Loading...
Referat 20172018-05-13T19:07:31+00:00

Referat fra borgermøde i Glumsø Lokalråd den 22 november 2017 i Den gule Cafe

Visti bød velkommen til de godt 100 medborgere som var mødt frem, og som første pkt. på programmet fortalte om nogle af de opgaver lokalrådet havde arbejdet med og udført på grundlag af LUP 2015 (Lokale UdviklingsPlaner).

Herefter fik Poul ordet, for at fortælle om afstemningen om de nye LUP planer. Denne starter midt i december og afsluttes i januar 2018.
Poul opfordrede folk til at komme med nye forslag og selv lægge dem ind i skemaet på nettet MærkGlumsø.dk.

Næste punkt var indlæg ved SSP-konsulent Anne Mortensen og Politiassistent Sten Larsen.
Anne Mortensen og Steen Larsen fortalte om dels forebyggende arbejde dels det umiddelbare der blev gjort for at undgå uro/ballade omkring unge i Glumsø. En del af dette var samarbejde med skolerne og at man regelmæssigt besøgte de steder i området hvor der typisk var forsamlet unge og fik en snak med dem.
I den sammenhæng blev også pointeret at det var ulovligt at offentligøre billeder/videoer af personer som begår noget ulovligt. Istedet skal dette sendes til politiet, som så kan tage sig af sagen.
Der blev også opfordret til dels at oprette Natteravnene igen dels at borgerne, når de går en tur om aftenen, lægger ruten omkring hvor de unge opholder sig og tager en snak med dem.

I pausen, var der fra Glumsø Brugsforening sponsoreret sandwich, øl, vand og kaffe til de fremmødte.

Borgermøde 22. november 2017

Borgermøde 22. november 2017

Næste punkt blev en orientering om hvad der sker med Glumsø Brugsforening efter 1.1.2018 når den omlægges fra at være en Coop forretning til Spar.
Finansdirektør Brian Hvidebæk fra Spar, fortalte om hvor verdensomspændende Spar er, og om konceptet for opbygningen af butikken.
Han fortalte bl.a. at Spar konceptet gik ud på, bl.a. handle med lokale leverandører, og at forretningen har egen råderet over valg af varesortiment. Brugsuddeler Palle Jensen opfordrede til at komme ned i brugsen den 23/24 november hvor der vil være smagsprøver fra Spar.
Palle og Hans Larsen, direktør for Fensmark Brugs fortalte lidt om hvad der sker med butikken, og hvilke fremtidstanker der ligger.

Herefter fik Mads Haaning – der i oktober overtog Glumsø Apotek – ordet og han meddelte at apoteket flytter ned i Brugsforeningens lokaler og får sin egen butik i butikken. Flytningen sker engang i februar 2018.
På spørgsmål om hvad der skulle ske med den gamle apoteksbygning kunne Mads ikke sige noget, da det er den tidligere apoteker som ejer bygningen.

Referent Alice/Visti


Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 16. nov. 2017, kl 18.30

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Karen Henriksen,
Afbud: Otto Høst, Morten Schmidt Pedersen

Valg af ordstyrer. Jette Wengberg

1 Godkendelse af referat fra mødet den 19. okt. 2017.
1.1 Status på opgaver aftalt på mødet 19. okt. 2017

2 Godkendelse af dagsorden.
3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Visti gennemgik forskellige meddelelser.
Julefrokost for LK blev vedtaget og afholdes hos Jette fredag den 26.januar 2018, Jette og Alice står for indbydelse mm
Anmodning fra Rejseladen om et sponsorat på kr. 400,00 til reklame på stole, godkendt. Action Karen
Poul og Visti har deltaget i møde om at lave en nyttehave bag biblioteket. Der er fra naboer indgivet indsigelse mod dette og Sansoteket. Indsigelsen vedlagt som bilag til det udsendte referat.
Mail fra en borger om at biler som er parkeret uhensigtsmæssigt på Bavelse, Visti sender svar om, at vedkommende må rette henvendelse til politiet om dette.
Invitere de forskellige foreninger til et møde om hvad de kan bruge os til

– Medlemmer:
Poul mener at dagsorden skal være mere brugervenlig, skrives så alle kan forstå den.
Dagsorden bør også ændres i måden hvordan vi gennemgår den, der bør bl.a. står hvem der er med de forskellige gruppe. I den forbindelse foreslår man at revidere allerede eksisterende liste og projektgruppe/deltagere og denne placeres foreløbig på Google drev. Overvejes også at lægge den permanent på hjemmesiden.
Faste grupper er ikke projekter, LK følger disse grupper, navn og placering?
Oprydning af projekter på drev, Karen, Poul og Visti sætter sig sammen og rydder op
Alice deltog på vegne af LK på et møde vedr. den kommende affaldssortering i kommunen, som skal træde i kraft marts 2018
30/11 skal Poul til møde i en handlingsgruppe om grøn energi.
Spånpladegrunden er nu ryddet og afsluttende forureningsprøver er taget. Mindre forurening fundet 8 steder. Iflg. Carsten Rasmussen vil oprydning af dette blive foretaget i år og grunden dermed helt frigivet inden årets udgang.
Kurt, ingen kender firmaet Immo (sat i forbindelse med køb af konkursramt grund vest for Søparken).
Kurt har deltaget i DGI møde om at aktiverer unge mennesker. Det store problem er at få de unge ind i foreningerne.

4 Borgermøde. 22. okt. 2017:
4.1 Hvem gør hvad
4.1.1 Dirigent: Morten blev valgt
4.1.2 LUP indlæg Poul og Visti tager sig af dette
4.1.3 Opgaver på dagen: Alice, Kurt, Arne og Visti mødes 17:30 for opsætning af skilte, borde/stole m.m.

5 LUP: (Poul E).
5.1 Status
Poul informerede om oplæg til den nye LUP afstemning, som er planlagt til opstart primo december. Emner indkommet siden borgermødet er lagt på hjemmeside og plakater har opfordret borgere til at komme med sidste emner nu.

5.2 Næste face
Alle skal sørge for at supplerende tekster til LUP emner er på plads. Sendes til Poul der lægger på hjemmesiden
Opstart af afstemning primo december, løbende til primo januar. Hjemmeside for afstemning opsættes i samarbejde med NK, og der udarbejdes plakater, annoncer og andre opfordringer til borgerne om at deltage. Action Poul
Der ansøges i Lokalrådenes ekstrapulje om tilskud til gennemførelse af LUP undersøgelse? Action Visti
Visti pointerede, at det er vigtigt at alle rådets medlemmer deltager i arbejdet med at føre de opgaver/projekter ud i livet som LUP undersøgelsen vil pege på/prioritere.
Til brug for arbejde med projekterne blev anført at brugen af indholdet i disse link kunne være en hjælp: www.skabnaestved.dk, www.legatbogen.dk

6 Drift, vedligehold, opsyn af:
6.1 Exelliste opdateret (vedlagt referatet fra sidste møde) i.h.t. medlemmernes indsendte kommentarer.
7 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

7.1 Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E
Der er 27/11 arrangeret møde med NK’s nye projektleder Peter Kapiczynski Nielsen (Jørgen Gerners efterfølger) på bane/stationsområdet.
Kurt har fået lavet nye spyd til cykelparkeringen, de første var ikke lange nok. Herefter mangler kun få fysiske ændringer før efterfølgende salg af de 28 adgangskort LK har fået udleveret kan igangsættes.

7.2 Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens
Afventer svar fra LAG vedr. tilskud.
I forbindelse med indsigelse fra naboer mod Sansoteket har været afholdt dialog møde på Glumsø Bibliotek. Det viste sig at indsigelsen mest var rettet mod nye nyttehaver bag ved biblioteket. Det er nu op til NK formelt at tage action på indsigelsen.

7.3 Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto
Vi kan glæde os over at en gruppe borgere nu om vinteren anvender badestranden til vinterbadning. FB gruppe for vinterbadere i Glumsø Sø er oprettet.

7.4 Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.

7.5 Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

7.6 Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

7.7 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

7.8 Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul

7.9 Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.

7.10 Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.
Der er udarbejdet og trykt 30 eksemplarer af ny folder der bl.a. skal bruges til at promoverer Spånpladegrunden for interessenter som investorer, arkitekter, entreprenører, udviklingsfonde, boligselskaber, m.fl.
Der er kontakt til arkitektfirma hvorfra der i nærmeste fremtid forventes et oplæg/udspil for anvendelse af grunden.
Visti/Poul kontakter BOSJ for at høre status på deres interesse for opførelse af almennyttig boliger på området.

7.11 Loftværket—> Tovholder: Poul E

7.12 Næstved som Kulturarvs kommune –-> Tovholder: Poul E.

7.13 Elektronisk infostander –> Tovholder: Alice
8 Info for projekter i drift:

8.1 Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

8.2 Rejseladen —> Tovholder: Alice?

8.3 Byens Børn —> Tovholder: Poul.

8.4 KOKS —> Tovholder: Poul

8.5 Smørhullet —> Tovholder: Visti.

8.6 Kulturliv. –-> Tovholder: Kim.

8.7 Opland. –-> Tovholder: Thor.

8.8 Trafikgruppen. –-> Tovholder: Alice

9 Økonomi.
10 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev).
Visti gennemgik brugen af Google Drev, manual medsendes referatet, og bliver gerne gennemgået på næste møde.

11 Eventuelt.
Der er kommer ny julebelysning i byen. Der mangler strøm til nogle at tilslutningstikkene Action Kurt
Alice er i gang med listen med bylaug, foreninger og andre sammenslutninger som repræsenterer et lokalområde m.m. Kontakter Morten, når listen er klar. Action Alice
Generalforsamling aftalt til den 15.marts 2018

Næste møder:
Onsdag 22/11-2017: Borgermøde
Torsdag 18/01-2018: Lokalrådsmøde
Fredag 26/1-2018: Julefrokost
Torsdag 15/02-2018: Lokalrådsmøde
Torsdag 15/03-2018: Generalforsamling

Bilag:
Indsigelse Sansotek/Nyttehaver ved Biblioteket.
Liste over projekter/projektdeltagere (Google Drev – 01. BESTYRELSENS ARBEJDSPAPIRER / Best. arbejdspapirer – generelle)
Liste over Ansvar for opgaver (Google Drev – 01. BESTYRELSENS ARBEJDSPAPIRER / Best. arbejdspapirer – generelle)
Guide for adgang/manøvrering i Google Drev (Google Drev – 01. BESTYRELSENS ARBEJDSPAPIRER / Best. arbejdspapirer – generelle)

 


Referat for møde i Glumsø Lokalråd den 19. oktober 2017, kl 18.30

Deltagere: Kurt Rasmussen, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Arne Larsen, Visti Christoffersen, Jette Wengberg.
Afbud: Otto Høst, Morten Schmidt Pedersen, Alice Døssing, Karen Henriksen.
Gæst: Poul Sølyst (Næsby bylaug).

Valg af ordstyrer: Jette Wengberg

1 Godkendelse af sidste møde referat
Foreslår billede af bestyrelsesmedlemmer skal lægges på hjemmesiden. Action: Visti og Poul. Er udført.
Hjemmesiden http://xn--glums-zua.net/ Hvad er dette og hvem administrer. Poul orienterede om ejeren og der var enighed om at fortsætte som tidligere.
Poul meddelte at han havde fået en henvendelse om hash handel på skoleområdet, Poul har kontaktet Netværksbetjent Aksel Ahm.l

Frank (Næsby Bylav) og Poul holder kontakt omkring eventuel omlægning af Næsby’s hjemmeside, Næstved kommune har set på sagen og der arbejdes videre.
2 Godkendelse af dagsorden.

3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Visti fortalte at man havde ønsket en anden stadeplads ved KOKS til 2018 og at det blev stand 136.
En borger har henvendt sig med ønske etablering af en grussti fra Sorøvej til den nybyggede indskoling, bag om børnehaven. Action: Visti

Brugsen ønsker et samarbejde omkring borger-orientering p.g.a. deres navneskift, det blev vedtaget at afholde Borgermøde den 23. november hvor man så kan have LUP, og orientering fra Brugsen som punkter på dagen.
4 Fugleskjul indvielse lørdag 21. okt.
1.1 Kurt, Alice, Arne og Visti står for opsætning af telt m.m. på dagen.
1.2 Visti holder tale på vegne Lokalrådet.
1.3 Linda klipper snoren.

5 LUP:
Poul orienterede om, at alt var lagt på LUP-siden, og at Alle skal gå ind og indskrive deres kommentarer og forklaring til punkterne og sende dem til Poul. Kun Morten og Visti har sendt. http://www.glumsoavis.dk/LUP-side.

6 Drift og vedligehold:
Visti fremlage et Excel skema, hvor det fremgår, hvem der har ansvar for de forskellige områder, skemaet vedlægges referatet. Action: Alle skal sende skemaet til Visti, efter de har indsat deres ansvarspunkter.

7 Forretningsorden:
Visti forklarede den udarbejde forretningsorden, og det blev vedtaget at afprøve denne i en periode, hvorefter den tages op til vurdering. Dokumentet arkiveres på GoogleDrev / Bestyrelsens arbejdspapirer – generelle. Action: Visti

8 Økonomi:
Når fremtidige projekter starter skal alle iflg. nyoprettet kontoplan have et projekt nr.
Visti har påtaget sig opgaven at sætte den ”projekt ansvarlige” ind i forretningsorden og kontoplan, således at projektet kan følges økonomisk på den tilhørende bankkontoen.
Dokumentet arkiveres på GoogleDrev / Projekter. Action: Visti.

9 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

1.4 Glumsø stations fremtid – Tovholder: Poul E
Poul/Visti: Orienterede om forsat  arbejde fra Stationens venner omkring stien fra Østergade, Cykel aflåsningen og stationspladsen

1.5 Legeplads ved Biblioteket – Tovholder: Jens
Jens: Orienterede om usikkerheden omkring de 350.000,- kr. som er bevilliget fra Næstved kommune.
Der er kommet en klage fra en borger og Lokalrådet opfordrede til dialog møde Action:Visti

1.6 Badestrand i Anlægget – Tovholder: Otto – Ingen bemærkninger

1.7 Hjertestien/Fugleskjul – Tovholder: Jens. – Er behandlet

1.8 Ny hal2 i Glumsø – Tovholder: Visti.
Visti orienterede om læk på køleskab og der arbejdes på at få nyt.

1.9 Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden -Tovholder: Thor.
Thor orienterede om at der nu er godkendt den endelige sti til Spangen over Susåen med forbindelse til Kongsgården.

1.10 Samarbejde med politi -Tovholder: Visti. – Ingen bemærkninger

1.11 Hjemmeside/Glumsø Avis – Tovholder: Visti/Poul – Ingen bemærkninger

1.12 Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul. – Ingen bemærkninger

1.13 Boligudvikling i Glumsø. Visti. – Der arbejdes på en samlet projekt beskrivelse

1.14 Loftværket-Tovholder: Poul E – Ingen bemærkninger

1.15 Næstved som Kulturarvs kommune –Tovholder: Poul E. – Ingen bemærkninger

1.16 Hjertestartere i Glumsø – – Udgår

1.17 Elektronisk infostander –Tovholder: Alice – Ingen bemærkninger

10 Info for projekter i drift:

1.1 Hundeskoven —> Tovholder: Kurt

1.2 Rejseladen —> Tovholder: Kurt

1.3 Byens Børn —> Tovholder: Poul. Næste møde 15 januar

1.4 KOKS —> Tovholder: Kurt/Poul

1.5 Smørhullet —> Tovholder: Visti/Jette

1.6 Kulturliv. –-> Tovholder: ?

1.7 Opland. –-> Tovholder: Thor.

1.8 Trafikgruppen. –-> Tovholder: Alice
11 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev). –
Tages op ved senere møde

12 Eventuelt.

Næste ordinære Lokalråds møde:
Torsdag 16/11-2017
BILAG: Excel skema vedrørende ansvarsområder.


Referat for møde i Glumsø Lokalråd den 21. september 2017, kl 18.30

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg,
Afbud: Kurt Rasmussen, Thor Temte, Karen Henriksen.
Valg af ordstyrer: Jette Wengberg

1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. august og 5. sept 2017
1.1 Status på opgaver aftalt på møderne – gøres under punkt 4

2 Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse af LUP punkt 9, Pølsevognen punkt10, Forretningsorden for LR punkt 11.

3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Visti fortalte at man ønskede en anden stadeplads ved KOKS til 2018. Sendt flere mail til KOKS desangående men uden svar tilbage.
Foreslår billede af bestyrelsesmedlemmer skal lægges på hjemmesiden. Action: Visti og Poul.
Hjemmesiden http://xn--glums-zua.net/ Hvad er dette og hvem administrer. Action: Poul.
Medlemmer:
Poul meddelte at han havde fået en henvendelse om hash handel på skoleområdet, Poul kontakter Netværksbetjent Aksel Ahm. Action: Poul
Morten kunne meddele at der bliver isat låger ved cykelskuret sidst på måneden, har også talt med Bane Danmark om låsesystemet, men da der kommer nyt låsesystem primo næste år vil kort der oprindeligt udløber i oktober nu være gyldige til nyt system er på plads. Morten forhandler med DSB om køb af kort fra perioden 1. november til nyt system er på plads.
Når detaljerne er på plads informeres via opslag, FB, pressemeddelelse, m.m.

4 Evaluering af Møde med Næsby Bylaug 5. sept. 2017
4.1 LK gav generelt udtryk for det havde været et godt møde som faldt fint i tråd med intentionen om at inddrage ”omegnen” i LK arbejde.
4.2 Opstart netværksmøder – bylaug m.m. Der var ønske fra Næsby om en liste over bylaug/sogneråd/lokalråd. Morten og Alice laver sådan en liste inden næste møde, evt opstart af møde med disse grupper. Action Alice og Morten.
4.3 Frank og Poul holder kontakt omkring eventuel omlægning af Næsby’s hjemmeside. Action: Poul

5 Info fra Lokalrådenes Stormøde 16. sept. 2017
Visti, man fik snakket med folk fra andre lokalråd m.fl., men fik ikke en aha oplevelse ud af mødet.
Jens følte at foredragsholderen ikke var fulgt med tiden, vi var nået længere.
Poul havde lavet en liste over nogle ting som blev nævnt: Manglede info fra trafikfølge gruppen, fra lokalrådenes ekstrapulje var stadig 110.000 kr. ubrugte midler.
Dagens emne var bl.a.. kommunikation. Ud fra dette disse tanker:
Lave en aftale med 9. klasse for at komme og fortælle om Lokalrådet, og hvad rådet laver. Kommunen lave en uddannelse til nogle it-nørder, som kan hjælpe lokalrådene med at kunne kommunikere bedre.
Invitere foreningerne til vores møder, for at fortælle om vores arbejde og høre om de har brug for vores hjælp til f.eks. ansøgninger om penge.
Invitere nye borger til en køretur rundt i området, samt give dem en folder, der fortæller om vores smukke egn.
Action: ?

6 Drift, vedligehold, opsyn af:
Visti: Vores mange positive tiltag gør også at vi for nogle af dem må være opmærksom på, at der følger en form for opsyn/vedligeholdelse. Hvordan og hvem takler vi dette for bl.a. nedenstående faciliteter Tænk over det til næste møde Action: Alle
6.1 Udsigtskile –
6.2 Fugleskjul
6.3 Badestrand
6.4 Tingstedet
6.5 Smørhullet
6.6 Hundeskoven
Praktisk administration af opgaverne – se Jens’s opgaveliste

7 Fugleskjul indvielse:
7.1 Dato 21/10-2017, kl 12.30?
7.2 Arrangement (event puljemidler) invitation til indvielse, lave en liste over arrangementet, hvad der skal indkøbes, bespisning, lodsejere, telt mm, så der kan ansøges om penge til arrangementer, snoreklip –person. Action: Alice og Kurt,

8 Økonomi:
Morten ville gerne vide noget om økonomien, havde mange gode ideer om vores økonomi, og hvad pengene skal bruges til. Der skal være penge til at drive vores lille forretning. Blive bedre til at beskrive hvad pengene bruges til.
KOKS tilskud i fremtiden, hvornår er det projekt og hvornår er det drift?
Visti medgav at økonomien – ikke mindst for nye medlemmer af Lokalrådet – kunne være lidt uoverskueligt, og der er et absolut behov for at få gjort dette mere overskueligt. Dette er allerede i gang i.o.m. at der nu er oprettet og skaffet de nødvendige adgange til vores kontier i Nordea (hvilket bl.a. som bekendt har nødvendiggjort ændring af vores vedtægter). Næste step er at oprette oversigt over projekterne, primært dem som har økonomiske transaktioner på vores projektkonto. Action: Visti
Driftskontoen er primært baseret på årligt tilskud på kr. 10.000,- fra kommunen og varierende donation fra KOKS (typisk kr. 6-8.000,-).
Som eksempel på god projektstyring blev nævnt Jens’ afvikling af projekter. Såvel økonomi som øvrige bilag er at finde på Google drev, som alle i lokalrådet har adgang til. Guide for dette medsendt referatet.
Lave et regelsæt for lån af flagstænger, laver et oplæg. Action Alice

9 LUP:
Den gamle fra 2013/14 kan findes på nettet, Poul gennemgik forløbet af den første undersøgelse og kom ind på den nye, som skal afvikles inden årets udgang.
Det er planen, at folk skal komme med forslag til en ny LUP.
Action: Alle rådsmedlemmer bedes baseret på den gamle emneliste (medsendt referatet) udarbejde ønsker til emner for ny LUP og sende den retur til Poul senest 1/10-17.
Action Poul: Herefter skal den reviderede liste være klar medio oktober, og klar for udsendelse til alle borgere via hjemmeside, FB, m.m. Resten af måneden modtages indslag fra borgerne, hvorefter den kan komme til afstemning, der bliver informeret om afstemning, når listen er endelig klar. Næstved kommune bistår med oprettelse af undersøgelsen.
10 Pølsevogn
Pølsevognen er revet ned, og pladsen fri til anden brug. De er p.t. såvidt vides ikke ansøgningen til brug af pladsen til kommercielle formål. Der er ønske fra mange sider om at området etableres som hygge område med bænke, borde, blomsterkummer, etc.
Poul så gerne en pølsevogn eller anden form for forretningsliv.
Med bl.a. baggrund i den forestående LUP undersøgelse blev aftalt, at man kontakter kommunen om at få time out mht. hvilken anvendelser borgerne peger på.

11 Forretningsorden
Aftalt at forretningsordenen, som har være på dagordenen for vedtagelse flere gange (desværre uden afklaring) tages op på næste møde. Oplæg er vedlagt mailen. Action: Alle har gennemlæst den til næste møde

12 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)
Grundet tidsmangel blev projekter ikke gennemgået på dette møde

13 Info for projekter i drift:
Grundet tidsmangel blev projekter ikke gennemgået på dette møde

14 Lokalrådets dokumentation/arkivering
Visti påpegede at lokalrådet stadig har en udfordring omkring organisering af dokumentationen. Dette tages op a.s.a.p.

15 Eventuelt.
Alice booker møder for 2018 fra kl 18.30 til 21.00

Næste møder:
Torsdag 19/10-2017: Lokalrådsmøde.
Torsdag 16/11-2017: Lokalrådsmøde.


 Referat for møde i Glumsø Lokalråd

den 5. september 2017, kl 18.00

Mødet blev holdt sammen med Næsby Bylaug i ”Næshuset” i Næsby Anlæg.
Deltagere fra Næsby Bylaugs bestyrelse og suppleanter:
Allan Johansen, Frank Hagerup Rasmussen, Henrik Bisp, Henrik Heyckendorff Larsen, Jytte Møller, Lone Laursen, Poul Sølyst og Thor Temte.
Øvrige deltagere fra Næsby sogn: Anne Marie Lund, Bente Sølyst, Carsten Johansen, Elizabeth Johansen, Henning Mortensen, Jesper Gersholm, Kirsten Heyckendorff og Torben Steffensen.
Deltagere fra Lokalrådet: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg,
Afbud: Otto Høst, Karen Henriksen

Kl. 18:00
Velkomst og Indledning:
Oldermand Frank Hagerup Rasmussen bød velkommen, og herefter præsenterede Glumsø og Omegns Lokalråd, og Næsby bylaug sig.
Visti fortalte om Lokalrådets arbejde i Næ. Kommune, og omdelte en planche som viste de 14 lokalråd som findes i kommunen, ikke alle er lige aktive. Det næste Visti fortalte om var LUP (Lokale Udviklings Planer), som er en plan over projekter som lokalrådet arbejder med, bl.a Fugleskjul v/Glumsø sø, legeplads ved biblioteket, badestrand i anlægget m.m.
Hvis nogle i Bylauget har nogle ideer/projekter de ønsker at arbejde med, stiller Lokalrådet sig meget gerne til rådighed med råd og vejledning, og vi hjælper gerne med den erfaring og tilgang vi har til med kommunen. Poul forklarede i korte træk eksempel på hvordan man gennemfører et nyt projekt.
Herefter fortalte Frank om Bylauget, det har eksisteret siden 1946, i forbindelse med anlægget blev anlagt som en mindepark. I vedtægterne er anført at Anlægget skal være til alsidige formål til brug/gavn for borgerne. Et af de vigtigste formål er at pleje Anlægget
1. tirsdag i måneden er der grillaften, hvor grillen bliver tændt og man kan komme med sit mad/kød og grille sammen. Her er der som så mange andre steder mangel på frivillige kræfter. Det største projekt har været at få Fibernet projektet gennemført. Der kan læses mere om Bylauget og vore aktiviteter på www.naesby-bylaug.dk
18.30 var grillen klar og vi fik lækkert kød og salat, tak for det.
Kl 19.15 fortsatte mødet.
Præsentation af dagsorden/referat fra ordinært lokalrådsmøde
Visti gennemgik eksempel på lokalrådet ordinære dagsorden som er relativ lang, og det kan til tider knibe med at komme i dybden med de enkelte punkter..
Der afholdes typisk 10 ordinære møder årligt, 2-3 ekstraordinære, 1 borgermøde, det årlige KOKS, samt 1 møde ude i de andre lokale samfund/landsbyer. Alle vores møder er offentlige, så alle kan deltage. Lokalrådet modtager årligt 10.000,- samt har i år og næste år mulighed for at søge penge fra en ekstraordinær pulje på 150.000,00 kr som er til deling i samtlige 14 Lokalråd, men ikke alle lokalråd gør brug dem. Man kan søge om penge til forskellige formål, bl.a søgte Kurt Rasmussen om 6.000 kr til et arrangement for unge i forbindelse med KOKS, -de blev brugt til en koncert for unge, af lokale musikere, fredag aften. Ligeledes blev ansøgt og bevilget kr 5.000,- til arrangement i forbindelse med indvielsen af handicapstien til Smørhullet.
Hvad kan vi bruge hinanden til?
Set fra Lokalrådet
• Jens var inviteret til Næsby Bylaug i forbindelse med ansøgning af opstart af Fibernet, det er guld værd at hjælpe hinanden, når et lignende projekt skal startes op. Visti henviste til hvordan Bylauget efterfølgende blev inviteret til at hjælpe med opstart at Fibernet projekt i Sandby-Vrangstrup
• Der vil i efteråret blive lavet ny LUP undersøgelse, og her vil det være oplagt for Næsby at komme med oplæg/ideer til hvad man i samarbejde (Bylauget/Lokalrådet) kan arbejde med i de kommende år.
• Som tidligere nævnt stiller Lokalrådet sig meget gerne til rådighed med råd og vejledning, og vi hjælper gerne med den erfaring og tilgang vi har til med kommunen.
Set fra Bylauget
• Allan, Næsby, fortalte om et nyt tiltag i forbindelse med fibernet f.eks i Sandby Dade, et Velfærds laboratorium, sundhedsportal, Næsby. Er pt i dialog om der mulighed for det, men der er lang vej endnu.
• Frank stillede forslag om netværk af andre bylaug, Næsby bylaug og Glumsø lokalråd kunne stå for at samle de andre råd/laug.
• Allan tænker, at der skal være et oplagt emne, som udvikling af landsbyerne med titlen ”Vi har så meget at byde på”.
• Torben har et ønske om at få et busstoppested på Sorøvej inden rundkørslen – kommunen er orienteret.
• Næsby har et projekt som hedder legeplads, samt idé til et forslag til kommunen om at uddanne personer som kan holde tilsyn med de legepladser som forefindes i kommunen, kommunen må have nogle til egne offentlige legepladser.
Konklusion
Frank konkluderede, at der er basis for et tættere samarbejde mellem Lokalrådet og Bylauget.
Aftale om fremadrettede fælles tiltag
På Bylaugsbestyrelsens næste møde tages der stilling til mulige indspark til den kommende LUP-undersøgelse.
Det kunne måske være en fordel hvis alle bylaug har fælles fodslag på net siden, forslag til Næsby om at få lagt deres hjemmeside over direkte på Mærk Glumsø. Poul vil gerne hjælpe med at få sat en person ind i hvordan siden virker. Se www.MærkGlumsø.dk
Lokalrådet tager initiativ til at lave en liste over alle områdets bylaug m.fl. og indkalder disse til et møde om opstart af et netværk (Alice, måske).
Tak for i aften
Visti sidste bemærkning var, at lokalrådet generelt har et godt samarbejde med kommunen, ikke mindst administrationen, og det er vigtigt for et positivt og givtigt udkomme af de ressourcer der lægges i rådet.
Frank takkede for et godt møde og et ønske om godt samarbejde fremadrettet.
Tak til Lokalrådet for initiativet til dette møde.

Referenter: Alice, Frank, Visti


 

Referat af Borgermøde på Glumsø Kro

Torsdag 17. august 2017 kl 19:00

Program:
1. Status på Rødby-Femern projektet herunder tidsplan for aktiviteter på strækningen Vrangstrup-Skullerup og Glumsø station. Indlæg ved BaneDanmark.
2. LUP (Lokale Udviklingsplaner Planer) Nuværende planer stammer fra 2015. Er det tid til revision og hvad skal de nye planer indeholde. Indlæg og debat ved Poul Eriksen / Lokalrådet
3. Pause
4. Fremtidig boligudvikling i Glumsø – hvorfor, hvad og hvor. Indlæg og debat ved arbejdsgruppen ”Boligudvikling i Glumsø”.
I pausen vil der være gratis øl/vand.
Mvh. Glumsø og Omegns Lokalråd
—— // ——
Referat:

Fomanden for Glumsø og Omegns Lokalråd bød velkommen til de 80-90 fremmødte borgere, hvorefter ordet blev givet til Anlægschef Klaus S. Jørgensen fra BaneDanmark (BD).
Klaus Jørgensen, som var mødt op sammen med 5 kollegaer, gav indledningsvis et historisk tilbageblik på Rødby Femern Projektet startende 2008 med en underskrevet traktat mellem Tyskland og Danmark. Derefter gik det slag i slag bl. med den endelige folketingsvedtagelse 2013 om at hastigheden skulle øges fra de nuværende 160 km/timen til 200 km/timen.
Det var denne beslutning som gjorde at de meget store anlægsarbejder omkring Åsø-Glumsø blev nødvendige da banen på dette sted har en kurve der skal rettes ud for at kunne gennemkøres med den højere hastighed.
Bl.a var det planlagt at store jordmængder skulle transporteres fra området nord for Åsø til Holmager for at opbygge ny dæmning der, men man har nu erfaret man ikke har nok egnet jord så man har måttet vælge en (dyrere) løsning hvor man flytter jord fra den ene side af den bestående dæmning til den anden side. Da dette ikke får en ”sætningstid” på nogle år stabiliseres med kalktilsætninger og komprimering i stedet.
Omkring broer blev informeret om at på strækningen Ringsted-Femern vil omkring 100 broer skulle opgraderes, rives ned og genopbygges eller bare rives ned. Her i lokalområdet drejer det sig om 7 broer hvoraf den ene (Åsø by) rives ned og genopbygges ikke.

Kurveudretningen har også den indflydelse at stationens perroner må flyttes 200 mtr mod syd.
Klaus fortalte at oprindelig var planen fra BD’s side bare at flytte perroner med de ulemper i form af længere gåafstende m.m. men med baggrund i oplæg fra Lokalrådet er de 3 direkte involverede (økonomi ) parter – BaneDanmark, DSB og Kommunen – nået frem til en god og acceptabel løsning, som blev præsenteret.
Arbejdet med stationsombygningen udføres i 2020.
Fra 2020 kan derefter køres 200km/timen. Problemet er at DSB p.t. mangler materiel der kan/må køre disse hastigheder. DSB arbejder på sagen 
Sluttelig 2024 gennemføres elektrificeringen af banen Ringsted – Nykøbing hvorefter BD er helt færdig omkring Glumsø.

Der blev fra tilhører anført at man på den nye station ønskede rejsekortstander på begge perroner. Dette blev noteret af BD.

Lokalrådet supplerede med at man i øjeblikket har en dialog med kommunen om at reetablere stien fra Østergade til stationen, hvilket for beboere dels i byens sydøstlige ende dels for cyklende fra omegnen vil korte turen til stationen væsentlig af.
På spørgsmål om aflåst cykelparkering kunne lokalrådet oplyse at man var i gang med etableringen, låger var kommet hjem, og man ville 1. nov. være klar med at 1/3 af cykelskuret ville være aflåst. Det vil så være muligt for dem der ønsker det at købe nøglekort på DSB stationer med 7-eleven. Prisen for et årskort er Kr 225,-

Næste punkt på agendaen var Poul Eriksen der fortalte omkring LUP (=Lokale Udviklings Planer).
Der blev i 2015 udført en elektronisk spørgeskema undersøgelse hvor borgere kunne give udtryk for hvad de mente der var vigtigt at Lokalrådet beskæftigede sig med. Mange af disse opgaver er nu udført eller igangsat eksempelvis:
• ”Sikre Glumsø Stations fremtid” (underforstået, at flyning af perroner 200 mtr. og gøres på en måde så stationen stadig er attraktiv at bruge)
• ”Bedre trafiksikkerhed” (her er Sorøvej bl.a. etableret som 2-1)
• ”Bademulighed i søen” (her er Danmarks korteste strand nu etableret”
• ”Boligbyggeri på spånpladegrunden” (her er frabriksbygninger incl fundamenter total fjernet og 6 oktober er arbejdet afsluttet. En arbejdsgruppe er allrede i gang med planerne for hvorledes grunden derefter kan udnyttes til byens fælles bedste)
• ”Legepladser i Glumsø” (der ligger p.t. fondsansøgninger på ca 1 mill til etablering af legeplads ved biblioteket)

Da der nu igen behov for at høre hvad borgerne kunne ønske sig vil der blive udført en ny LUP spørgeskema undersøgelse i løbet af efteråret.

Efter pausen tog man fat på emnet – Fremtidig boligudvikling i Glumsø.

Indledningsvis informerede man fra lokalrådet om hvorfor det er så vigtigt med boligudvikling i Glumsø (= befolkningstilvækst).
Sagen er at byen faktisk ikke har en størrelse der nødvendigvis berettiger at vi har station hvor vi med timedrift er i København på 50 minutter, 4 sporet skole med overbygning til 9. kl, lægehus , bibliotek, biograf, restaurant og et enormt rigt forretningsliv som ud over gængse forretninger bl.a. tæller slagter, tøjforretning, blomsterforretning, apotek, bager og op til flere dagligvareforretninger
En af måderne at sikre disse ting på for fremtiden er –befolkningstilvækst.

Derefter blev informeret om at man iflg den nye Kommuneplan 2017-29 i Glumsø (som er en af de 3 udpegede udviklingsområder i Næstved kommune) har 4 områder udlagt til bebyggelse. Her vil man p.t. primært koncentrere sig om Spånpladegrunden som forventes med sin beliggenhed tæt på naturen og Glumsø at kunne blive meget attraktiv for nye beboere.

Som grundlag for det videre arbejde og forståelse for muligheder informerede Thor Temte om de financieringsmulighed/former der er i dag:
– Ejerboliger det være sig lejligheder rækkehuse eller villaer.
– Udlejningsboliger privat
– Udlejningsboliger almennyttigt
– Andelsboliger.
Thor anførte Borgerne i Glumsø og lokalrådet har én stor mulighed for at få indflydelse på byggeriet – og det er ved i samarbejde med kommunen at udarbejde en lokalplan for området der beskriver de ønsker vi har.

Derefter fortalte Poul Eriksen om hjemmesiden Lokalrådet i foråret havde etableret. Hensigten var at borgerne her kunne uploade deres ideer omkring udnyttelse af spånpladegrunden.

De oploadede forslag blev præsenteret af ”ejerne” og mange ideer kom frem spændende fra bofælleskaber hvor man var selvforsynende med fødevarer og energi til kreative værksteder (musik m.m.) over ungdomsboliger til seniorbofælleskaber.
Gennemgående temaer var at man skulle kunne tilbyde en stor alsidig i boform for at tiltrække tilflyttere til den i forvejen meget attraktive grund.
Man skal også være opmærksom på at tidens trend og behov er mindre boliger til det voksende antal singler – eventuelt med 1-2 børn – og at behovet har flyttet sig fra at eje sin bolig til leje.

Arbejdsgruppen under lokalrådet vil tage disse input med i deres videre arbejde.

Der blev endvidere kraftig opfordret til at indgå i den bestående arbejdsgruppe som hen over efteråret er planlagt til at indgå et tættere samarbejde med kommunen.

Næste møde i gruppen vil blive primo september hvor man håber at mange har tilmeldt sig arbejdet i gruppen.

Under eventuelt blev det fra forskellig side påpeget at man manglede mere aktivitet og halplads omkring Glumsø hallen. Lokalrådet vil lade dette indgå som en del af efterårets LUP undersøgelse.

Derefter takkede dirigenten Morten Pedersen for god ro og orden og informerede om at der ved udgangen lå flyers hvor man kunne se de forskellige links og E-mailadresser der var oplyst i løbet af aftenen.

Referent / Visti


Referat fra Glumsø og Omegns Lokalrådsmøde
10. august 2017

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Alice Døssing, Visti Christoffersen.
Afbud: Jette Wengberg, Poul Eriksen
Fraværende: Otto Høst, Thor Temte, Karen Henriksen
Gæst: Elisabeth Tramp
Valg af ordstyrer. – Visti
1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2017
1.1 Status på opgaver aftalt på mødet
2 Godkendelse af dagsorden – Godkendt
3 Orientering ved formand/medlemmer
Formanden:
Baseret på vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 20. juni arbejder Karen videre på de nødvendige adgange og rettigheder for både kasser og formand til vores kontoer i Nordea.
Mht. tinglyst flagermus ledelinje ad den nuværende banegrav blev fremlagt svar fra BaneDanmark om at disse ledelinjer er rodfæstet tilbage til folketingets vedtagelse af anlægsloven for Rødby-Femern projektet og kan derfor ikke ændres.
Omkring projekt ”Boligudvikling i Glumsø” blev følgende informeret:
1. Der er aftalt møde med Boligselskabet Sjælland 15. august
2. Kontakt med og besøgt Sorøvej 17. Status, ejer igangsætter lokalplan for området
3. Kontakt til Estate – ikke så positiv mht. typehusfirmaer i Glumsø (fokus på større byer – Ringsted, Næstved)
4. Facebook Book undersøgelse på ungdomsboliger, Jannie Johansen
5. SR Design grunden vest for Søparken er (igen) på tvangsaktion 16. august – Visti planlægger at møde op.
6. Man er begyndt at fjerne jordbunkerne fra Spånpladegrunden. Visti kontakter Carsten Rasmussen for at få jorden til at blive på grunden så den kan nivelleres ud i forbindelse med fremtidig boligbyggeri. Det viser sig at jorden er Kat.2 jord som ikke må anvendes i forbindelse med boligbyggeri. I dette tilfælde anvendes den så til at opbygge dæmninger ved de nye broer BaneDanmark er ved at bygge op.
7. Ikke vild aktivitet på hjemmesiden ”Boligudvikling i Glumsø”
8. Flere møder i arbejdsgruppen ”Boligudvikling i Glumsø” har været aflyst hvilket giver lidt problemer omkring gruppens indlæg på borgermødet.
– Medlemmer:

– Kurt har kontaktet smeden vedr låger til cykelrum.

– Jens takkede for hjælpen til arrangementet ved indvielsen af Smørhullet, stien.

– Vedr legeplads/aktivitetsplads, her forklarede Jens, hvordan han måtte sminke ansøgningen for at få penge til projektet.
1)alt bliver bevilliget,
2) en bevilling bliver stoppet=projektet bliver lukket ned, får vi kun en delbevilling, hvad gør vi så?

– Fugleskjulet, montagen begynder den 21/8-17. Poul og Jens skal lave et opslag som skal publiceres. Folderen Hjertestien, må vi lave som vi vil, hjerteforeningen betaler. Tælleren er desværre ødelagt, så man kan desværre ikke se, hvor mange som benytter stien rundt om søen.

– Elisabeth Tramm har Sammen med Bent Nielsen lagt ide oplæg på hjemmesiden.

– På borgermødet skal der opfordres til at lave en arbejdsgruppe med de evt. interesserede personer. Mødestart i september (tænketank i 2 mdr).
4 Borgermøde i august 2017.
Action: Morten og Kurt møder kl 18:00 for opsætning af stole og borde
Velkommen – Visti
Dirigent – Morten
Referent: ??
Pause – øl/vand/småkager/chokolade (Bemærk: Ikke før pausen)
Action: Øl/vand m.m.+ 3 x 1 flaske vin til BaneDanmark – Arne og Alice
4.1 Banedanmark – status på igangværende arbejde og fremadrettet plan.
4.2 LUP. Status på LUP 2015. Ny LUP 2018 igangsættes
4.3 Pause, drikkelse udleveres
4.4 Byudvikling i Glumsø
Visti gennemgik de forslag som var kommet til den kommende plan for Spånplanen:
Oplæg 1, en FB-rapport om ungdomsboliger, fremlæggelse Visti
Oplæg 2, fremlæggelse Inge-Lise Wriedt – ?
Oplæg 3 oplæg fra Bent Nielsen og Elisabeth Tramm – fremlæggelse Elisabeth
Oplæg 4 Oplæg fra LK / Gruppens – fremlæggelse Visti
Thor fremægger økonomien omkring de forskellige boligformer.
5 KOKS.
Tema: Jens 3 ting= ambitioner, udtale sig om frivillighed
Kurt = Speakers corners, byudvikling
Borgerinddragelse action Visti taler med Poul om ”kreativt” set-up
Generel vedligeholdelse, bl.a. ved skolen. Vil du være med til at præge din by, vis hensyn
Opgavefordeling:
Action: Poul, plancher
Stadeplads: Opstille telt/borde/banner/m.m. på stadeplads – action Arne og Høst
Bemanding af stadeplads – 8-10 Arne og Høst, 10-12 Jens og Visti, 12-14 Matin og Poul? 14-16 Thor? Og? nedtagning/oprydning Otto og Visti
Indkøb: action Arne
Borgmester åbner KOKS og går derefter til badesøen:
Opstille telt incl. Lokalrådsbanner og læsejl –action: Poul + Visti
Badehåndklæde med navn – action Visti
Megafon – action Visti spørger Doris
6 Lokalrådsmøde i Næsby tirsdag 5. september
A. Hvor mange deltager? Lokalrådet har 11 medlemmer fra Næsby anslåes 20-25
B. Skal der være en tilmeldingsfrist? 1. september
C. Hvem skal udpeges til grillmester? Næsby bylaug
D. Hvilken økonomi er der til rådighed? 50-75 kr / deltager (Lokalrådet betaler)
E. Hvem skal være mødeleder/ordstyrer? Næsby bylaug
F. Hvem skriver referatet? Lokalrådet
G. Har hver især drikkevarer med?? Næsby Bylaug sponsorer 1 genstand per deltager, derefter for egen regning.
7 Eventuelt.
Næste møder:
Torsdag 17/8-2017: Lokalrådets årlige Borgermøde.
Tirsdag 5/9-2017: Lokalrådsmøde i Næsby
Lørdag 16/9-2017: Lokalrådenes stormøde
Torsdag 21/9-2017: ordinært Lokalrådsmøde.

 


 

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling For Glumsø og Omegns lokalråd

Torsdag den 20.juli 2017 

Til stede: Karen Henriksen, Arne Larsen, Mogens Pedersen, Visti Christoffersen, Poul Eriksen, Otto Høst, Kurt Rasmussen, Alice Døssing

Fraværende: Jens Nygaard, Thor Tempte, Morten Schmidt Pedersen, Jette Wengberg

Referent: Alice Døssing

 1. valg af stemmetæller blev Otto Høst og Karen Henriksen
 1. Dirigent blev Mogens Pedersen
 1. Indkomne forslag: forslag om ændring af §6, stk. 2 om tegningsret og hæftelse ændres til ”det er for formanden og kasseren der tegner foreningen, de kan hver for sig tegne alene.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 1. dirigenten påpegede at der mangler beskrivelse af hvordan en ekstraordinær skal afholdes. Kommentaren var at vedtægter er udstukket af Næstved kommune, og man vil kontakte dem for manglende informationer i vedtægterne.

Visti meddelte at der er lavet annoncer til borgermødet den 17. august 2017

Dirigenten takkede for god ro og orden

Ref.skrevet 21.juli 2017/ad


 

 


Referat for møde i Glumsø Lokalråd den 22. juni 2017, kl 18.30

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Thor Temte, Visti Christoffersen og Jette Wengberg

Afbud: Arne Larsen, Alice Døssing, Karen Henriksen og Otto Høst

Gæster: Ingen

Valg af ordstyrer.

Jette blev valgt som ordstyrer og i Alices fravær indvilgede Morten i at skrive referat.

1     Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2017.

Godkendt uden bemærkninger.

2     Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt, herunder at denne behandles i følgende rækkefølge:

Pkt 6.15 – pkt 6.10 – pkt 8.4 – pkt 4 – pkt 3 – pkt 9 og derefter de resterende i numerisk rækkefølge.

 3     Orientering ved formand/medlemmer

Formanden:

–          Visti mindede om mail fra NK om et kommende TV Øst projekt (videresendt til lokalrådet 21/6) og pointerede, at projektet vedrører hele NK og ikke specielt vores lokalråd.

–          Visti fortalte, at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 20/7, idet der er behov for vedtægtsændringer, så formand og kasserer kan tegne foreningen økonomisk, i stedet for at hele bestyrelsen skal samles – det bliver eneste punkt på generalforsamlingen.

–          Visti fortalte om en mailudveksling 18/6 mellem Visti, Jens, Poul og Karen om små infotavler til Hjertestien. Problematikken består i skelnen mellem lokalrådets egen kasse og midler fra NK ekstra-pulje. Vedrørende den aktuelle sag besluttedes, at Poul sender fakturaen på de ca. 4000 kr til lokalrådet.

Medlemmer:

–          Poul refererede kort fra borgermødet 15/6 om kommuneplanen. Der havde været ca. 30 tilstede, herunder bl.a. repræsentanter/sagsbehandlere fra NK, vores eget lokalråd samt det nyvalgte lokalråd i Herlufmagle. Der var først oplæg i plenum og derefter mulighed for at stille uddybende spørgsmål ved 4 opstillede borde med hvert sit emneområde.

 4      Borgermøde i august 2017.

Efter et kort oplæg fra Visti enedes om følgende temaer:

– Status/info fra Banedanmark/DSB

– Byudvikling i Glumsø

– LUP revision (Hvad ønsker borgerne, at lokalrådet skal fokusere på?) – punktet opdeles, så der først gives status på eksisterende LUP og derefter afklaring af behov for ny LUP (Visti drøfter en mulig tidsplan med Berit fra NK).

 5     Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

–          Poul spurgte, om der kunne søges om midler fra puljen til en ungdomsfest i forbindelse med KOKS. Lokalrådet mener godt, at dette kan ske, hvorfor Kurt vil udfærdige en ansøgning (ca. 4000 kr) til et arrangement, der skal holdes fredagen før KOKS – formålet er at skabe interesse for KOKS blandt de unge.

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

6.1             Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

Lågerne til aflåsning af cykelparkering er nu kommet, men der er behov for ”noget mekanisk snilde”, så de kan blive monteret, og der skal etableres et system vedrørende kortåbnere. Morten blev overtalt til at indgå i ”stationsgruppen” sammen med Poul og Visti – Kurt indvilgede i at bidrage med viden, så lågerne kan blive monteret.

Stationsbygningens fremtidige brug blev drøftet, herunder hvordan det økonomisk vil kunne fungere. Emnet tages op igen på lokalrådsmødet 10/8.

Endelig er der behov for at rykke vedrørende forslaget om stien fra Østergade.

6.2             Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

Lokale og Anlægsfonden vil bevilge de 180.000 kr, men det bliver først konfirmeret på et møde 30/8. Jens er blevet opfordret til ændre ordlyd i ansøgningen -”aktivitetsplads” fremfor ”legeplads” og samtidig nedtones samhørigheden med biblioteket. Der udestår afklaring af den løbende vedligeholdelse på anslået 6000 kr årligt. Poul foreslog, at dette afklares ved et møde med borgmesteren eller fx Linda Frederiksen. Sideløbende hermed arbejder Jens videre med projektet.

6.3             Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto

Visti har indkøbt noget grej, så der snarest kan blive opsat afmærkning ude i søen. Jens nævnte, at der er afklaret vedrørende græsslåning.

6.4             Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.

Fondsmidler på de 390.000 kr er nu på plads, idet Lions Club har givet tilsagn om underskudsgaranti på de 30.000 kr, som officielt først foreligger efter møde i Nordeafonden 20/9. Projektet kan således opstartes.

6.5             Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

6.6             Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

6.7             Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

Politiet har udgivet et nyt nyhedsbrev – Visti har videresendt dette til lokalrådet 8/6.

6.8            Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul

Poul efterspurgte hjælpere til arbejdet med hjemmesiden.

6.9             Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.

6.10           Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.

Visti viste kort det indlæg, som Poul gav på borgermødet 15/6. Poul supplerede med at demonstrere linket på www.mærkglumsø.dk. Arbejdsgruppen (Poul, Thor, Visti og Elisabeth Tramm) har holdt møde 6/6 og planlagt møder 6/7 og 3/8. Borgermødet foregår 17/8, hvor de indsendte forslag vil blive præsenteret og drøftet.

6.11               Loftværket—>                  Tovholder: Poul E

6.12               Næstved som Kulturarvskommune  –->  Tovholder: Poul E.

Visti nævnte, at NK ikke har glemt sagen, men valgt at vente til efter kommunalvalget til efteråret.

6.13               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

6.14               Elektronisk infostander –>                   Tovholder: Alice

6.15               Indvielser/fødselsdage –> Tovholder: Otto

Problemstillinger i forhold til programmet for lørdag 24/6 blev drøftet. Jens kontakter Dan Soltau vedrørende underlag ved tingstedet. Vedrørende åbningstalen kl. 1100 forventes der indlæg fra bl.a. Naturstyrelsen, men Poul forbereder sig, hvis dette ikke sker.

 7     Prioritere 4 første projekter som har lokalrådets topprioritering

 8     Info for projekter i drift:

8.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.
Indgår i arrangementet 24/6. Visti nævnte, at der en gang var en hundeforening – denne efterspørges nu.

8.2   Rejseladen —> Tovholder: ?

8.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

8.4    KOKS —> Tovholder: Poul

Alle stande er nu solgt. Lokalrådets egen stand blev drøftet – temaet bliver byudvikling – og derudover skal badesøen indvies. Detailplanlægningen laves på lokalrådsmødet 10/8.

Lokalrådets bannere skal opdateres med det ændrede navn og det besluttedes, at Poul kan bruge de nødvendige midler hertil.

Det er for flere måneder siden aftalt med KOKS, at der under lokalrådet oprettes en ekstra konto, som kan benyttes af KOKS bl.a. for Mobil Pay. Arbejdet med at oprette denne konto har – grundet bankernes nye hvidvaskningsregler – afstedkommet, at lokalrådets vedtægter må ændres. Til dette er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 20/7.

8.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

Indgår i arrangementet 24/6.

8.6   Kulturliv.   –->    Tovholder: Kurt.

Kurt bliver ny kontaktperson. Samtidig slås nogle ”projekter” sammen under dette projekt – det giver god mening, at Rejseladen lægges herunder, hvor evt. også Biografen m.fl. kunne placeres.

8.7  Opland.      –->     Tovholder: Thor.

Næsby Bylaug har foreslået, at det udskudte lokalrådsmøde hos dem afholdes tirsdag 5/9 kl. 18:00, hvor bylauget afholder deres månedlige grillaften. Lokalrådet besluttedes sig herfor og samtidig evt. donere kødet e.lign. – Thor drøfter sagen med oldermanden.

 8.8  Trafikgruppen.   –->    Tovholder: Alice

 9     Økonomi.

LR kassebeholdning er p.t. på ca. 26.000 kr – det er vores ”driftskonto”. Herudover findes en konto til projekter, hvor der p.t. står ca. 10.000 kr. Visti foreslog en ændret kontoopbygning, så der udover de to nævnte er en selvstændig konto til KOKS og evt. ligeledes en til Byens børn.

 10 Lokalrådets dokumentation/arkivering

Emnet tages op på et møde i efteråret.

 11 Eventuelt.

Poul foreslog, at vi indkøber fx 1000 flasker vand med etiket med egen tekst.

Jens foreslog, at vi måske burde have nogle trøjer, som kunne gøre lidt reklame for lokalrådet ved fx KOKS.

Kurt nævnte, at det er lidt svært for en nytilkommen at finde sin plads i lokalrådetsarbejdet.

Kurt foreslog, at vi på et kommende møde får et selvstændigt dagsordenpunkt med problematikken om vedligeholdelse, idet dette emne indgår i mange sammenhænge og trænger til at blive løst. Visti svarede, at det allerede var en del af de opfølgende møder omkring ”Godt Liv på Landet” og der i det regi vil blive fulgt op på det.

Næste møder:

Lørdag 24/6-2017: Glumsø Event dag

Torsdag 10/8-2017: Lokalrådsmøde (fokus på Borgermøde) med ordinær spisning.

Torsdag 17/8-2017: Lokalrådets årlige Borgermøde.

Tirsdag 5/9-2017: Lokalrådsmøde afholdes i Næsby anlæg med grill (starter 18:00).


Referat møde i Glumsø Lokalråd den 18. maj 2017, kl 18.30-21.

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Petersen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Afbud: Jette Wengberg, Karen Henriksen

Gæster: Elisabeth Tramm, Doris Christiansen

Valg af ordstyrer. Thor Temte

 1     Godkendelse af referat fra mødet den 20. april  2017.

Morten spurgte til hvorfor nogle punkter stod som ”aktive” andre som ”i drift”. Det blev forklaret at ”i drift” betød at projektet som sådan var færdigrealiseret men at der efterfølgende stadig var nogle mindre justeringer/drift opgaver på.

 2     Godkendelse af dagsorden.

Bemærk – dagsordenen behandles i denne rækkefølge:

Pkt 3 alle – pkt 6,13 – pkt 6,19 – pkt 8 alle – pkt 6 alle – pkt 7 alle.

 3     Orientering ved formand/medlemmer

Formanden:

–          Det nye turistkontor, som er åbnet på Næstved station har intet for turister hvad angår Glumsø. Forslag om at lave en gruppe af f.eks. Cykel Peder, Jens Lyhne , Anne Grethe Guldfeldt, Rejseladen, Biografen, m.m. der kunne udarbejde information som kunne ligge/være tilgængelig på det nye turistkontor.-

–          Medlemmer:

 4      Borgermøde i august 2017.

– Emner til indlæg

 5     Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

– Aftalt Visti ansøger kr 4.900,- til Glumsø Event dag 24 juni 2017.

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

6.1             Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

6.2             2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Dette projekt er afsluttet – punktet lukkes.

 6.3             Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

Der er ansøgt kr 180.000,- fra Lokale og Anlægsfonden og kr 170.000,-fra Real Dania. Begge fonde har svartid 2 mdr. Næste ansøgning er LAG midler med ansøgningsfrist 1. august. Denne ansøgning forudsætter dog tilsagn fra mindst en af de andre fonde.

 6.4             Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto

 6.5             Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.

Tegner til at ansøgte fonde giver tilsagn. Der mangler dog stadig kr 30.000,- som forventes at blive sponsorete fra Nordea. Endelig bevilling vil dog ikke foreligge før de andre fonde har givet formel tilsagn. Disse endelige tilsagn forventes givet indenfor den næste måned. Det blev i Lokalrådet aftalt at man på næste møde (22 juni) ser status på ansøgninger og ud fra dette beslutter om man vil starte projektet uden den formelle godkendelse fra Nordea.

Hvis man beslutter ikke at starte vil projektet blive udskudt til bygning næste år.

Jens informerede også om at der i forudsætninger for tildeling fra Grøn Plan midler står anført ”Det er ansøger f.eks. lokalråd, bylaug og lignende foreninger, som er ansvarlige for den fremtidige vedligeholdelse af de faciliteter, der etableres for Grøn Plan-midler” Det har tidlige være oppe på vores møder at vedligeholdelse må være en kommunal opgave. Det blev aftalt at Visti tager dette anliggende op på Landdistriktsmøde 7 juni

 6.6             Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

Visti udarbejder, til brug for kommunens budgetforhandling, ansøgning til udvidelse af Glumsø hallen.

 6.7             Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

 6.8             Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

 6.9            Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul

6.10               Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.

 6.11               Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.

Som tidligere meddelt ser det nu ud til at spånpladegrunden vil være fri for alle fundamenter i løbet af sommeren/efteråret. Der vil derefter stå tilbage at checke grunden syd for fabriksvej for forurening. Der forventes ikke at være større forurening så i bedste tilfælde vil grunden totalt være disponible mod årets udgang.

Med den baggrund og med baggrund i kommuneplan 2017, der p.t. er til høring i komunen, blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagere fra såvel Lokalrådet som andre interessenter. Arbejdsgruppen vil som udgangspunkt består af Visti (tovholder) Elisabeth Tramm, Thor Temte og Poul Eriksen.

Det blev fra Lokalrådet påpeget at man for udnyttelse af Spånpladegrunden ville have megen fokus på at øge Glumsø’s indbyggerantal, for på den måde at understøtte stationen, skole, og handels/forenings livet.

Elisabeth Tramm var gæst ved dette pkt.

 6.12               Loftværket—>                  Tovholder: Poul E

6.13               Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

 6.14               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

 6.15               Elektronisk infostander –>                   Tovholder: Alice    

 6.16               Indvielser/fødselsdage –> Tovholder: Otto

Blev vedtaget at Glumsø Eventdag vil blive lørdag 24. juni 2017. Programmet vil bl.a. indeholde 10 års jubilæum for statsskov/hundeskov, indvielse af handicapsti til smørhullet og indvielse af Tingsten/brændeskur.

Otto er tovholder for en arbejdsgruppe bestående af Poul Eriksen, Tom Linholm, Helen Holm, Doris Christiansen, Jens Knudsen og Marianne (Søvang).

Der er til projektet ansøgt om kr 4.900,- fra Lokalrådenes ekstrapulje (sidste – pengene er nu bevilget)

Doris Christiansen var gæst ved dette pkt.

 7     Prioritere 4 første projekter som har lokalrådets topprioritering

Dette behandles som et af de første pkt. på næste møde

 8     Info for projekter i drift:

 8.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

 8.2   Rejseladen —> Tovholder: ?

 8.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

 8.4    KOKS —> Tovholder: Poul

 8.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

 8.6   Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

 8.7  Opland.      –->     Tovholder: Thor.

 8.8  Trafikgruppen.   –->    Tovholder: Alice

 9     Økonomi.

10 Lokalrådets dokumentation/arkivering

11 Eventuelt.

Næste møder:

Torsdag 15/6-2017: Borgermøde omkring kommuneplan 2017.

Torsdag 22/6-2017: Lokalrådsmøde med ordinær spisning.

Lørdag 24/6-2017: Glumsø Event dag

Torsdag 10/8-2017: Lokalrådsmøde med ordinær spisning.

Torsdag 17/8-2017: Lokalrådets årlige Borgermøde.

Thor aftaler dato for lokalrådsmøde til afholdelse i Næsby!


Dagsorden møde i Glumsø Lokalråd den 20. april 2017, kl 18.30-21.

Deltagere: Otto Høst (senere), Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Morten Schmidt Pedersen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Afbud: Jette Wengberg, Karen Henriksen,

Valg af ordstyrer.  Thor Tempte

 1     Godkendelse af referat fra mødet den 6. april 2017
godkendt og man kunne lide den nye måde referatet var skrevet, mangler dog overskrift og det bliver indført d.d.

 2     Godkendelse af dagsorden. Godkendt, dog havde Visti 2 nye tilføjelser til punkt 6, (6.18 og 6.19)

 3     Orientering ved formand/medlemmer

–          Formanden:
–          Fortalte at der var kommet indlæg i Glumsø Ugeblad med billede af Lokalrådet, opfordrede os til at blive bedre til at bruge avisen/medierne til at berette om hvad lokalrådet går og laver.
–          Formanden takkede den afgående Jens som fik en en buket som tak for formandsarbejde i mange år.

–          Borgermødet i Næsby den 18. maj er levet aflyst og Thor skal komme med en ny dato

–          Der skal sendes en årsopgørelse (referat fra generalforsamlingen) samt regnskabet til Næstved kommune, og IKKE kontoudtog.

–          Der er indkommet et forslag om at lave et ”tingsted” af de store sten som er fremkommet efter gravearbejdet. NK forsyning skal sørge for at flytte stenene for os. Jens har spurgt om stenene og har ikke fået noget svar endnu.

–          Forslag om samlet indvielse af at brændeskuret, køre/adgang er klar ved Smørhullet, Tingstene  samt at Statsskoven/hundeskoven fylder 10 år. Alle begivenheder fejres på en gang og der søges om penge fra puljen, så vi kan servere drikkelse og røde pølser.

–          Det er besværligt og tidskrævende at søge de mange mindre beløb i kommune vi har brug. Bruger oceaner af tid på bare at ansøge om 2x kr 800,- til f.eks flagalle. Der er lagt en oversigt ud på Google drev over de puljer der kan ansøges, under mappen ”bestyrelsens arbejdspapir”

–          22. april rydning af areal ved den nye badestrand, TV ØST kommer og laver en optagelse.

–          26. april kommer 20 personer fra forskellige kommuner for at dele erfaringer omkring det frivillige arbejde (samskabelse). Vist og Poul er inviteret til at holde indlæg.

–          6. maj kommer der 70-75 personer fra kommunalbestyrelsen med ledsager. Planen er at de skal se lidt af byen og derefter er der let traktement og orientering ved Visti og Poul i Den Gule Cafe. Efterfølgende ønsker de at se området ved spånen. Thor holder os orienteret om, hvor mange der kommer, ligesom han havde tænkt sig at man skulle køre over Trælløse for at se de store jordbunker fra gravearbejdet til jernbanen. Der skal også slås et slag for Cykelmuseet.

–          28+29 april Rejseladen 10 års jubilæum, gaveønske var en flagalle. Som vi har givet, Alice laver et kort.

–          Medlemmer:

–          Alice meddelte at hun var indkaldt til i gruppen Kollektiv trafik den 3. maj

–          På baggrund af debatindlæg i Glumsø Ugeblad orienterede Poul om, at han havde forespurgt Kommunens Byplankontor om de mente der var noget vi havde overset/handlet forkert. Det mente man ikke og kontoret tilbød at vi altid kunne henvise borgere til dem hvis det var en løsning. I den forbindelse blev det diskuteret om tidligere aftalte indlæg ”Byudvikling i Glumsø” på borgermødet 17. august skulle ændres/udvides til at være et debatmøde. Problemet er hvorledes man i praksis styrer et sådan debatmøde.

–           Poul orienterede fra møde i Stationsrådet. Der var bl. blevet talt om Bane Danmarks nye ændringer af kørsel, turistkontoret bliver i banebygningen på Næstved station og skal bemandes af frivillige. Her i Glumsø bliver etableret aflåst cykelskur på stationen, vi skal blot selv sætte lågerne på, så vil DSB sørge for at låsesystemet virker.           

 4      Borgermøde i august 2017.

– Emner til indlæg

 • 1.      Status/info fra BaneDanmark/DSB.
 • 2.      Sydsjælland-og Lolland-Falsters politi.
 • 3.      Byudvikling i Glumsø, herunder bl. boligbyggeri, børnehave, skole, fritidsaktiviteter for unge, m.m.
 • 4.      Status på de største projekter (4) – LUP 

 5     Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

– Ansøgning til nye events/ideer 2017.

Prøve at påvirke politikerne inden budgetmøde. Søge om tilskud til et TV som skal være i vinduet på kroen.
Gøre ansøgningsskema klar til næste uge, søge om flere skilte til vores arrangementer (bl.a KOKS)

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

 6.1             Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E                         i Drift

En borger har henvendt sig vedr. et servitut pålagt ejendommen. Servitutet omhandler ”ledelinjen for flagermus” Her blev talt om en servitut på træer, grundet flagermus, Poul vil sammen med pågældende nærmere undersøge baggrunden for dette servitut.

 6.2             2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L                            i Drift

 6.3             Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens                    

 6.4             Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto                              

Kommunen har endnu ikke fjernet den negative omtale om badestranden, Thor kontakt til rette vedkommende på tirsdag

 6.5             Hjertestien —> Tovholder: Jens.                                                                        Aktiv

Fugleskjul: møde den 24/4-17 Jens har ansøgt om 130.000,00 til Fugleskjulet, GOL administrationen foreslår at der samlet tildeles 100.000,00 for 2016. Jens er i gang med at søge fonde til resten af pengene. Jens og Visti skal sammen lave en skrivelse om nogle betingelser vi skal tage ansvar for, til teknisk miljø.

 6.6             Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.                                                             I drift

 6.7             Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

Spangen i Næsby den 24/4-17, reetablering af gammel forbindelse.

 6.8             Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.                              I drift

 6.9             Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.          Se borgermøde

 6.10               Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E. 

I forbindelse med ny hjemmeside har Næstved kommune udsendt vejledning for i hvilket omfang der må omtales/reklameres for private virksomheder. Poul gav udtryk for at det var restriktioner som ikke var acceptable og vil tage sagen op.

 6.11               Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

 6.12               Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.               I drift

 6.13               Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.               Se borgermøde

 6.14               Loftværket—>                  Tovholder: Poul E             svært at finde sine fødder, pilotprojekt

 6.15               Ny politik –-> Tovholder: Visti        

 6.16               Næstved som Kulturarvs kommune –->  Tovholder: Poul E.   Afventer et nyt møde

 6.17               Hjertestartere i Glumsø –> Tovholder; Otto           

Visti informerede at man var ved at undersøge hvilke database 112 brugte for at finde nærmeste hjertestarter.
Det tyder nemlig på, at de er de eneste der har ALLE startere i basen.

 6.18                   Elektronisk infostander Tovholder: Alice              

Alice deltager i møder (Elisabeth Tramp) omkring eventuel elekronisk infostander i Glumsø

 6.19                   Indvielser/fødselsdage    Tovholder: Otto,

Otto indkalder Doris, Jens, Poul(Hundeskov) til møde om fælles fødselsdag/indvielse (se under ovenstående pkt 3) 

Alle øvrige projekter udsættes til næste møde

 7     Prioritere 4 første projekter som har lokalrådets topprioritering

 8     Info for projekter i drift:

 8.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

 8.2   Rejseladen —> Tovholder:

 8.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

 8.4    KOKS —> Tovholder: Poul

 8.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

 8.6   Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

 8.7  Opland.      –->     Tovholder: Thor.

 9     Økonomi.

 10 Lokalrådets dokumentation

 10.1               Dagsordener

 10.2               Referater

 10.3               Arkivering

 11 Eventuelt.   

Der blev talt om lidt af hver, bl. spurgte Poul de 2 nye medlemmer om deres oplevelse af vores struktur, Morten udtalte, at for nye kunne det være svært at følge med fordi der var meget indforstået. Han kom med nogle ideer omkring ændringer, der kunne afhjælpe dette, bl. at vores dagsorden, som er for lang, hvilket ikke gav plads til dybde i indlæggende og at prioritering af dagsorden vigtigt.

Næste møder:

Torsdag 18. maj Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 15. juni, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 10. august, Lukket møde kl 18:30 – Kobberstuen (er booked)
Torsdag 17. august Borgermøde kl 19:00 – Salen (er booked)

Torsdag 21. september, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 19. oktober, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)

Torsdag 16. november, Ordinær møde kl 18:30 – Kobberstuen (Alice booker)


Fra mødet afholdt 20.april 2017.

jens20-4-17“Kære Jens. Hermed en stor tak for din indsats som formand i Glumsø og Omegns Lokalråd. Du har i din formandsperiode lagt mange ressourcer i rådet og ikke mindst har du været grundlaget for det gode samarbejde vi i dag har dels i Lokalrådet dels mellem Lokalrådet og kommunen.

Du er enorm ihærdig og vi sætter stor pris på at du fortsætter dit virke i Lokalrådet, og håber det vil stå på mange år frem. Tak.

Hilsen, Visti
 
 
 
 
 
 
 

 


Ekstra ordinært Lokalrådsmøde Torsdag den 6, april 2017

Tilstede: Arne Larsen – Kurt Rasmussen – Poul Eriksen -Otto Høst – Visti Christoffersen – Morten Schmidt Petersen – Alice Døssing – Jette Wengberg (suppl.)

Fraværende: Thor Temte – Karen Henriksen

Referat

1.      På opfordring af et medlem afholdes dette ekstraordinære møde for at byde de nye velkommen samt have lidt socialt samvær. Visti startede med at gennemgå dagsorden, som var tilsendt alle, først del var at præsentere sig hver i sær.

2.      Efter valget skulle vi konstituere os, og ny formand blev Visti Christoffersen, næstformand Jens Knudsen, kasseren Karen Henriksen og sekretær Alice Døssing. Inden næste generalforsamling skal vi se på vedtægterne igen.

3.      Lokalrådets formål blev gennemgået af Visti, for at klæde de 2 nye medlemmer på hvordan arbejdet er i Lokalrådet

4.      Strukturen på vores referater og informationen til borgerne skal blive bedre, f.eks. på hjemmeside, 4171 Glumsø mm. Dette skal tages op på næste møde. Jens søger Lokalrådet om penge til 4 nye info tavler til Hjertestien.

5.      punkt 1: Spisende medlemmer, blev kort omtalt. Kurt Rasmussen tilmeldte sig

punkt 2: den 26. april kommer Næstved kommune på besøg vedr. borgersamarbejde i forbindelse med en Ph.d. om borger inddragelse, vil gerne se Glumsø (borgernært samarbejde) ugen efter kommer 7 personer fra kommune inkl. vedhæng. Vi må gerne tilbyde vores hjælp i tidsrummet 14-16 lørdag den 6. maj 2017. Mere på næste møde.

punkt 3: Visti sendte en pressemeddelelse rundt til gennemlæsning og kommentarer, ud over lidt stave og kommafejl. Der blev ligeledes taget nyt billede af alle medlemmerne

punkt 4:Cafe Rejseladen har 10 år fødselsdag og fejres den 28+29. april, og i gave ønsker de sig en flagalle af Lokalrådet, Otto er tovholder på denne opgave

Evt.

Dette referat er skrevet som jeg kunne tænke mig, vi gør i fremtiden, da vi jo alle får en dagsorden tilsendt i forvejen. Mener dette kan gøre det mere overskueligt for vores borgere når det lægges ud på de offentlige medier. Jeres kommentarer er velkomne.

God påske til alle

Se side 8 i Glumsø Ugeblad

Ny lokalrådsformand 2017. Her samlet de fleste af medlemmerne

Ny lokalrådsformand 2017. Her samlet de fleste af medlemmerne

Artikel i Glumsø Ugeblad                                                                             20-04-2017

 

Glumsø og Omegns Lokalråd.

Glumsø og Omegns Lokalråd har nu holdt sin ordinære generalforsamlingen. Inden selve generalforsamlingen havde Lokalrådet forskellige indlæg, der orienterede lidt om nogle af de emner man havde arbejdet med gennem året, og hvad der ellers rører sig.

Der blev bl. fortalt om, at man nu var meget tær på at have financieringen af fugleskjulet i Glumsø sø’s sydende på plads, hvilket betyder at man forventer at havde skjulet færdigbygget i september. Også områdets nye hjemmeside – www.mærkglumsø.dk – blev præsenteret, og man fik status på etablering af badestrand ved søens nordende (anlægget).

Vedrørende den nye kommuneplan 2017 blev vist såvel lokalrådets som andre borgeres indstilling til kommunen om, hvor man kunne ønske fremtidig bebyggelse i Glumsø.

Sluttelig blev informeret om Bane Danmarks igangværende arbejde med udgravning af ny banetrace primært omkring Åsø (300.000m3 jord) heraf flytning af de 120.000m3 til sydenden af Østerskov, hvor en ny banedæmning skal opbygges. Arbejdet forventes at stå på resten af året.

Derefter gik man i gang med selve generalforsamlingen, hvor formanden i sin beretning bl. kom ind på at et af rådets fremtidige fokuspunkter er også at få inddraget områder omkring Glumsø (Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby og Bavelse) i arbejdet. Formanden kom også ind på problemerne med ”formidling” af informationer i vores informationssamfund hvor der er mange platforme man skal dække for at komme ud til alle. Tidligere kunne man sætte det Glumsø Ugeblad og så var alle informeret, men det ikke går længere.

Beretningen blev bl. af en tilhører kommenteret med at Lokalrådets hjemmeside ikke altid var opdateret. Rådet tog dette til efterretning

Årets regnskab blev fremlagt med kommentar om at de kr 10.000,- man fast får fra kommunen per år, ikke dækker omkostningerne. Hidtil har donation fra bl.a. KOKS dækket nogen af de manglende penge, og fremtidig håber man at den af kommunen bevilgede ekstrapulje på kr 150.000,- til fordeling på alle lokalrådene, vil kunne sikre en drift, der som minimum ikke har underskud.

Under punktet valg blev 2 nye medlemmer valgt Lokalrådet nu består af 9 medlemmer plus 2 suppleanter.

På et efterfølgende møde har rådet konstitueret sig med Visti Christoffersen som ny formand og Jens Knudsen som næstformand. Karen Henriksen fortsætter som kasserer og Alice Døssing som sekretær.

”Vi håber det kommende år vil bringe os i mål på nogle af de allerede igangværende projekter – eksempelvis legeplads (Sansotek) ved biblioteket, såvel som på nye opgaver eksempelvis at få flere indbyggere (boligbyggeri) til byen, som kan medvirke til at sikre forretnings-og foreningsliv, stationen og alle de andre dejlige aktiviteter som byen og byens borgere i dag drager nytte af, kan videreføres” udtaler den nye formand.


 

 

Referat General forsamling 2017

Sted: Aktivitetshuset Kroen, Kobberstuen, kl 19,00

Til stede fra Lokalrådet: Arne Larsen, Jette Wengberg, Poul Eriksen, Otto Høst, Visti Christoffersen, Jens Nygaard, Kim Larsen,

Afbud: Karen Henriksen, Thor Themte

Fremmødte: Lizzi og Poul Worch, Doris Christiansen, Annelise, Bent Nielsen, Inge Karsvang, Per Sølyst, Katja Damgaard Andersen, Henrik Djurhuus, Kurt Rasmusen, Michael Jørgensen

Aftenen startede med diverse –

Indlæg.

Glumsø pendlerklub:

Pendlerformanden Michael Jørgensen fortalte om hvad det vil sige at være pendlerformand og om hvordan samarbejdet med DSB foregår og eksempler på dette. Michael har nu været fungerende pendlerformand i 18 mdr. men da det indtil videre ikke har været muligt at samle områdets pendlere til et demokratisk valg, efterlyste Michael i stedet et mandat som pendlerformand fra Lokalrådet.

Fugleskjul:

Jens Nygaard fortalte om det igangværende projekt Fugleskjul beliggende i den sydlige ende af Glumsø sø. Der blev på storskærm vist skitser af anlægget, hvordan det bliver udformet, bl.a.  at der vil blive plads til at en rickshaw kan køre derud og vende.

Hvis alle pengene er skaffet går byggeriet i gang efter 15 august i år og forventes at stå færdig efter ca. 1 mdr.

Bent Nielsen komplimenterede projektet ”har savnet det i mange år”

Ny Hjemmeside:

Næste indlægsholder var Poul Eriksen som fortalte om den samarbejdet mellem kommunen og Lokalrådene kaldet LUP, og problemstillingen om hvordan resultatet skulle kommunikeres ud til borgerne. Resultatet blev at man i lokalrådene og kommunen blev enige om et nyt hjemmeside set-up der dels skulle sikre at de af lokalrådene administrerede hjemmesider blev mere ensartet og fokuserede på lokalområdet fremfor i dag lokalrådet.

Til hjælp for opbygningen har Næ.K. ansat en journalist til dette arbejde og doneret en sum penge til bl.a. lave en video.

Hjemmesideadressen er: www.mærkglumsø.dk og på sigt er det meningen at f.eks ejendomshandlere/mæglere kan bruge den i forbindelse af salg af huse i området.

Spørgsmål fra en tilhører: Man kan ikke finde referaterne fra tidligere år på den nye side? Det blev forklaret at den gamle hjemmeside ikke er lukket ned og at de findes der. Der er henvisning mellem gammel og ny hjemmeside.

Som ekstra info meddelte Poul at man har taget navnet ”Mærk Glumsø” på FB men den bruges ikke nævneværdigt endnu.

Baneopgradering:

Visti Christoffersen fortalte at der i forbindelse med at banelegemet omkring Åsø/Glumsø skal omlægges så togene kan køre igennem med 200km/t, skal ske et større jordarbejde herunder skal bl.a flyttes 120.000 m³(6.000 læs) jord fra området nord for Åsø til Østerskov ved Holmager. Transporten sker som kombination af dumpers og lastbiler og forventes at stå på resten af året. Der blev vist skitser der viste transportvejen.

Visti fortalte også om de broer som skal rives ned og genopbygges så der bliver plads til den kommende elektrificering af banen. Der vil i den forbindelse være en del aflysninger af tog, men der vil være busser i stedet for.

I forbindelse med stationsomlægningen (forventes 2020) har lokalrådet ansøgt kommunen om renovering/opgradering af den bestående sti fra Østergade til stationen. Der blev vist skitser der illustrerede dette.

Det blev også nævnt at Lokalrådet stadig arbejder på anvendelsesmuligheder for den gamle stationsbygning og fremtidige ejerstruktur.

Kommuneplan 2017:

Visti viste hvilke forslag omkring bolig/erhversbebyggelse såvel Lokalrådet som andre borgere havde indsendt til den nye Kommuneplan 2017.

Baggrunden for Lokalrådets indstilling til områdets bebyggelse var ikke mindst at øge bosætningen som understøtning af Glumsø som stations og skole by, og byen med rigt forretnings- og foreningsliv.

I den forbindelse blev nævnt at Glumsø er den eneste af kommunens udviklingscentre som sidste år havde tilbagegang i indbyggerantal.

Glumsø badesø:

Otto Høst fortalte om søen som badesø, lørdag den 22. april er alle velkommen til at møde op med buskryddere, river og trillebøre, da der skal gøres klar til Danmarks korteste badestrand. Ejeren af grunden er Bavelse Gods og byen /Næ.K. har lejet den.

Pølsevognen på torvet:

På baggrunden af den verserende debat omkring Pølsevognen på torvet gav Poul Eriksen en faktuel status for såvel vognens ejerforhold og den lejede plads den står på. Vognen ejes af pizzeriaet og pladsen lejes af kommunen til 7.000 kr / år.

Poul Eriksen kom også med forslag til fremtidig udnyttelse af såvel vogn som plads. 

Generalforsamling. 

 1. Valg af stemmetællere: Kim og Henrik
 1. Valg af dirigent: Poul Worch 
 1. Formandens beretning:

Året 2016 har været et hektisk år i Lokalrådet. Lokalrådet har den glæde at kunne virke i et område, der er præget af frivillighed og konstruktive tanker, der tænkes og arbejdes videre med. For Lokalrådet medfører det et godt samarbejde med områdets forretningsliv og de mange frivillige i vores område. Eksempelvis KOKS, der igen havde mange besøgende. Vi kan kun glæde os over det, vi har fået gennemført og ikke mindst over de mange ting som er undervejs og vi har fingrene i.

I 2015 har vi pålagt os selv at være mere udadvendte mod hele vores område. På sidste generalforsamling skiftede navn til Lokalrådet for Glumsø og omegn. Vi forsøger at følge op på denne opgave. Vi har afholdt vores møder andre steder end i Glumsø. Vi har i 2015 afholdt

Et møde i Sandby forsamlingshus, i 2016 i Møllebæksalen, Tyvelse og vores næste møde udenfor Glumsø bliver til maj i Næsby.

Vi benytter FB mere, det skaber opmærksomhed.  Vi arbejder på en ny hjemmeside i samarbejde med Næstved Kommune, samt andre lokalråd i kommunen. Glumsø Netavis har forsøgt at udvide informationer om aktiviteter i området. Så er der vores nye hjemmeside, her er der lagt mange arbejdstimer.

Andre arbejdsopgaver i relation til hele Næstved kommune er: Alice træder ind i kommunens trafikgruppe. Poul er aktiv i netværksgruppen omkring Næstved som Kulturarvskommune. Visti har som lokalrådets repræsentant været med i kommunens nye landdistrikspolitik og sat sit aftryk her. Arne er med i kommunens nystartede gruppe om cykelstier og skoleveje. Arne har været tovholder på at Særøvej nu er blevet en 2-1 vej.

Lokalrådets nye opgaver i 2017 kender vi endnu ikke, det har vi erfaring for at kommunen vil sætte nye ting i spil. Vi vil finde kræfter og interesse i at indgå i dette (sam)arbejde og sætte vores aftryk.

Lokalrådet får praktiske opgaver med at få gennemført igangværende projekter og der er events ifm deres indvielser og andre ting, der skal fejres. Eksempelvis Glumsø skov hundeskoven fylder 10 år.

Kommentar til beretningen:

Bent Nielsen: Der er for mange fejl og mangler på hjemmesiderne. Lokalrådet tager dette til efterretning.

Bent Nielsen stillede også spørgsmål om lokalrådet arbejdede omkring oplæg til Kommuneplan 2017. Visti forklarede dette, herunder at man skulle være opmærksom at det indsatte var oplæg til Kommuneplan ikke lokalplan. Det blev også pointeret at ikke kun lokalrådet, men også andre borgere/instanser på grundlag af kommunens annoncering havde indsendt forslag. Herefter blev beretningen godkendt.

 1. Kassererens beretning:

Grundet fravær fra Karen Henriksen fremlagde revisor Henrik Djurhuus regnskabet. Det blev pointeret at hvis man ikke i året havde haft dels en enkelt ekstraordinær indtægt dels indtægt fra KOKS ville man været kommet ud med stort underskud.

Efter fremlæggelsen blev regnskabet godkendt

 1. Indkomne forslag:

Lokalrådet fremlage oplæg til ændringer af vedtægter. Disse var baseret på dels Lokalrådets egne ønsker til ændring og kommunens ønske om at sikre vedtægterne følger kommunens standard for foreningsvedtægter. De fremlagte ændringer blev vedtaget.

Bent Nielsen havde stillet forslag om lukning af den gamle hjemmeside, men trak dette tilbage.

 1. Valg af medlemmer til Lokalrådet.

Følgende var på valg:

Jens Knudsen – genvalgt

Karen Henriksen – genvalgt

Jette Wengberg –  ønskede ikke genvalg. I stedet blev Kurt Rasmussen valgt.

Info – følgende sidder i lokalrådet men var ikke på valg iår: Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Grundet vedtægtsændring er det totale antal af medlemmer i Lokalrådet reduceret fra 11 til 9.

Valg til Suppleanter. Følgende blev valgt:

Jette Wengberg

Morten Schmidt Pedersen

 1. Valg til revisor.

Følgende blev valgt:

Mogens Petersen

Henrik Djurhuus

 1. Eventuelt.

 


Referat 16. februar 2017

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Kim Larsen, Jette Wengberg

Afbud:   Arne Cederholm, Karen Henriksen,

Gæstedeltagere: Lissi og Poul Worch

 1      Valg af ordstyrer. Jette

2      Godkendelse af referat fra mødet den 19 januar 2017.  Godkendt

3      Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 4       Borgermøde i august 2017.

– Dato/sted. 17. august 2017, Lokalrådsmøde den 10.august, Alice booker lokaler. Borgermøde i store sal på Kroen.

– Emner til indlæg: Kun forslag: Stationen, byudvikling, projektstatus.

 5      Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.            Udsat til næste møde

 6      Ansøgnings puljer i Næstved Kommune:

6.1  Ekstrapuljen til Lokalråd (150.000 kr).

Visti har undersøgt hvordan vi kan søge om disse midler. Der er ikke nogen søgningsmetode fastlagt i NK endnu.

Eksempler på fremtidige events:
Hundeskovens 10 års jubilæum,
arkæologisk tur i Østerskov (dysse),
til KOKS aktiviteter,
fastelavn og
julearrangement (byens børn),
speedway,
museum (skilte),
pølsevogn,
Loftværket.

6.2  Anøgning til Mærk Næstved arrangementer:

Poul lægger ansøgningskriterier ud på netavisen. Visti sender mail til alle foreningerne angående mulighed for ansøgning.

 7      Orientering ved formanden

Planlægning af Lokalrådets Generalforsamling 16 marts 2017.

På valg: Jens, Jette, Karen. Der skal findes 2 nye suppleanter og eventuelt nye medlemmer.

Information:

– Annonce i Glumsø Ugeblad. Senest indleverings dato:              Poul

–  Opslag/plakater:                                                                                 Poul

– Hjemmeside/ Facebook:                                                                   Poul/Kim

Dagsorden for Generalforsamlingen:

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent: Poul Worch
Formandens beretning
Kassernes beretning
Indkomne forslag: bestyrelsen ændring af vedtægterne

Valg af medlemmer til lokalrådet
På valg er:
Jens Knudsen, ønsker genvalg
Jette Wengberg, ønsker genvalg
Karen Henriksen, genvalg???
Arne Cederholm, genvalg ???
Samt 2 nye suppleanter

Emner til indlæg på Generalforsamlingen:
Poul fortæller om hjemmesiden, Politiet, refleksioner vedr badesøen, Otto Høst

Arne indkøber chokolade, øl, sodavand, servietter, vingaver til gæstende indlægsholdere, antal??

 8      Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

8.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E
Intet nyt vedr. stationen, men Poul og Visti viste et forslag til hvordan den eksisterende sti (ejet af NK) fra Østergade

til stationen bør renoveres/opgraderes til at blive attraktiv for byens borgere at bruge, primært for beboerne i syd-øst lige område hvor man så sparer omvejen over Storegade, Ringstedvej og Stationsvej.

8.2   Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto
Visti har været i dialog med kommunen ang Glumsø sø, borgmesteren har lovet at indvie badesøen til KOKS og nogle fra lokalrådet går i vandet sammen ham (Visti, Thor, Jette, Poul og Otto).

Søen ejes af Bavelse gods og er lejes af NK indtil 2021.
Thor orienterede om, der er en foreløbig interesse i NK om køb af søen.
Grundet arbejdet med det nye regnvands projekt fra kommunen er Nyvej spærret fra rundkørslen i Glumsø, i perioden  20.februar til   3.marts 2017, der vil i samme periode også været spærret ved Kirkestien og Bavelsevej.

8.3  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

8.3.1        NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:
Klagen fra en beboer i området er blevet afvist af Natur- og Miljøklagenævnet.
Således er alle godkendelser til projektets gennemførelse på plads og tidligere tidsplan gældende.
Der er modtaget byggetilladelse fra Næstved Kommune til projektet.

8.3.2       Midler til Fugleskjuls projektet:
Der er modtaget tilsagn om bevilling fra Friluftsrådet på 131.000 kr.
Desuden er der søgt om penge i Nordes fonden om 30.000kr.
Gruppen søger videre

8.4   Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.
1 toast master og rullebord er forsvundet fra cafeteriet. Rullebordet fundet igen ved lærerværelset på skolen.

8.8 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.
Visti checker med Axel Ahm om han til generalforsamlingen vil stille op med indlæg/status på forsøgsprojektet Borgernært Politi.

8.9 Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

Elisabeth Tramm har på vegne af Glumsø henvendt sig til Næstved Kommune om at få sat elektronisk info standere op i Glumsø. Sigtet skal være at have en koordineret orienteringsmulighed for foreningers aktiviteter og til en Overkommelig pris at benytte.
Infostandere indgår i kommunen under kulturafdelingen.

Kim bliver Lokalrådets repræsentant på arbejdsgruppen. Dette meddeles til Elisabeth Tramm. Som repræsentant vil Kim videregive Lokalrådets holdning til projektet.

Thor mente, det kunne være en god ide med en elektronisk infostander og bakker derfor forespørgslen op. Placeringen kan dog selvfølgelig diskuteres men her må man gå i dialog.

Emnet infostander fik Poul til igen at orientere om, at der mangler opbakning fra bl.a. byens foreninger omkring brugen af byens 2 eksisterende infostandere. Yderligere oplysninger om brug og hjælp til at få trykt plakater, forefindes på Lokalrådets hjemmeside.

Der har tidlige været talt om at opsætte et tv i vinduet på kroen, hvor der vil kunne vises vigtige informationer om  Glumsøs lokalområde.

8.5   Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.
Kim meddelte, at der snarest er møde og generalforsamling, hvor der bliver nedsat en bestyrelse og vedtages et kontingent.

8.6   Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.
– Kommuneplanen 2017:
Lokalrådet skitseforslag om brugen af spånpladegrunden er sendt til kommunen.
Vi har fået bekræftet, at der er fundet penge til at fjerne fundamenterne.

– Tomme pølsevogn på Torvet, hvad ønsker vi med den?:
Vedr. Pølsevognen er der følgende forslag – give den til Micro virksomhederne, som kan bruge den på skift, eller lave den om til et offentligt toilet.

8.7  Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

Lokalrådets skitseforslag med forslag til  fremtidige boligområder (Kommuneplan 2017) i Glumsø er sendt til kommunen.

Spånpladegrunden – status for oprydning:

Vi har fået bekræftet, at der er fundet penge til at fjerne alle fundamenterne. Når dette (over foråret/sommeren) er på gjort vil arealet mellem Fabriksvej og Nyvej blive frigivet til brug, mens arealet mod søen (syd for Fabriksvej) først skal testes for eventuel jordforurening.

8.8  Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto
Otto undersøger om hjertestarter i Hallen er regelmæssig ”serviceret”. Visti sørger for at hjertestarten på Søvang bliver registreret på www.hjertestarter.dk

 9       Projekter i drift

9.1   Byens Børn —> Tovholder: Poul.
Navnet: Byens børn ønskes ændret til navnet: Glumsø aktiviteter

9.2   Smørhullet —> Tovholder: Visti.
Der er kommet træstubbe til anvendelse for at kunne sidde rundt om bålet.

Brændeskuret er ikke færdigt til årsskiftet, som aftalt. Forsinkelsen skyldes sygdom hos leverandøren.

 10  Eventuelt.

10.1               Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.
Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria.
Status: Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Google drev     Udsat til næste gang

10.2               Arne L. har haft kontakt til en Glumsø borger, der har udført en træmodel af Glumsø By 1:500, som den så ud for en del år tilbage. Borgeren vil skænke modellen til offentligt skue.
Kommer på Kroens Hus møde, den 20.februar 2017 om gaven ønskes og hvor den eventuelt kan placeres.

10.3               Visti deltager på formandsmødet i næste uge. Poul er indlægsholder på mødet om emnet: hjemmeside.

10.4               Der er plads i NK trafikgruppe og der blev spurt hvem der gerne ville være med.   Alice vil prøve.

Næste møde:

– Lokalrådet Generalforsamling 16 mart 2017, kl 19.

Mødested: Kobberstuen, Glumsø Gamle Kro.

Afbud fra Thor Temte

– – o – –


 

Referat 19. januar 2017

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Visti Christoffersen.

Afbud:   Arne Cederholm, Jette Wengberg, Karen Henriksen, Kim Larsen,

Gæstedeltager: Bent Nielsen

1     Valg af ordstyrer.   Thor

2     Godkendelse af referat fra mødet den 17 november 2016.  Godkendt

 3     Godkendelse af dagsorden. Visti havde nogle emner som skulle tilføjes
-1) kommuneplan, hvor er den henne nu
-2) Presse
–3) pulje kr 150.000-aktive bevillinger
-4) Pølsevogn (nåede vi ikke), ellers godkendt.

 4      Lokalrådets møder i 2017.

– Er der aftalt møde i Næsby i foråret? Arne L.-

3. torsdag i maj, Arne. Thor lover at tænde grillen denne dag. Alice afbooker Kobbersalen og spisningen i Rejseladen

– Er der booket møder ind til på Glumsø Kro? Alice. Ja

– Møder på hjemmesiden. Alice→ Doris

– Mødedatoer i relation til spisende medlemmer koordineres med Rejseladen. Alice

Ja, sendt på mail.

 5     Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.

Punktet udsættes til næste møde.

 6     Indberetning om risikosteder for større oversvømmelser ifm. ekstreme nedbørsmængder:

NK ønsker at indsamle viden om større oversvømmelser. Det kan være på grund af regn, forhøjet vandstand elle vandløb, der løber over. Både historiske og nyere episoder er relevante.

Fokus er på større områder på overfladen og ikke vand fra kloakken.

Svarfrist til NK er den 27 november.

Status for aftalte medlemmers action i at sprede opfordring til undersøgelsen:

Torpekanalen (Alice): Alice har talt med Kresten Skagge, som har samarbejde med kommunen og andre naboer.

Åsø (Arne C): kan opstå, Otto berettede om Åsø, fra før i tiden

 7      Orientering ved formanden

På næste møde planlægning af kommende generalforsamling:

Dato: 3. torsdag i marts. Den 16 marts

På valg: Jens, Jette, Karen. Der skal vælges 2 nye suppleanter.

Finde emner og  personer, som kan blive trækplaster til generalforsamlingen til næste møde. Her skal vi planlægge generalforsamlingen i detaljer og se på vedtægter.

 8     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

8.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

–  Dialogmøde: Havde glemt Vrangstrup hører med i Lokalrådets område, der skal være en repr. Dem og det blev Martin Schmidt. Der er nu 17 personer i dialoggruppen.

– Tidligere interesserede cafe havde ideer i den gamle station,  men har trukket sig, grundet den nye bager har udtrykt sig om, at der bliver mulighed for cafe i tilknytning af bagerforretningen.

8.2   2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

8.3   Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

– Kultur Udvalget anbefaler, at bevilling på 350.000 kr til projektet i 2016 overføres til 2017. Denne anbefaling skal godkendes af byrådet i et kommende byrådsmøde.

– Der er søgt en bevilling i NK-Forsynings pulje til projektet. Der gives besked om bevilling godkendes først i februar.

– Ansøgningsfrist til LAG midler er 1. august. Ansøgning her kræver, at der er mindst samme bevilling fra anden side, for at en ansøgning behandles.

– Planlagte realisering og indvielse i forsommeren 2017 er derfor desværre ikke realistisk. Målet er nu, at kunne nå at finde midlerne til budgettet i 2017.

8.4  Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

Næstved Kommunes målinger for Glumsø Søs badevandkvalitet er for 5 år i træk OK.

Næstved Kommune fraråder stadig at bade i Glumsø. Dette forhold knytter sig til de 4 overløbsledninger, der ved kraftige regnskyl leder regnvand blandet med almindeligt kloakvand ud i søen.

NK-Forsynings tiltag med det store bassin og afløb uden om Glumsø sø, er for at opfylde et EU direktiv.

NK-Forsyning skriver på deres hjemmeside:

Formålet er en renere sø og måske på sigt en badevands sø.
Starten for dette – er en reduktion af overløb og tilledningen af næringsstoffer – især fosfor, fra det fælleskloakeret kloaksystem i byen til Glumsø sø.

– Thor har bedt kommunen om et blåt flag til søen.

– Thor har spurgt i kommunen om mulighed for at fortsætte tidligere tiltag med rensning af søen, hvor man tidligere har brugt 100.000,00kr, for at fiske skidtfisk, 2 x om året.

8.4.1     Glumsø Søs tilstand som badesø. Tovholder: → Visti.

Anlægget i Glumsø

Anlægget i Glumsø

– Visti vil formulere et brev om horisonten for at Glumsø Sø officielt kan blive en badesø.

– Opfølgning af Vistis brev til NK om mulighed for at regeringens bevilling til NK: ”forurenede søer kan blive til badesøer” kan tilgodeses Glumsø Sø frem for en anden sø i kommunen, udpeget af NK afdeling Center for Natur og Miljø.

8.4.2     Badesø Glumsø. → Tovholder: Otto.

Der var stiftende møde af arbejdsgruppe for Badesø den 18 jan. på Glumsø Kro. Mødet i går (18/1) mødte 12 personer op vedr brug af søen (heraf var 5 vinterbadere). Man mødes lørdag den 21/1 for at finde et egnet sted for en evt sauna og omklædning og toiletforhold.

8.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

8.5.1        NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:

Der er kommet en klage fra en beboer i området over landzonetilladelsen. Klagen er indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet og har opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter noget andet.

Det vil sige, at landzonetilladelsen ikke kan udnyttes før klagenævnet har truffet en afgørelse i klagesagen og den så i øvrigt falder ud til projektets fordel. Altså at tilladelsen stadfæstes. Sagsbehandlingstiden i klagenævnet forventes at tage et halvt år.

Projektet ligger stille så længe.

Der er intet vedligehold på fugleskjulet, da det er under publikums beskyttelse.

8.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:

Ansøgninger til projekts budget er sendt ud til fonde og kommunens Grøn plan Midler.

Ansøgninger af midler pågår uanset klagesagen.

8.6   Ny hal 2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

8.7   Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

Der er indsendt endnu en klage til Natur- og Miljønævnet om den planlagte forbindelse og spang over Susåen ved Næsby.

8.8   Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

8.9   Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

– Poul og Visti talte om et bedre system. Visti har lavet en oversigt over Pressekontakter sendes på mail til os alle, samt lægges på Google drev

– Poul og Visti var gæster i en udsendelse i P4. De gav en god reklame for Glumsø og Omegn.

8.10                 Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E.

Ny hjemmeside MÆRK Glumsø. Foreningerne gøres opmærksom på siden. Oplæg af Poul ved generalforsamlingen

8.11                Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

8.12                Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.

8.13                Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens

Bent Nielsen (borger)vil gerne være med, med hensyn til den nye plan for den gamle spånplade grund, samtidig kom han med et forslag om navneændring, således at Fabriksvej blev ændret til enten Johannes Nielsens vej eller JONI vej. Thor tager ønsket med på mødet mandag 23/1 i Teknisk Udvalg.

Visti følger op på Lokalrådet’s fremsendelse af ideer og forslag til nye bolig og erhvervsområder. Hvad er der sket siden (indsendt oktober) og hvorledes sikrer vi, at der bliver progres på udvikling af specielt Spånpladegrunden!

8.14                Loftværket—>                 Tovholder: Poul E.

8.15               Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

Visti vil gennemgå de vigtigste punkter på byrådets vedtagne landdistrikts politik.

Den nye landdistriktspolitik “Godt liv på landet” blev gennemgået kommenteret. Det blev endvidere pointeret at det var vigtigt at vi som lokalråd brugte de hensigtserklæringer som byrådet ved vedtagelsen have kommitteret sig til.

8.16               Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

8.17               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

Visti har undersøgt om alle områdes hjertestartere er aktive, når der søges på dem via nettet.

Blev vist på et kort og Visti opdaterer således  at Søvang også kommer med, Otto checker op på hjertestarter i Hallen er serviceret mht. nyt batteri m.m

 9      Projekter i drift

9.1   Hundeskoven —> Tovholder: Poul.

Afventer lovede portion flis fra Naturstyrelsen, så der til foråret skal laves en arbejdsdag på at forbedre forholdene i hundeskoven ved Nyvej.

9.2   Rejseladen —> Tovholder: Alice

Lokalrådet har efter anmodning ydet et sponsorat til Rejseladen

9.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

Den25/2 fastelavn, den 24/5 =Cityligt, KOKS den 26/8, julemand/messe den 26/11. Fastelavn bliver arrangeret sammen SuperBrugsen indendørs på kroen. Det begynder kl 13,00, se annoncerne. Det blev endvidere anført at vi skal huske at annoncer/promovere vores arrangementer på Mærk Næstved siden (http://maerknaestved.dk/)

9.4    KOKS —> Tovholder: Poul

Man vil gerne have borgmesteren til at åbne KOKS og badesøen ved at hoppe i vandet. Man vil også kåre årets person, også indenfor sporten

9.5   Smørhullet —> Tovholder: Visti.

9.5.1      Der vil blive opført et aflåst brændeskur ved bålhuset. Intet nyt

9.5.2      Projekt: Befæstet sti til Smørhullet. Tovholder: → Jens.

Der er indsendt ansøgning om bevilling af budgetpris 145.000 kr hos NK-Forsynings pulje.

10  Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

11 Opland.      –->     Tovholder: Thor.

 12 Økonomi.

 13 Turisme.

 14 Eventuelt

Bedre struktur i Lokalrådets vigtige dokumenter på vores Google drev Organisator, Visti og tovholder Alice. Mappe med referater, så alle er at finde på Lokalrådets drev. Status: Visti har lavet mapper klar på Google drev og nu stå den hos Alice, begynder så småt, prioriterer liste, tale om det på næste møde.

Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.

Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria. Status: Blev ikke gennemgået.

Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Google drev.

Visti fremviste oplæg til Power Point promovering af Lokalrådet/Glumsø. Set-uppet blev godkendt med nogle modifikationer og præsentationen færdiggøres til næste møde.

En borger har fortalt rådet om at tømrermester Andersen, Næsby Vrå, har en kopi af Glumsø by. Arne tager en snak med ham

Næste møde:

– Lokalrådsmøde den 16 februar 2017, kl 18.30 – 21.

Mødested: Kobberstuen, Glumsø Gamle Kro.


GAMLE REFERATER KLIK HER:    2016   2015