2016

Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 17. november 2016.

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Arne Larsen, Otto Høst, Alice Døssing, Arne Cederholm, Visti Christoffersen, Kim Larsen.

Afbud:  Jette Wengberg, Poul Eriksen, Thor Temte, Karen Henriksen.

1     Valg af ordstyrer.  Otto Høst

2     Godkendelse af referat fra mødet den 20 oktober 2016.  Godkendt.

3     Godkendelse af dagsorden. Godkendt

4      Evaluering af Lokalrådets deltagelse i andre arrangementer.

4.1  Borgermødet i Herlufmaglehallen om NK projekt Suså:

Alice, Poul, Jens og Thor var med på en lytter.

Borgermødet var en meget tidlig orientering om et meget spændende og et stort projekt, som kun er i begynderstadiet. En offentlig orientering om en før forundersøgelse.

4.2  Medhjælp i Smørhullet ved NK-Forsyning og Museets fremvisning af oldtidsfund m.v.:

Det var et velbesøgt arrangement med 60-70 besøgende. Der blev af NK-Forsyning orienteret om de tiltag, der gøres for bl.a. at sikre Glumsø Sø får en bedre vandkvalitet og Museum Sydøstdanmark fortalte om de oldtidsfund, der var gjort i forbindelse med gravearbejdet. Visti var bålmester i Smørhullet. Alice, Poul, Jens og Thor var med på en lytter.

Et godt arrangement.

– Museet udarbejder en skriftlig light udgave omkring udgravningen, Lokalrådet får tilsendt WWW adressen til dette. Museet var imødekommende for at have et indlæg på et borger-møde, når resultater af udgravningen foreligger i skriftlig form.

– NK-Forsyning havde en del illustrationer om selve anlægsarbejdet og hvorledes søens vandkvalitet bl.a. kunne blive mere klart. Dette kan bl.a. gøres ved at nedbringes det store antal af typen skaller, brasner o. lign., så der kommer harmoni i cyklussen i søens fiskebestand. Der blev omtalt gode resultater fra andre sø projekter i DK, der havde mindst samme uklarhed i vandet, som Glumsø sø. Her er opnået meget fine resultater med bl.a. affiskning af for store mængder af de anførte fiskearter.

5     Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.

Oplæg til forretningsorden med rettelser fremsat på sidste møde er udsendt til rådets medlemmer inden dagens møde.

Desværre nåede forretningsorden ikke at blive sendt ud inden mødet. Der vil blive mailkorrespondance over emnet, så godkendelse kan ske på næste møde i 2017.

6      Ideer til plan om lokale bolig- og erhvervsområder.

Lokalrådets forslag er indsendt til NK.

Forslag vil blive vurderet i forbindelse med den politiske behandling af de indkomne ideer/forslag på møde i Plan- og Ejendomsudvalget den 6 december.

7     Indberetning om risikosteder for større oversvømmelser ifm. ekstreme nedbørsmængder:

NK ønsker at indsamle viden om større oversvømmelser. Det kan være på grund af regn, forhøjet vandstand elle vandløb, der løber over. Både historiske og nyere episoder er relevante.

Fokus er på større områder på overfladen og ikke vand fra kloakken.

Lokalrådet opfordres til at sprede budskabet til undersøgelsen. Svarfrist til NK er den 27 november.

– Jens har videresendt NK opfordring om indberetning til Kresten Skagge, som er medlem af et laug i området omkring Torpekanalen.

– Alice tager kontakt med beboerne på Nødholmsvej (ned mod søen).

– Arne C. tager sig af orientering om indberetning i Åsø.

8      Orientering ved formanden

– Rejseladen var stedet for fernisering af Bent Nielsens bog om Spånpladen. Ved den lejlighed fik Lokalrådet foræret et billede indeholdende et stykke beton af graffiti væggen.

Jannik Rauer, NK gav i sin tale en orientering om saneringen ved Fabriksvej. NK er tilfreds med forløbet af nedrivningen. Om områdets fremtid sagde Jannik, at en kommende bebyggelse helst skal tiltrække gode skatteborgere og med områdets attraktive placering, bør bebyggelse tilpasses området. Jannik ønskede ikke selv personligt, at der opstod noget a’la ”100 kotelet grunde”. NK er åbne for en lokal involvering i fremtidens brug af området.

– Herlufmagle Lokalråd har fortalt, at de vil gå ind i buskørsel problematikken vedr. skolebusser.

Vi har lagt oplysninger om den nye køreplan på Facebook m.v.

9     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

9.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E, fraværende men Visti tog over

– Nyt møde med m/DSB-byg og Næstved Erhvervsråds om leje af stationsbygningen – et positivt møde.

– Banedanmark ønsker en dialoggruppe i forbindelse med udbygningen af Ringsted-Femern banen. Visti og Poul deltog fra lokalrådet, der var meget på programmet, men her er hovedpunkterne i korte træk:

Gravearbejde og fjernelse af jord i forbindelse af sporudretning. Der skal fjernes 5.000.000 m3 jord, hvoraf de 1.000.000 m3 flyttes fra Åsø til området ved Østerskov. Dette medfører megen trafik af dumpere, som hver kan fjerne 20 m3 , hvilket giver 5.000 kørsler. Jordarbejdet begynder i 2017 og forventes færdig 2018. Kørslen vil kun berøre vejnettet ved at skulle krydse Sandbyvej.

– Der bliver møde i Herlufmagle hallen den 12. dec. om ekspropriationsforretning.

– Der kan måske opstå situationen, at gamle trace ikke kan blive fyldt helt op på strækningen og derfor er det ikke interessant i dyrknings øjemed. Kan det være et ønske fra områdets borgere, det bliver udlagt til naturområde med mulighed for en (blind) vandre sti udgående fra Glumsø?

9.2   2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Arne L. har deltaget i møde om fremtidige skoleveje i NK den16 november. Der skal udarbejdes et nyt kort om trafiksikre, ikke trafiksikre veje. Det sidste kort er fra 2008 og der er kommet nye regler. Nyt møde til foråret.

Anlægget i Glumsø

Anlægget i Glumsø

9.3   Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

9.4   Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

9.4.1     Visti vil formulere et skriv til NK om tidshorisonten for at Glumsø Sø officielt kan blive en badesø.

9.4.2     Der bør allerede nu oprettes en brugergruppe med interesse for hvordan badefaciliteter kunne være i anlægget. Ideen om vinterbadning/mobilt sauna og andre ideer er blevet givet til Lokalrådet.

Der nedsættes arbejdsgruppe med Otto Høst som tovholder. Da Erling og Gitte Søby plus Steffen Kjær tidligere har vist interesse for at arbejde med Glumsø sø som badesø, forespørges disse til at være medlemmer af arbejdsgruppen.

9.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

9.5.1      NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:

Alle godkendelsesprocedurer og dispensationer er givet til at projektet kan gennemføres. Nu skal tiden for klagefrister bare passeres.

9.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:

Budget for Fugleskjulet er 390.000 kr. Ansøgninger til fonde pågår.

9.6   Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti. Har udsendt invitation til at bruge Hallens Cafeteria Lokale til 65 foreninger/sammenslutninger

9.7   Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

9.8    Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

9.9   Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E.

9.10                Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

9.11                Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.
Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens Det er meget glædeligt at vi nu er nået hertil, at nedrivningen af alle bygninger til fundament er gennemført. Regionen har netop meddelt os, at fundamenterne kan fjernes uden det kræver tilladelse efter jordforureningslovens §8. Derfor udbyder vi opgaven med fjernelse af alle befæstninger på hele arealet. Hvis de indkomne priser er acceptable gennemføres opgaven i løbet af vinteren. Det betyder også at hegnet omkring savværksgrunden derefter kan fjernes. På spånplade­fabrik grunden (ml Fabriksvej og søen) skal der derefter foretages supplerende jordanalyser. Udfaldet af disse prøver af afgørende for hvilken fremtidig anvendelse, der er mulig på arealet. Næstved Kommune har noteret sig at der lokalt er et stort ønske om involvering hvis der på arealerne på et tidspunkt åbnes op for en anden og ny anvendelse af arealer.

9.12                Loftværket—>                 Tovholder: Poul E.

9.13               Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

Visti var til sidste møde i dag (17/11) hvor høringssvarene blev debatteret. På næste møde i 2017 bruger vi 10 min på landdistrikts politikken

9.14                Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

9.15               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

Status om alle byens hjertestartere er tilmeldt 112.

Glumsø har 4 hjertestartere.  Hjertestarteren fra kroen er flyttet til Herlufmagle hallen, alt er registreret. Visti vil checke om de er aktive.

10  Projekter i drift
10.1                Hundeskoven —> Tovholder: Poul.
Naturstyrelsen vil gennemføre arbejder på deres arealer. For Hundeskoven betyder det at skifte hegn i uge 45 & 46 og tynde træer ud, så der kommer mere lys til stierne og de åbne arealer.

Naturstyrelsen vil efterlade en stor bunke flis, som frivillige brugere af Hundeskoven kan benytte arbejdsdage til at forbedre stier o.a. med i Hundeskoven.

Alt information om tiltag i Hundeskoven er blevet meldt ud på lokale sociale medier. Der er rimeligt stor og positiv reaktion på meddelelsen om Hundeskovens optimering.

10.2                Rejseladen —> Tovholder: Kim

10.3                Byens Børn —> Tovholder: Poul.

10.4                KOKS —> Tovholder: Poul.

10.5                Smørhullet —> Tovholder: Visti.

Det er dejligt, at Smørhullet også kan benyttes til en aktivitet med fremvisning af NK forsynings og Museets aktiviteter og fund ifm. gravearbejdet nær bålhuset.

Der vil blive opført et aflåst brændeskur ved bålhuset.

11  Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik. –->  Tovholder: .

12       Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

13 Opland.      –->     Tovholder: Thor.

Har der været kontakt til Skelby Lokalråd? Deadline for denne aktivitet: Kim vil check op på hvem der er med i Skelby lokalråd

14 Økonomi.

15 Turisme.

16 Eventuelt.

16.1               Bedre struktur i Lokalrådets vigtige dokumenter på vores Google drev.

Organisator Visti og tovholder Alice. Mappe med referater, så alle er at finde på Lokalrådets drev. Deadline for denne aktivitet

Visti og Alice laver det færdigt inden næste møde (jan. 2017)

16.2               Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.

Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria.

Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Google drev.

Deadline for denne aktivitet: Færdig til næste møde (jan. 2017)

16.3               Hygge med Alices hjemmebagte klejner og Arne L’s Gløgg.

Næste møde:

– Lokalrådsmøde den 19 januar 2017, kl 18.30 – 21.

Mødested: Kobberstuen, Glumsø Gamle Kro.


Referat fra Lokalrådets møde den 20. oktober 2016.

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Karen Henriksen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Kim Larsen.

Også gerne: Arne Cederholm.

Afbud:  Jette Wengberg, Thor Temte, Martin Laustrup, Otto Høst.

1     Valg af ordstyrer.  Poul.

2     Godkendelse af referat fra mødet den 16. september 2016.   Godkendt.

3     Godkendelse af dagsorden. Godkendt, dog med et forslag til et forsøg med at få Lokalrådets møder gennemført uden at bruge megen tid på gentagelser – uden nyt. Forslag er at dagsordenens emner/punkter uden aktuelt nyt markeres med en anden skriftfarve og dette springes over på mødet.

 4      Evaluering af Lokalrådets arrangementer.

Hvad var godt og hvad kunne gøres bedre?

4.1  Borgermødet den 16 august

Godt møde, med stort fremmøde af interesserede borgere. Måske for mange indlæg? Delte meninger om dette på mødet.

4.2  KOKS, lørdag den 27 august:    Forslag: Næste år skal vi kun stå med ganske få emner, som fortæller hvad vi arbejder med.

4.3  Deltagelse i Husrådets fest på Kroen den 10 september kl 11-15: Fest var aflyst.

4.4  Lokalrådsmøde i Møllebækssalen, torsdag den 16 september kl 19-22:

Allerede nu aftale tid og sted for næste decentrale møde.

Selv om fremmødet ikke var stort er det en succes, og vi gentager succesen. Næste års møde bliver i Næsby i maj. Arne L. kontakter Frank Rasmussen, oldermand.

4.5   Lokalrådets deltagelse i Herlufmaglemessen, lørdag den 1 oktober kl 9.13-16.04.

Vistis forslag: Der skal fokuseres mere på at informere om 1 eller 2 emner i stedet for alt hvad vi har gang i. Skal vi have et skærm/lærred med løbende info om eksempelvis vores arbejde eller andet “vigtig” info til borgerne.

– Det blev vedtaget, at vi skal lave en PowerPoint, omhandlende hvad det er vi arbejder med, som skal køre i baggrunden af vores stand. Den skal være færdig til mødet i februar 2017.

– Poul talte med borgmesteren, som lovede at springe i Glumsø Sø, når denne er blevet til en badesø. – Der var samtale med formanden for Herlufmagle lokalråd om at mødes for udvekslinger om samarbejde. Vi vil invitere til et møde primo 2017.

 5     Lokalrådets godkendelse af forretningsorden.

Oplæg til forretningsorden med rettelser er udsendt til rådets medlemmer inden dagens møde.

Vi modtog en ny forretningsorden med tilføjelser, det blev gennemgået. Der skal justeres i ændringer og indføjes afsnit om økonomiske forpligtigelser. Karen forfatter dette og en ny revideret forretningsorden udsendes på mail. Endelige godkendelse på næste Lokalråds møde.

 6     Lokalrådets godkendelse af projektbeskrivelser for 3 projekter iht. forretningsorden.

Oplæg til projektbeskrivelse er udsendt til rådets medlemmer inden dagens møde.

De 3 projekter er
Fugleskjul i Sydenden af Glumsø Sø,
Befæstet sti ved Smørhullet og
Sansoteket, legeplads ved Glumsø Bibliotek.

Planlagt legeplads ved Glumsø Bibliotek

Planlagt legeplads ved Glumsø Bibliotek

lokalraadets-regnskab

Add Sansoteket skal rådet være opmærksom på, at dette medfører ejerskabsforpligtigelse i 7 år efter etablering og årlig donation pulje fra KOKS er øremærket denne opgave.

Derfor skal rådet i sin indstilling tage stilling til, om donationens manglende tilstedeværelse i Lokalrådets fortsatte udvikling af aktiviteter, kan svække Lokalrådets arbejde eller der ses en mulighed for anden finansiering af dette fremtidsperspektiv i perioden 7-8 år frem.

– Lokalrådet prøver at skaffe midler til finansiering af legepladsens vedligeholdelse i 7 år(Jens).

– De 3 projekters projektbeskrivelser blev enstemmigt vedtaget iht forretningsordenens hensigter. Gennemgående afsnit i de 3 projektbeskrivelsers forbehold om generelle trusler synes ikke at være relevant i beskrivelser og afsnit skal slettes. Iht. forretningsordenen kan der nu søges fondsmidler til projekterne i Lokalrådes navn. Projekteder er Jens Knudsen for de 3 projekter.

 7     Ideer til plan om lokale bolig- og erhvervsområder.

Næstved Kommune er i gang med at revidere en række temaer i kommuneplanen og skal bl.a. gennemgå kommuneplanens udlagte boligområder og erhvervsområder for at vurdere om der skal ændre på arealerne. I den forbindelse efterlyses ideer fra borgere og lokalråd. Findes der egnede arealer, hvor ejer er interesseret og hvor lokalrådet måske kan være bindeled til at dette eller andre ideer, til at indgå i udviklingen af vores lokalområde. Ideer indleverer senest den 31 oktober. Kan der dannes en interessegruppe omkring dette emne?

Poul-Thor-Visti har siddet og lavet oplæg til kommuneplanen 2017. Vi gennemgik forslaget og godkendte med enkelte rettelser, så det kan sendes til kommunen.

 8      Orientering ved formanden

Refleksioner om at have flere projekter samtidigt i Lokalrådet.

Martin har meddelt at han stopper i rådet, har ikke overskud og tid. Hans udtræden blev godkendt. Arne Cederholm er suppleant og indtræder i stedet for Martin og skal indkaldes til møderne.

 9     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

9.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

Cykeltyverier på Glumsø station. Ønsket er bl.a. aflåste cykelområder. Visti forsøger med en brugerundersøgelse, at dokumentere omfanget, før der tages videre action i sagen. Oplysninger om undersøgelsen er sat op på stationen.

Status: Man har undersøgt om muligheden for at kunne låse cykelskuret, men der mangler låger, som man forsøger at finde. 24/10 er der internt møde i DSB om leje af stationen, eller købe bygningen i samarbejdede med kommunen. Gruppen arbejder på at få råderet over bygningen.

9.2   2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Ny mødedato for møde i NK om trafiksikre skoleveje. 16 november kl 17-18.00. Rådmandshaven 20, Næstved, Mødelokale 2.  Arne Larsen deltager i mødet som Lokalrådets repræsentant.

9.3   Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

9.3.1     Der er indsendt anmodning til Kulturudvalget om, at bevilling til Fuglebjergs Skaterpark på 400.000 kr tildeles Sansoteket projektet, efter at Fuglebjerg projektet desværre er blevet opgivet. Afgørelse i Kulturvalget om indstillingen vil komme med på et af deres førstkommende møder.

9.3.2     Thorben Stenstrup er nu tilknyttet projektet som konsulent ifm. fondansøgning. Aftalt honorar på 5.000 kr vil blive udbetalt fra rest af bevilgede for projektpulje.

Thorbens deltagelse i projektet og afvikling med fond om forprojekt afsluttes inden årsskiftet.

Afgørelse i Lokalrådet: Er det OK at Lokalrådets kasse udlåner 4.000 kr til betaling af Thorben og beløbet igen kommer i kassen, når fond for forprojektet udbetaler dette beløb.

Til orientering: Fond overførte ved bevilling af forprojekt kun 16.000 kr. Forprojektet var på 20.000 kr. De 15.000 kr af forprojekt er brugt til arkitekt honorar og 2 klovne optræden på KOKS for at vise, hvad Sansoteket efter etablering også kan bruges til.

Lokalråds mødets deltagere imødegår anmodning om at lægge beløbet ud i denne relative korte periode.

9.4   Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

9.4.1     NK kontaktes for at få en tidshorisont for ophør af formuleringen: Badning i Glumsø Sø frarådes.

Visti laver udkast til henvendelsen og Jens fremsender.

9.4.2      Ifm. udgravning for overløbs buffer ifm. ekstreme nedbørsmængder, er der fundet spor efter boplads på Naturstyrelsens areal mellem Smørhullet og Hjertestien.

Ifølge ikke bekræftet udtalelse fra Museumsfolk fra Køge Museum vil 4 ugers udgravning blive afsluttet med et offentligt orienteringsmøde. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om arrangementet. Arrangementet bliver så medio november.

Visti følger op på, om der vil blive offentligt orienteringsmøde. Eventuelt tilbyde Lokalrådets hjælp ved arrangementet.

9.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

9.5.1      NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:

– Projektet er godkendt af fredningsmyndighederne.

– Kommunen ønsker for god ordens skyld, at udsende i høring igen af den ellers fremsendte dispensation i naturbeskyttelse §3. Der er nogen rettelser i datoer, projektgruppen har bedt om, som nu i den nye udgave er rettet. Risiko for forsinkelse af projektet kan forekomme, hvis der indgives klager. Den første udsendelse udløste ikke klager. Hvis denne omgang udløser projektforsinkelse betragtes som ”ny situation”. Projektgruppen arbejder videre uden at tage forbehold for eventuelle forsinkelser grundet godkendelsesprocedurer.

9.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:

– Der indsendes fondsansøgning til Friluftsrådet med ansøgningsfrist 1. november. Ansøgning behandles på Friluftsrådets bestyrelsesmøde medio januar 2017.

– Planlagte ansøgning hos Naturstyren er ikke mere aktuelt. Offentlig beskrivelse om puljen og ansøgnings kriterier, var meget professionelt skrevet og der har ikke været den mindste anledning til mistanke om ”lusk”, men det må desværre erkendes, at oplysninger var et falsum.

Der skal nu findes alternativ til denne fond, der ellers synes at matche projektet i beskrivelsen for målgruppe for ansøgning.

– Der er indsat ønske om 130.000 kr på NK ønskeliste for bevilling af såkaldte Grøn Plan Midler til projektet i 2017. Det vurderes p.t. om Teknisk Udvalg kan give et kvalificeret bud på, om denne bevilling størrelse kan indgå i budget og bestemmelse for størrelse af beløb, der søges om i eksterne fonde.

9.5.3     Fugleskjulets projekt aktiviteter inden fondsansøgninger:

– Projektets budget er ca 350.000 kr. Der mangler eksakte tilbudspriser på Skiltestander, skilte, forfatter honorar for skilte o.a.

– Oplæg til tavle i Fugleskjulets indhold, så forfatter kan give pris på sit arbejde med denne opgave. Resterende skilte på Hjertestiens ændringer synes mere tilgængelige at prisfastsætte arbejdet.

9.5.4     Hjerteforeningen har leveret et nyt oplag foldere til Hjertestiens folderkasser.

9.6   Ny hal 2 i Glumsø —> Tovholder:

Visti: Vil udsende breve ud til alle foreninger om mere brug af cafeteriaet.

9.7   Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

9.8    Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

Politiet har udgivet sit borgernære nyhedsbrev, målrettet Glumsø. Møde den 24/11 ifl Kim

Visti har derefter lagt det ud på den lokale Facebook gruppe.

9.9  Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

9.10                Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E.

9.11                Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

9.12                Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.

Kim blev opfordret til at få lavet en hjemmeside, hvor bestyrelsen står listet.

9.13                Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens

En lokal borger har henvendt sig til Lokalrådet om, at der forefindes 2 brønde udenfor Spånnens indhegning, der er åbne og derved farlige for, at nogen kan falde i.

Jannik fra NK vil finde en løsning. Han skriver: ”Vi ser på, at få det håndteret sådan, at risikomomentet fjernes og det fremstår ordentligt”.

9.14                Loftværket—>                 Tovholder: Poul E.

9.15               Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

9.15.1 Kulturudvalgets pulje fordeling

Efter Kulturudvalget vedtagelse er der kommet følgende om bevillinger:

oversigt-over

Punkt 22, 23 og 29 er ikke bevilget noget beløb. Punkt 24 og 30 er bevilget indstillede beløb.

9.15.2 Igangsætte aktiviteter med baggrund i bevillinger fra landdistriktspuljen.

– Indkøb af projektor:          Visti                                  Opbevaring/ansvar:       Visti

– Nye skilte, bannere, etc. med baggrund i Lokalrådets navneskift.

Beløb til denne aktivitet blev ikke bevilget. Alligevel et forslag om at danne en gruppe til at debattere design og indhold af disse skilte, bannere, roll-up m.m. Budget og finansiering.

Lokalrådet må finansiere denne udgift og dette blev vedtaget.

9.16                Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

9.17               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

Status om alle byens hjertestartere er tilmeldt 112.

 10  Projekter i drift
10.1                Hundeskoven —> Tovholder: Poul overtager efter Martin

10.2                Rejseladen —> Tovholder: Kim

10.3                Byens Børn —> Tovholder: Poul.

10.4                KOKS —> Tovholder: Poul.

Kan vores stand og indsats på KOKS forbedres?

10.5                Smørhullet —> Tovholder: Visti og Otto.

10.5.1 Møde med Helen og det praktiske.

10.5.2  Projekt: Befæstet sti til Smørhullet.

Projektet ansøger de samme fonde og med tidsfrister som projekt Fugleskjul.

Budget er 150.000 kr incl. Moms (prisfremskrevet). Naturstyrelsen vil yde al praktisk for arbejdets udførelse, Lokalrådet har økonomi og promotion. Plejehjemmet Søvang vil påtage sig alt om indvielse.

Ligesom projekt Fugleskjul er planlagt fond for ansøgning ikke mulig. Der skal findes alternativ fond til at søge bevilling til projektet.

11                  Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik. –->  Tovholder: .

12       Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim.

Opland.      –->     Tovholder: Thor.

Har der været kontakt til Skelby Lokalråd?

13 Økonomi.

14 Turisme

 15 Eventuelt.

15.1               Bedre struktur i Lokalrådets vigtige dokumenter på vores Google drev.

Organisator Visti og tovholder Alice.  pågår

Mappe med referater, så alle er at finde på Lokalrådets drev.

15.2               Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.

Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria.

Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Google drev.

15.3               Offentligt møde i NK om perspektiver i ny affaldsordning:

Alice deltager i det møde om den nye affaldsordning.

 

Næste møde: – Lokalrådsmøde den 17 november 2016, kl 18.30 – 22. Mødested: Kobberstuen, Glumsø Gamle Kro.

Obs: Dette er sidste Lokalrådsmøde i 2016. Alice koger klejner og Arne laver gløgg.


Referat fra Lokalrådsmøde i Tyvelse den 15. september 2016

Tilstede: Jens Nygaard, Poul Eriksen, Otto Høst, Visti Christoffersen, Arne Larsen, Kim Larsen

Fra Tyvelse: Poul Sølyst, Claus og Anne Mette Jensen, Stinne Olsen

Afbud/fraværende: Jette Wengberg, Martin Lausten, Karen Henriksen

Referent: Alice

1.      Jens bød velkommen til de fremmødte og fortalte, at vi ville prøve at komme ud i de andre dele lokalområder. Fortalte om vores hjemmeside, hvor alle kan se hvad der foregår i vores lokalsamfund, samt hvad vi arbejder med i lokalrådet.

2.      Herefter præsenterede vi os, Poul Sølyst, med i fibernet gruppen, Stinne Olsen, Anne Mette og Claus Jensen, formand for Tyvelse bylaug, samt alle fremmødte fra lokalrådet.

3.      Lokalrådet er bl.a. stedet hvor folk kan komme med et problem, det er her vi kan hjælpe med noget i forhold til Næstved Kommune. Der er 15 lokalråd i Næstved Kommune.

4.      Der blev fortalt lidt om hvad vi bl.a. ikke vil være med i, og det er det politiske. Man kan ikke bruge Lokalrådet´s navn uden at rådet har sagt god for det (forretningsorden).

5.      Poul Eriksen fortalte lidt om projektet ”Stationens” fremtid, lidt om den nye netavis, et samarbejde med Næstved kommune og de 15 lokalråd om en ensartet hjemmeside.

6.      Jens fortalte om de projekter han stod for, bl.a. legepladsen v/biblioteket, Glumsø Sø som badesø, Hjertestien med et forbrug af 1000 foldere pr år vidner om mange besøgende på stien. Nye projekt ved Hjertestien er et fugleskjul som gerne kan stå færdigt i 2017. Sidste projekt ”Spånen” er under nedrivning.

7.      Arne Larsen fortalte om den nye 2-1 vej er lavet på Sorøvej og flere kommer til.

8.      Thor Temte fortalte om Sjælland leden, der bl.a. har en betingelse for gennemførelse med en spang over Susåen ved Næsby. Denne del af projektet er gået i stå pga. den lille fredede isfugl, der har valgt at bygge rede, hvor spang skal være.

9.      Visti Christoffersen om borgernært politi, hallen og Smørhullet.

10.  Kim Larsen fortalte at han var tovholder i Rejseladen og i Biografen, samt Micro virksomheder.

11.  Så gik vi over til at høre hvad vi kunne hjælpe med. Tyvelses største trussel er nok banen med bl.a tung trafik for cyklister, da vejene ikke er gearet til den tunge trafik. Broen over banen i Tyvelse bliver bevaret. Møllebæksalen ejes af gymnastikforeningen Næsby/Tyvelse, her foregår der 3-4 fællesspisninger, høstfest, fastelavn, menighedsrådsmøder, fordrage samt bylaug. Der kom forslag om at få fibernet i Møllebæksalen, Lokalrådet vil søge på vegne af Møllebæksalen, Visti kontakter Signe fra Tyvelse gym.foreningen om fibernettet. Der er en ekstra ordinær pulje i kommunen på 425,000,00, som kan søges. Tilføjet 25.9.16: Der er i mellemtiden sket det at vi i lokalrådet er informeret om at der er ansøgninger for omkring 1 mill. til puljen der kun er på 425.000,-. Med den baggrund må vi erkende at der er ingen grundtil at indsende den omtalte ansøgning til fibernet.

ref.19,sep.2016/ad-redigeret 12/9-16


Borgermøde i Salen Glumsø Aktivitetshus Kroen den 16. august 2016

Visti bød velkommen alle fremmødte (ca. 115), Jens fik ordet, som glædede sig over det store fremmøde.

Herefter gik vi videre med dagsordenen for aftenen. Første emne var

Status på borgernært politi v/Aksel Ahm (AA)

Visti forklarede kort om hvad foredragsholderen Aksel Ahm vil tale om. Status: rigtig godt der var så stor interesse for emnet, Borgernært Politi.

Færdselslovs overtrædelser

politiet har været her i området, hvor 348 fartsyndere blev noteret de første 7 mdr. 2016, indbrud i 2014 var på 54 mod i 2016 kun 11 (7mdr) indbrudsbølgen er faldet, årsagen er nok ændring af opdragelsen. Tyveri i 2014 var på 53 og i 2016 kun 22, hærværk og uorden er kraftig for nedadgående, i 2016 ingen sager på drab, voldtægt og salg af euforiserende stoffer m.m.

Tyveri fra varebiler, der stjæles rigtig mange værdier fra varebilerne, håndværkere. 2 dømt for 24 forhold på Sj., beløbet svarer til 1,1 mill.kr. Opfordring mærk dit værktøj kampagne, indbrudssikring -DNAspray kan købes i supermarked. Man har ikke gjort ikke for cykeltyverierne. ind rettelse af indhegnet plads til cyklerne, når den station er færdig. 

Implementering af ny affaldsordning i NÆ v/Lene Andersen og Kamilla Karberg

I 2022 skal alt affald genbruges. Hvorfor skal vi sortere mere? En EU ressource plan er vedtaget, at 50% af alt husholdningsaffald skal genbruges, d.d. har vi opnået 31%. affald giver varme og el, papir, metal, og glas giver nyt glas og papir, eks. 3ds giver en ny ringeklokke. Der er lavet et forsøg i et område i NÆ og her var 80% tilfredse med afhentning af affald hver 14.dag, pap og papir, her var 72% tilfredse med afhentningen. Forsøgene er afleveret til politikerne, som skal tage stilling til affaldsordningen. Prisen for storskraldsordningen koster p.t kr 44,00/årligt pr husstand. Politisk beslutning afgøres i efteråret, udbud i 2017. Den nye ordning bliver udrullet i små områder ad gangen.

Affaldsgruppen er på 5 personer og hvis vi ha lyst må vi gerne deltage i gruppen. 

Status – Spånen,

d.d. 15, Projektet forventes at være færdig til oktober, Savværks grunden er ikke forurenet så kommunen vil fjerne fundamenterne (grunden). Selve spånens grund skal jordbundsundersøges samt bjørnekløerne skal fjernes.

Glumsø Sø,

privatejes af Bavelse gods. Ifl. Næ. Plan 2015-21 vil man gerne lave søen til en badesø. Udkast til vandområde plan, som er under udarbejdelse, hvor man vil reducere fosfor med 82%. Ny kloakering på Stendyssevej og Nyvej. Ingen spildevand i søen i fremtiden, licitation i august. Museumet er interesseret, når man går i gang med gravearbejdet i uge 34. I vinter og forårsmånederne skal der laves nye kloakker, støj kan derfor ikke undgås, yderligere information på www.nk-forsyning.dk, siden vil være opdateret af forløbet. Der blev spurgt ind til meget fosfor i bunden. Skidtfisk, mangel på rovfisk dom ikke kan leve der grundet det grumsede vand, debatten forsatte og blev meget detaljeret.

Information om Glumsø& omg. trafikveje v/A. Gedde Petersen. (AGP)

AGP fortalte man vil lave bedre veje for cyklisterne (børn), der er mange trafikveje og der arbejdes på at lave vejene bedre. 1)første forsøg er Sorøvej-cykelstier er meget dyre, derfor er den nye vej, som er lavet på Sorøvej, et 2 minus 1-vej. Det første forsøg var ved Præstø, og derfor er dette blevet lavet her på Sorøvej. Vejen er velegnet, da der skal være en bestemt breddefor at kunne laves, lige som trafiktætheden heller ikke må være for stor. Der kommer Nye skilte og hastighedsnedsættelser i området. Center for trafik vil gerne have besked, hvis der er problemer på strækningen. Andre interessante veje er f.eks. Sorø landevej, 16½mill hvis der skal laves cykelsti fra Skelby til Glumsø, Sandby-Vetterslev, Herlufmagle til Skullerup. Ønske om bump i Glumsø, måske også ved skolen. 

Status på Rødby-Femern, projekt v/Poul Eriksen (PE)

PE fortalte om situationen med stationen. Jordarbejde begynder i Åsø 2019, derefter flere detaljer, men man forventer at være færdige i 2024. Der er rigtig meget jord som skal fjernes og det kan ikke ligge her i byen, der mangler oplægningsplads, da jorden skal genanvendes. Ny station, i 2021 bliver der behov for togbusser, da baneanlægget lukkes i 7 uger. I fremtiden vil godstogene køre gennem Glumsø med en hastighed på 220km i timen. Der oprettes en dialoggruppemed bl.a. personer fra befolkningen, Bane Danmark, DSB, lokalrådet. Gruppen skal være med alt det praktiske de næste 3-4 år.

Ref. 16/8-2016 AD


Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 11. august 2016.

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Kim Larsen.

Afbud:.  Jette Wengberg, Thor Temte, Karen Henriksen.

Fraværende: Otto Høst, Martin Laustrup, Arne Cederholm.

1     Valg af ordstyrer.  Alice

2     Godkendelse af referat fra mødet den 16 juni 2016. Godkendt

3     Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 4      Detail planlægning af kommende arrangementer for Lokalrådet:

4.1  Borgermøde den 16 august kl 19 i Store Sal på Kroen:

Visti vil sende mail til alle deltagere udefra, så de er her ca 15 min før.

Program:

·      Status på projekt Borgernært Politi. Indlæg ved Axel Ahm fra Lolland-Falster og Sydsjællands politi.

·      Implementering af ny affaldsordning i Næstved kommune. Indlæg ved Lene Andersen fra Miljø og Natur / NK (NK=Næstved Kommune).

·      Pause

·      Glumsø sø som badesø? NK-Spildevands tiltag i Glumsø for mindre tilførsel af fækalier fra overløb til Glumsø sø ifm. ekstreme nedbørsmængder. Indlæg ved Dan Soltau / NK.

·      Information/debat omkring Glumsø og omegns trafikveje. Indlæg ved Anders Gedde / NK

·        Status på Rødby-Femern projektet herunder tidsplan for aktiviteter omkring Åsø og Glumsø station. Indlæg ved Poul Eriksen.

Citat fra sidste referat: Alice Annonce lægges i ”Mærk Næstved, arrangements kalenderen, flyer Al

Gratis øl og vand, samt chokolade, ca 3ds. Quality Street eller lign, Otto klarer det, får drikkelse i kommission, kort fra Arne. Alice overtager da Otto ikke kommer

Poul og Kim sætter borde og stole op, Visti lys og lyd. Visti og Alice klarer dette

Hvem byder velkommen, introducerer indlægsholdere, ordstyrer, giver vin til indlægsholdere?

Jens byder velkommen, Visti har en præsentation (introducerer) og er ordstyrer, Alice giver vingave til gæsterne, samt indkøber hvad der skal bruges denne aften. Skriver også referat

4.2  KOKS, lørdag den 27 august:

Det færdige program ligger klar, betaler de sædvanlige plakater, Visti laver opslag til udlevering på KOKS, få tilbud på printopgave

Opgaver:

Opstilling af stand kl 7.30  Arne og Alice sætter telt op, borde mm

Nedtagning af stand og lægges i depot kl 16 af dem som har sidste vagt

Øl, vand og chokolade – bruge evt overskud fra mødet den 16/8 ellers står Otto for det

Hvad skal temaet være? Lokalrådets aktiviteter, Poul laver plancher

Flyers – Visti udarbejder tekst for flyers og får lavet 100 A4 kopier + 2 i stor format til ophængning

Vagtplan: 9-11 Arne og Alice, 11-13 Poul og Jens, 13-16 Thor og Martin

4.3  Deltagelse i Husrådets fest på Kroen den 10 september kl 11-15:

Deltagere og vagtplan: Alice – Visti kl 11-13, Otto 13-15

Stand Rolup, papirer (overskud fra Koks)

Tema Lokalrådets aktiviteter

4.4  Lokalrådsmøde i Møllebækssalen, torsdag den 15 september kl 19-22:

Kaffebrygning og opdækning klar til kl 19. Nøgle mm Alice kontakter, samt skriver igen til Claus Jensen, Tyvelse bylaug.

Vi mødes kl 18 for opstilling af borde, lave kaffe m.m, Alice bestiller 10 stk sandwich med kylling og bacon.

Øl, vand og chokolade Alice og Otto , købe kaffe, te, foruden det sædvanlige

Promovering: Glumsø Ugeblad, vores arrangements kalender, FB- 4171Glumsø- Kim?

Visti undersøger om lån af ”overhead”. Ove?

Visti og Jens laver en introduktion til mødet/dagsorden

Visti udarbejder pressemeddelelse og sender til Ugebladet

Tema:

– Lære hinanden at kende, input om Tyvelse

– få liste med interesseredes mailadresser

 5     Orientering ved formanden

5.1  Refleksioner om Lokalrådets resultater og forventninger til efterårets indsats:

Der lægges op til bud bordet rundt. Hvilke forventninger har man, f.eks ref., hvad skal der ske i fremtiden, henviser til LUP undersøgelsen, der blev diskuteret frem og tilbage.

5.2  Orientering fra Sandby Forsamlingshus:

Uddrag af en orienterende mail:

Vi er ved at renovere og etablere handicaptoilet i for samlingshuset.
Et projekt til 273.000 kr. plus uforudsete udgifter til ca. 45.000 kr.
Næstved kommune har finansieret ca. 135.000kr.
Jeg har ikke kunnet finde nogen steder, hvor man kan søge til skud til
udgifter opstået efter påbegyndelse af et projekt (45.000 kr.).  Projektet bliver færdigt i uge 29.
Næstved kommune ønsker, at projektet bliver omtalt i pressen.

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

6.1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E.

6.1.1      Teestedet har forespurgt om muligheder i den tidligere stationsbygning. Poul har kontakt i sagen. Tanken er at en cafe. Møde den 18/8, hvor stationsgruppen vil fortælle om den viden vi har. Lejligheder på 1 sal må ikke benyttes som bolig, når Femern forbindelsen er etableret.

6.1.2     Jannik NK har videresendt ønske fra Banedanmark om at etablere en dialog gruppe med repræsentanter fra lokalsamfundet, til drøftelse for Banedanmarks problematikker ifm kommende arbejde med Femern forbindelsen.

Ud over Lokalrådet, vil Visti oplyse, hvem der lokalt kan have interesse i at indgå i denne dialoggruppe og som Bane Danmark kan tage kontakt til .Der skal findes til en dialoggruppe, 2 fra Åsø, 2 Glumsø og to fra Lokalrådet, praktiske råd når banen skal i gang med byggefasen. Visti spurgte ind til kunstværket på stationen, finde ud af hvem kunstneren er (Birte Høst) mm, Poul vil også gerne have denne information

6.1.3     Der har været en del debat på FB om cykeltyverier på Glumsø station. Ønsket er bl.a. aflåste cykelområder. Visti forsøger med en brugerundersøgelse, at dokumentere omfanget, før der tages videre action i sagen. Oplysninger om undersøgelsen er sat op på stationen. Visti har opsat en plakat om cykeltyveri, så der kan laves en statistik om det

6.2   2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Arne deltager i et møde den 25 august om drøftelse af oplæg til retningslinjerne for den fremtidige vurdering af trafikfarlige skoleveje i Næstved Kommune. Dette projekt er færdigt, håber folk tager godt i mod det, deltage i et møde om sikker skolevej, måske laves 2-1 andre steder, f.eks Åsøvej

6.3   Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

Legepladsgruppen har udsat ansøgning af LAG midler til ny uddelingspulje i januar 2017.

Dette indebærer, at NK bevilling i 2016 på 350.000 kr ikke benyttes og der skal en ny bevilling fra NK for 2017. Budgetforhandlingerne for 2017 vil pågå i efteråret og der forventes en meddelelse om bevilling i december 2016.

Planlagt etablering af legeplads Sansoteket vil ikke påvirkes af udsættelsen. Indvielse forventes stadig at være i forsommeren 2017.

Nye parametre i sagen:

– Krav for at søge LAG midler er, at der skal foreligge bindende tilsagn om støtte fra anden side for at opnå bevilling. LAG bevilger tilsvarende eller mindre beløb svarende til bevilling fra anden side.

– Legepladsgruppen skal i efteråret skaffe tilsagn fra andre fonde på mindst 150.000 kr.

Dette sammen med NK tilsagn vil ansøgning om LAG midler være på ½ mill. kr.

– Et skriv fra NK om, at modtagne tegninger af projektforslag IKKE kræver byggetilladelse skal medsendes ansøgningen til LAG. Form og Frisør er som nærmeste nabo af NK hørt i sagen og meddeler, at vi skal bare gå i gang med den legeplads og vi ønsker gerne glade børn i Glumsø.

Jens orienterede om sagens mange ender.  En LAG ansøgning er en yderst kompliceret sag.

Legepladsens udstyr er valgt ud fra lang levetid og lav vedligeholdelses udgifter, der som bekendt er NK betingelse for bevilling, at Lokalrådet har ejerskabs-forpligtigelse i 7 år efter etablering.

Der håbes på, at endelige tegninger af Sansoteket kan præsenteres på Lokalrådets stand på KOKS.

6.4   Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

Thor vil høre borgmesteren mere om indholdet i 1 maj talen om, at Glumsø Sø kan renses, for at blive en badesø. Thor har endnu ikke få talt med borgmesteren, om uddybning af indholdet i hans tale.

6.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

6.5.1     Der er endnu ikke fremdrift fra NK anmodning fra fredningsmyndigheder om sagsbehandlingen om dispensation for opstilling af Fugleskjul i sydenden af Glumsø Sø. Afventer

6.5.2     Hjerteforeningen er blevet bedt om at få trykt et nyt oplag foldere til Hjertestiens folderkasser. Lokalrådets oplag ifm fondsbevillinger til projektet, er nu brugt op. Der er brugt ca 1000 stk pr år siden indvielsen af Hjertestien i 2013. Det vidner om, at der er mange besøgende udefra på Hjertestien omkring Glumsø Sø. En dejlig tanke om, at dette projekt virker efter hensigten. Har ikke hørt noget, Jens rykker

6.6   Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti. Møde den 30/8, om drift af det tidligere cafeteria område. Har et overskud på ca kr 3.000 fra bevilling til renovering.

6.7   Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor. Ej tilstede

6.8    Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti. Høre nærmere den 16/8

6.9  Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.

6.10                Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E. Ny styreform WorldPress, ny forside ”MærkGlumsø”- ændring af vores hjemmeside. Møde den 18/8 med kommunen, Visti, Poul og Doris deltager

6.11                Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor. Ej tilstede

6.12                Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.  Godt i gang med Micro-messe  i Herlufmaglehallen i oktober. Nogle deltager på KOKS, oplagt at lave fælles kontor på stationens lejlighed. Kontaktperson for Micro virksomhederne er Mona Hvid.

6.13                Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens

Fra pålidelig kilde oplyses, at NK har plads i budgettet til også at fjerne betongulve efter nedrivningen. Dette er en ny entreprise, der sikkert skal igennem et EU udbud, så tidsplanen er endnu ukendt.

Visti aftalte med Jannik, som har lovet en status inden tirsdag

6.14                Loftværket—>                 Tovholder: Poul E. Er startet op efter ferien, de søger bl.a broderegarn. Poul vil prøve at lave en game aften for de unge, også en plan om at holde fest for de unge fredagen før KOKS

6.15               Ny Landdistriks politik –-> Tovholder: Visti

Evaluering/Lokalrådets kommentarer til ny landdistriktspolitik (vedhæftet dagsorden til dagens møde). Visti opfordrede os til at læse ”Godt liv på landet” som vi har modtaget på mail og kommenterer inden Visti skal til møde 25 august. Efter mødet 25 august vil oplægget komme i general høring hos borgerne og derefter forventes byrådet at godkende det sidst på året. Spændende hvad politikerne siger.

6.15.1 Emner til ansøgning i landdistriktspuljen kr 425.000 kr. Ansøgningsfrist 31 august. Hvor Lokalrådet beslutter at være ansøger, vil Visti samle  og indsende Lokalrådets anmodninger. Forfattere af anmodninger sender til Visti senest mandag den 22 august.

Her er en oversigt over forslag, vi kender til at kunne søges. Andre mulige forslag bedes forberedt for at komme frem på Lokalrådsmødet:

Ansøger
Emne
Beløb
Forfatter/tovholder/partner
Loftværket
Faldskærme til at spille på via IPads. Målgruppe: Unge
25.000 kr
Poul/Poul/?
Lokalrådet
Hjertestien:

10 skilte med ny kunstnerrunde.
15.000 kr
Jens/Jens/Alice
Lokalrådet
Lokalrådsmøde i Møllebæksalen i Tyvelse
950 kr
Visti//Alice
Lokalrådet
Banner med Lokalrådet for Glumsø og Omegns logo
10.000 kr
Visti/Visti/
Bent Nielsen
Projekt at forevige sidste fase af Spånens endeligt iført smukke graffiti værker.
?
Bent/Visti/?
Rejseladen
Aftenarrangementer med musik i Kroens have
?
Visti/Jens Lyhne/Gitte Søby
KOKS
Plakat i kobber af årets? Hænges i lokalet på kroen
2500 kr
?
Lokalrådet
Projektor til afholdelse af møder ude af huset
10.000 kr
Visti/Visti

6.16               NK som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.

6.17               Hjertestartere i Glumsø  –>  Tovholder; Otto

Status om alle byens hjertestartere er tilmeldt 112. ej tilstede- intet nyt

 7      Projekter i drift

7.1   Hundeskoven —> Tovholder: Martin. Poul var ude i den ”gamle” hundeskov og fælde/save et træ samt reparerer hegnet.

7.2   Rejseladen —> Tovholder: Kim  Rejseladen gøres opmærksom på at det er uheldigt at det ikke fremgår af opslag på rejseladens dør når der holdes ferie.

7.3   Byens Børn —> Tovholder: Poul.

7.4   KOKS —> Tovholder: Poul.

Kan vores stand og indsats på KOKS forbedres?

7.5   Smørhullet —> Tovholder: Martin.  Ej tilstede, mangler info

 8      Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik. –->  Tovholder: .

9           Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim. Intet nyt

10 Opland.      –->     Tovholder: Thor.

Har der været kontakt til Skelby Lokalråd.

Thor vil ved første givne lejlighed stikke en finger i jorden.

 11 Økonomi.

Oplyst af Karen efter mødet: Kassebeholdning små 13.000 kr

12 Turisme. Gøre Glumsø mere attraktiv, Alice deltager i mødet den 5/10 sammen med Poul den 5/10 i Næstved

13 Eventuelt. Disse emner blev ikke færdige gennemgået grundet tidsmangel

13.1               Bedre struktur i Lokalrådets vigtige dokumenter på vores Google drev.

Organisator Visti og tovholder Alice?

Vistis oplæg til fil-struktur er udsendt til rådets medlemmer til kommentering.

13.2               Liste over ansvarlige rådsmedlemmer for enkelte sager/effekter i Lokalrådet.

Listen er udsendt til Bestyrelsen og listen bedes opdateret med hvem, der har købekort til Brugsen og hvem, der er udleveret nøgler til i Hallens Cafeteria.

Listen skal i opdateret tilstand altid befinde sig på vores Googledrev

Kim har på Lokalrådets vegne budt velkommen til nye virksomhed ved Gabi Nielsen, Innovativt Industrielt Møbeldesign, Østergade 12. Kim var forbi for at byde Velkomme

13.3               Alice ønskede at der blev lavet en telefonliste på alle i lokalrådet, kun til intern brug

Næste møde: – Lokalrådsmøde den 15 september 2016, kl 19 – 22.  Mødested: Møllebæksalen i Tyvelse.


Referat fra møde i Glumsø og Omegns Lokalråd den 16 juni 2016.

Glumsø og Omegns Lokalråd

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Jette Wengberg, Otto Høst, Alice Døssing,

Visti Christoffersen, Kim Larsen.

Fraværende: Arne Cederholm. Thor Temte, Karen Henriksen, Martin Laustrup

1 Valg af ordstyrer. Jette

2 Godkendelse af referat fra mødet den 19 maj 2016. Godkendt.

3 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt, med kommentar fra Jette under eventuelt.

4 Planlægning af borgermøde den 16 august i Store Sal på Kroen:

Mødets foreløbige agenda ser således ud:

 Status på projekt Borgernært Politi, indlæg fra Lolland-Falsters og Sydsjællands politi

 Implementering af ny affaldsordning i Næstved kommune, indlæg af Lene Andersen fra Miljø og Natur/NK

 Pause

 Information/debat omkring Glumsø og Omegns trafikveje, indlæg ved Anders Gedde/NK.

 NK- Spildevand vil udføre et større anlægsarbejde i Glumsø. Formålet er en renere sø og måske på sigt at få en badevands sø. Indlæg ved Dan Soltau eller Direktør Peter Sørensen.

 Status for Rødby/Femern projekt, tidsplan for aktiviteter omkring Åsø-Glumsø-Glumsø station. Indlæg ved Poul Eriksen.

Annonce lægges i ”Mærk Næstved, arrangements kalenderen, flyer plakat opsættes, Poul og Visti samt ann. I Gl.Ugeblad. Arne sender tlf på Anders Gjedde t.il Visti.

I forbindelse med mødet skal vi have aftalt/organiseret: Annoncering hvem/hvor – drikkevarer – stoleopsætning – sikre lys/lydanlæg – etc.

Gratis øl og vand, samt chokolade, ca 3ds. Quality Street eller lign, Otto klarer det, får drikkelse i kommission, kort fra Arne.

Poul og Kim sætter borde og stole op, Visti lys og lyd.

5 Vigtigt: Ny dato for næste Lokalrådsmøde:

Næste Lokalrådsmøde bliver den 11 august og mødet den 18 august er dermed aflyst.

Lokalrådsmødet skal primært dreje sig om planlægning af Lokalrådets udadvendte aktiviteter:

– Borgermødet den 16 august.

– KOKS.

– Deltagelse i Husrådets fest den 10 september.

– Lokalrådsmødet i Møllebækssalen, Tyvelse den 16 september.

Alice foretage ombookning af mødelokale og giver Rejseladen besked om den nye dato.

6 Forslag til et projekt udført i Lokalrådets navn: Tovholder: Visti

 Der er nogen usikkerhed om hvor mange og hvor hjertestartere der er i Glumsø hvor er de anbragt og er de tilmeldt register.

Ikke alle hjertestartere i Glumsø er tilmeldt 112, Otto vil sammen med Ole Brink sørge for at alle et tilmeldt. Der forefindes hjertestartere på Søvang, i Porten, Storegade samt i kroen, der findes en på skolen (svær at finde samt i Hallen)

2 Når Otto taler med O.Brink skal han forhøre om man kan flytte den i Hallen.

 Hjertestarter ved skolen skal mærkes bedre op? Tager Otto sig af

 Skal hjertestarter ved hallen flyttes ud? Otto

7 Evaluering af NK møde den 6 juni på Kroen om Kulturlivet i Næstved Kommune:

Poul gav et ref af mødet, hvor vi var blevet enige om at satse på problemer med ansøgning af penge til kulturen (ad hoc penge), vi talte også om vandreforestillinger. Landdistrikts politikken er lidt rodet.

NK tilovers blevne LAG midler (450.000 kr) skal bruges inden udgangen af 2016. Der bliver udsendt ansøgningsmetode fra NK i nærmeste fremtid.

8 Orientering ved formanden

8.1 Lokalrådets forestående opgaver:

8.1.1 Mødedatoer og booking fra august 2016 et år frem:

– Booking af møder i første halvår 2017. Tovholder: Alice bliver snarest

– Rette Lokalrådet hjemmesides forside med aktuelle rådsmedlemmer og nye mødedatoer.

Er delvis udført. Poul ser på det og tager Alice med, så hun kan hjælpe/afløse.

8.1.2 Udadvendte opgaver:

8.1.2.1 Lokalrådsmøde i Tyvelse i Møllebæksalen den 15 september kl 19-22.

Tovholder: Alice. Planlægning på Lokalrådsmødet den 18/8.

8.1.2.2 Deltagelse i Husrådets fest den 10 september med en stand fra 11-15. Tovholder: Otto. Planlægning på Lokalrådsmødet den 18/8.

8.2 Spisning i forbindelse med lokalrådsmøder:

For de medlemmer, der er på listen over “spisende”, skal der meldes fra skriftligt (mail) senest dagen før (onsdag), hvis man ikke deltager. Lokalrådet er økonomisk ansvarlig for medlemmer, der ikke har meldt fra og ikke møder op. Alice laver en opdateret liste af spisende medlemmer til Rejseladen og sender den på mail samt aflevere en personligt

8.3 Ny opgave i Lokalrådet med en ny kunstnerrunde på skilte ved Hjertestien:

Projektet er sat på hold indtil videre, da der synes ret mange andre aktiviteter, der har større fokus for indsats i Lokalrådet i øjeblikket. Opgaven er på hold indtil videre.

8.4 Revision af Lokalrådets huskeliste.

Punkt fra mange tidligere møder. Huskelisten skal revideres, men afventer Lokalrådets forpligtigelser med Nem ID. Afventer stadig Status: Opgaven pågår og gennembrud skønnes igen-igen rimeligt tidsmæssigt nært.

9 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

9.1 Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E. var til stormøde i Næstved – intet nyt, spurgte hvad de ville gøre af al jorden? Hvad med støjhegn? Man foreslog efeu plante

9.2 2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L

Forløber til 2-1 vejen er i gang på Sorøvej . Anders Gedde kommer til borgermødet den 11 august.

I brevveksling med NK om trafikveje i Glumsø, er der fejlagtigt noteret, at Lokalrådet ikke ønsker bomp udført i Glumsøs trafikveje. Lokalrådet har aldrig udtalt sig om dette forhold og har ingen holdning, interesse eller bemyndigelse til at udtale sig i en sådan sag. Sager af denne art, er et forhold mellem Næstved Kommune og lokale borgere. Arne skriver om fejlcitatet til Anders Gedde.

9.3 Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

Gruppens medlemmer har mange andre private opgaver, men forsøger efter bedste evne at få fondsansøgninger udført i rette tid. Fondsansøgning til LAG midler kræver en byggetilladelse medsendt til en pris på under 2000 kr.

3 Gruppen har ansøgt fond om tilladelse til at benytte andel af bevilling til forprojekt, til at betale for byggetilladelse. Dette er blevet bevilget af fonden.

9.4 Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Jens.

Lokalrådet har fået oplæg fra NK-Spildevand om kommende tiltag for at imødekomme lovkrav om forbedring af udledning til Glumsø Sø. Oplæg er sendt til Rådets medlemmer og Dan Soltau/direktør Peter Sørensen har lovet at deltage med indlæg om tiltag til orientering af lokale borgere på borgermødet den 16 august.

Orientering om arbejdet indsættes på Lokalrådets hjemmeside.

9.5 Hjertestien —> Tovholder: Jens.

NK har afsendt Projekt Fugleskjul i sin endelige udgave til behandling i fredningsudvalget. De afventes udspil herfra om dispensation før den videre myndighedsbehandling.

Udsigtskilen i Syd enden af søen er nu færdiggjort. Diverse ryddede træer er lavet til flis og fjernet fra området.

9.6 Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.

Visti har sammen med kasseren lavet en spec. Konto, hvor der er overført 5-6.000 kr. Lokalrådets konto administrer fremover cafeteriedelen i Hallen.

9.7 Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor. Ikke tilstede

9.8 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

9.9 Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti. Intet nyt

9.10 Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E.

Det nye tiltag, arrangementskalenderen kan måske lægges ind på FB, Kim hjælper med dette.

Arne sælger annoncer, Kim tager billeder og Alice ad hoc opgaver

9.11 Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor. Ikke tilstede

9.12 Mikrovirksomheder —> Tovholder: Kim.

Fremadrettet bruger man Gl. hallens lokaler til møde hver anden måned. Næste Micro virksomheds messe ligger uheldigvis i samme weekend som Lions, afholdes i Herlufmagle hallen, fra 10-16 og Lions loppemarked afholdes på Sandbyvej

9.13 Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme. Tovholder: Jens

Nedrivningen omkring Fabriksvej pågår og arbejdet vises løbende på FB af Kims fotos.

Kim har udført et flot arbejde med billeder af nedrivningen af savværket og spånpladen.

Otto oplyser, at Bent Nielsen har fået opgaven af Lokalhistorisk Forening at dokumentere nedrivningen i billeder. Bent har sendt link til billedserien i foreløbig udgave til Lokalrådet: http://spaannen.glumz.dk/#!album-42-0

9.14 Loftværket—> Tovholder: Poul E.

Prøvet at ”lokke” de unge op på Loftværket, man overvejer at indkøbe nogle skærme til spil, men de unge skal medbringe materiale til at spille med f.eks. Har også at få flygtninge op for at lære dansk. Nu er der gode lokaler: hallen, biblioteket og Loftværket

9.15 Ny Landdistrikts politik –-> Tovholder: Visti har været til 6 møder d.d., møde med alle lokalrådsformænd, hvor man diskuterede hvad man vil lokalrådene

9.16 NK som Kulturarvs kommune –-> Tovholder: Poul E. Ingen udvikling

10 Projekter i drift

10.1 Hundeskoven —> Tovholder: Martin. Ikke tilstede

10.2 Rejseladen —> Tovholder: Kim

Rejseladen har afholdt en klassik musik koncert i haven, spillet af 4 unge musikere. Et vellykket arrangementer

Byens Børn —> Tovholder: Poul.

Evaluering af City Light den 4 juni kl 12-16.

Næste gang bliver City Light afholdt en hverdagsaften og der tages hensyn til andre lignende arrangementer, der kan være konkurrenter for publikums deltagelse i Glumsø.

10.3 KOKS —> Tovholder: Poul.

Kan vores stand og indsats på KOKS forbedres?

Tages op den 11/8-16, Poul fortalte at programmet næsten er færdigt

Der ønskes også en debat omkring det beløb, Lokalrådet modtager fra KOKS og hvorledes dette beløb skal anvendes.

Behandles på næste møde

10.4 Smørhullet —> Tovholder: Martin.

Martin ikke tilstede på mødet, men Visti kunne fortælle, at man havde fået brænde fra præstegården til anvendelse i Smørhullet. Alice har også lovet brænde, når hun får stynet nogle træer.

11 Børn, unge, daginstitutioner, skolepolitik. –-> Tovholder:

12 Kulturliv. –-> Tovholder: Kim.

Biografen stiller i år med 50 frivillige til Roskilde festival

13 Opland. –-> Tovholder: Thor. Ikke tilstede

Har der været kontakt til Skelby Lokalråd?

14 Økonomi.

15 Turisme.

Poul er i gang med at lave et oplæg til en lokal folder

16 Eventuelt.

16.1 Bedre struktur i Lokalrådets vigtige dokumenter på vores Google drev.

Organisator og tovholder Alice sammen med Visti, vi talte om at bruge Drop Box, hvor vi flytter fra Google drev til Drop Box. Der opfordres til at benyttes samme adgangskode for Lokalrådets diverse net programmer.

16.2 Træningsbane forslag fra Jette

16.3 Visti og Poul skal have besøg af en journalist, hvor der skal findes en ung tilflytter familie som skal interviewes.

16.4 Otto spurgte om han måtte købe nye flag, han skal spørge byens børn i stedet for.

Næste møde:

– Lokalrådsmøde den 11 august 2016, kl 19 – 21.00

Mødested: Kobbersalen, Glumsø Gamle Kro


 

Glumsø og Omegns Lokalråd

Referat af mødet den 21. april 2016 i Aktivitetshuset Glumsø Kro

Tilstede:

Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Otto Høst, Alice Døssing, Martin Laustrup, Linda Margaret. Kim Larsen.

Fraværende: Arne Cederholm, Karen Henriksen, Thor Temte,

Gæstedeltagere:

Aksel Ahm, Line Diurhuus, Ove Olsen.

1 Valg af ordstyrer. Poul Eriksen blev valgt

2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 17 marts 2016.

Ref .blev godkendt med bemærkninger omkring valget.

3 Godkendelse af dagsorden – blev godkendt

4 Evaluering af forsøgsprojekt med samarbejde med politi.

Gæstetaler Aksel Ahm, skal fortælle om samarbejdet, men Visti startede med kort at fortælle på den opstart der var kommet i stand i samarbejde med Politiet Fladså, Fuglebjerg og Glumsø

Aksel Ahm fortalte lidt om sig selv, hvorefter han gik over til at fortælle om projektet.

Projektet blev startet for ca 1 1/2 år siden. Pilotprojektet er nyt for alle og der er afholdt evaluerings møde. Kontaktpersonerne er fundet i lokalsamarbejdet og i Glumsø er det Line og Ove, men der er plads til flere (op til 5). Kontaktpersonerne bliver snarest indkaldt til møde af netværksbetjent Aksel Ahm. Aksel fortalte om, hvad opgaverne går ud på. Der udsendes et Nyhedsbrev en gang i kvartalet, men det er stadig i opstartsfasen.

Aksel spurgte ind til hvordan Line og Ove har haft af oplevelser. Og de har ikke noget specielt at sige om det. Der blev drøftet om yderligere offentliggørelse af kontaktpersonernes navne.

Aksel ønskede afholdelse af borgermøde om ordningen, som også skal handle om bedre sikring af eget hus, forsikring mm. Borgermødet afholdes eventuelt sidst i august 2016

5 Konstituering af Lokalrådet efter generalforsamlingen:

Formand: Jens Nygaard Knudsen

Næstformand: Visti Christoffersen

Kasseren: Karen Henriksen

Sekretær: Alice Døssing.

6 Evaluering af generalforsamlingen:

6.1 Hvad gik godt og hvad bør vi huske at tage hensyn til næste år.

Generalforsamlingen foregik fint, dog var det ren kaos, da valget skulle afvikles

Enighed om at det konstituerende møde holdes ugen efter generalforsamlingen. Aftalt at vedtægternes paragraf omkring mulige antal medlemmer i bestyrelsen skal diskuteres inden næste generalforsamling”

6.2 Vedtægtsændringer:

Navneændring til Lokalrådet for Glumsø & Omegn.

Nyt logo? Poul har sendt det nye logo på mail, som skal bruges for fremtiden

Ny § om medlemmers forpligtigelser. §20+21 blev godkendt på generalforsamlingen

Poul opdaterer hjemmesiden

Ny § om forretningsorden: Udkast til forretningsorden var vedhæftet i mailen med dagsorden, og blev vedtaget

6.3 Lokalrådets formål ifølge vedtægter:

§ 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

 

 

 Deltagere:

Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Arne Larsen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Jette Wengberg,   Arne Cederholm, Karen Henriksen

Fraværende:

Claus Holm Larsen, Jesper Christiansen.

Øvrige:

12-14 gæster.

 

———————————————- // ———————————————

Referat fra Generalforsamling Glumsø Lokalråd den 17 marts 2016.

 Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

1 Valg af stemmetællere:

Poul Eriksen og Otto Høst blev valgt

2 Valg af ordstyrer:

Thor Temte blev valgt

3 Formandens beretning:

Beretningen var bygget op over slideshow (vedlagt) hvor formanden og bestyrelsesmedlemmer kommenterede hver deres relevante emner:

Jens indledte med at udtrykke glæde over den høje aktivitet der havde været i Lokalrådet over året. En af ting man havde arbejdet med var at blive mere ”udadvendt” dels ved i udstrakt grad at bruge medierne (pressen, Facebook, Regional Tv, etc.) dels ved i større omfang at inddrage hele vores område (Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne). Dette bl.a. ved intentionen om at afholde nogle af årets ordinære møder i lokalområdet. I den forbindelse har i efteråret været afholdt møde i Sandby.

I juni havde Glumsø byrådspolitikere på besøg. En vellykket dag der startede med rundvisning i Glumsø og sluttede med borger/debatmøde i biografen.

Jens kom også ind på Lokalrådest høringsvar til NK planstrategi for kommunen frem mod 2027, hvor man i høringssvaret fokuseret på at bibeholde Glumsø’s status som et af kommunens udviklingsområder.

Også forbedring af NK’s hjemmeside så den spiller sammen med de enkelte lokalrådshjemmesider har der været arbejdet på over året. Dette har for Glumsø Lokalråd været varetaget af Poul Eriksen

Lokalrådet vil ligeledes deltage i netværksgruppe omkring Næstved Kommune som Kulturarvskommune. Poul har meldt sig til denne opgave.

5 april indbyder Næstved Kommune så til idemøde på Mogenstrup kro for alle borgere i kommune med emnet Ny Landdistrikts politik (erstatning for nuværende som har sin oprindelse 2008). Lokalrådet, repræsenteret af Visti, deltager i en følgegruppe som skal medvirke til at ideerne bliver udmøntet i ny politi sendt udgangen af 2016.

Derefter gik beretningen over til at omhandle de enkelt igangværende projekter – herunder:

 • Legeplads (Sansotek) ved Biblioteket: Jens fortalte overordnet om projektet og henviste iøvrigt til indlæg efter generalforsamlingen hvor Henrik Hansen mere detaljeret ville fortælle om projektet og status.
 • 2-1 veje som skoleveje/cykelstier: Arne Larsen informere planerne for at ændre Sorøvej til 2-1 foreløbig var udskudt til 2017. På spørgsmål fra tilhørerne om status på vejbump bl.a. på Østergade som var blevet lovet af Carsten Rasmussen blev fra Poul Eriksen svaret at det var udskudt bl.a. p.g.a. planerne om adgang til stationen fra Østergade. Disse planer bliver nu ikke aktuelle, så projektet burde kunne sættes i gang igen. Problemet er måske at der er mange forskellige meninger om disse vejbump
 • Rødby-Femern projekt – Glumsø Station: Visti informere om at man nu var enige om løsningen med forplads ”til højre) for stationsbygningen. Merudgiften for dette i forhold til Bane Danmarks oprindelige budget er 12-14 mill som Bane Danmark og DSB har accepeteret at betale hver en 1 tredjepart af. Det forventes at Næstved kommune på sigt accepterer også at betale 1 trejdepart.
 • Rødby-Femern projekt – kurve ved Åsø: I begyndelsen af marts iår vedtog folketinget anlægsloven for den del af Rødby-Femern projekt der omhandler opgraderingen af banen fra Ringsted til Nykøbing Falster. Herunder hører den planlagte kurveudretning ved Åsø der hvis baggrund er maxhastighed for gennemkørsel hæves til 200km/t.  Der har over tid fra Lokalrådet været gjort en kraftig indsats for dels at spare de 450 mill udretningen koster dels at undgå scenere i lokalområdet ved Åsø. Da aftaler med entrepenørerne nu er gået i gang og alt skal stå færdig 2021 ser det ikke umiddelbart ud til at blive muligt at undgå denne kurveudretning.
 • Badestrand i Anlægget/Glumsø sø: Jens informerede om at badevands kvaliteten er for fjerde år i træk er OK men Næstved Kommune fraråder fortsat badning i søen. Baggrunden er ca 4 udløb fra overløbskloakker i søens nordlige ende. 2015/16 har NK forsyning foretaget spuling, inspektion og registrering af kloarker i Glumsø. Lokalrådet afventer svar på staus for de overløb der indtil nu har forhindret kommunens tilladelse til badning i søen. I fortsættelse af Jens’e indlæg udspandt der sig en debat omkring søens vand generelt, klarhed m.m.
 • Hjertestien: Jens fortalt om den nye udsigtskile som allerede er lavet og om planerne for fugleskjul i søens nordende. Hvis alt går vel skulle fugleskjulet kunne være på plads 2017. Der har også været besigtigelse af de områder af stien hvor vand, sand og mudder løber over stien fra den nærliggende mark. Det var bkevet aftalt at Kommunen vil forsøge at komme dette livs dels ved at appellere til landmanden om at lægge sprøjte spor på den anden led af marken, dels at hæve stien en smule.
 • Ny Hal2 Glumsø: Der blev af Visti fortalt at man nu i 4-5 år havde ansøgt kommunen om tilbygning til hallen som indtil videre var blevet afvist. Kommunens finansielle situation atget i betragtning anså man det måske ikke for realistisk på den korte bane at få denne udbygning. Tanken er nu i stedet at ansøge om en ”fase 1” løsning hvor der bygges i større redskabrum som så også kan indeholde mulighed for sport udøvelse hvor der ikke er krav om mange m2 og højt til loftet. Ligeledes vil man se på mulighed for at kunne dele hallen i 2 og på den måde i nogle situationer udnytte den mere intensivt.
 • Samarbejde med politiet: Forsøget, som Glumsø Lokalråd sammen med Fladså og Vestegenen har delatget i, med tættere kontakt mellem Nærpoliti og borgere har nu løbet i ca 2 år og der er evalueringsmøde sluningen af denne måned. Grundstammen i set-uppet er lokale ”netværkspersoner” der kan holde en tæt kontakt til nærpolitiet, hvilket kan være en svær balancegang for den lokale netværksperson.
 • Spånpladegrunden: Jens kunne informere om at der nu var valgt entreprenør til at stå for nedrivning og sanering af grunden. Den endelige vedtagelse skal dog ske på byrådsmødet 26 april hvorefter arbejdet kan gå i gang 1 maj og er planlagt afsluttet senest udgangen af september. En arbejdsgruppe er allerede i gang med planer for hvad arealet kan bruges til eksempelvis skateboardbane etc.
 • Mikrovirksomheder: Poul Eriksen fortalt om at konceptet omkring Mikrovirksomheder var kommet godt fra start i Glumsø området. Der havde dog på et tidspunkt været lidt stilstand da fokus var flyttet lidt til lignende projekter i Fensmark og Fuglebjerg. Der er planlagt ny messe for Mikrovirksomheder til efteråret på Glumsø kro
 • Glumsø Net Avis: Poul Eriksen fortalt om historien/baggrunden for netavisen og at man til stadighed forsøgte at få dels annoncører dels borgere til at lægge informationer ind og modsat bruge den til informationssøgning. Med direkte link til Lokalrådets hjemmeside kommer man til det nyudviklede ”årshjul” hvor ideen er at foreninger og andre sammenslutninger på så tidligt tidspunkt som muligt lægger information om planlagte arrangementer så man på denne måde kan medvirke til at undgå at disse ligger oven i hinanden.
 • Smørhullet – skraldespand og turnusordning: Jette fortalte om hvorledes det har værfet nødvendigt at oprette en frivvilgruppe til at tage sig af tilsyn med Smørhullet primært tømming af skraldespand. Denne tømming ville koste 7.000,- om året hvis kommunen skulle tage sig af det! Generelt skal man måske i lokalområderne indstille sig på at vil man have gjort noget må man i udstrakt grad selv gøre det, som her med tømming af skraldespande,  renovering af cafeteria og vedligeholdelse af udsigtskile ved søen.
 • Smørhullet  – handicapvenlig sti til Smørhullet: Jens orienterede om bestræbelser på at lave handicapvenlig vej/sti fra parkeringspladsen ved Søparkens rundkørsel og ned til smørhullet. Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Lokalrådet og Søvang som repræsenteres ved initiativtager Tom cykelpilot for hjemmets rickshaws. Til at udføre projektet er ansøgt 145.000,- fra Trygfonden. Hvis ansøgningen går igennem vil vejen/stien kunne stå klar til indvielse hen på eftersommeren.

4 Kasserens beretning:

Karen fremlagde regnskabet (se vedhæftede) der udviste et driftoverskud på kr 6.569,46 Det blev dog pointeret at overskuddet kun fremkom på baggrund af at man iår havde modtaget Kr. 12.000,- fra KOKS. Skulle KOKS midlerne falde bort vil det være meget svært for Lokalrådet ikke at komme ud med underskud.

5 Indkommende forslag:

Bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre navnet til Glumsø & Omegns Lokalråd og indsætte § omhandlende bestyrelsens tegning og hæftelser. Begge forslag blev vedtaget.

6 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

Lokalrådets bestyrelse blev udvidet til at bestå af 11 medlemmer – se nedenstående.

7 Valg af revisor

Henrik Djurhuus og Mogens Pedersen blev genvalgt

8 Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var Henrik Hansen (medlem af arbejdsgruppen) indbudt til at fortælle lidt uddybende omkring Sansoteket. Henrik at den grundlæggende ide er at skabe liv og fokus i midtbyen. Den primære brugergruppe af Sansoteket vil være børn op til skolealderen. Stort arbejde har indtil nu været investeret i projektet herunder udarbejdelse af skitser, nabohøringer og ansøgninger. Foreløbig har Næstved kommune bevolget kr 350.000,- og fundrasing for det resterende beløb (i alt ca 1 mill kr) vil nu blive startet.  Hvis alt går vel vil Sansoteket kunne indvies sommeren 2017.