolkningstilvækst).
Sagen er at byen faktisk ikke har en størrelse der nødvendigvis berettiger at vi har station hvor vi med timedrift er i København på 50 minutter, 4 sporet skole med overbygning til 9. kl, lægehus , bibliotek, biograf, restaurant og et enormt rigt forretningsliv som ud over gængse forretninger bl.a. tæller slagter, tøjforretning, blomsterforretning, apotek, bager og op til flere dagligvareforretninger
En af måderne at sikre disse ting på for fremtiden er –befolkningstilvækst.

Derefter blev informeret om at man iflg den nye Kommuneplan 2017-29 i Glumsø (som er en af de 3 udpegede udviklingsområder i Næstved kommune) har 4 områder udlagt til bebyggelse. Her vil man p.t. primært koncentrere sig om Spånpladegrunden som forventes med sin beliggenhed tæt på naturen og Glumsø at kunne blive meget attraktiv for nye beboere.

Som grundlag for det videre arbejde og forståelse for muligheder informerede Thor Temte om de financieringsmulighed/former der er i dag:
– Ejerboliger det være sig lejligheder rækkehuse eller villaer.
– Udlejningsboliger privat
– Udlejningsboliger almennyttigt
– Andelsboliger.
Thor anførte Borgerne i Glumsø og lokalrådet har én stor mulighed for at få indflydelse på byggeriet – og det er ved i samarbejde med kommunen at udarbejde en lokalplan for området der beskriver de ønsker vi har.

Derefter fortalte Poul Eriksen om hjemmesiden Lokalrådet i foråret havde etableret. Hensigten var at borgerne her kunne uploade deres ideer omkring udnyttelse af spånpladegrunden.

De oploadede forslag blev præsenteret af ”ejerne” og mange ideer kom frem spændende fra bofælleskaber hvor man var selvforsynende med fødevarer og energi til kreative værksteder (musik m.m.) over ungdomsboliger til seniorbofælleskaber.
Gennemgående temaer var at man skulle kunne tilbyde en stor alsidig i boform for at tiltrække tilflyttere til den i forvejen meget attraktive grund.
Man skal også være opmærksom på at tidens trend og behov er mindre boliger til det voksende antal singler – eventuelt med 1-2 børn – og at behovet har flyttet sig fra at eje sin bolig til leje.

Arbejdsgruppen under lokalrådet vil tage disse input med i deres videre arbejde.

Der blev endvidere kraftig opfordret til at indgå i den bestående arbejdsgruppe som hen over efteråret er planlagt til at indgå et tættere samarbejde med kommunen.

Næste møde i gruppen vil blive primo september hvor man håber at mange har tilmeldt sig arbejdet i gruppen.

Under eventuelt blev det fra forskellig side påpeget at man manglede mere aktivitet og halplads omkring Glumsø hallen. Lokalrådet vil lade dette indgå som en del af efterårets LUP undersøgelse.

Derefter takkede dirigenten Morten Pedersen for god ro og orden og informerede om at der ved udgangen lå flyers hvor man kunne se de forskellige links og E-mailadresser der var oplyst i løbet af aftenen.

Referent / Visti


Referat fra Glumsø og Omegns Lokalrådsmøde
10. august 2017

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Alice Døssing, Visti Christoffersen.
Afbud: Jette Wengberg, Poul Eriksen
Fraværende: Otto Høst, Thor Temte, Karen Henriksen
Gæst: Elisabeth Tramp
Valg af ordstyrer. – Visti
1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2017
1.1 Status på opgaver aftalt på mødet
2 Godkendelse af dagsorden – Godkendt
3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Baseret på vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 20. juni arbejder Karen videre på de nødvendige adgange og rettigheder for både kasser og formand til vores kontoer i Nordea.
Mht. tinglyst flagermus ledelinje ad den nuværende banegrav blev fremlagt svar fra BaneDanmark om at disse ledelinjer er rodfæstet tilbage til folketingets vedtagelse af anlægsloven for Rødby-Femern projektet og kan derfor ikke ændres.
Omkring projekt ”Boligudvikling i Glumsø” blev følgende informeret:
1. Der er aftalt møde med Boligselskabet Sjælland 15. august
2. Kontakt med og besøgt Sorøvej 17. Status, ejer igangsætter lokalplan for området
3. Kontakt til Estate – ikke så positiv mht. typehusfirmaer i Glumsø (fokus på større byer – Ringsted, Næstved)
4. Facebook Book undersøgelse på ungdomsboliger, Jannie Johansen
5. SR Design grunden vest for Søparken er (igen) på tvangsaktion 16. august – Visti planlægger at møde op.
6. Man er begyndt at fjerne jordbunkerne fra Spånpladegrunden. Visti kontakter Carsten Rasmussen for at få jorden til at blive på grunden så den kan nivelleres ud i forbindelse med fremtidig boligbyggeri. Det viser sig at jorden er Kat.2 jord som ikke må anvendes i forbindelse med boligbyggeri. I dette tilfælde anvendes den så til at opbygge dæmninger ved de nye broer BaneDanmark er ved at bygge op.
7. Ikke vild aktivitet på hjemmesiden ”Boligudvikling i Glumsø”
8. Flere møder i arbejdsgruppen ”Boligudvikling i Glumsø” har været aflyst hvilket giver lidt problemer omkring gruppens indlæg på borgermødet.
– Medlemmer:

– Kurt har kontaktet smeden vedr låger til cykelrum.

– Jens takkede for hjælpen til arrangementet ved indvielsen af Smørhullet, stien.

– Vedr legeplads/aktivitetsplads, her forklarede Jens, hvordan han måtte sminke ansøgningen for at få penge til projektet.
1)alt bliver bevilliget,
2) en bevilling bliver stoppet=projektet bliver lukket ned, får vi kun en delbevilling, hvad gør vi så?

– Fugleskjulet, montagen begynder den 21/8-17. Poul og Jens skal lave et opslag som skal publiceres. Folderen Hjertestien, må vi lave som vi vil, hjerteforeningen betaler. Tælleren er desværre ødelagt, så man kan desværre ikke se, hvor mange som benytter stien rundt om søen.

– Elisabeth Tramm har Sammen med Bent Nielsen lagt ide oplæg på hjemmesiden.

– På borgermødet skal der opfordres til at lave en arbejdsgruppe med de evt. interesserede personer. Mødestart i september (tænketank i 2 mdr).
4 Borgermøde i august 2017.
Action: Morten og Kurt møder kl 18:00 for opsætning af stole og borde
Velkommen – Visti
Dirigent – Morten
Referent: ??
Pause – øl/vand/småkager/chokolade (Bemærk: Ikke før pausen)
Action: Øl/vand m.m.+ 3 x 1 flaske vin til BaneDanmark – Arne og Alice
4.1 Banedanmark – status på igangværende arbejde og fremadrettet plan.
4.2 LUP. Status på LUP 2015. Ny LUP 2018 igangsættes
4.3 Pause, drikkelse udleveres
4.4 Byudvikling i Glumsø
Visti gennemgik de forslag som var kommet til den kommende plan for Spånplanen:
Oplæg 1, en FB-rapport om ungdomsboliger, fremlæggelse Visti
Oplæg 2, fremlæggelse Inge-Lise Wriedt – ?
Oplæg 3 oplæg fra Bent Nielsen og Elisabeth Tramm – fremlæggelse Elisabeth
Oplæg 4 Oplæg fra LK / Gruppens – fremlæggelse Visti
Thor fremægger økonomien omkring de forskellige boligformer.
5 KOKS.
Tema: Jens 3 ting= ambitioner, udtale sig om frivillighed
Kurt = Speakers corners, byudvikling
Borgerinddragelse action Visti taler med Poul om ”kreativt” set-up
Generel vedligeholdelse, bl.a. ved skolen. Vil du være med til at præge din by, vis hensyn
Opgavefordeling:
Action: Poul, plancher
Stadeplads: Opstille telt/borde/banner/m.m. på stadeplads – action Arne og Høst
Bemanding af stadeplads – 8-10 Arne og Høst, 10-12 Jens og Visti, 12-14 Matin og Poul? 14-16 Thor? Og? nedtagning/oprydning Otto og Visti
Indkøb: action Arne
Borgmester åbner KOKS og går derefter til badesøen:
Opstille telt incl. Lokalrådsbanner og læsejl –action: Poul + Visti
Badehåndklæde med navn – action Visti
Megafon – action Visti spørger Doris
6 Lokalrådsmøde i Næsby tirsdag 5. september
A. Hvor mange deltager? Lokalrådet har 11 medlemmer fra Næsby anslåes 20-25
B. Skal der være en tilmeldingsfrist? 1. september
C. Hvem skal udpeges til grillmester? Næsby bylaug
D. Hvilken økonomi er der til rådighed? 50-75 kr / deltager (Lokalrådet betaler)
E. Hvem skal være mødeleder/ordstyrer? Næsby bylaug
F. Hvem skriver referatet? Lokalrådet
G. Har hver især drikkevarer med?? Næsby Bylaug sponsorer 1 genstand per deltager, derefter for egen regning.
7 Eventuelt.
Næste møder:
Torsdag 17/8-2017: Lokalrådets årlige Borgermøde.
Tirsdag 5/9-2017: Lokalrådsmøde i Næsby
Lørdag 16/9-2017: Lokalrådenes stormøde
Torsdag 21/9-2017: ordinært Lokalrådsmøde.

 


 

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling For Glumsø og Omegns lokalråd

Torsdag den 20.juli 2017 

Til stede: Karen Henriksen, Arne Larsen, Mogens Pedersen, Visti Christoffersen, Poul Eriksen, Otto Høst, Kurt Rasmussen, Alice Døssing

Fraværende: Jens Nygaard, Thor Tempte, Morten Schmidt Pedersen, Jette Wengberg

Referent: Alice Døssing

 1. valg af stemmetæller blev Otto Høst og Karen Henriksen
 1. Dirigent blev Mogens Pedersen
 1. Indkomne forslag: forslag om ændring af §6, stk. 2 om tegningsret og hæftelse ændres til ”det er for formanden og kasseren der tegner foreningen, de kan hver for sig tegne alene.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 1. dirigenten påpegede at der mangler beskrivelse af hvordan en ekstraordinær skal afholdes. Kommentaren var at vedtægter er udstukket af Næstved kommune, og man vil kontakte dem for manglende informationer i vedtægterne.

Visti meddelte at der er lavet annoncer til borgermødet den 17. august 2017

Dirigenten takkede for god ro og orden

Ref.skrevet 21.juli 2017/ad


 

 


Referat for møde i Glumsø Lokalråd den 22. juni 2017, kl 18.30

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Thor Temte, Visti Christoffersen og Jette Wengberg

Afbud: Arne Larsen, Alice Døssing, Karen Henriksen og Otto Høst

Gæster: Ingen

Valg af ordstyrer.

Jette blev valgt som ordstyrer og i Alices fravær indvilgede Morten i at skrive referat.

1     Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2017.

Godkendt uden bemærkninger.

2     Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt, herunder at denne behandles i følgende rækkefølge:

Pkt 6.15 – pkt 6.10 – pkt 8.4 – pkt 4 – pkt 3 – pkt 9 og derefter de resterende i numerisk rækkefølge.

 3     Orientering ved formand/medlemmer

Formanden:

–          Visti mindede om mail fra NK om et kommende TV Øst projekt (videresendt til lokalrådet 21/6) og pointerede, at projektet vedrører hele NK og ikke specielt vores lokalråd.

–          Visti fortalte, at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 20/7, idet der er behov for vedtægtsændringer, så formand og kasserer kan tegne foreningen økonomisk, i stedet for at hele bestyrelsen skal samles – det bliver eneste punkt på generalforsamlingen.

–          Visti fortalte om en mailudveksling 18/6 mellem Visti, Jens, Poul og Karen om små infotavler til Hjertestien. Problematikken består i skelnen mellem lokalrådets egen kasse og midler fra NK ekstra-pulje. Vedrørende den aktuelle sag besluttedes, at Poul sender fakturaen på de ca. 4000 kr til lokalrådet.

Medlemmer:

–          Poul refererede kort fra borgermødet 15/6 om kommuneplanen. Der havde været ca. 30 tilstede, herunder bl.a. repræsentanter/sagsbehandlere fra NK, vores eget lokalråd samt det nyvalgte lokalråd i Herlufmagle. Der var først oplæg i plenum og derefter mulighed for at stille uddybende spørgsmål ved 4 opstillede borde med hvert sit emneområde.

 4      Borgermøde i august 2017.

Efter et kort oplæg fra Visti enedes om følgende temaer:

– Status/info fra Banedanmark/DSB

– Byudvikling i Glumsø

– LUP revision (Hvad ønsker borgerne, at lokalrådet skal fokusere på?) – punktet opdeles, så der først gives status på eksisterende LUP og derefter afklaring af behov for ny LUP (Visti drøfter en mulig tidsplan med Berit fra NK).

 5     Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

–          Poul spurgte, om der kunne søges om midler fra puljen til en ungdomsfest i forbindelse med KOKS. Lokalrådet mener godt, at dette kan ske, hvorfor Kurt vil udfærdige en ansøgning (ca. 4000 kr) til et arrangement, der skal holdes fredagen før KOKS – formålet er at skabe interesse for KOKS blandt de unge.

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

6.1             Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

Lågerne til aflåsning af cykelparkering er nu kommet, men der er behov for ”noget mekanisk snilde”, så de kan blive monteret, og der skal etableres et system vedrørende kortåbnere. Morten blev overtalt til at indgå i ”stationsgruppen” sammen med Poul og Visti – Kurt indvilgede i at bidrage med viden, så lågerne kan blive monteret.

Stationsbygningens fremtidige brug blev drøftet, herunder hvordan det økonomisk vil kunne fungere. Emnet tages op igen på lokalrådsmødet 10/8.

Endelig er der behov for at rykke vedrørende forslaget om stien fra Østergade.

6.2             Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

Lokale og Anlægsfonden vil bevilge de 180.000 kr, men det bliver først konfirmeret på et møde 30/8. Jens er blevet opfordret til ændre ordlyd i ansøgningen -”aktivitetsplads” fremfor ”legeplads” og samtidig nedtones samhørigheden med biblioteket. Der udestår afklaring af den løbende vedligeholdelse på anslået 6000 kr årligt. Poul foreslog, at dette afklares ved et møde med borgmesteren eller fx Linda Frederiksen. Sideløbende hermed arbejder Jens videre med projektet.

6.3             Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto

Visti har indkøbt noget grej, så der snarest kan blive opsat afmærkning ude i søen. Jens nævnte, at der er afklaret vedrørende græsslåning.

6.4             Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.

Fondsmidler på de 390.000 kr er nu på plads, idet Lions Club har givet tilsagn om underskudsgaranti på de 30.000 kr, som officielt først foreligger efter møde i Nordeafonden 20/9. Projektet kan således opstartes.

6.5             Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

6.6             Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

6.7             Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

Politiet har udgivet et nyt nyhedsbrev – Visti har videresendt dette til lokalrådet 8/6.

6.8            Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul

Poul efterspurgte hjælpere til arbejdet med hjemmesiden.

6.9             Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.

6.10           Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.

Visti viste kort det indlæg, som Poul gav på borgermødet 15/6. Poul supplerede med at demonstrere linket på www.mærkglumsø.dk. Arbejdsgruppen (Poul, Thor, Visti og Elisabeth Tramm) har holdt møde 6/6 og planlagt møder 6/7 og 3/8. Borgermødet foregår 17/8, hvor de indsendte forslag vil blive præsenteret og drøftet.

6.11               Loftværket—>                  Tovholder: Poul E

6.12               Næstved som Kulturarvskommune  –->  Tovholder: Poul E.

Visti nævnte, at NK ikke har glemt sagen, men valgt at vente til efter kommunalvalget til efteråret.

6.13               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

6.14               Elektronisk infostander –>                   Tovholder: Alice

6.15               Indvielser/fødselsdage –> Tovholder: Otto

Problemstillinger i forhold til programmet for lørdag 24/6 blev drøftet. Jens kontakter Dan Soltau vedrørende underlag ved tingstedet. Vedrørende åbningstalen kl. 1100 forventes der indlæg fra bl.a. Naturstyrelsen, men Poul forbereder sig, hvis dette ikke sker.

 7     Prioritere 4 første projekter som har lokalrådets topprioritering

 8     Info for projekter i drift:

8.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.
Indgår i arrangementet 24/6. Visti nævnte, at der en gang var en hundeforening – denne efterspørges nu.

8.2   Rejseladen —> Tovholder: ?

8.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

8.4    KOKS —> Tovholder: Poul

Alle stande er nu solgt. Lokalrådets egen stand blev drøftet – temaet bliver byudvikling – og derudover skal badesøen indvies. Detailplanlægningen laves på lokalrådsmødet 10/8.

Lokalrådets bannere skal opdateres med det ændrede navn og det besluttedes, at Poul kan bruge de nødvendige midler hertil.

Det er for flere måneder siden aftalt med KOKS, at der under lokalrådet oprettes en ekstra konto, som kan benyttes af KOKS bl.a. for Mobil Pay. Arbejdet med at oprette denne konto har – grundet bankernes nye hvidvaskningsregler – afstedkommet, at lokalrådets vedtægter må ændres. Til dette er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 20/7.

8.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

Indgår i arrangementet 24/6.

8.6   Kulturliv.   –->    Tovholder: Kurt.

Kurt bliver ny kontaktperson. Samtidig slås nogle ”projekter” sammen under dette projekt – det giver god mening, at Rejseladen lægges herunder, hvor evt. også Biografen m.fl. kunne placeres.

8.7  Opland.      –->     Tovholder: Thor.

Næsby Bylaug har foreslået, at det udskudte lokalrådsmøde hos dem afholdes tirsdag 5/9 kl. 18:00, hvor bylauget afholder deres månedlige grillaften. Lokalrådet besluttedes sig herfor og samtidig evt. donere kødet e.lign. – Thor drøfter sagen med oldermanden.

 8.8  Trafikgruppen.   –->    Tovholder: Alice

 9     Økonomi.

LR kassebeholdning er p.t. på ca. 26.000 kr – det er vores ”driftskonto”. Herudover findes en konto til projekter, hvor der p.t. står ca. 10.000 kr. Visti foreslog en ændret kontoopbygning, så der udover de to nævnte er en selvstændig konto til KOKS og evt. ligeledes en til Byens børn.

 10 Lokalrådets dokumentation/arkivering

Emnet tages op på et møde i efteråret.

 11 Eventuelt.

Poul foreslog, at vi indkøber fx 1000 flasker vand med etiket med egen tekst.

Jens foreslog, at vi måske burde have nogle trøjer, som kunne gøre lidt reklame for lokalrådet ved fx KOKS.

Kurt nævnte, at det er lidt svært for en nytilkommen at finde sin plads i lokalrådetsarbejdet.

Kurt foreslog, at vi på et kommende møde får et selvstændigt dagsordenpunkt med problematikken om vedligeholdelse, idet dette emne indgår i mange sammenhænge og trænger til at blive løst. Visti svarede, at det allerede var en del af de opfølgende møder omkring ”Godt Liv på Landet” og der i det regi vil blive fulgt op på det.

Næste møder:

Lørdag 24/6-2017: Glumsø Event dag

Torsdag 10/8-2017: Lokalrådsmøde (fokus på Borgermøde) med ordinær spisning.

Torsdag 17/8-2017: Lokalrådets årlige Borgermøde.

Tirsdag 5/9-2017: Lokalrådsmøde afholdes i Næsby anlæg med grill (starter 18:00).


Referat møde i Glumsø Lokalråd den 18. maj 2017, kl 18.30-21.

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Petersen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Afbud: Jette Wengberg, Karen Henriksen

Gæster: Elisabeth Tramm, Doris Christiansen

Valg af ordstyrer. Thor Temte

 1     Godkendelse af referat fra mødet den 20. april  2017.

Morten spurgte til hvorfor nogle punkter stod som ”aktive” andre som ”i drift”. Det blev forklaret at ”i drift” betød at projektet som sådan var færdigrealiseret men at der efterfølgende stadig var nogle mindre justeringer/drift opgaver på.

 2     Godkendelse af dagsorden.

Bemærk – dagsordenen behandles i denne rækkefølge:

Pkt 3 alle – pkt 6,13 – pkt 6,19 – pkt 8 alle – pkt 6 alle – pkt 7 alle.

 3     Orientering ved formand/medlemmer

Formanden:

–          Det nye turistkontor, som er åbnet på Næstved station har intet for turister hvad angår Glumsø. Forslag om at lave en gruppe af f.eks. Cykel Peder, Jens Lyhne , Anne Grethe Guldfeldt, Rejseladen, Biografen, m.m. der kunne udarbejde information som kunne ligge/være tilgængelig på det nye turistkontor.-

–          Medlemmer:

 4      Borgermøde i august 2017.

– Emner til indlæg

 5     Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

– Aftalt Visti ansøger kr 4.900,- til Glumsø Event dag 24 juni 2017.

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

6.1             Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

6.2             2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Dette projekt er afsluttet – punktet lukkes.

 6.3             Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

Der er ansøgt kr 180.000,- fra Lokale og Anlægsfonden og kr 170.000,-fra Real Dania. Begge fonde har svartid 2 mdr. Næste ansøgning er LAG midler med ansøgningsfrist 1. august. Denne ansøgning forudsætter dog tilsagn fra mindst en af de andre fonde.

 6.4             Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto

 6.5             Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.

Tegner til at ansøgte fonde giver tilsagn. Der mangler dog stadig kr 30.000,- som forventes at blive sponsorete fra Nordea. Endelig bevilling vil dog ikke foreligge før de andre fonde har givet formel tilsagn. Disse endelige tilsagn forventes givet indenfor den næste måned. Det blev i Lokalrådet aftalt at man på næste møde (22 juni) ser status på ansøgninger og ud fra dette beslutter om man vil starte projektet uden den formelle godkendelse fra Nordea.

Hvis man beslutter ikke at starte vil projektet blive udskudt til bygning næste år.

Jens informerede også om at der i forudsætninger for tildeling fra Grøn Plan midler står anført ”Det er ansøger f.eks. lokalråd, bylaug og lignende foreninger, som er ansvarlige for den fremtidige vedligeholdelse af de faciliteter, der etableres for Grøn Plan-midler” Det har tidlige være oppe på vores møder at vedligeholdelse må være en kommunal opgave. Det blev aftalt at Visti tager dette anliggende op på Landdistriktsmøde 7 juni

 6.6             Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

Visti udarbejder, til brug for kommunens budgetforhandling, ansøgning til udvidelse af Glumsø hallen.

 6.7             Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

 6.8             Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

 6.9            Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul

6.10               Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.

 6.11               Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.

Som tidligere meddelt ser det nu ud til at spånpladegrunden vil være fri for alle fundamenter i løbet af sommeren/efteråret. Der vil derefter stå tilbage at checke grunden syd for fabriksvej for forurening. Der forventes ikke at være større forurening så i bedste tilfælde vil grunden totalt være disponible mod årets udgang.

Med den baggrund og med baggrund i kommuneplan 2017, der p.t. er til høring i komunen, blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagere fra såvel Lokalrådet som andre interessenter. Arbejdsgruppen vil som udgangspunkt består af Visti (tovholder) Elisabeth Tramm, Thor Temte og Poul Eriksen.

Det blev fra Lokalrådet påpeget at man for udnyttelse af Spånpladegrunden ville have megen fokus på at øge Glumsø’s indbyggerantal, for på den måde at understøtte stationen, skole, og handels/forenings livet.

Elisabeth Tramm var gæst ved dette pkt.

 6.12               Loftværket—>                  Tovholder: Poul E

6.13               Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

 6.14               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

 6.15               Elektronisk infostander –>                   Tovholder: Alice    

 6.16               Indvielser/fødselsdage –> Tovholder: Otto

Blev vedtaget at Glumsø Eventdag vil blive lørdag 24. juni 2017. Programmet vil bl.a. indeholde 10 års jubilæum for statsskov/hundeskov, indvielse af handicapsti til smørhullet og indvielse af Tingsten/brændeskur.

Otto er tovholder for en arbejdsgruppe bestående af Poul Eriksen, Tom Linholm, Helen Holm, Doris Christiansen, Jens Knudsen og Marianne (Søvang).

Der er til projektet ansøgt om kr 4.900,- fra Lokalrådenes ekstrapulje (sidste – pengene er nu bevilget)

Doris Christiansen var gæst ved dette pkt.

 7     Prioritere 4 første projekter som har lokalrådets topprioritering

Dette behandles som et af de første pkt. på næste møde

 8     Info for projekter i drift:

 8.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

 8.2   Rejseladen —> Tovholder: ?

 8.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

 8.4    KOKS —> Tovholder: Poul

 8.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

 8.6   Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

 8.7  Opland.      –->     Tovholder: Thor.

 8.8  Trafikgruppen.   –->    Tovholder: Alice

 9     Økonomi.

10 Lokalrådets dokumentation/arkivering

11 Eventuelt.

Næste møder:

Torsdag 15/6-2017: Borgermøde omkring kommuneplan 2017.

Torsdag 22/6-2017: Lokalrådsmøde med ordinær spisning.

Lørdag 24/6-2017: Glumsø Event dag

Torsdag 10/8-2017: Lokalrådsmøde med ordinær spisning.

Torsdag 17/8-2017: Lokalrådets årlige Borgermøde.

Thor aftaler dato for lokalrådsmøde til afholdelse i Næsby!


Dagsorden møde i Glumsø Lokalråd den 20. april 2017, kl 18.30-21.

Deltagere: Otto Høst (senere), Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Afbud: Jette Wengberg, Karen Henriksen,

Valg af ordstyrer.  Thor Tempte

 1     Godkendelse af referat fra mødet den 6. april 2017
godkendt og man kunne lide den nye måde referatet var skrevet, mangler dog overskrift og det bliver indført d.d.

 2     Godkendelse af dagsorden. Godkendt, dog havde Visti 2 nye tilføjelser til punkt 6, (6.18 og 6.19)

 3     Orientering ved formand/medlemmer

–          Formanden:
–          Fortalte at der var kommet indlæg i Glumsø Ugeblad med billede af Lokalrådet, opfordrede os til at blive bedre til at bruge avisen/medierne til at berette om hvad lokalrådet går og laver.
–          Formanden takkede den afgående Jens som fik en en buket som tak for formandsarbejde i mange år.

–          Borgermødet i Næsby den 18. maj er levet aflyst og Thor skal komme med en ny dato

–          Der skal sendes en årsopgørelse (referat fra generalforsamlingen) samt regnskabet til Næstved kommune, og IKKE kontoudtog.

–          Der er indkommet et forslag om at lave et ”tingsted” af de store sten som er fremkommet efter gravearbejdet. NK forsyning skal sørge for at flytte stenene for os. Jens har spurgt om stenene og har ikke fået noget svar endnu.

–          Forslag om samlet indvielse af at brændeskuret, køre/adgang er klar ved Smørhullet, Tingstene  samt at Statsskoven/hundeskoven fylder 10 år. Alle begivenheder fejres på en gang og der søges om penge fra puljen, så vi kan servere drikkelse og røde pølser.

–          Det er besværligt og tidskrævende at søge de mange mindre beløb i kommune vi har brug. Bruger oceaner af tid på bare at ansøge om 2x kr 800,- til f.eks flagalle. Der er lagt en oversigt ud på Google drev over de puljer der kan ansøges, under mappen ”bestyrelsens arbejdspapir”

–          22. april rydning af areal ved den nye badestrand, TV ØST kommer og laver en optagelse.

–          26. april kommer 20 personer fra forskellige kommuner for at dele erfaringer omkring det frivillige arbejde (samskabelse). Vist og Poul er inviteret til at holde indlæg.

–          6. maj kommer der 70-75 personer fra kommunalbestyrelsen med ledsager. Planen er at de skal se lidt af byen og derefter er der let traktement og orientering ved Visti og Poul i Den Gule Cafe. Efterfølgende ønsker de at se området ved spånen. Thor holder os orienteret om, hvor mange der kommer, ligesom han havde tænkt sig at man skulle køre over Trælløse for at se de store jordbunker fra gravearbejdet til jernbanen. Der skal også slås et slag for Cykelmuseet.

–          28+29 april Rejseladen 10 års jubilæum, gaveønske var en flagalle. Som vi har givet, Alice laver et kort.

–          Medlemmer:

–          Alice meddelte at hun var indkaldt til i gruppen Kollektiv trafik den 3. maj

–          På baggrund af debatindlæg i Glumsø Ugeblad orienterede Poul om, at han havde forespurgt Kommunens Byplankontor om de mente der var noget vi havde overset/handlet forkert. Det mente man ikke og kontoret tilbød at vi altid kunne henvise borgere til dem hvis det var en løsning. I den forbindelse blev det diskuteret om tidligere aftalte indlæg ”Byudvikling i Glumsø” på borgermødet 17. august skulle ændres/udvides til at være et debatmøde. Problemet er hvorledes man i praksis styrer et sådan debatmøde.

–           Poul orienterede fra møde i Stationsrådet. Der var bl. blevet talt om Bane Danmarks nye ændringer af kørsel, turistkontoret bliver i banebygningen på Næstved station og skal bemandes af frivillige. Her i Glumsø bliver etableret aflåst cykelskur på stationen, vi skal blot selv sætte lågerne på, så vil DSB sørge for at låsesystemet virker.           

 4      Borgermøde i august 2017.

– Emner til indlæg

 • 1.      Status/info fra BaneDanmark/DSB.
 • 2.      Sydsjælland-og Lolland-Falsters politi.
 • 3.      Byudvikling i Glumsø, herunder bl. boligbyggeri, børnehave, skole, fritidsaktiviteter for unge, m.m.
 • 4.      Status på de største projekter (4) – LUP 

 5     Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

– Ansøgning til nye events/ideer 2017.

Prøve at påvirke politikerne inden budgetmøde. Søge om tilskud til et TV som skal være i vinduet på kroen.
Gøre ansøgningsskema klar til næste uge, søge om flere skilte til vores arrangementer (bl.a KOKS)

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

 6.1             Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E                         i Drift

En borger har henvendt sig vedr. et servitut pålagt ejendommen. Servitutet omhandler ”ledelinjen for flagermus” Her blev talt om en servitut på træer, grundet flagermus, Poul vil sammen med pågældende nærmere undersøge baggrunden for dette servitut.

 6.2             2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L                            i Drift

 6.3             Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens                    

 6.4             Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto                              

Kommunen har endnu ikke fjernet den negative omtale om badestranden, Thor kontakt til rette vedkommende på tirsdag

 6.5             Hjertestien —> Tovholder: Jens.                                                                        Aktiv

Fugleskjul: møde den 24/4-17 Jens har ansøgt om 130.000,00 til Fugleskjulet, GOL administrationen foreslår at der samlet tildeles 100.000,00 for 2016. Jens er i gang med at søge fonde til resten af pengene. Jens og Visti skal sammen lave en skrivelse om nogle betingelser vi skal tage ansvar for, til teknisk miljø.

 6.6             Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.                                                             I drift

 6.7             Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

Spangen i Næsby den 24/4-17, reetablering af gammel forbindelse.

 6.8             Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.                              I drift

 6.9             Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.          Se borgermøde

 6.10               Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E. 

I forbindelse med ny hjemmeside har Næstved kommune udsendt vejledning for i hvilket omfang der må omtales/reklameres for private virksomheder. Poul gav udtryk for at det var restriktioner som ikke var acceptable og vil tage sagen op.

 6.11               Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

 6.12               Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.               I drift

 6.13               Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.               Se borgermøde

 6.14               Loftværket—>                  Tovholder: Poul E             svært at finde sine fødder, pilotprojekt

 6.15               Ny politik –-> Tovholder: Visti        

 6.16               Næstved som Kulturarvs kommune –->  Tovholder: Poul E.   Afventer et nyt møde

 6.17               Hjertestartere i Glumsø –> Tovholder; Otto           

Visti informerede at man var ved at undersøge hvilke database 112 brugte for at finde nærmeste hjertestarter.
Det tyder nemlig på, at de er de eneste der har ALLE startere i basen.

 6.18                   Elektronisk infostander Tovholder: Alice              

Alice deltager i møder (Elisabeth Tramp) omkring eventuel elekronisk infostander i Glumsø

 6.19                   Indvielser/fødselsdage    Tovholder: Otto,

Otto indkalder Doris, Jens, Poul(Hundeskov) til møde om fælles fødselsdag/indvielse (se under ovenstående pkt 3) 

Alle øvrige projekter udsættes til næste møde

 7     Prioritere 4 første projekter som har lokalrådets topprioritering

 8     Info for projekter i drift:

 8.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

 8.2   Rejseladen —> Tovholder:

 8.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

 8.4    KOKS —> Tovholder: Poul

 8.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

 8.6   Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

 8.7  Opland.      –->     Tovholder: Thor.

 9     Økonomi.

 10 Lokalrådets dokumentation

 10.1               Dagsordener

 10.2               Referater

 10.3               Arkivering

 11 Eventuelt.   

Der blev talt om lidt af hver, bl. spurgte Poul de 2 nye medlemmer om deres oplevelse af vores struktur, Morten udtalte, at for nye kunne det være svært at følge med fordi der var meget indforstået. Han kom med nogle ideer omkring ændringer, der kunne afhjælpe dette, bl. at vores dagsorden, som er for lang, hvilket ikke gav plads til dybde i indlæggende og at prioritering af dagsorden vigtigt.

Næste møder:

Torsdag 18. maj Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 15. juni, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 10. august, Lukket møde kl 18:30 – Kobberstuen (er booked)
Torsdag 17. august Borgermøde kl 19:00 – Salen (er booked)

Torsdag 21. september, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 19. oktober, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 16. november, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)


Fra mødet afholdt 20.april 2017.

jens20-4-17“Kære Jens. Hermed en stor tak for din indsats som formand i Glumsø og Omegns Lokalråd. Du har i din formandsperiode lagt mange ressourcer i rådet og ikke mindst har du været grundlaget for det gode samarbejde vi i dag har dels i Lokalrådet dels mellem Lokalrådet og kommunen.

Du er enorm ihærdig og vi sætter stor pris på at du fortsætter dit virke i Lokalrådet, og håber det vil stå på mange år frem. Tak.

Hilsen, Visti
 
 
 
 
 
 
 

 


Ekstra ordinært Lokalrådsmøde Torsdag den 6, april 2017

Tilstede: Arne Larsen – Kurt Rasmussen – Poul Eriksen -Otto Høst – Visti Christoffersen – Morten Schmidt Petersen – Alice Døssing – Jette Wengberg (suppl.)

Fraværende: Thor Temte – Karen Henriksen

Referat

1.      På opfordring af et medlem afholdes dette ekstraordinære møde for at byde de nye velkommen samt have lidt socialt samvær. Visti startede med at gennemgå dagsorden, som var tilsendt alle, først del var at præsentere sig hver i sær.

2.      Efter valget skulle vi konstituere os, og ny formand blev Visti Christoffersen, næstformand Jens Knudsen, kasseren Karen Henriksen og sekretær Alice Døssing. Inden næste generalforsamling skal vi se på vedtægterne igen.

3.      Lokalrådets formål blev gennemgået af Visti, for at klæde de 2 nye medlemmer på hvordan arbejdet er i Lokalrådet

4.      Strukturen på vores referater og informationen til borgerne skal blive bedre, f.eks. på hjemmeside, 4171 Glumsø mm. Dette skal tages op på næste møde. Jens søger Lokalrådet om penge til 4 nye info tavler til Hjertestien.

5.      punkt 1: Spisende medlemmer, blev kort omtalt. Kurt Rasmussen tilmeldte sig

punkt 2: den 26. april kommer Næstved kommune på besøg vedr. borgersamarbejde i forbindelse med en Ph.d. om borger inddragelse, vil gerne se Glumsø (borgernært samarbejde) ugen efter kommer 7 personer fra kommune inkl. vedhæng. Vi må gerne tilbyde vores hjælp i tidsrummet 14-16 lørdag den 6. maj 2017. Mere på næste møde.

punkt 3: Visti sendte en pressemeddelelse rundt til gennemlæsning og kommentarer, ud over lidt stave og kommafejl. Der blev ligeledes taget nyt billede af alle medlemmerne

punkt 4:Cafe Rejseladen har 10 år fødselsdag og fejres den 28+29. april, og i gave ønsker de sig en flagalle af Lokalrådet, Otto er tovholder på denne opgave

Evt.

Dette referat er skrevet som jeg kunne tænke mig, vi gør i fremtiden, da vi jo alle får en dagsorden tilsendt i forvejen. Mener dette kan gøre det mere overskueligt for vores borgere når det lægges ud på de offentlige medier. Jeres kommentarer er velkomne.

God påske til alle

Se side 8 i Glumsø Ugeblad

Ny lokalrådsformand 2017. Her samlet de fleste af medlemmerne

Ny lokalrådsformand 2017. Her samlet de fleste af medlemmerne

Artikel i Glumsø Ugeblad                                                                             20-04-2017

 

Glumsø og Omegns Lokalråd.

Glumsø og Omegns Lokalråd har nu holdt sin ordinære generalforsamlingen. Inden selve generalforsamlingen havde Lokalrådet forskellige indlæg, der orienterede lidt om nogle af de emner man havde arbejdet med gennem året, og hvad der ellers rører sig.

Der blev bl. fortalt om, at man nu var meget tær på at have financieringen af fugleskjulet i Glumsø sø’s sydende på plads, hvilket betyder at man forventer at havde skjulet færdigbygget i september. Også områdets nye hjemmeside – www.mærkglumsø.dk – blev præsenteret, og man fik status på etablering af badestrand ved søens nordende (anlægget).

Vedrørende den nye kommuneplan 2017 blev vist såvel lokalrådets som andre borgeres indstilling til kommunen om, hvor man kunne ønske fremtidig bebyggelse i Glumsø.

Sluttelig blev informeret om Bane Danmarks igangværende arbejde med udgravning af ny banetrace primært omkring Åsø (300.000m3 jord) heraf flytning af de 120.000m3 til sydenden af Østerskov, hvor en ny banedæmning skal opbygges. Arbejdet forventes at stå på resten af året.

Derefter gik man i gang med selve generalforsamlingen, hvor formanden i sin beretning bl. kom ind på at et af rådets fremtidige fokuspunkter er også at få inddraget områder omkring Glumsø (Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby og Bavelse) i arbejdet. Formanden kom også ind på problemerne med ”formidling” af informationer i vores informationssamfund hvor der er mange platforme man skal dække for at komme ud til alle. Tidligere kunne man sætte det Glumsø Ugeblad og så var alle informeret, men det ikke går længere.

Beretningen blev bl. af en tilhører kommenteret med at Lokalrådets hjemmeside ikke altid var opdateret. Rådet tog dette til efterretning

Årets regnskab blev fremlagt med kommentar om at de kr 10.000,- man fast får fra kommunen per år, ikke dækker omkostningerne. Hidtil har donation fra bl.a. KOKS dækket nogen af de manglende penge, og fremtidig håber man at den af kommunen bevilgede ekstrapulje på kr 150.000,- til fordeling på alle lokalrådene, vil kunne sikre en drift, der som minimum ikke har underskud.

Under punktet valg blev 2 nye medlemmer valgt Lokalrådet nu består af 9 medlemmer plus 2 suppleanter.

På et efterfølgende møde har rådet konstitueret sig med Visti Christoffersen som ny formand og Jens Knudsen som næstformand. Karen Henriksen fortsætter som kasserer og Alice Døssing som sekretær.

”Vi håber det kommende år vil bringe os i mål på nogle af de allerede igangværende projekter – eksempelvis legeplads (Sansotek) ved biblioteket, såvel som på nye opgaver eksempelvis at få flere indbyggere (boligbyggeri) til byen, som kan medvirke til at sikre forretnings-og foreningsliv, stationen og alle de andre dejlige aktiviteter som byen og byens borgere i dag drager nytte af, kan videreføres” udtaler den nye formand.


 

 

Referat General forsamling 2017

Sted: Aktivitetshuset Kroen, Kobberstuen, kl 19,00

Til stede fra Lokalrådet: Arne Larsen, Jette Wengberg, Poul Eriksen, Otto Høst, Visti Christoffersen, Jens Nygaard, Kim Larsen,

Afbud: Karen Henriksen, Thor Themte

Fremmødte: Lizzi og Poul Worch, Doris Christiansen, Annelise, Bent Nielsen, Inge Karsvang, Per Sølyst, Katja Damgaard Andersen, Henrik Djurhuus, Kurt Rasmusen, Michael Jørgensen

Aftenen startede med diverse –

Indlæg.

Glumsø pendlerklub:

Pendlerformanden Michael Jørgensen fortalte om hvad det vil sige at være pendlerformand og om hvordan samarbejdet med DSB foregår og eksempler på dette. Michael har nu været fungerende pendlerformand i 18 mdr. men da det indtil videre ikke har været muligt at samle områdets pendlere til et demokratisk valg, efterlyste Michael i stedet et mandat som pendlerformand fra Lokalrådet.

Fugleskjul:

Jens Nygaard fortalte om det igangværende projekt Fugleskjul beliggende i den sydlige ende af Glumsø sø. Der blev på storskærm vist skitser af anlægget, hvordan det bliver udformet, bl.a.  at der vil blive plads til at en rickshaw kan køre derud og vende.

Hvis alle pengene er skaffet går byggeriet i gang efter 15 august i år og forventes at stå færdig efter ca. 1 mdr.

Bent Nielsen komplimenterede projektet ”har savnet det i mange år”

Ny Hjemmeside:

Næste indlægsholder var Poul Eriksen som fortalte om den samarbejdet mellem kommunen og Lokalrådene kaldet LUP, og problemstillingen om hvordan resultatet skulle kommunikeres ud til borgerne. Resultatet blev at man i lokalrådene og kommunen blev enige om et nyt hjemmeside set-up der dels skulle sikre at de af lokalrådene administrerede hjemmesider blev mere ensartet og fokuserede på lokalområdet fremfor i dag lokalrådet.

Til hjælp for opbygningen har Næ.K. ansat en journalist til dette arbejde og doneret en sum penge til bl.a. lave en video.

Hjemmesideadressen er: www.mærkglumsø.dk og på sigt er det meningen at f.eks ejendomshandlere/mæglere kan bruge den i forbindelse af salg af huse i området.

Spørgsmål fra en tilhører: Man kan ikke finde referaterne fra tidligere år på den nye side? Det blev forklaret at den gamle hjemmeside ikke er lukket ned og at de findes der. Der er henvisning mellem gammel og ny hjemmeside.

Som ekstra info meddelte Poul at man har taget navnet ”Mærk Glumsø” på FB men den bruges ikke nævneværdigt endnu.

Baneopgradering:

Visti Christoffersen fortalte at der i forbindelse med at banelegemet omkring Åsø/Glumsø skal omlægges så togene kan køre igennem med 200km/t, skal ske et større jordarbejde herunder skal bl.a flyttes 120.000 m³(6.000 læs) jord fra området nord for Åsø til Østerskov ved Holmager. Transporten sker som kombination af dumpers og lastbiler og forventes at stå på resten af året. Der blev vist skitser der viste transportvejen.

Visti fortalte også om de broer som skal rives ned og genopbygges så der bliver plads til den kommende elektrificering af banen. Der vil i den forbindelse være en del aflysninger af tog, men der vil være busser i stedet for.

I forbindelse med stationsomlægningen (forventes 2020) har lokalrådet ansøgt kommunen om renovering/opgradering af den bestående sti fra Østergade til stationen. Der blev vist skitser der illustrerede dette.

Det blev også nævnt at Lokalrådet stadig arbejder på anvendelsesmuligheder for den gamle stationsbygning og fremtidige ejerstruktur.

Kommuneplan 2017:

Visti viste hvilke forslag omkring bolig/erhversbebyggelse såvel Lokalrådet som andre borgere havde indsendt til den nye Kommuneplan 2017.

Baggrunden for Lokalrådets indstilling til områdets bebyggelse var ikke mindst at øge bosætningen som understøtning af Glumsø som stations og skole by, og byen med rigt forretnings- og foreningsliv.

I den forbindelse blev nævnt at Glumsø er den eneste af kommunens udviklingscentre som sidste år havde tilbagegang i indbyggerantal.

Glumsø badesø:

Otto Høst fortalte om søen som badesø, lørdag den 22. april er alle velkommen til at møde op med buskryddere, river og trillebøre, da der skal gøres klar til Danmarks korteste badestrand. Ejeren af grunden er Bavelse Gods og byen /Næ.K. har lejet den.

Pølsevognen på torvet:

På baggrunden af den verserende debat omkring Pølsevognen på torvet gav Poul Eriksen en faktuel status for såvel vognens ejerforhold og den lejede plads den står på. Vognen ejes af pizzeriaet og pladsen lejes af kommunen til 7.000 kr / år.

Poul Eriksen kom også med forslag til fremtidig udnyttelse af såvel vogn som plads. 

Generalforsamling. 

 1. Valg af stemmetællere: Kim og Henrik
 1. Valg af dirigent: Poul Worch 
 1. Formandens beretning:

Året 2016 har været et hektisk år i Lokalrådet. Lokalrådet har den glæde at kunne virke i et område, der er præget af frivillighed og konstruktive tanker, der tænkes og arbejdes videre med. For Lokalrådet medfører det et godt samarbejde med områdets forretningsliv og de mange frivillige i vores område. Eksempelvis KOKS, der igen havde mange besøgende. Vi kan kun glæde os over det, vi har fået gennemført og ikke mindst over de mange ting som er undervejs og vi har fingrene i.

I 2015 har vi pålagt os selv at være mere udadvendte mod hele vores område. På sidste generalforsamling skiftede navn til Lokalrådet for Glumsø og omegn. Vi forsøger at følge op på denne opgave. Vi har afholdt vores møder andre steder end i Glumsø. Vi har i 2015 afholdt

Et møde i Sandby forsamlingshus, i 2016 i Møllebæksalen, Tyvelse og vores næste møde udenfor Glumsø bliver til maj i Næsby.

Vi benytter FB mere, det skaber opmærksomhed.  Vi arbejder på en ny hjemmeside i samarbejde med Næstved Kommune, samt andre lokalråd i kommunen. Glumsø Netavis har forsøgt at udvide informationer om aktiviteter i området. Så er der vores nye hjemmeside, her er der lagt mange arbejdstimer.

Andre arbejdsopgaver i relation til hele Næstved kommune er: Alice træder ind i kommunens trafikgruppe. Poul er aktiv i netværksgruppen omkring Næstved som Kulturarvskommune. Visti har som lokalrådets repræsentant været med i kommunens nye landdistrikspolitik og sat sit aftryk her. Arne er med i kommunens nystartede gruppe om cykelstier og skoleveje. Arne har været tovholder på at Særøvej nu er blevet en 2-1 vej.

Lokalrådets nye opgaver i 2017 kender vi endnu ikke, det har vi erfaring for at kommunen vil sætte nye ting i spil. Vi vil finde kræfter og interesse i at indgå i dette (sam)arbejde og sætte vores aftryk.

Lokalrådet får praktiske opgaver med at få gennemført igangværende projekter og der er events ifm deres indvielser og andre ting, der skal fejres. Eksempelvis Glumsø skov hundeskoven fylder 10 år.

Kommentar til beretningen:

Bent Nielsen: Der er for mange fejl og mangler på hjemmesiderne. Lokalrådet tager dette til efterretning.

Bent Nielsen stillede også spørgsmål om lokalrådet arbejdede omkring oplæg til Kommuneplan 2017. Visti forklarede dette, herunder at man skulle være opmærksom at det indsatte var oplæg til Kommuneplan ikke lokalplan. Det blev også pointeret at ikke kun lokalrådet, men også andre borgere/instanser på grundlag af kommunens annoncering havde indsendt forslag. Herefter blev beretningen godkendt.

 1. Kassererens beretning:

Grundet fravær fra Karen Henriksen fremlagde revisor Henrik Djurhuus regnskabet. Det blev pointeret at hvis man ikke i året havde haft dels en enkelt ekstraordinær indtægt dels indtægt fra KOKS ville man været kommet ud med stort underskud.

Efter fremlæggelsen blev regnskabet godkendt

 1. Indkomne forslag:

Lokalrådet fremlage oplæg til ændringer af vedtægter. Disse var baseret på dels Lokalrådets egne ønsker til ændring og kommunens ønske om at sikre vedtægterne følger kommunens standard for foreningsvedtægter. De fremlagte ændringer blev vedtaget.

Bent Nielsen havde stillet forslag om lukning af den gamle hjemmeside, men trak dette tilbage.

 1. Valg af medlemmer til Lokalrådet.

Følgende var på valg:

Jens Knudsen – genvalgt

Karen Henriksen – genvalgt

Jette Wengberg –  ønskede ikke genvalg. I stedet blev Kurt Rasmussen valgt.

Info – følgende sidder i lokalrådet men var ikke på valg iår: Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Grundet vedtægtsændring er det totale antal af medlemmer i Lokalrådet reduceret fra 11 til 9.

Valg til Suppleanter. Følgende blev valgt:

Jette Wengberg

Morten Schmidt Pedersen

 1. Valg til revisor.

Følgende blev valgt:

Mogens Petersen

Henrik Djurhuus

 1. Eventuelt.

 


Referat 16. februar 2017

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Kim Larsen, Jette Wengberg

Afbud:   Arne Cederholm, Karen Henriksen,

Gæstedeltagere: Lissi og Poul Worch

 1      Valg af ordstyrer. Jette

2      Godkendelse af referat fra mødet den 19 januar 2017.  Godkendt

3      Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 4       Borgermøde i august 2017.

– Dato/sted. 17. august 2017, Lokalrådsmøde den 10.august, Alice booker lokaler. Borgermøde i store sal på Kroen.

– Emner til indlæg: Kun forslag: Stationen, byudvikling, projektstatus.

 5      Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.            Udsat til næste møde

 6      Ansøgnings puljer i Næstved Kommune:

6.1  Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

Visti har undersøgt hvordan vi kan søge om disse midler. Der er ikke nogen søgningsmetode fastlagt i NK endnu.

Eksempler på fremtidige events:
Hundeskovens 10 års jubilæum,
arkæologisk tur i Østerskov (dysse),
til KOKS aktiviteter,
fastelavn og
julearrangement (byens børn),
speedway,
museum (skilte),
pølsevogn,
Loftværket.

6.2  Anøgning til Mærk Næstved arrangementer:

Poul lægger ansøgningskriterier ud på netavisen. Visti sender mail til alle foreningerne angående mulighed for ansøgning.

 7      Orientering ved formanden

Planlægning af Lokalrådets Generalforsamling 16 marts 2017.

På valg: Jens, Jette, Karen. Der skal findes 2 nye suppleanter og eventuelt nye medlemmer.

Information:

– Annonce i Glumsø Ugeblad. Senest indleverings dato:              Poul

–  Opslag/plakater:                                                                                 Poul

– Hjemmeside/ Facebook:                                                                   Poul/Kim

Dagsorden for Generalforsamlingen:

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent: Poul Worch
Formandens beretning
Kassernes beretning
Indkomne forslag: bestyrelsen ændring af vedtægterne

Valg af medlemmer til lokalrådet
På valg er:
Jens Knudsen, ønsker genvalg
Jette Wengberg, ønsker genvalg
Karen Henriksen, genvalg???
Arne Cederholm, genvalg ???
Samt 2 nye suppleanter

Emner til indlæg på Generalforsamlingen:
Poul fortæller om hjemmesiden, Politiet, refleksioner vedr badesøen, Otto Høst

Arne indkøber chokolade, øl, sodavand, servietter, vingaver til gæstende indlægsholdere, antal??

 8      Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

8.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E
Intet nyt vedr. stationen, men Poul og Visti viste et forslag til hvordan den eksisterende sti (ejet af NK) fra Østergade

til stationen bør renoveres/opgraderes til at blive attraktiv for byens borgere at bruge, primært for beboerne i syd-øst lige område hvor man så sparer omvejen over Storegade, Ringstedvej og Stationsvej.

8.2   Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto
Visti har været i dialog med kommunen ang Glumsø sø, borgmesteren har lovet at indvie badesøen til KOKS og nogle fra lokalrådet går i vandet sammen ham (Visti, Thor, Jette, Poul og Otto).

Søen ejes af Bavelse gods og er lejes af NK indtil 2021.
Thor orienterede om, der er en foreløbig interesse i NK om køb af søen.
Grundet arbejdet med det nye regnvands projekt fra kommunen er Nyvej spærret fra rundkørslen i Glumsø, i perioden  20.februar til   3.marts 2017, der vil i samme periode også været spærret ved Kirkestien og Bavelsevej.

8.3  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

8.3.1        NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:
Klagen fra en beboer i området er blevet afvist af Natur- og Miljøklagenævnet.
Således er alle godkendelser til projektets gennemførelse på plads og tidligere tidsplan gældende.
Der er modtaget byggetilladelse fra Næstved Kommune til projektet.

8.3.2       Midler til Fugleskjuls projektet:
Der er modtaget tilsagn om bevilling fra Friluftsrådet på 131.000 kr.
Desuden er der søgt om penge i Nordes fonden om 30.000kr.
Gruppen søger videre

8.4   Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.
1 toast master og rullebord er forsvundet fra cafeteriet. Rullebordet fundet igen ved lærerværelset på skolen.

8.8 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.
Visti checker med Axel Ahm om han til generalforsamlingen vil stille op med indlæg/status på forsøgsprojektet Borgernært Politi.

8.9 Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

Elisabeth Tramm har på vegne af Glumsø henvendt sig til Næstved Kommune om at få sat elektronisk info standere op i Glumsø. Sigtet skal være at have en koordineret orienteringsmulighed for foreningers aktiviteter og til en Overkommelig pris at benytte.
Infostandere indgår i kommunen under kulturafdelingen.

Kim bliver Lokalrådets repræsentant på arbejdsgruppen. Dette meddeles til Elisabeth Tramm. Som repræsentant vil Kim videregive Lokalrådets holdning til projektet.

Thor mente, det kunne være en god ide med en elektronisk infostander og bakker derfor forespørgslen op. Placeringen kan dog selvfølgelig diskuteres men her må man gå i dialog.

Emnet infostander fik Poul til igen at orientere om, at der mangler opbakning fra bl.a. byens foreninger omkring brugen af byens 2 eksisterende infostandere. Yderligere oplysninger om brug og hjælp til at få trykt plakater, forefindes på Lokalrådets hjemmeside.

Der har tidlige været talt om at opsætte et tv i vinduet på kroen, hvor der vil kunne vises vigtige informationer om  Glumsøs lokalområde.

8.5   Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.
Kim meddelte, at der snarest er møde og generalforsamling, hvor der bliver nedsat en bestyrelse og vedtages et kontingent.

8.6   Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.
– Kommuneplanen 2017:
Lokalrådet skitseforslag om brugen af spånpladegrunden er sendt til kommunen.
Vi har fået bekræftet, at der er fundet penge til at fjerne fundamenterne.

– Tomme pølsevogn på Torvet, hvad ønsker vi med den?:
Vedr. Pølsevognen er der følgende forslag – give den til Micro virksomhederne, som kan bruge den på skift, eller lave den om til et offentligt toilet.

8.7  Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

Lokalrådets skitseforslag med forslag til  fremtidige boligområder (Kommuneplan 2017) i Glumsø er sendt til kommunen.

Spånpladegrunden – status for oprydning:

Vi har fået bekræftet, at der er fundet penge til at fjerne alle fundamenterne. Når dette (over foråret/sommeren) er på gjort vil arealet mellem Fabriksvej og Nyvej blive frigivet til brug, mens arealet mod søen (syd for Fabriksvej) først skal testes for eventuel jordforurening.

8.8  Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto
Otto undersøger om hjertestarter i Hallen er regelmæssig ”serviceret”. Visti sørger for at hjertestarten på Søvang bliver registreret på www.hjertestarter.dk

 9       Projekter i drift

9.1   Byens Børn —> Tovholder: Poul.
Navnet: Byens børn ønskes ændret til navnet: Glumsø aktiviteter

9.2   Smørhullet —> Tovholder: Visti.
Der er kommet træstubbe til anvendelse for at kunne sidde rundt om bålet.

Brændeskuret er ikke færdigt til årsskiftet, som aftalt. Forsinkelsen skyldes sygdom hos leverandøren.

 10  Eventuelt.

10.1               Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.
Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria.
Status: Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Google drev     Udsat til næste gang

10.2               Arne L. har haft kontakt til en Glumsø borger, der har udført en træmodel af Glumsø By 1:500, som den så ud for en del år tilbage. Borgeren vil skænke modellen til offentligt skue.
Kommer på Kroens Hus møde, den 20.februar 2017 om gaven ønskes og hvor den eventuelt kan placeres.

10.3               Visti deltager på formandsmødet i næste uge. Poul er indlægsholder på mødet om emnet: hjemmeside.

10.4               Der er plads i NK trafikgruppe og der blev spurt hvem der gerne ville være med.   Alice vil prøve.

Næste møde:

– Lokalrådet Generalforsamling 16 mart 2017, kl 19.

Mødested: Kobberstuen, Glumsø Gamle Kro.

Afbud fra Thor Temte

– – o – –


 

Referat 19. januar 2017

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Afbud:   Arne Cederholm, Jette Wengberg, Karen Henriksen, Kim Larsen,

Gæstedeltager: Bent Nielsen

1     Valg af ordstyrer.   Thor

2     Godkendelse af referat fra mødet den 17 november 2016.  Godkendt

 3     Godkendelse af dagsorden. Visti havde nogle emner som skulle tilføjes
-1) kommuneplan, hvor er den henne nu
-2) Presse
–3) pulje kr 150.000-aktive bevillinger
-4) Pølsevogn (nåede vi ikke), ellers godkendt.

 4      Lokalrådets møder i 2017.

– Er der aftalt møde i Næsby i foråret? Arne L.-

3. torsdag i maj, Arne. Thor lover at tænde grillen denne dag. Alice afbooker Kobbersalen og spisningen i Rejseladen

– Er der booket møder ind til på Glumsø Kro? Alice. Ja

– Møder på hjemmesiden. Alice→ Doris

– Mødedatoer i relation til spisende medlemmer koordineres med Rejseladen. Alice

Ja, sendt på mail.

 5     Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.

Punktet udsættes til næste møde.

 6     Indberetning om risikosteder for større oversvømmelser ifm. ekstreme nedbørsmængder:

NK ønsker at indsamle viden om større oversvømmelser. Det kan være på grund af regn, forhøjet vandstand elle vandløb, der løber over. Både historiske og nyere episoder er relevante.

Fokus er på større områder på overfladen og ikke vand fra kloakken.

Svarfrist til NK er den 27 november.

Status for aftalte medlemmers action i at sprede opfordring til undersøgelsen:

Torpekanalen (Alice): Alice har talt med Kresten Skagge, som har samarbejde med kommunen og andre naboer.

Åsø (Arne C): kan opstå, Otto berettede om Åsø, fra før i tiden

 7      Orientering ved formanden

På næste møde planlægning af kommende generalforsamling:

Dato: 3. torsdag i marts. Den 16 marts

På valg: Jens, Jette, Karen. Der skal vælges 2 nye suppleanter.

Finde emner og  personer, som kan blive trækplaster til generalforsamlingen til næste møde. Her skal vi planlægge generalforsamlingen i detaljer og se på vedtægter.

 8     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

8.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

–  Dialogmøde: Havde glemt Vrangstrup hører med i Lokalrådets område, der skal være en repr. Dem og det blev Martin Schmidt. Der er nu 17 personer i dialoggruppen.

– Tidligere interesserede cafe havde ideer i den gamle station,  men har trukket sig, grundet den nye bager har udtrykt sig om, at der bliver mulighed for cafe i tilknytning af bagerforretningen.

8.2   2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

8.3   Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

– Kultur Udvalget anbefaler, at bevilling på 350.000 kr til projektet i 2016 overføres til 2017. Denne anbefaling skal godkendes af byrådet i et kommende byrådsmøde.

– Der er søgt en bevilling i NK-Forsynings pulje til projektet. Der gives besked om bevilling godkendes først i februar.

– Ansøgningsfrist til LAG midler er 1. august. Ansøgning her kræver, at der er mindst samme bevilling fra anden side, for at en ansøgning behandles.

– Planlagte realisering og indvielse i forsommeren 2017 er derfor desværre ikke realistisk. Målet er nu, at kunne nå at finde midlerne til budgettet i 2017.

8.4  Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

Næstved Kommunes målinger for Glumsø Søs badevandkvalitet er for 5 år i træk OK.

Næstved Kommune fraråder stadig at bade i Glumsø. Dette forhold knytter sig til de 4 overløbsledninger, der ved kraftige regnskyl leder regnvand blandet med almindeligt kloakvand ud i søen.

NK-Forsynings tiltag med det store bassin og afløb uden om Glumsø sø, er for at opfylde et EU direktiv.

NK-Forsyning skriver på deres hjemmeside:

Formålet er en renere sø og måske på sigt en badevands sø.
Starten for dette – er en reduktion af overløb og tilledningen af næringsstoffer – især fosfor, fra det fælleskloakeret kloaksystem i byen til Glumsø sø.

– Thor har bedt kommunen om et blåt flag til søen.

– Thor har spurgt i kommunen om mulighed for at fortsætte tidligere tiltag med rensning af søen, hvor man tidligere har brugt 100.000,00kr, for at fiske skidtfisk, 2 x om året.

8.4.1     Glumsø Søs tilstand som badesø. Tovholder: → Visti.

Anlægget i Glumsø

Anlægget i Glumsø

– Visti vil formulere et brev om horisonten for at Glumsø Sø officielt kan blive en badesø.

– Opfølgning af Vistis brev til NK om mulighed for at regeringens bevilling til NK: ”forurenede søer kan blive til badesøer” kan tilgodeses Glumsø Sø frem for en anden sø i kommunen, udpeget af NK afdeling Center for Natur og Miljø.

8.4.2     Badesø Glumsø. → Tovholder: Otto.

Der var stiftende møde af arbejdsgruppe for Badesø den 18 jan. på Glumsø Kro. Mødet i går (18/1) mødte 12 personer op vedr brug af søen (heraf var 5 vinterbadere). Man mødes lørdag den 21/1 for at finde et egnet sted for en evt sauna og omklædning og toiletforhold.

8.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

8.5.1        NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:

Der er kommet en klage fra en beboer i området over landzonetilladelsen. Klagen er indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet og har opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter noget andet.

Det vil sige, at landzonetilladelsen ikke kan udnyttes før klagenævnet har truffet en afgørelse i klagesagen og den så i øvrigt falder ud til projektets fordel. Altså at tilladelsen stadfæstes. Sagsbehandlingstiden i klagenævnet forventes at tage et halvt år.

Projektet ligger stille så længe.

Der er intet vedligehold på fugleskjulet, da det er under publikums beskyttelse.

8.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:

Ansøgninger til projekts budget er sendt ud til fonde og kommunens Grøn plan Midler.

Ansøgninger af midler pågår uanset klagesagen.

8.6   Ny hal 2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

8.7   Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

Der er indsendt endnu en klage til Natur- og Miljønævnet om den planlagte forbindelse og spang over Susåen ved Næsby.

8.8   Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

8.9   Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

– Poul og Visti talte om et bedre system. Visti har lavet en oversigt over Pressekontakter sendes på mail til os alle, samt lægges på Google drev

– Poul og Visti var gæster i en udsendelse i P4. De gav en god reklame for Glumsø og Omegn.

8.10                 Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E.

Ny hjemmeside MÆRK Glumsø. Foreningerne gøres opmærksom på siden. Oplæg af Poul ved generalforsamlingen

8.11                Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

8.12                Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.

8.13                Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens

Bent Nielsen (borger)vil gerne være med, med hensyn til den nye plan for den gamle spånplade grund, samtidig kom han med et forslag om navneændring, således at Fabriksvej blev ændret til enten Johannes Nielsens vej eller JONI vej. Thor tager ønsket med på mødet mandag 23/1 i Teknisk Udvalg.

Visti følger op på Lokalrådet’s fremsendelse af ideer og forslag til nye bolig og erhvervsområder. Hvad er der sket siden (indsendt oktober) og hvorledes sikrer vi, at der bliver progres på udvikling af specielt Spånpladegrunden!

8.14                Loftværket—>                 Tovholder: Poul E.

8.15               Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

Visti vil gennemgå de vigtigste punkter på byrådets vedtagne landdistrikts politik.

Den nye landdistriktspolitik “Godt liv på landet” blev gennemgået kommenteret. Det blev endvidere pointeret at det var vigtigt at vi som lokalråd brugte de hensigtserklæringer som byrådet ved vedtagelsen have kommitteret sig til.

8.16               Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

8.17               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

Visti har undersøgt om alle områdes hjertestartere er aktive, når der søges på dem via nettet.

Blev vist på et kort og Visti opdaterer således  at Søvang også kommer med, Otto checker op på hjertestarter i Hallen er serviceret mht. nyt batteri m.m

 9      Projekter i drift

9.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

Afventer lovede portion flis fra Naturstyrelsen, så der til foråret skal laves en arbejdsdag på at forbedre forholdene i hundeskoven ved Nyvej.

9.2   Rejseladen —> Tovholder: Alice

Lokalrådet har efter anmodning ydet et sponsorat til Rejseladen

9.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

Den25/2 fastelavn, den 24/5 =Cityligt, KOKS den 26/8, julemand/messe den 26/11. Fastelavn bliver arrangeret sammen SuperBrugsen indendørs på kroen. Det begynder kl 13,00, se annoncerne. Det blev endvidere anført at vi skal huske at annoncer/promovere vores arrangementer på Mærk Næstved siden (http://maerknaestved.dk/)

9.4    KOKS —> Tovholder: Poul

Man vil gerne have borgmesteren til at åbne KOKS og badesøen ved at hoppe i vandet. Man vil også kåre årets person, også indenfor sporten

9.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

9.5.1      Der vil blive opført et aflåst brændeskur ved bålhuset. Intet nyt

9.5.2      Projekt: Befæstet sti til Smørhullet. Tovholder: → Jens.

Der er indsendt ansøgning om bevilling af budgetpris 145.000 kr hos NK-Forsynings pulje.

10  Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

11 Opland.      –->     Tovholder: Thor.

 12 Økonomi.

 13 Turisme.

 14 Eventuelt

Bedre struktur i Lokalrådets vigtige dokumenter på vores Google drev Organisator, Visti og tovholder Alice. Mappe med referater, så alle er at finde på Lokalrådets drev. Status: Visti har lavet mapper klar på Google drev og nu stå den hos Alice, begynder så småt, prioriterer liste, tale om det på næste møde.

Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.

Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria. Status: Blev ikke gennemgået.

Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Google drev.

Visti fremviste oplæg til Power Point promovering af Lokalrådet/Glumsø. Set-uppet blev godkendt med nogle modifikationer og præsentationen færdiggøres til næste møde.

En borger har fortalt rådet om at tømrermester Andersen, Næsby Vrå, har en kopi af Glumsø by. Arne tager en snak med ham

Næste møde:

– Lokalrådsmøde den 16 februar 2017, kl 18.30 – 21.

Mødested: Kobberstuen, Glumsø Gamle Kro.

2016

Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 17. november 2016.

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Arne Larsen, Otto Høst, Alice Døssing, Arne Cederholm, Visti Christoffersen, Kim Larsen.

Afbud:  Jette Wengberg, Poul Eriksen, Thor Temte, Karen Henriksen.

1     Valg af ordstyrer.  Otto Høst

2     Godkendelse af referat fra mødet den 20 oktober 2016.  Godkendt.

3     Godkendelse af dagsorden. Godkendt

4      Evaluering af Lokalrådets deltagelse i andre arrangementer.

4.1  Borgermødet i Herlufmaglehallen om NK projekt Suså:

Alice, Poul, Jens og Thor var med på en lytter.

Borgermødet var en meget tidlig orientering om et meget spændende og et stort projekt, som kun er i begynderstadiet. En offentlig orientering om en før forundersøgelse.

4.2  Medhjælp i Smørhullet ved NK-Forsyning og Museets fremvisning af oldtidsfund m.v.:

Det var et velbesøgt arrangement med 60-70 besøgende. Der blev af NK-Forsyning orienteret om de tiltag, der gøres for bl.a. at sikre Glumsø Sø får en bedre vandkvalitet og Museum Sydøstdanmark fortalte om de oldtidsfund, der var gjort i forbindelse med gravearbejdet. Visti var bålmester i Smørhullet. Alice, Poul, Jens og Thor var med på en lytter.

Et godt arrangement.

– Museet udarbejder en skriftlig light udgave omkring udgravningen, Lokalrådet får tilsendt WWW adressen til dette. Museet var imødekommende for at have et indlæg på et borger-møde, når resultater af udgravningen foreligger i skriftlig form.

– NK-Forsyning havde en del illustrationer om selve anlægsarbejdet og hvorledes søens vandkvalitet bl.a. kunne blive mere klart. Dette kan bl.a. gøres ved at nedbringes det store antal af typen skaller, brasner o. lign., så der kommer harmoni i cyklussen i søens fiskebestand. Der blev omtalt gode resultater fra andre sø projekter i DK, der havde mindst samme uklarhed i vandet, som Glumsø sø. Her er opnået meget fine resultater med bl.a. affiskning af for store mængder af de anførte fiskearter.

5     Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.

Oplæg til forretningsorden med rettelser fremsat på sidste møde er udsendt til rådets medlemmer inden dagens møde.

Desværre nåede forretningsorden ikke at blive sendt ud inden mødet. Der vil blive mailkorrespondance over emnet, så godkendelse kan ske på næste møde i 2017.

6      Ideer til plan om lokale bolig- og erhvervsområder.

Lokalrådets forslag er indsendt til NK.

Forslag vil blive vurderet i forbindelse med den politiske behandling af de indkomne ideer/forslag på møde i Plan- og Ejendomsudvalget den 6 december.

7     Indberetning om risikosteder for større oversvømmelser ifm. ekstreme nedbørsmængder:

NK ønsker at indsamle viden om større oversvømmelser. Det kan være på grund af regn, forhøjet vandstand elle vandløb, der løber over. Både historiske og nyere episoder er relevante.

Fokus er på større områder på overfladen og ikke vand fra kloakken.

Lokalrådet opfordres til at sprede budskabet til undersøgelsen. Svarfrist til NK er den 27 november.

– Jens har videresendt NK opfordring om indberetning til Kresten Skagge, som er medlem af et laug i området omkring Torpekanalen.

– Alice tager kontakt med beboerne på Nødholmsvej (ned mod søen).

– Arne C. tager sig af orientering om indberetning i Åsø.

8      Orientering ved formanden

– Rejseladen var stedet for fernisering af Bent Nielsens bog om Spånpladen. Ved den lejlighed fik Lokalrådet foræret et billede indeholdende et stykke beton af graffiti væggen.

Jannik Rauer, NK gav i sin tale en orientering om saneringen ved Fabriksvej. NK er tilfreds med forløbet af nedrivningen. Om områdets fremtid sagde Jannik, at en kommende bebyggelse helst skal tiltrække gode skatteborgere og med områdets attraktive placering, bør bebyggelse tilpasses området. Jannik ønskede ikke selv personligt, at der opstod noget a’la ”100 kotelet grunde”. NK er åbne for en lokal involvering i fremtidens brug af området.

– Herlufmagle Lokalråd har fortalt, at de vil gå ind i buskørsel problematikken vedr. skolebusser.

Vi har lagt oplysninger om den nye køreplan på Facebook m.v.

9     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

9.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E, fraværende men Visti tog over

– Nyt møde med m/DSB-byg og Næstved Erhvervsråds om leje af stationsbygningen – et positivt møde.

– Banedanmark ønsker en dialoggruppe i forbindelse med udbygningen af Ringsted-Femern banen. Visti og Poul deltog fra lokalrådet, der var meget på programmet, men her er hovedpunkterne i korte træk:

Gravearbejde og fjernelse af jord i forbindelse af sporudretning. Der skal fjernes 5.000.000 m3 jord, hvoraf de 1.000.000 m3 flyttes fra Åsø til området ved Østerskov. Dette medfører megen trafik af dumpere, som hver kan fjerne 20 m3 , hvilket giver 5.000 kørsler. Jordarbejdet begynder i 2017 og forventes færdig 2018. Kørslen vil kun berøre vejnettet ved at skulle krydse Sandbyvej.

– Der bliver møde i Herlufmagle hallen den 12. dec. om ekspropriationsforretning.

– Der kan måske opstå situationen, at gamle trace ikke kan blive fyldt helt op på strækningen og derfor er det ikke interessant i dyrknings øjemed. Kan det være et ønske fra områdets borgere, det bliver udlagt til naturområde med mulighed for en (blind) vandre sti udgående fra Glumsø?

9.2   2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Arne L. har deltaget i møde om fremtidige skoleveje i NK den16 november. Der skal udarbejdes et nyt kort om trafiksikre, ikke trafiksikre veje. Det sidste kort er fra 2008 og der er kommet nye regler. Nyt møde til foråret.

Anlægget i Glumsø

Anlægget i Glumsø

9.3   Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

9.4   Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

9.4.1     Visti vil formulere et skriv til NK om tidshorisonten for at Glumsø Sø officielt kan blive en badesø.

9.4.2     Der bør allerede nu oprettes en brugergruppe med interesse for hvordan badefaciliteter kunne være i anlægget. Ideen om vinterbadning/mobilt sauna og andre ideer er blevet givet til Lokalrådet.

Der nedsættes arbejdsgruppe med Otto Høst som tovholder. Da Erling og Gitte Søby plus Steffen Kjær tidligere har vist interesse for at arbejde med Glumsø sø som badesø, forespørges disse til at være medlemmer af arbejdsgruppen.

9.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

9.5.1      NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:

Alle godkendelsesprocedurer og dispensationer er givet til at projektet kan gennemføres. Nu skal tiden for klagefrister bare passeres.

9.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:

Budget for Fugleskjulet er 390.000 kr. Ansøgninger til fonde pågår.

9.6   Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti. Har udsendt invitation til at bruge Hallens Cafeteria Lokale til 65 foreninger/sammenslutninger

9.7   Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

9.8    Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

9.9   Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E.

9.10                Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

9.11                Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.
Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens Det er meget glædeligt at vi nu er nået hertil, at nedrivningen af alle bygninger til fundament er gennemført. Regionen har netop meddelt os, at fundamenterne kan fjernes uden det kræver tilladelse efter jordforureningslovens §8. Derfor udbyder vi opgaven med fjernelse af alle befæstninger på hele arealet. Hvis de indkomne priser er acceptable gennemføres opgaven i løbet af vinteren. Det betyder også at hegnet omkring savværksgrunden derefter kan fjernes. På spånplade­fabrik grunden (ml Fabriksvej og søen) skal der derefter foretages supplerende jordanalyser. Udfaldet af disse prøver af afgørende for hvilken fremtidig anvendelse, der er mulig på arealet. Næstved Kommune har noteret sig at der lokalt er et stort ønske om involvering hvis der på arealerne på et tidspunkt åbnes op for en anden og ny anvendelse af arealer.

9.12                Loftværket—>                 Tovholder: Poul E.

9.13               Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

Visti var til sidste møde i dag (17/11) hvor høringssvarene blev debatteret. På næste møde i 2017 bruger vi 10 min på landdistrikts politikken

9.14                Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

9.15               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

Status om alle byens hjertestartere er tilmeldt 112.

Glumsø har 4 hjertestartere.  Hjertestarteren fra kroen er flyttet til Herlufmagle hallen, alt er registreret. Visti vil checke om de er aktive.

10  Projekter i drift
10.1                Hundeskoven —> Tovholder: Poul.
Naturstyrelsen vil gennemføre arbejder på deres arealer. For Hundeskoven betyder det at skifte hegn i uge 45 & 46 og tynde træer ud, så der kommer mere lys til stierne og de åbne arealer.

Naturstyrelsen vil efterlade en stor bunke flis, som frivillige brugere af Hundeskoven kan benytte arbejdsdage til at forbedre stier o.a. med i Hundeskoven.

Alt information om tiltag i Hundeskoven er blevet meldt ud på lokale sociale medier. Der er rimeligt stor og positiv reaktion på meddelelsen om Hundeskovens optimering.

10.2                Rejseladen —> Tovholder: Kim

10.3                Byens Børn —> Tovholder: Poul.

10.4                KOKS —> Tovholder: Poul.

10.5                Smørhullet —> Tovholder: Visti.

Det er dejligt, at Smørhullet også kan benyttes til en aktivitet med fremvisning af NK forsynings og Museets aktiviteter og fund ifm. gravearbejdet nær bålhuset.

Der vil blive opført et aflåst brændeskur ved bålhuset.

11  Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik. –->  Tovholder: .

12       Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

13 Opland.      –->     Tovholder: Thor.

Har der været kontakt til Skelby Lokalråd? Deadline for denne aktivitet: Kim vil check op på hvem der er med i Skelby lokalråd

14 Økonomi.

15 Turisme.

16 Eventuelt.

16.1               Bedre struktur i Lokalrådets vigtige dokumenter på vores Google drev.

Organisator Visti og tovholder Alice. Mappe med referater, så alle er at finde på Lokalrådets drev. Deadline for denne aktivitet

Visti og Alice laver det færdigt inden næste møde (jan. 2017)

16.2               Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.

Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria.

Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Google drev.

Deadline for denne aktivitet: Færdig til næste møde (jan. 2017)

16.3               Hygge med Alices hjemmebagte klejner og Arne L’s Gløgg.

Næste møde:

– Lokalrådsmøde den 19 januar 2017, kl 18.30 – 21.

Mødested: Kobberstuen, Glumsø Gamle Kro.


Referat fra Lokalrådets møde den 20. oktober 2016.

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Karen Henriksen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Kim Larsen.

Også gerne: Arne Cederholm.

Afbud:  Jette Wengberg, Thor Temte, Martin Laustrup, Otto Høst.

1     Valg af ordstyrer.  Poul.

2     Godkendelse af referat fra mødet den 16. september 2016.   Godkendt.

3     Godkendelse af dagsorden. Godkendt, dog med et forslag til et forsøg med at få Lokalrådets møder gennemført uden at bruge megen tid på gentagelser – uden nyt. Forslag er at dagsordenens emner/punkter uden aktuelt nyt markeres med en anden skriftfarve og dette springes over på mødet.

 4      Evaluering af Lokalrådets arrangementer.

Hvad var godt og hvad kunne gøres bedre?

4.1  Borgermødet den 16 august

Godt møde, med stort fremmøde af interesserede borgere. Måske for mange indlæg? Delte meninger om dette på mødet.

4.2  KOKS, lørdag den 27 august:    Forslag: Næste år skal vi kun stå med ganske få emner, som fortæller hvad vi arbejder med.

4.3  Deltagelse i Husrådets fest på Kroen den 10 september kl 11-15: Fest var aflyst.

4.4  Lokalrådsmøde i Møllebækssalen, torsdag den 16 september kl 19-22:

Allerede nu aftale tid og sted for næste decentrale møde.

Selv om fremmødet ikke var stort er det en succes, og vi gentager succesen. Næste års møde bliver i Næsby i maj. Arne L. kontakter Frank Rasmussen, oldermand.

4.5   Lokalrådets deltagelse i Herlufmaglemessen, lørdag den 1 oktober kl 9.13-16.04.

Vistis forslag: Der skal fokuseres mere på at informere om 1 eller 2 emner i stedet for alt hvad vi har gang i. Skal vi have et skærm/lærred med løbende info om eksempelvis vores arbejde eller andet “vigtig” info til borgerne.

– Det blev vedtaget, at vi skal lave en PowerPoint, omhandlende hvad det er vi arbejder med, som skal køre i baggrunden af vores stand. Den skal være færdig til mødet i februar 2017.

– Poul talte med borgmesteren, som lovede at springe i Glumsø Sø, når denne er blevet til en badesø. – Der var samtale med formanden for Herlufmagle lokalråd om at mødes for udvekslinger om samarbejde. Vi vil invitere til et møde primo 2017.

 5     Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.

Oplæg til forretningsorden med rettelser er udsendt til rådets medlemmer inden dagens møde.

Vi modtog en ny forretningsorden med tilføjelser, det blev gennemgået. Der skal justeres i ændringer og indføjes afsnit om økonomiske forpligtigelser. Karen forfatter dette og en ny revideret forretningsorden udsendes på mail. Endelige godkendelse på næste Lokalråds møde.

 6     Lokalrådets godkendelse af projektbeskrivelser for 3 projekter iht. forretningsorden.

Oplæg til projektbeskrivelse er udsendt til rådets medlemmer inden dagens møde.

De 3 projekter er
Fugleskjul i Sydenden af Glumsø Sø,
Befæstet sti ved Smørhullet og
Sansoteket, legeplads ved Glumsø Bibliotek.

Planlagt legeplads ved Glumsø Bibliotek

Planlagt legeplads ved Glumsø Bibliotek

lokalraadets-regnskab

Add Sansoteket skal rådet være opmærksom på, at dette medfører ejerskabsforpligtigelse i 7 år efter etablering og årlig donation pulje fra KOKS er øremærket denne opgave.

Derfor skal rådet i sin indstilling tage stilling til, om donationens manglende tilstedeværelse i Lokalrådets fortsatte udvikling af aktiviteter, kan svække Lokalrådets arbejde eller der ses en mulighed for anden finansiering af dette fremtidsperspektiv i perioden 7-8 år frem.

– Lokalrådet prøver at skaffe midler til finansiering af legepladsens vedligeholdelse i 7 år(Jens).

– De 3 projekters projektbeskrivelser blev enstemmigt vedtaget iht forretningsordenens hensigter. Gennemgående afsnit i de 3 projektbeskrivelsers forbehold om generelle trusler synes ikke at være relevant i beskrivelser og afsnit skal slettes. Iht. forretningsordenen kan der nu søges fondsmidler til projekterne i Lokalrådes navn. Projekteder er Jens Knudsen for de 3 projekter.

 7     Ideer til plan om lokale bolig- og erhvervsområder.

Næstved Kommune er i gang med at revidere en række temaer i kommuneplanen og skal bl.a. gennemgå kommuneplanens udlagte boligområder og erhvervsområder for at vurdere om der skal ændre på arealerne. I den forbindelse efterlyses ideer fra borgere og lokalråd. Findes der egnede arealer, hvor ejer er interesseret og hvor lokalrådet måske kan være bindeled til at dette eller andre ideer, til at indgå i udviklingen af vores lokalområde. Ideer indleverer senest den 31 oktober. Kan der dannes en interessegruppe omkring dette emne?

Poul-Thor-Visti har siddet og lavet oplæg til kommuneplanen 2017. Vi gennemgik forslaget og godkendte med enkelte rettelser, så det kan sendes til kommunen.

 8      Orientering ved formanden

Refleksioner om at have flere projekter samtidigt i Lokalrådet.

Martin har meddelt at han stopper i rådet, har ikke overskud og tid. Hans udtræden blev godkendt. Arne Cederholm er suppleant og indtræder i stedet for Martin og skal indkaldes til møderne.

 9     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

9.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

Cykeltyverier på Glumsø station. Ønsket er bl.a. aflåste cykelområder. Visti forsøger med en brugerundersøgelse, at dokumentere omfanget, før der tages videre action i sagen. Oplysninger om undersøgelsen er sat op på stationen.

Status: Man har undersøgt om muligheden for at kunne låse cykelskuret, men der mangler låger, som man forsøger at finde. 24/10 er der internt møde i DSB om leje af stationen, eller købe bygningen i samarbejdede med kommunen. Gruppen arbejder på at få råderet over bygningen.

9.2   2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Ny mødedato for møde i NK om trafiksikre skoleveje. 16 november kl 17-18.00. Rådmandshaven 20, Næstved, Mødelokale 2.  Arne Larsen deltager i mødet som Lokalrådets repræsentant.

9.3   Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

9.3.1     Der er indsendt anmodning til Kulturudvalget om, at bevilling til Fuglebjergs Skaterpark på 400.000 kr tildeles Sansoteket projektet, efter at Fuglebjerg projektet desværre er blevet opgivet. Afgørelse i Kulturvalget om indstillingen vil komme med på et af deres førstkommende møder.

9.3.2     Thorben Stenstrup er nu tilknyttet projektet som konsulent ifm. fondansøgning. Aftalt honorar på 5.000 kr vil blive udbetalt fra rest af bevilgede for projektpulje.

Thorbens deltagelse i projektet og afvikling med fond om forprojekt afsluttes inden årsskiftet.

Afgørelse i Lokalrådet: Er det OK at Lokalrådets kasse udlåner 4.000 kr til betaling af Thorben og beløbet igen kommer i kassen, når fond for forprojektet udbetaler dette beløb.

Til orientering: Fond overførte ved bevilling af forprojekt kun 16.000 kr. Forprojektet var på 20.000 kr. De 15.000 kr af forprojekt er brugt til arkitekt honorar og 2 klovne optræden på KOKS for at vise, hvad Sansoteket efter etablering også kan bruges til.

Lokalråds mødets deltagere imødegår anmodning om at lægge beløbet ud i denne relative korte periode.

9.4   Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

9.4.1     NK kontaktes for at få en tidshorisont for ophør af formuleringen: Badning i Glumsø Sø frarådes.

Visti laver udkast til henvendelsen og Jens fremsender.

9.4.2      Ifm. udgravning for overløbs buffer ifm. ekstreme nedbørsmængder, er der fundet spor efter boplads på Naturstyrelsens areal mellem Smørhullet og Hjertestien.

Ifølge ikke bekræftet udtalelse fra Museumsfolk fra Køge Museum vil 4 ugers udgravning blive afsluttet med et offentligt orienteringsmøde. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om arrangementet. Arrangementet bliver så medio november.

Visti følger op på, om der vil blive offentligt orienteringsmøde. Eventuelt tilbyde Lokalrådets hjælp ved arrangementet.

9.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

9.5.1      NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:

– Projektet er godkendt af fredningsmyndighederne.

– Kommunen ønsker for god ordens skyld, at udsende i høring igen af den ellers fremsendte dispensation i naturbeskyttelse §3. Der er nogen rettelser i datoer, projektgruppen har bedt om, som nu i den nye udgave er rettet. Risiko for forsinkelse af projekte