Referat fra møde torsdag den 15. november 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Arne Larsen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen

Gæst: Mette Lundgaard Dinesen (Specialkonsulent Kultur og Fritid)

Afbud: Kurt Rasmussen, Alice Døssing

 

Valg af ordstyrer og referent.

              Ordstyrer: Poul Eriksen

              Referent: Karen Eberhardt Henriksen

 1    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Møde 18-10-2018 – Referatet blev godkendt

Gennemgang af aftalte opgaver iflg. referat fra mødet den 18-10-2018:

·       Poul har talt med Movia og sendt dem en mail. Poul sørger for tilbagemelding til borgeren.

·       Potentielle butiks-/forretningsudlejeres telefonnumre er blevet givet videre til psykologen, som ønsker lokaler i Glumsø.

 2    Godkendelse af dagsorden.

Formanden ønskede at tilføje et punkt

6.3: Ung i Glumsø

Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte tilføjelse.

 3    Orientering ved formand/medlemmer.

 3.1 Formanden:

 3.1.1                                 Visti er blevet kontaktet af RUC, som i samarbejde med Landdistriktsudvalget kører et projekt. I den forbindelse ønskede RUC, at få lokalrådet til at besvare et spørgeskema. Dette er gjort og Visti sørger for, at det udfyldte skemaet udsendes sammen dette referat.

 3.1.2                                 Fritidsudvalget afholdte dialogmøde i Herlufmagle Hallen den 1. november. Visti og Jens B. deltog. Visti refererede fra mødet og fremhævede især, at alle foreninger skal opfordres til at bliver registreret og derigennem få glæder og gavn af bl.a. de kommunale tilbud, der findes. På mødet blev der også informeret om, at der vil blive ansat en Foreningskonsulent i NK, som skal fungere som hjælp til de foreninger, som IKKE er medlem af DGI, da disse har deres egne konsulenter. Alle foreninger vil blive informeret, når NK har ansat konsulenten.

 3.1.3                                 Byrådets Landdistriktsudvalg søger 4 nye medlemmer. Temaet vil, i meget bred forstand, blive transport i landområderne. Merete Djurhuus vil gerne melde sig som kandidat til nyt medlem af udvalget. Lokalrådet bakker dette op og sender en anbefaling sammen med Meretes ansøgning (Visti og Merete).

 3.1.4                                 Kultur- og Demokratiudvalget afholder møde, hvor der bl.a. skal drøftes løsninger vedr. ”vedligehold og drift”. Visti og Poul deltager.

 3.1.5                                 Der er fra Landdistriktsudvalget fremkommet forslag om vandresti fra Glumsø station til Sorø station. Thor Temte fortalte i den forbindelse, at det endelig er blevet godkendt at etablere Spangen fra Næsby til Broby.

 3.2 Medlemmer:

 3.2.1                                 Morten orienterede om den aflåste cykelparkering ved stationen: Ordningen vil fortsætte så længe, det er muligt at holde anlægget kørende. Morten får flere kort til låsen og Morten sørger for, at der bliver et opsat et skilt på buret, om at Glumsø & Omegns Lokalråd sørger for at cykelparkeringen fortsætter.

 3.2.2                                 Otto Høst flytter til anden adresse Glumsø, hvilket betyder, at Lokalrådet skal finde en ordning vedr. opbevaring af flagstænger til Glumsøs flagallé samt andre effekter. Visti tager kontakt til udlejer sammen med Genbrugsbutikken, som benytter den samme garage til opbevaring.

 4    Kort – præsentation af igangværende projekter/opgaver m.m.

Mette Dinesen blev præsenteret for Lokalrådets lister og skemaer og fik en kort introduktion til igangværende projekter:

o    Glumsø stations fremtid (Poul)

o    Anvendelse af tidligere stationsbygning (Poul)

o    Frivilliggruppe (Poul)

o    Boligudvikling i Glumsø – Spånen. Der er aftalt et møde (datoen er endnu ikke fastlagt) med Carsten Rasmussen m.fl. vedr. processen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.  (Visti)

o    Udbygning af Glumsø Hallen. Visti sender oplysninger om projektet til Mette, som vil undersøge mulighederne for at komme videre med projektet herunder at søge fondsmidler til dette.

o    Storgade 6 “pølsevognsplads” – ny anvendelse (Visti)

o    Et sted de unge må/kan være (Kurt/Visti) – der vil blive udsendt et spørgeskema til 8. og 9. klasserne på Susåskolen afd. Glumsø for at undersøge, om de unge selv kan komme med forslag til væresteder og andre aktiviteter. Der afholdes efterfølgende møde med disse klasser den 17. dec. 2018.

o    Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter, m.m. (Jens) – der vil blive sendt en forespørgsel til ”Natur og Fredning”, for at få deres holdning til, om det er muligt at opføre en flydende sauna på Glumsø Sø. Hvis der er en positiv tilbagemelding, vil man gå videre med projektet.

o    Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister (Arne)

o    Vedligeholdelse eksisterende af anlæg og faciliteter (Karen)

o    Sandby – udstykning storparceller, etablering af fællesareal (Morten)

o    Deltagelse i eksterne arbejdsgruppe – trafik m.m. (Poul, Alice)

o    Hjemmeside, IT (Poul) – Mette vil gerne være med til at undersøge muligheder for at finde finansiering til drift af hjemmesiden.

 5     Dialog med Mette

 5.1 Mette forventer, at det konstruktive samarbejde, vi allerede har, fortsat vil udvikle sig konstruktivt. Mette vil meget gerne hjælpe Lokalrådet. Hun tilskynder til, at man i Lokalrådet fortsat tænker stort, og at Glumsø & Omegns Lokalråd deler deres erfaringer med andre lokalråd. Lokalrådet er positive overfor dette. Mette ønsker at blive holdt orienteret om rådets løbende aktiviteter og vil gerne inviteres til større arrangementer afholdt af Lokalrådet. Dette vil give Mette mulighed for at holde sine kollegaer i NK informeret. Samtidig vil Mette og Thor sørge for at informere Lokalrådet om arrangementer, der kunne være af interesse for rådet.

 5.2 Glumsø & Omegns Lokalråd vil bl.a. gerne have Mettes hjælp til at finde vej i den ”administrative jungle” og til at få implementeret ”Godt liv på landet”. Mette opfordrede Lokalrådet til at sende nogle få linjer til Mette om mindre projekter, vi mangler finansiering til. Mette vil så undersøge finansieringsmulighederne.

Mette opfordrede til at lokalrådet laver en årlig status på ”Godt liv på landet” fra lokalområdeperspektiv (’Borgerne kan’) bl.a. for at holde politikerne fast på indholdet. Mette oplever, at der er et ejerskab til ”Godt liv landet” både blandt enkelt borgere og foreninger.

 5.3 Poul orienterede lidt om erhvervslivet i Glumsø & omegn. Der er bl.a. planer om at indrette kontorfællesskab i den gamle stationsbygning. Man er i dialog med DSB om at måtte benytte underetagen i bygningen.

 5.4 Mette spurgte, om der var ønske om et kursus for nye lokalrådsmedlemmer. Dette blev positivt modtaget.

 5.5 Et kig på vores vedtægter – Mette spurgte til baggrunden for, at alle kan stemme og blive valgt til Glumsø & Omegns Lokalråd uanset, hvor man bor, og om der havde været interesse for lokalrådsarbejdet fra f.eks. sommerhusejere, erhvervsdrivende m.fl. uden bopæl i området. Dette har ikke været tilfældet. Man kunne overveje at indføre, at man skal bebo eller eje en matrikel i det område Glumsø & Omegns Lokalråd dækker.

 6    Behandling af forretningsorden for projekter

 6.1 Boligudvikling i Glumsø – udfyldt projektbeskrivelse blev godkendt

 6.2 Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter – det på forhånd udsendte bilag skal have tilføjet succeskriterier (med ordlyd som drøftet/aftalt på mødet) og at ejerskabet skal opsplittes efter en evt. etablering, så det er Vinterbaderne, der overtager ejerskabet. Vinterbaderne er indstillet på dette inkl. at stå for fjernelse af anlægget, når det er udtjent eller ikke længere benyttes. Med disse tilføjelser er projektbeskrivelsen godkendt.

 6.3 ”Ung i Glumsø” – projektet godkendt for ansøgning om kr. 5.500,- i lokalrådenes ekstrapulje til brug for mødet på skolen den 17. december (se punkt 4). Der var enighed om, at det er for tidligt at udarbejde projektbeskrivelse.

 7    Google drev (Udsat til næste møde pga. manglende tid, men Poul tilbød, at han gerne vil komme og hjælpe de medlemmer, som har problemer med at tilgå Google drev)

 7.1 Etablering af adgang

 7.2 Katalogisering og arkivering

 8    Økonomi

 8.1 Oprydning i projektkonto – Visti sørger for, at der bliver ryddet op inden årets udgang!!

 9    Eventuelt.

 9.1 Generalforsamling 2019 afholdes som kombineret Borgermøde og Generalforsamling. Planlægningen er i proces ..

Næste møder:

2019
Lokalrådsmøde: Torsdag 17. januar
Lokalrådsmøde: Torsdag 21. februar – afholdes i Glumsø Hallens cafeteria (HUSK at afbestille kobbersalen og booke cafeteriaet i stedet – Visti tager action)
Generalforsamling og Borgermøde: Torsdag 28. marts – afholdes i salen (HUSK at afbestille kobbersalen og at booke salen i stedet – Visti tager action)
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april

Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.

 


Referat fra ordinært møde torsdag den 18. oktober 2018.

Deltagere: Visti, Jens K, Arne, Poul, Jens B og delvis Otto.

Afbud: Kurt, Morten, Alice, Karen og Thor.

Ordstyrer: Poul

Referent: Jens B

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
– Godkendt.

2. Dagsorden
– godkendt

3. Orientering

Hr. Formand Visti:
 – Specialkonsulent Mette Dinesen, Kultur og Fritid, Næstved Kommune, inviteres til at deltager i vores næste møde. Pkt. vi bl.a. gerne vil drøfte med MD om:

· Hvad forventer vi fra dig / Kultur og Fritid

· Hvad forventer du fra os

· Vi informerer lidt om det “daglige” arbejde med fokus på de vigtigste af vores  (LUP) projekter 

· Vi fortæller lidt om de udfordringer vi indimellem støder ind i.

· M.m.

·       Møde i Kultur og Demokratiudvalget d. 26.11. Poul og Visti deltager. Der skal blandt andet drøftes:
-Implementering af godt liv på landet, herunder vedligeholdelse af drift.

·       Hjertestien er afrettet. Dejligt.  Vi lægger en omtale på ”4171” og ”Facebook”.

·       Til Hjerteforeningens arrangement ydes et tilskud på 400 kr.

·       Manglende strøm i elstik til bl.a. julebelysning i Storegade er endelig repareret. Udgiften – ca kr 20.000,-  afholdes af NK.  Visti informerer Byens Børn om dette – (er sket lørdag den 20.10.)

·       På Kommunens hjemmeside er der en oversigt over Pulje og Fonde.

·       Henvendelse fra borger om busforbindelsen fra Vrå og om 2 – 1 vejen fra Vrå til Glumsø. Henvendelsen videresendes til Movia – borgeren orienteres (action Poul).

·       Dialogmøde med Fritidsudvalget i Næstved Kommune torsdag den 1. november i Herlufmagle Hallen. Visti og Jens B deltager.

Medlemmerne

·       Henvendelse fra en lille erhvervsdrivende som gerne vil leje lokale i Glumsø. Visti kontakter potentielle erhvervsudlejere og orienterer den erhvervsdrivende.

·       Drøftelse af turisthjemmesiden: ”Sydkyst Danmark”. Debat omkring markedsføring af turistattraktioner i Glumsø. Enighed om, at Sydkyst Danmark ikke er egnet til markedsføring af Glumsø.

4. Projekt Status

4.1. Sansoteket
Projektet er afsluttet.
Drøftelse af serviceaftale med MaxPlay. Vi afventer kommunens tilsyn som forventes i uge 49/50. Herefter tages stilling til, om ikke det er lige så godt, at det er kommunen der står for tilsynet mm. (det er i hvert fald meget billigere).

Besøg af en større delegation fra Estland. LAG-fonden stod bag ved besøget. Flot at attraktionen er så god at den fremvises.

Modtaget forslag fra borger om udsmykning af stakittet op til Sansoteket. Vi har intentionen til at udsmykke stakittet, men p.t. er der ikke ressourcer til det, hverken tid eller økonomi. Borgeren orienteres af formanden.

4.2. Spånen
Visti orienterede hvor sagen står lige nu. På næste møde i november deltager en arkitekt fra Rambøll A/S. Der forventes at blive afholdt møde med Kommunen sidst på året. Der er interesse fra mindst et boligselskab om at bygge.

4.3. Unge-sted
Kurt ikke tilstede – derfor ikke noget nyt

4.4. Badestrand
Projektgruppen er sammensat med Jens B. fra Lokalrådet, Lone Bybeck Nielsen og Flemming Petersen fra Vinterbadeforeningen.
Møde med Mette Dinesen, NK, den 30. okt. med henblik at få projektet sparket rigtigt i gang.

4.5 Stationen
Stationsbygningen lukker 2020. Ny kontakt til DSB’s Ejendomme om hvad der skal ske med bygningerne. Der arbejdes fortsat på at bygningerne kan blive overdraget.

4.6. Sandby
Man er begyndt fældning af træer for adgang til de 3 grunde. Ellers intet nyt

5. Forretningsorden til projekter

En hed og temperamentsfuld drøftelse af for og imod projektbeskrivelser, når vi har større projekter i gang, fandt sted.

Det blev besluttet at projekter, hvor der skal søges div. dispensationer hos myndigheder og søges om midler hos fonde eller andre sponsorerer er det mest hensigtsmæssigt og en god dokumentation, at der foreligger en projektbeskrivelse.
Der udarbejdes projektbeskrivelser for 7 udvalgte LUP-projekter. Visti fører pennen for de 6 projekter. Jens B. for 1 projekt (Badestranden).

6. Frivilliggruppe
Der arbejdes på at starte en gruppe frivillige, der gerne vil udføre mindre serviceopgaver i byen. Lokale til gruppen undersøges. Poul

7. Google Drev
Udsættes.

8. Økonomi.
Det fra kassereren fremsendte budgetforslag for 2019 blev godkendt.

9. Eventuelt
Intet

10. Næste møder.
Der er flere sammenfald mellem skæve helligdage og 3. torsdag i 1. halvår af 2019. Følgende mødedatoer blev aftalt (Alice booker lokale):

2018
Lokalrådsmøde: Torsdag den  15.11.

2019
Lokalrådsmøde: Torsdag 17. januar
Lokalrådsmøde: Torsdag 21. februar
Generalforsamling: Torsdag 28. marts
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april

Lokalrådsmøde: Torsdag 09. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.


Referat for møde torsdag den 20. september 2018

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, , Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Arne Larsen og Kurt Rasmussen.

Fraværende: Jens B. Nielsen, Otto Høst og Alice Døssing.

Valg af ordstyrer og referent.

Poul meldte sig og blev valgt til ordstyrer.

Da Alice var fraværende indvilgede Morten i at være referent.

 

 1    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Det udsendte referat fra mødet 9-8-2018 blev godkendt med den ændring, at mødet i oktober er torsdag 18/10.

Gennemgang af aftalte opgaver iflg. referatet:

Pkt. 1.1 – udskydes til næste møde, da Otto var fraværende.

Pkt. 1.2 – Visti gennemgik den mail, som Jens B havde sendt 12/9 om mandskabsbygningen og badestranden, herunder at vinterbadeforeningen skal have valgt ny formand. Aktionen tages op igen på næste møde.

Pkt. 1.4 – behandles senere på dagsorden (pkt. 5.3).

Pkt. 1.7 – Poul og Visti var ikke startet med at sætte link op ved de enkelte medlemmer endnu.

Pkt. 1.9 – behandles senere på dagsorden (pkt. 5.1).

Pkt. 2 – Karens aktion behandles senere på dagsorden (pkt. 5.4) og Visti har sat punkt om frivilliggruppe på dagsordenen (pkt. 7).

Pkt. 4.3 – Visti har ikke fået sat punkt om katalogisering og arkivering på dagens dagsorden – tages op på næste møde.

Pkt. 5 – Pouls høringssvar om turismetillæg er sendt.

Pkt. 8.1 – Visti har indsendt ansøgning vedr. KOKS.

 2    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 3    Orientering ved formand/medlemmer.

 3.1 Formanden:

 3.1.1                                 Visti opsummerede fra NK dialogmøde 30/8 mellem LK formænd, politikere og ledende embedsmænd (Opsamling var udsendt ved mail til alle i LK 7/9). Ved dialogmødet var der ikke enighed om, hvad/hvordan/hvornår LK skal involveres. Thor supplerede med den politiske/strategiske baggrund for mødet, som generelt savnede debat/indlæg under selve mødet. Vi drøftede forskellige forslag til, hvordan dialogmøderne kunne blive bedre i fremtiden og enedes om, at vi ville invitere Mette Dinesen til et af vores møder, hvor forslagene kunne drøftes med hende.

 3.1.2                                 Visti fortalte om drøftelser om vedligeholdelsesudgifter, herunder at emnet er sat på Kultur- og demokratiudvalgets møde med lokalrådsformændene 26/11, ligesom det også er sat på ved formandsmødet 22/9, der holdes ved Herlufmagle LK.

 3.1.3                                 Visti orienterede med henvisning til den udsendte mail herom, at NK nu vil dække vores udgifter til reparation af elkablet i Storegade.

 3.2 Medlemmer:

 3.2.1                                 Poul orienterede om et møde 11/9 med Anne-Grethe Guldfelt, hvor der var aftalt om pressedækning og promovering af LK arbejde. Poul nævnte ligeledes, at KOKS – på trods af det dårlige vejr fra lørdag eftermiddag – var gået rimeligt godt. Endelig orienterede Poul om, at han sammen med Doris har været til et møde i NK om WEB løsninger ved de forskellige LK – mødet følges op senere.

 3.2.2                                 Thor nævnte, at NK netop havde indgået budgetforlig, hvor der bl.a. er afsat penge til ansættelse af en konsulent til facilitere foreninger under Kultur og Fritid. dog ikke idrætsområdet (DGI), som har egne konsulenter.

 3.2.3                                 Morten orienterede kort om status vedr. fællesområdet i Sandby, hvor han har været i kontakt med Team Grundsalg for at få en tidshorisont. Da der skal byggemodnes og byrådet skal godkende udbudsvilkårene først, forventes derfor først at ske udbud efter nytår. Deklarationen om adgangsrettigheder mm. vil blive udarbejdet i samarbejde mellem Team Grundsalg og Team Plan og Morten har fået tilsagn om, at vi kan få lov at se deklarationen, inden denne tinglyses.

 4    Aflåst cykelparkering på Glumsø station

 4.1 Status og hvad gør vi fremover. Morten havde udsendt en mail til LK 19/9, hvor historik og status for dette ”projekt” var opsummeret, herunder at LK har mulighed for, at kunne videreføre aflåst cykelparkering på Glumsø station, selvom DSB måtte vælge at nedlægge denne service. Morten foreslog, at LK tager imod det uformelle tilbud om at videreføre den aflåste cykelparkering som et lokalt arrangement og har foreslået en salgspris på fx 50 kr. for et nøglekort. Morten vil stå for at formulere opslag. Ved evt. større udgifter/forhindringer i fremtiden skulle LK drøfte situationen og beslutte om der skulle ”repareres” eller nedlægges. LK besluttede, at Morten arbejder videre med sagen.

 5    Projekt status.

 5.1 Legeplads ved biblioteket – Sansotek. Jens K orienterede om status for penge-flowet i projektet. Der blev kort orienteret om et besøg til Sansoteket 26/9 af en estisk delegation. Ligeledes orienterede Jens om sin mailkorrespondance med Bibliotekernes tænketank (udsendt til LK 10/9), hvor han lidt frækt havde udfordret tænketanken i håbet om at aftvinge en positiv reaktion – denne var dog ikke kommet endnu. Den tidligere drøftede udsmykning omkring Sansoteket køres som et selvstændigt projekt, der ikke iværksættes nu. Projektet Sansotek kan hermed lukkes.

 5.2 Boligudvikling i Glumsø – Spånnen. Visti orienterede om møderække i projektgruppen. Der udarbejdes interne mødereferater i projektgruppen. Visti orienterede om de økonomiske forhold og udmeldinger vedr. spånpladegrunden.

 5.3 Et sted de unge må/kan være. Kurt orienterede om sine vanskelligheder med at komme i kontakt til Stine, der står for udskolingen på skolen. Kurt blev opfordret til at maile til hende, hvis han fortsat ikke kunne få kontakt til hende og evt. med skolelederen som efterretningsadressat. Visti supplerede emnet ved at foreslå, at Mette Dinesen blev kontaktet, da hun var orienteret om vores projekt i forbindelse med en mailudveksling om ”unge i landsbyklynger” 29/6.

 5.4 Vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Karen har skrevet til Vej&Park vedr. hjertestien, hvor vi var stillet i udsigt at få løst problemet med bl.a. oversvømmelse ved Nødholm her i efteråret. Karen orienterede desuden om, at hun i samarbejde med Ellen Wejdling har nogle tanker om grønne områder, herunder afgræsning med dyr på visse områder ved Glumsø sø. Karen vil kontakte Skov&Naturstyrelsen for at høre om mulighederne. LK støttede op om, at der arbejdes videre med tankerne.

 5.5 Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter, m.m. Jens B var ikke til stede, men havde sendt en status ved mail 12/9, som Visti kort orienterede fra.

 5.6 Visti orienterede om sin deltagelse i Studie- og handlingsgruppen ”Gør Glumsø grønnere”. Gruppen havde spurgt om den kunne blive en projektgruppe under LK. Efter lidt drøftelse besluttede LK at acceptere forespørgelsen, idet Visti vil være den ansvarlige for så vidt angår brugen af LK navn. Visti melder tilbage til studie- og handlingsgruppen.

 6    Behandling af forretningsorden for projekter

 6.1 Boligudvikling i Glumsø – Spånnen. Visti omdelte et udkast til ”projekt/opgave dokument” for dette projekt på spånpladegrunden. LK diskuterede behovet for og formålet med udarbejdelse af disse dokumenter ved projekter, hvor LK ikke har penge involveret. Karen fik stoppet diskussionen med en henvisning til en passus i den eksisterende forretningsorden, hvoraf det fremgår, at LK vil tage stilling i hvert enkelt tilfælde. Visti vil til næste møde lave en liste over alle nuværende projekter, så LK kan tage stilling til disse.

 6.2 Et sted de unge må/kan være. Dette projekt blev ikke drøftet pga. beslutningen under pkt. 6.1.

 7    Oprettelse af frivilliggruppe

 7.1 Oprettelse af frivilliggruppe for vedligeholdelse i Glumsø – bl.a. opgaver fra Lokalrådets oversigt ”Ansvar for opgaver”. Poul orienterede om tankerne om at etablere en gruppe af frivillige – en form for mandegruppe. Poul vil i samarbejde med nogle ildsjæle indkalde til et møde. Thor nævnte et lignende projekt i Næsby Bylaug og vil sende kontaktoplysninger herom til Poul.

 8    Økonomi

 8.1 Økonomi status. Visti orienterede om, at Nordea vil indføre gebyrer, kr 300,-/år for at have kontoer og kr 600,- for at evt. at skifte kasser og/eller formand. LK drøftede muligheden for at overveje skift af bank.

Visti orienterede om, at LK likviditet lige nu er 22 kr.. Visti omdelte til orientering aktuel kontoudskrift for driftskontoen og udtrykte ønske om, at LK udskød drøftelse om godtgørelse for kørsel og administration. Efter lidt diskussion besluttede LK, at der blev udarbejdet et budget i lighed med det udkast, som Morten havde lavet til et tidligere møde – LK besluttede, at kassereren skulle udarbejde dette til næste møde – Karen tilbød sin hjælp, hvis Jens B ønskede dette.

 9    Eventuelt.

 9.1 Morten nævnte, at hvis vi skulle fastholde princippet om møder hver trejde torsdag, så var det ikke kun oktobermødet, der var planlagt forkert – novembermødet bør flyttes til 15/11, hvilket LK derefter besluttede.

Næste møder:

Torsdag 18/10-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Torsdag 15/11-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Juleferie


 

 


Referat for møde torsdag den 9. august 2018 

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen,  Arne Larsen, Kurt Rasmussen.

Afbud: Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Alice Døssing,

Gæst: Anne-Grethe Guldfelt 

Valg af ordstyrer.

 • 1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ordinær møde 21-6-2018
Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat ordinær møde

 1. Pkt 1
  Menighedsrådets betaling af rideskolen for opsætning af flagalle til konfirmation i byen vil blive drøftet på menighedsrådets møde 14. august. Otto følger op.
 2. Pkt 1
  Tilbud på overtagelse af mandskabbygninger! Jens B følger op
 3. Pkt 1
  Visti kontakt til Anne Grethe Guldfelt. Udført og Anne-Grethe og Jens K har allerede fået promoveret Sansoteket i i Ugebladet og Anne-Grethe deltager i dette møde med henblik på aftale om fremtidig samarbejde.
 4. Pkt 3.1.2.2
  Møde med skolens afgangsklasse Kurt følger op
 5. Pkt 3.2.3
  Poul – liste med aktuelle turist emner til Landistriktsudvalget. Ingen aktuelle emner.
 6. Pkt 5.2
  Poul – udarbejdelse af LUP rapport. Arbejdet er, i samarbejde med Mette Dinesen, i gang.
 7. Pkt 5.3
  Poul og Visti demonstrerede tilgang til log file (Excel) på Google drev via et link. Poul og Visti sørger for at dette link er sat op hos alle medlemmerne hurtigst mulig.
 8. Pkt 6.2 / 7.2
  Drift og vedligeholdelse. Iflg. Visti er det fra Kultur og Fritid lovet at emnet vil blive behandlet på lokalrådsformændenes dialogmøde med Lokaldemokratiudvalget 30. august
 9. Pkt 7.4
  Udsmykning af Sansotekets ”bagvæg”. Jens tager action
   
 • 2 Orientering ved formand/medlemmer.
  • 1.1 Formanden:

1.: Der er andmodet om, at det generelle problem omkring lokalrådets drift og vedligeholdelse af diverse installationer, bringes op på      Lokaldemokratiudvalgets møde 13. august eller alternativt på mødet med lokalrådsformændene 30 august.
2.: Projektgruppen ”Boligudvikling i Glumsø – spånen” har været på inspirationstur til bofælleskabet Munksøgård ved Roskilde. Det gav en rigtig god baggrund for det videre arbejde i gruppen.

 • 1.2 Medlemmer:

1.: Jens K orienterede om arbejdet med promovering af Sansoteket, hvor eksempelvis samarbejde Anne-Grethe Guldfelt havde afstedkommet flot artikel i Glumsø Ugeblad og lige p.t. bliver der arbejdet på at få borgerne til at stemme på Sansoteket i forbindelse med Homeprisen 2018.

2.: Fra Morten var sidste nyt omkring problematikken omkring udstykningen af 3 jordbrugsparceller i Sandy, at man fra kommunen(embedsværket) fastholdt, at man ikke ville ændre i lokalplanen og dette medfører at fælles arealet for alle borgere i området skal drøftes og vedligeholdes af grundejerforeningen for de 3 parceller. Dette meddelt til Sandby forsamlingshus’s bestyrelse.

3.: Jens K informerede om,  at omkring vedligeholdelse (manglende) af hjertestien vil Karen tage fat i kommunens embedsværk. I den forbindelse blev fremlagt ide om at danne en gruppe af frivillige der kunne tage sig af den løbende lettere vedligeholdelse i byen. Dette som supplement til og delvis erstatning for lokalrådets liste ”Ansvar for diverse opgaver” Visti sætter dette på dagsordenen på næste møde.

 • 3 KOKS 2018 (25 august).
  1. Stand 136: Hvem gør hvad, hvornår:
   • 1.1 Tema på standen
    • 1.1.1 Lup 2018, projekt Boligudvikling i Glumsø, projekt udbygning af danmarks korteste strand bl.a Sauna og badebro.
   • 1.2 Opsætning
    • 1.2.1 Del af vagtplan
   • 1.3 Vagtplan
    • 1.3.1 Visti fremsender oplæg til vagtplan
   • 1.4 Nedtagning
    • 1.4.1 Del af vagtplan
 1. Indvielse af Sansotek/Bib-Byhaven
  • 2.1 Jens K / Poul har i samarbejde med Jens Lyhne aftalerne på plads med Linda F. og Pjerrot .m.fl.
 2. Stand 82: DM Skills/Pia Hegner
  • 3.1 Visti opsætter/nedtager stand til brug for Pia Hegner
 3. Stand 83: Vinterbadeforeningen:
  • 4.1 I forbindelse med promovering af vinterbadning og sauna projekt ved danmarks korteste strand vil vinterbadeforning arrangere mulighed for dyk i iskoldt vand. 
 • 4 LUP / Projekter / Opgaver
  1. Udfærdigelse af LUP rapport
   • 1.1 Poul er i Samarbejde med Mette (Kultur og Fritid) i gang med at udfærdige samlet rapport baseret på de indlæg som projekt tovholderne har indsendt.
  2. Hvorledes sikrer vi fremdrift på projekterne
   • 2.1 Der er oprettet en projekt log-file der ligger som Excel file på Google Drev. Her er projektets tovholder pligtig til at indskrive kontaktpersoner + øvrig aktivitet på projektet.
  3. Hvorledes sikrer vi overblik og dokumenation på projekterne.
   • 3.1 Bl.a. ved at sikre at ovennævnte log-file altid er opdateret med relevante oplysninger. På senere møde vil lokalrådet debattere og aftale, hvorledes den øvrige dokumentation til projekterne katalogiseres og gemmes på Drevet. Visti sørger for dette sættes på dagsorden for næste møde.
  4. Forretningsorden i forbindelse med opstart af projekter
   • 4.1 Udsættes til senere møde.
  5. …..
 • 5 Høringssvar
  1. Turismetillæg til planstrategien
   • 1.1 Følgnde kommentarer blev aftalt som tilbagemelding til Center for plan og Miljø / blivhoert@naestved.dk

Uklart hvem tillægget henvender sig til – borgerne, turisterne eller hvem?

Hvad er formålet med turismetillægget. Tillægget er så lang og uoverskueligt så det er svært at se en sammenhæng.

Mange steder dårlige/primitive  tekst layout’s eksempelvis teksten side 3 med bl.a. mange bindestreger m.m.

Ekstremt meget fokus på Karrebæksminde mens landdistrikterne ikke fylder meget. Lokalrådet mener at promovering af eksempelvis Herlufmagle friluftsbad, Depotet i Skelby (overnatning) Susaadalen Skelby (selskaber, fester , m.m.). 

Poul fremskaffer og sender ”gamle” turistfoldere til Visti. Disse indgår så i tilbagemeldingen

 1. Hus med arkitektur-factor
  • 2.1 Der herskede lidt usikkerhed om konkurrencen gjalt huse generelt eller kun nyrestaurerede huse. Visti undersøger. Dette er nu efterfølgende gjort og her ført til referat: Arkitekturpriserne gives til enten nybyggeri, bygninger der er er blevet istandsat eller har fået en ombygning eller en tilbygning eller til et by- og landskabsrum. Bygningsbevaringspriserne gives til bygninger der er blevet restaureret og som enten er fredede, bevaringsværdige bygninger eller opført før 1950.

Det betyder at ingen af de forslag der blev debatteret i loklarådet ligger indenfor konkurrerncens rammer.

 • 6 Promovering, pressedækning, information

Hvorledes sikrer vi optimal promovering, pressedækning, information/dialog til/med borgerne

 1. På bagrund af at vi i loklarådet føler at mangle kompentece på området promovering, information og dialog til borgerne, havde lokalrådet inviteret Anne-Grethe Guldfelt. Anne-Grethe fortalte lidt om hendes baggrund som bl.a. omfatter ansættelse som journalist bl.a. i DR og andre dagblade. Anne-Grethe fortalte ligeledes lidt om, hvorledes man får en historie frem i medierne og lovede at være lokalrådet behjælpelig med fremtidig promovering, og hjælpe lokalrådet med dette. Samarbejdet er rent faktisk allerede opstartet med artikel (incl. forside) i Glumsø Ugeblad om Sansoteket.
 • 7 Mødeform
  1. Drøftelse af fremtidig mødeform/dagsorden
   • 1.1 Udskydes til senere møde.
 • 8 Økonomi
  1. Økonomi status
   • 1.1 Lokalrådets likviditet er kritisk og der bl. aftalt mådehold for de resterende måneder i året.
   • 1.2 Visti indsender ansøgning om penge til udgifter vedr. stand på KOKS
  2. Regler for udbetaling af kontorhold, kørselsgodstgørelse.
   • 2.1 Udskudt til senere møde. 
 • 9
  1. …..

Næste møder:

Torsdag 20/9-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Torsdag 18/10-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Torsdag 15/11-2018: Ordinær Lokalrådsmøde

Juleferie

Referent: Visti / Kurt


 


Referat fra ordinært møde torsdag den 21. juni 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Arne Larsen.

Afbud: Kurt Rasmussen 

Valg af ordstyrer: Morten Schmidt Pedersen

Valg af referent: Karen Eberhardt Henriksen indtil kl. 21.20

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ordinært møde 17-5-2018 – Godkendt med bemærkning om, at det er Næstved Kommune, der skal vedligeholde Hjertestien. Jens og Karen følger op på at dette bliver gjort.

Borgermøde LUP 7-6-2018 – behandles under punkt 5

Aftalte opgaver iflg. referat fra ordinært møde:

 • Menighedsrådet tager sagen op vedr. Flagallé i forbindelse med konfirmationer i Glumsø. Men de forventer at betale for opsætningen fremover. Otto følger op på at det kommer i menighedsrådets referat at man fremover betaler for flagning.
 • Vinterbaderne sørger fremover for tømning af skraldespandene ved Badestranden
 • NK Forsyning fremsender et tilbud på overtagelse af mandskabsbygningen ved det gamle rensningsanlæg. Jens B. følger op på sagen
 • Anne-Grethe Guldfelt vil gerne fungere som pressetjeneste for lokalrådet. Vi skal selv henvende os til Anne-Grethe med emner, som vi gerne vil have artikler om i Glumsø Ugeblad mm. Visti henvender sig til Anne-Grethe med forslag om, at Lokalrådet får skrevet en artikel ca. hver måned, om et af de emner, vi arbejder med. Jens K vil give input til den første artikel, som skal omhandle Sansoteket.
 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med følgende tilføjelser:
 • 2.2 Annoncering mm
 • 5 Forretningsorden i forbindelse med opstart af projekter.
 1. Orientering ved formand/medlemmer.
  • 1 Formanden:
   • 1.1 El-Huset Glumsø har foretaget den undersøgelse vedr. kabelbrud i Storegade, som NK forsyning betaler for. Resultat af undersøgelse er, at en reparation vil koste i omegnen af 12.000,-kr.
   • 1.2 Gymnastikforeningen og Badminton har afholdt møde med ledelsen af Susåskolen afd. Glumsø. Noget af det, der kom frem på mødet, var:
    • 1.2.1 Der kommer nye borde og bænke til udearealerne på skolen, samt nogle nye legeredskaber.
    • 1.2.2 Skolelederne var MEGET positive mht. til lokalrådets ønske om et møde med afgangsklasserne om deres ønsker til opholdssteder mm i Glumsø. Kurt tager kontakt til udskolingslederen.
   • 2 Medlemmer:
    • 2.1 Jens K har sammen med biblioteket lavet en liste med forslag til aktiviteter i forbindelse med Sansoteket.
    • 2.2 Poul har deltaget i møde med Landdistriktsudvalget (Thor er formand for dette udvalg) om turisme sammen med de øvrige lokalråd i Næstved Kommune. Landdistriktsudvalget ønsker en liste med alle de tiltag, lokalrådet har haft gang i vedr. turisme. Poul er tovholder
    • 2.3 Morten orienterende om, at overdragelsen af ”broen på Tyvelsevej” er udskudt på ubestemt tid.
 1. Borgermøde 16 august 2018 er efterfølgende blevet udskudt på ubestemt tid!
  • 1 Emner:
   • 1.1 Status ved BaneDanmark
   • 1.2 Info Landdistriktsudvalget – § 17,4 udvalg v. Thor Temte
   • 1.3 NK ny trafikplan
   • 1.4 LUP
   • 1.5 ……..
  • 2 Opgaver der skal varetages inden møde 9. august
   • 2.1 Faste aftaler med indlægsholdere
   • 2.2 …… 
 1. LUP / Projekter / Opgaver
  • 1 Evaluering af borgermøde 7. juni – der har været mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Lokalrådet var opmærksomt på, at der ikke blev cirkuleret ved bordene. Næste gang kunne man holde en pause efter 20 min., hvor man opfordrer deltagerne til at cirkulere.
  • 2 Udfærdigelse af LUP rapport – Mette Lundgaard Dinesen fra Næstved Kommune vil gerne hjælpe lokalrådet med at udfærdige rapporten. Rapporten skal begrænses til 6-7 sider, ellers bliver den ikke læst. Poul tager kontakt til Mette. Lokalrådet vil kontakte Anne-Grethe Guldfelt med henblik på at få skrevet en artikel om LUP rapporten, når den er færdig.
  • 3 Hvad nu – hvorledes sikrer vi fremdrift på projekterne – der skal findes en metode så det vil være nemt, at overdrage projekterne til andre – en form for rapportering…….. Poul og Visti tager action
  • 4 Hvorledes sikrer vi overblik og dokumentation på projekterne (udskydes til senere møde!)
  • 5 Forretningsorden i forbindelse med opstart af projekter – HUSK at den findes og skal benyttes!!
 1. Økonomi
  • 1 Debat omkring kutyme/regler for udbetaling af kontorhold, kørselsgodtgørelse. – Morten fremlage et overblik over lokalrådets drift de seneste 5 år samt et budget, som var udarbejdet på baggrund af gennemsnitstal for de seneste 5 år. Der blev ikke truffet afgørelse om penge til kørselsgodtgørelse, kontorhold m.m. – udskudt til næste møde. MEN det blev understreget, at Lokalrådet skal sørge for at søge de puljer, NK har til at styrke arbejdet i lokalområderne: ”150.000,-kr puljen”; Mærk Næstved; 50/50 puljen …
  • 2 Håndtering af drift/vedligeholdelse på/i forbindelse med Lokalrådets projekter – også relateret nedenstående pkt 7.2 – Visti tager emnet drift og vedligeholdelse op set fra generelt synsvinkel. Se også nedenstående pkt. 7.2.
 1. Sansotek
  • 1 Status (overtagelse) – Er nu klar til betaling, der mangler bare, at græsset vil gro og at betonen hærder. Næstved Kommune donerer skraldespande der opsætes når betonen er tør. Ligeså opsættes de 3 hængekøjer og solsegl når betonen er tør. Der er allerede mange, som med stor fornøjelse bruger Sansoteket.
  • 2 Drift – serviceaftale – 7-årig aftale skal underskrives inden udgangen af 2018. Lokalrådet arbejder videre med at finde en finansiering. Forslag til møde med Lokaldemokratiudvalget og Kultur og Fritid for at finde en løsning evt. under ”Godt Liv på Landet”. Action Jens K og Visti.
  • 3 Indvielse (ved KOKS) – i forbindelse med KOKS sammen med Biblioteket, som samtidig indvier Sansehaven. Linda Frederiksen kommer og indvier sammen med Pjerrot. Næstved kommune bidreager med kr 7.800,- fra Lokalrådenes ekstarapulje.
  • 4 Drøftelse af Bents oplæg til udsmykning af Sansotekets bagvæg. Der var stemmening for at gå videre med dette. Jens tager action når der er faldet lidt ro over Sansotek’s projektet
 1. Mødeform
  • 1 Drøftelse af fremtidig mødeform/dagsorden.Udskudt til senere møde
  • 1

Næste møder:

Torsdag 9/8-2018: Lokalrådsmøde incl. forberedelse af KOKS

Torsdag 16/8-2018: Borgermøde på Glumsø Kro – AFLYST! (ref pkt 4.0)

Torsdag 20/9-2018: LokalrådsmødeReferat for ordinær møde torsdag den 17. maj 2018 

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Arne Larsen.

Afbud: Thor Temte. 

Valg af ordstyrer.

Morten 

 • 1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ordinær møde 19-4-2018 – godkendt

Ekstraordinært møde 19-4-2018 – godkendt

Aftalte opgaver iflg. de 2 referater

 • Salg af grunde i Sandby, rykket for svar. Ingen dispensationssag, kommunen fastholder krav om at grundejerforening skal eje fællesarealet – Mortens forfølger sagen.
 • indvielse af Sansoteket, vil det ske efter åbningen af KOKS, hvor Linda Frederiksen klipper snoren. Der søges et beløb til åbningen til bl.a klovne underholdning, balloner, frugt mm.
 • Otto orienterer menighedsrådet om at de fremover selv skal betale for flagalleen ved konfirmationerne. 
 • 2 Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 • 3 Orientering ved formand/medlemmer.

Formanden:

 • Visti startede med at fortælle at Næstved skal stå for SKILS til næste år. Lokalrådet har sponsoreret KOKS stadeplads, hvor SKILS 2019 promoveres, og der vil være nogle aktiviteter.
 • Lokalrådenes nye kontaktperson i Kultur og Fritid (Mette Dinesen) starter i jobbet 1. juni
 • Der er aftalt møde med skoleleder for Suså Skolen (Stefan Gents) 18. juni. Her vil vi bl.a. tage emnet op omkring fritidstilbud for unge i Glumsø og i den forbindelse spørge om vi kan få et møde på skolen med 9 kl. i september Glumsø skole
 • Borgerklager over hjertestiens tilstand. Park og vej kontaktes for udbedring. Også et principielt spørgsmål relateret til aftalen ”God liv på landet”. Action Jens K og Karen
 • For aflastning undersøges om vinterbaderne kan overtage tømming af skraldespand ved badestranden. Action Jens B
 • Mandskabbygningen ved det gamle rensningsanlæg. Der tages kontakt til Peter Hougaard, Næstved Forsyning om at komme med et konkret ”tilbud”  for, hvad det koster at flytte div. installationer fra mandskabsbygningen.
  Action Jens B

Medlemmer:

 • Poul har arbejdet ihærdigt på at få mulige emner til at investere i køb af apoteks bygningen. Der er mulige virksomheder som gerne vil leje sig ind i lokalerne, men der mangler en investor(er).
 • Kurt har fra Kultur og Fritid fået lovning på, at de i første omgang betaler for opgravning og fejlfinding ved det fejlbehæftede elstik på Storgade overfor Rejseladen.
 • Kurt undersøger, i forbindelse med etableringen, muligheder for at lægge (el)tomrør ud på arealet ved Sansoteket.
 • Høringsmøde om kommunens nye Kulturpolitik 7. maj – Jens K og Kurt deltog
 • Skal vi havde en pressetjeneste? Husk at man kan lægge sine arrangementer ud MærkNæstved, for at få opmærksomhed på arrangementerne. Otto tager kontakt til Anne-Grethe Guldfeldt, om hun kunne være interesseret. Action Otto
 • Arne spurgte ind til 2-1 vej til Herlufmagle, måske invitere Anders Hansen til borgermødet.
 • Poul, ideen med at lave en brochure om området er foreløbig skrinlagt.
 • Etablering af Sansoteket starter mandag den 28/5 Hvis vejret arter sig står det færdigt om 3 uger. Otto er kontaktperson til MaxPlay i uge 22 da både Jens K. Og Visti er på ferie.
 • Når rullegræsset er lagt på skal de vandet hver dag i 14 dage. Alice tilbyder vandspreder til opgaven i nogle timer hver dag.
 • Morten orienterede om at broen ude i Tyvelse er færdig i denne uge (18/5) mangler overdragelsesforretning mellem kommunen og Bane DK
 • Otto lægger bøjer ud pinselørdag
 • 4 LUP Info/debatmøde 7. juni på Kroen
  • 1 Form

Visti byder velkommen, og orienter om Lokalrådets liste af projekter.

Poul fortælle om LUP processen der løb over vinteren.

De nye LUP projekter præsenteres, hvorefter de enkelte tovholdere Karen, Kurt,Visti, Poul, Jens B, sidder parat til uddybning af indholdet i de enkelte projekter.

For præsentation sender de enkelte tovholdere slides til Poul, der sammensætter til et slideshow. Har man problemer med PowerPoint kan Karen kontaktes for hjælp

 • 2 Annoncering, hvor, hvem og hvornår

Annonceringen i Glumsø Ugeblad, blå sider i Ugebladet, MærkNæstved og FB – action Visti

Flyers opsættes i byens butikker – action Poul og Otto

Lægges på FB som begivenhed – action Alice

 • 3 Indkøb af øl/vand/m.m.

Action – Alice og Otto

 • 5 Borgermøde 16. august 2018
  • 1 Emner:
   • 1.1 Status ved BaneDanmark
   • 1.2 Info Landdistriktsudvalget – § 17,4 udvalg v. Thor Temte
   • 1.3 LUP
   • 1.4 Anders Hansen 2-1 vej m.m. Arne undersøger?
   • 1.5 Dato for forberedelsesmøde    action: 9/8-18 er booket
  • 2 Dato for forberedelsesmøde
   • 2.1 9. august kl 18:30. Alice booker mødelokale
  • 3 Annoncering – hvor, hvem og hvornår
   • 3.1 Aftales på LK møde 21. juni
 • 6 Økonomi.
  • 1 Kørselsgodtgørelse.
   • 1.1 Debat om LK bør yde kørselspenge ved kørsel i LK regi. Også spørgsmålet om refusion for kontorhold var oppe at vende. Aftalt at Morten til næste møde udarbejder forslag til budget så der på næste møde kan drøftes hvorledes udbetaling af kørselspenge/kontorhold vil påvirke LK’s driftsregnskab 
 • 7
  • 1 Nye LK medlemmer, aftale tid/sted for generel info/systemer.
   • 1.1 Aftalt at Morten, Jens B. og Visti mødes mandag 25. juni kl 10. Mødested aftales senere.

Næste møder:

Torsdag 7/6-2018: LUP Info/debatmøde på Glumsø Kro

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Torsdag 9/8-2018: Forberedelse af borgermøde.

Torsdag 16/8-2018: Borgermøde på Glumsø Kro

Torsdag 20/9-2018: Lokalrådsmøde


Referat for ekstraordinær møde mandag den 23. april 2018

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen.

Afbud: Kurt Rasmussen, Karen Henriksen, Arne Larsen, Morten Schmidt Pedersen.

Sted: Kobberstuen/Glumsø kro

 1     LUP.

 1.1  Debat/prioritering:

 1.1.1                                  Som udgangspunkt blev fra LUP listen, til det videre arbejde, valgt de emner med højest rating. Dertil kommer emner som valgtes ud fra andre kriterier, eksempelvis at en eller flere medlemmer ønsker at arbejde med en givent emne/opgave.

 1.2  Projekter – hvad, hvem, hvornår….:

 1.2.1                                  Liste med valgte emner incl. tovholder/gruppemedlemmer ser så således ud:

·       Boligudviklingen: Visti

·       Vuggestuen: ?

·       Anvendelse af tidl. stationsbygning: Poul

·       Glumsø stations fremtid: Poul

·       2 minus 1 vej: Arne

·       Styrkelse af samarbejde mellem foreningerne: Kurt

·       Alt vedr. badestrand: tovholder Jens B.

·       Opdatere sti fra speedwaybane til Vesterskov: Thor

·       Et sted hvor unge må være: Kurt

·       Vedligeholdelse af eks anlæg og faciliteter: Karen

·       Sansotek: Jens K.

 1.3  Workshop – hvordan, hvornår:

Dato for “LUP info-borgermøde” bliver den 7.juni kl 19 på Glumsø Kro/Salen.

Poul og Visti laver en mail til alle mail adresser som har deltaget i undersøgelsen, samt annonce ugeblad FB mm.

 1.4  LUP rapport:

 1.4.1                                  Rapport udarbejdes efter mødet på kroen hvor de endelige detaljer omkring det videre arbejde med LUP opgaver forventes at komme på plads.

 2     Eventuelt.

 2.1  Nye LK medlemmer, aftale tid/sted for generel info/systemer

 2.2  Jens informerede at etablering af Sansotek startede mandag 28. maj. Da Jens er på ferie i den uge blev aftalt at Otto Høst skulle være kontaktperson/tilsynsførende på projektet i den periode.

Næste møder:

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 7/6-2018: LUP info-borgermøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Torsdag 16/8-2018: Borgermøde

 

Referat: Alice/Visti


Referat fra ordinært møde torsdag den 19. april 2018

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen.

Afbud:, Karen Henriksen, Arne Larsen, Otto Høst, Alice Døssing

Valg af ordstyrer. –  Visti (evaluering af ordstyrer – kan gøres bedre J)

 1     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ordinært møde 15-2-2018 –

I afsnit 3 side 3/5 angående fællesmødet i Næsby, ændres ordet ”aftalt” til ”foreslået” – OK

Generalforsamling 15-3-2018

OK.

Konstituerende møde 15-3-2018

OK.

Thor informerer at det er kommunen, (ikke borgere) der står for ide/opførelse af legeplads ved den fritlagte Suså. Anført i bevillingen at den ikke omfatter drift og vedligeholdelse.

Spørgsmålet er så, hvem står for drift og vedligeholdelse (måske Park & Vej). Thor undersøger. Action Thor.

 2     Godkendelse af dagsorden.

OK

 3     Orientering ved formand/medlemmer.

Formanden:

”Møde vedrørende levende demokrati – Næstved Kommune” – Visti deltog. Vi har levende demokrati (syntes vi selv), så ingen umiddelbare interesse.

Mandskabsbygning ved søen. Spildevandschef Peter Hougaard fra Næstved Forsyning vil gerne forære Lokalrådet den tidligere mandskabsbygning ved renseanlægget. Forudsætningen er dog at Lokalrådet sørger for flytningen nogle installationer til nærliggende bygning – anslået pris Kr 250.000,- Der tages kontakt til Vinterbadeforeningen om deres mulige interesse i bygningen. Visti.

Udvidelse af Glumsø Hallen. De sidste 6-8 år er forud for kommunens budgetlægning indsendt ansøgning om udvidelse af hallen (redskabsrum m.m.) – indtil videre uden noget resultat. Lidt i stampe. Forsøger igen. Skolens ”underskrift” på ansøgningen sammen med alle idrætsforeningerne vil fremover være formanden for skolebestyrelse. Visti

Medlemmer:

Torpe Kanal. Udløbet skal ændres bl.a. af hensyn til den tykskallede malermusling. Vi har umiddelbart ingen aktie i projektet men bliver orienteret, da det er er i vores dækningsområde. Poul og Alice ved meget om det og vil gerne informere hvis behov.

Busskure. På nogle stoppesteder er det med ubehag at vente på bussen. Kontakt til chefen for trafik om der kan opsættes busskure. Thor, som orienterer Arne.

Installationen til julebelysning har Lokalrådet ”ejerskab” af. Vedligeholdelse af installationen har Lokalrådet ikke mulighed for. Da der nu er opstået fejl på denne, undersøges hvem der betaler. Action Kurt og Visti

Budgetmøde i Næstved. Kommunen har et budget på 4,86 mia. kr. Poul deltog. Der skal være mere åbenhed omkring budgettet. Såfremt der ønskes info om mødet kontaktes Poul.

Spånpladegrundens fremtid. En arbejdsgruppe har det sidste års tid arbejdet med udnyttelse af   grunden (boligbyggeri) men er hæmmet af, at kommunen ikke formelt kan arbejde med før et millionbeløb fra statens nedrivningspulje er udbetalt til kommunen. Vi har alternativt bedt om et uformelt møde med kommunen indtil det mere formelle kan træde i kraft. Action: Visti.

Salg af 3 byggegrunde i Sandby. Kører som en dispensationssag. Har været behandlet på byrådsmødet i februar. Uvist hvilken beslutning der blev truffet. Morten undersøger.

Det tidligere Apotek. Udfordringen er at finde en investor. Der er flere potentielle lejere der er interesseret. Poul.

Sansoteket. Opstarten kører på skinner. Indvies sandsynligvis til KOKS festen, sidste lørdag i august. Biblioteket vil gerne se tiden an med hensyn til den totale integration mellem Bibliotek og Sansotek, så adgang til biblioteket via dør i Bibliotekets gavl bliver ikke installeret for nuværende. Jens K.

Åbningsfest for Sansoteket. KOKS kontaktes med hensyn til arrangement. Action: Jens K og Visti

Bylaug i dækningsområdet. Glumsø Lokalråd repræsenterer ca. 3.200 borgere. Af repræsentative foreninger er i dækningsområdet, udover Glumsø og Omegns Lokalråd Næsby Bylaug, Tyvelse Bylaug, Landsbyforeningen for Tyvelse og Omegn og Næsby Tyvelse Gymnastikforening. Med lidt god vilje desuden Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus. Der er behov for mailadresser til foreningerne. Action: Morten.

Kollektiv trafik. Der skal spares 5,8 mio. kr. i kommunen på kollektiv trafik. Kun busrute 685 i vores område justeres lidt, så lokalrådet har ingen bemærkninger. Morten.

 4     Økonomi.

4.1  Betaling af flagalle 2016/17/18

Aktiviteten er betalt.

4.2  Flagalle fremover

Der opstilles flagalle 3 gange om året. 2 årlige konfirmationsdage og ved KOKS. Der tages kontakt til menighedsrådet hhv. KOKS om overtagelse af ansvaret for flagalleen. Visti

 5     Møder.

5.1  Formandsmøde 2. maj. – Visti deltager

5.2  Temamøde – fundraising, 25. april – ingen deltagelse fra Lokalrådet.

5.3  Evaluering af skolestruktur 3. maj + 6. sept. Kurt  og Visti deltager.

5.4  Høring om kulturpolitik 7. maj. Jens K deltager og måske Kurt

5.5  Belysningsplan, input omkring behov for belysning. Link til planen lægges ud på Facebook, NæstvedNetavis og Lokalrådets hjemmeside. Visti.

https://www.naestved.dk/Borger/VejeTransportRejser/Gadebelysning.aspx.

Enhver borger kan svare på planen senest den 1. juni 2018.

 6     Borgermøde august 2018

Der arrangeres borgermøde torsdag den 16. august.

Emner:

Status ved BaneDanmark. Visti adviserer BD om tid og sted

Info Landdistriktsudvalget v/Thor Temte.

 7     LUP.

7.1  Debat/prioritering

7.2  Projekter – hvad, hvem, hvornår….

7.3  Workshop – hvordan, hvornår

7.4  …..

Punktet blev ikke behandlet, men der afholdes ekstraordinær bestyrelsesmøde mandag den 23. april kl. 18.30 i Kobberstuen, hvor punktet er eneste punkt på dagsordenen.

 8     Eventuelt.

8.1  Nye LK medlemmer, aftale tid/sted for generel info/systemer.

Blev ikke behandlet men aftales de involverede imellem.

Næste møder:

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Torsdag den 16. august: Borgermøde.

Tak for god ro og orden.

Referent Jens B. Nielsen / Visti


Referat fra generalforsamling den 18. marts 2018

Ca. 25 personer var mødt frem til den årlige generalforsamling i Glumsø og omegns Lokalråd, herunder bestyrelsen.

Aftenens program var som følger:

1. Indlæg/status vedrørende nogle af Lokalrådets igangværende opgaver:

                                        i.    Sansotek

                                        ii.   Apoteket

                                        iii.  LUP (Lokale UdviklingsPlaner)

2.                 LUP lodtrækning

3.                 Generalforsamling

Visti bød velkommen og gav ordet til Jens som indledningsvis præsenterede en vidoe der viste det nye Sansotek som etableres på det grønne område foran biblioteket. Etableringen starter april-maj og forventes at tage 2-3 måneder. Prisen for projektet er 1 mill. som er skaffet som donation fra fonde, LAK-midler og kommunen.

Den officielle indvielse er planlagt til KOKS byfesten (lørdag 25 august). Mht. vedligeholdelse orienterede Jens at der var lavet aftale med kommunen at de tømte skraldespande og slog græs. Løbende vedligehold af Sansotekets inventar står leverandøren for.

Herefter fik Poul ordet, for at informere om planerne for bygningen der indtil for kort tid siden havde huset apoteket. Poul havde bl.a. haft kontakt til Carsten Rasmussen for om muligt at have kommunen med i planerne. Dette var blevet afvist m.h.t. at kommunen ikke lovligt kunne gå ind i dette arrangement.

Der arbejdes på at få flere butikker og mikrovirksomheder til at leje sig ind. Planerne er at stueplan indrettes og udlejes til 2-3 butikslejemål og 1.salen indrettes til kontorer, så der gives mulighed for mindre firmaer eller dem der ønsker en “hjemmearbejdsplads” kan leje sig ind.

Den overordnede målsætning er at sikre at der stadig er butik/forretningsaktivitet i bygningen (byens centrum).

Efterfølgende fortalte Poul om resultatet af den elektroniske LUP (Lokal UdviklingsPlan) spørgeskemaundersøgelse, som var afsluttet med udgangen af januar iår. 

Der havde været meget tilfredsstillende deltagelse (ca 180 havde tilkendegivet deres ønsker) og heraf havde forbløffende mange gjort sig den ulejlighed supplerende at skrive yderlige information til Lokalrådet.

Ud fra dette vil Lokalrådet nu finde ud af hvilke opgaver man starter op med på kort og lang sigt. I den forbindelse informerede Visti om at det var vigtigt at også personer udenfor lokalrådet blev en del af de arbejdsgrupper som skal føre planerne ud i livet. Bl.a. derfor er der planlagt en LUP workshop i maj hvor borgere kan møde op og dels uddybe tilbagemeldinger, dels melde sig til at arbejde med i en eller flere af oprettede arbejdsgrupper dels i samarbejde med lokalrådet oprette andre arbejdsgrupper omkring et eller flere emnerne.

I forbindelse med LUP undersøgelsen var blev udloddet 3 præmier til lodtrækning blandt dem der havde besvaret undersøgelsen.

Præmierne var – 2 billetter til Glumsø Bio, 2 spisebilletter til Rejseladen og 2 fl. Vin.

3 vindere blev udtrukket, disse vil få besked på mail.

 

————————————–  //  ————————————-

Efter en kort pause, gik man i gang med selve generalforsamlingen.

Pkt. 1 Valg af stemmetællere – Preben Hansen og Peter Sejersbøl blev valgt

Pkt. 2 Valg af dirigent – lokalrådet anbefalede Poul Work, som blev valgt.

Pkt. 3 Formandens Beretning:

Som også anført i min nytårsudtalelse i Glumsø Ugeblad har 2018 været året hvor vi i lokalrådet, sammen med borgerne, har kunnet glæde os over at mange projekter har nået deres mål, og er nu synlige – klar til brug i vores lokalområde.

Her tænkes bl.a. på stien til og omkring smørhullet der er blevet opgraderet så det nu er muligt at tilgå den med rickshaw, kørestole og andre handicapmidler. Glædeligt at se området omkring Smørhullet nu flittigt benyttet til udflugter for plejehjemmets beboere.

Nu vi er oppe i den afdeling kan lige tilføjes at der nu også ved smørhullet, her i februar måned blev installeret toilet – muldtoilet/primitivt toilet. Så skal man, kan det nu også klares ved Smørhullet.

Badestranden – som jo nok er en af de billigste installationer Lokalrådet har været fader til (5 bøjer, lidt snor, og en sandkasse) så havde vi Danmarks Korteste Strand som blev indviet med maner i forbindelse med årets KOKS fest. Borgmesteren klippede snor og sprang i vandet sammen med øvrige byråd kollegaer som Linda Frederiksen og Thor Temte.

Nu har sommerens vejr måske ikke inspireret meget til badning fra stranden – men til gengæld har en gruppe vinterbadere taget den til sig. Over vinteren har en 6-8-10 mennesker flere gange om ugen trodset vejrets luner og hoppet i det iskolde vand. Og iskoldt har det været, ikke mindst de gange hvor det har været nødvendigt at hugge hul på isen.

Disse har ydermere dannet initiativ til at stifte Glumsø Vinterbadeforening som bl.a. har som sit formål at arbejde for vinterbadefaciliter som Sauna og badebro.

Jeg nævner dette for a vise hvor dejligt det er at det ene tiltag – badestranden – pludselig bliver inspiration/platform til andre tiltag til gavn og fornøjelse for byen.

Sidst, men ikke mindst, skal nævnes Fugleskjulet. Længe undervejs (år) men sluttelig en fantastisk installation som i oktober blev indviet under pomp og pragt, også denne gang med kommunal snoreklipning, Linda Frederiksen.

En af lokalrådets løbende udfordringer er at stille ALLE tilpas. Der kan altid bl.a. borgerne være divergerende meninger om en ting MEN for Fugleskjulet har jeg ikke hørt andet end positive og rosende tilkendegivelser. Herligt!

Nu er det jo ikke alle lokalrådets aktiviteter der udmønter sig i fysiske tilvejebringelse.

Vi har bl.a. også afholdt et par borgermøder hvor vi har haft den glæde at rigtig mange borgere møder op. Vi har som ”standard” et borgermøde i august (bliver iår 2018 formodentlig 16. august ☺) men sidste år mente vi så at have lidt mere på hjertet så et ekstra blev afholdt i november måned. Begge med deltagelse af over 100 mennesker. Dejligt!

Apropos møder havde vi i maj besøg af byrådet. I forbindelse med forsøget på at få lidt kendskab/forbindelse til landdistrikterne besøger byrådet (med ægtefæller) et antal lokalrådsområder hvert år, og i år var det så igen vores tur til at være vært ved besøget. Et rigtig godt initiativ som bl.a. giver mulighed for direkte over for vores politikere at promovere og forelægge områdets faciliteter og udfordringer.

Lidt i samme boldgade forsøger vi også fra Glumsø og Omegns lokalråds side at sikre kendskab til områderne uden for Glumsø by. Dette gøres ved at holde et eller flere af vores ordinære møder i sognene. I år havde vi så et godt møde i Næsby Bylaug ”lokaler” i Næsby Anlæg. Her blev det bl.a. foreslået at der skulle arbejdes hen imod et fællesmøde med områdets bylaug eller en anden forening der repræsentere et givet lokalområde. Det er faktisk svært.

Nogle lokalområder er velorganiseret med bylaug eller lignende der repræsenterer området, andre steder er det mere diffust, måske slet ingen ting. Det ser vi så også fra lokalrådets side som en opgave/udfordring at hjælpe til at danne sådanne repræsentative foreninger eller bylaug.

Ud over disse nævnte ting har lokalrådets medlemmer enkeltvis eller i grupper arbejdet med en masse andre ting og deltaget i diverse udvalgsarbejder, dels for at påvirke tingenes gang dels for at vi kan holde os orienteret om hvad der – relevant for os – foregår i kommunen. Alt dette og mere til kan man holde sig orienteret om ved at læse referaterne fra vores møder som ligger på hjemmesiden www.MærkGlumsø.dk

Som sagt kunne jeg informere meget mere lokalrådets arbejde i det forgangne år, men jeg vil godt have lov til at bruge min afmålte taletid til lige at informere en smule om hvad der forventes at ske af aktiviteter i året vi allerede står i.

Som allerede nævnt går opførelsen af Sansoteket i gang inden for kort tid og der vil vi også forsøge at lave en lille event omkring indvielsen, tidspunkt ikke fastlagt måske først i forbindelse med KOKS (det har vi gode erfaringer med ☺)

Ellers vil meget af vores arbejde blive lagt omkring opgaverne defineret i LUP undersøgelsen. Vi ved ikke p.t. hvilke og i hvilken rækkefølge, nogle få ligger dog allerede fast enten fordi de er overleveringer fra sidste LUP eller af anden grund er besluttet.

Her kan ikke mindst peges på den meget store opgave med at få flere indbyggere til byen for bl.a. at kunne fastholde det aktivitetsniveau byen allerede har. Her tænkes på udstykning og bebyggelse af Spånplade Grunden. En arbejdsgruppe har det sidste år arbejdet på sagen men har været hæmmet af at kommune ikke har haft mulighed for at deltage aktivt i dette arbejde før saneringen af Spånplade Grunden FORMELT var afsluttet. Det har noget med statslige refusioner at gøre. Dette forventes at være på plads ved udgangen af denne måned, og så forventer vi fuld gas på arbejdet med grunden. Det bliver rigtig, rigtig spændende.

Hele arbejdet omkring omlægning af banestrækningen Tyvelse – Holmager inklusive flytning af stationen/stationspladsen er også arbejde der videreføres fra tidligere år, og som planerne ser ud p.t. vil dette for lokalrådets vedkommende først være tilendebragt hen i 2020/21.

Også opgaven omkring indretning af hjørnet af pølsevogn pladsen er noget vi er nødt til at prioritere da områdets ”alternative” benyttelse, på vores anmodning, i kommunen er sat i bero. Alternativ vil sige at hvis vi ikke kommer i gang bliver der simpelthen 3 parkeringspladser, og det tror vi de fleste vil mene ikke er optimal udnyttelse at det dejlige hjørne i byens centrum – forhåbentlig lige over for det ny handels og aktivitets centrum ”Lille Torv”.

Men igen kom og vær med i vores arbejdsgrupper enten ved at henvende jer direkte til en af os, eller på vores mail glumsoelokalraad@gmail.com eller mød op når vi inviterer til vores Workshop.

Sluttelig stor tak til lokalrådets medlemmer og jeres indsats det sidste år. Vi er ikke altid i lokalrådet enige om tingene men jeg tror det er det der er med til at berige rådet, at tingene bliver vendt og set fra andre (sommetider mange) sider.

Tak skal i have!                                                                                                                                                                                                    Visti  

Formandens beretning blev godkendt

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab.

Regnskabet blev gennemgået af Karen og efter få uddybende spørgsmål godkendt.

Pkt. 5 Indkomne forslag. Ingen.

Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

Følgende var på valg:

Visti Christoffersern, Poul Eriksen, Thor Temte, Otto Høst, Alice Døssing, Arne Larsen. Alle blev genvalgt på nær Arne som ikke ønskede genvalg. Her blev i stedet Jens Bybeck Nielsen valgt.

Efter valget ser lokalrådet således ud:

Visti Christoffersen, Jens Knudsen, Karen Henriksen, Alice Døssing, Poul Eriksen, Thor Temte, Jens B. Nielsen, Kurt Rasmussen og Otto Høst.

Hertil blev valgt 2 suppleanter:

Morten S. Pedersen

Arne L. Larsen

Til revisorer blev valgt:

Mogens Petersen

Henrik Djuurhus

Pkt. 7 Eventuelt. Ingen kommentarer

Oventstående godkendt af:

 

Glumsø   /    – 2018                                                                                           Glumsø   /    – 2018        

 

______________________________                          ______________________________

Dirigent: Poul Work                                                                                          Formand: Visti Christoffersen

Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen for at konstituere sig

Formand – Visti

Næstformand -Jens

Kasserer – Jens Bybeck Nielsen

Sekretær – Alice

Sluttelig blev aftalt at hovedemnet på næste ordinære lokalrådsmøde (19. april) skulle være det videre arbejde med LUP, herunder oprettelse af arbejdsgrupper og planlægning af LUP workshop i maj.

Referenter: Alice/Visti

 


Referat fra møde den 15. februar 2018 

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Arne Larsen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg,

Afbud:, Karen Henriksen, Morten Schmidt Pedersen

Bemærk: Mødet afholdt i Glumsø Hallens cafeteria

 Valg af ordstyrer.

Jette

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat tilrettet ifl. Ønske fra Morten

Status på opgaver aftalt på mødet, bl.a.:

Thor informerer at det er kommunen (ikke borgere) der står for ide/opførelse af legeplads ved den fritlagte Suså. Anført i bevillingen: at den ikke omfatter drift og vedligeholdelse. Spørgsmålet er så, hvem står for drift og vedligeholdelse (måske Park & Vej). Thor undersøger. Action Thor.

2 Godkendelse af dagsorden.

OK

3 Orientering ved formand/medlemmer

Formanden:

 • Med baggrund i mediernes omtale af den stigende nethandel og dens påvirkning på handelslivet i såvel de store handelsbyer som de mindre, eksempelvis Glumsø, lagde formanden spørgsmålet om hvilke midler der skulle til for at sikre bylivet i Glumsø. Måske foruden fokus på butikker og handelsliv skal dette suppleres med mere fokus på kultur, oplevelser og aktiviteter.
 • I den relaterede debat kom en ide om en aktivitet på den måde at (svage) borgere af en frivilliggruppe kunne tilbydes vareudbring til en rimelig pris. Dette være sig varer fra alle Glumsø’s handlende.
 • Formanden havde deltaget i den stiftende generalforsamling for Glumsø Vinterbadeforening. Omkring 25 var mødt op. Der blev i den forbindelse informeret om at foreningen inden den formelle etablering allerede, ved donation fra Lions, havde skaffet 3 bænksæt til stranden og fra Trygfonden en redningskrans. Fokus for den nye forening vil ud over vinterbadningen være, i samarbejde med Lokalrådet, at skaffe faciliteter i form af badebro og sauna.

Medlemmer:

 • I forlængelse af mødet med Sandbys borgere i januar måned informerede Thor om at administration, i modstrid med oplægget fra lokalrådet, lagde op til, at det var de 3 jordbrugsparceller der skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og anlæg. Thor undersøger hvorfor lokalrådet ikke har fået en tilbagemelding om dette. Action Thor.
 • Poul har talt med Ghita og Adam Grønne omkring udarbejdelse af en turist pjece for Glumsø og omegn, og har også sagt ja på rådets vegne om at tegne en annonce på kr 1.000,- som vi accepterede. Når pjecen er færdig omdeles den til alle hussstande Glumsø og Omegns Lokalråd’s område.
 • Poul har talt med Grethe, apotekets ejer, og forsøger at finde egnede lejere, micro virksomheder ell. andre, som kunne være interesseret. Poul vil også tale med Linda Frederiksen, Næstved erhvervsforening og Næstved Erhversforening om råd. Kunne man tænke sig at kommunen ville stille garanti for huslejen i et år, eller kunne man lave en fond.
 • Thor er inviteret til mødet 22. febr. i gruppen “Gør Glumsø Grønnere”.
 • Julebelysningen i byen, Kurt fortsætter undersøgelsen af hvorfor der mangler strøm i 2 strømudtag. Prøver at få møde med Helle fra Vej og Park. Lokalrådet ejer ledninger og det ville blive en udgift på over kr 10,000,- hvis der skal graves for at finde fejlen. Jens mener der ligger korrespondance om hvornår rådet har overtaget kabler, efter 2009? Desuden har Toms kloakservice været ud med kamera og fundet en fejl, der var relateret til at man havde ”skudt” (lysleder) kabler lige igennem et kloakrør ifl. Otto. Action Kurt
 • 4 Lokalrådets generalforsamling torsdag 15. marts 2018
  • 1 Hvem på valg: Alice, genvalg som suppleant,
   Arne ønsker ikke genvalg, men foreslår Morten indtræder i stedet for,
   Jette ønsker ikke genvalg, så der mangler som sådan 1 suppleant for at være på fuld antal i bestyrelsen
  • 2 Annoncering: Visti har sat annonce ugeavisen, og på Mærk Næstved. Poul får kopi af Visti og lægger den på hjemmesiden. Når vi kommer nærmere skal også på FB.
  • 3 Regnskab: Karen fremlægger
  • 4 Indlæg: Jens fortæller om Sansoteket, Poul fortæller om LUP undersøgelsen
  • 5 Dirigent: Poul Worch foreslået, Visti tager kontakt. Action Visti

5 LUP: (Poul E).

 • 1 Gennemgang af den afsluttede LUP
 • 2 Debat Visti skal skrive på FB at har afholdt det første møde vedr. LUP og at den vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Visti skal trække en liste på de mailadr som har delatget i undersøgelsen og sende dem herefter en takkemail. Action Visti
 • 3 Valg af opgaver/projekter, Visti laver en ny oversigtsliste for 2018
  og vi skal alle læse den og give tilbagemelding inden generalforsamlingen. Action Visti
 • 4 Udarbejde rapport. Udenstående…….
 • 5 Opstart af arbejdsgrupper. Ud fra ovenstående pkt. 5.3 laves opstart af arbejdsgrupper.
 • 6 Hvad, hvem, hvorledes fremlægges på generalforsamling- ser ref. under generalforsamling (pkt 4.5)
 • 7 Lodtrækning – der er udlovet 3 fl. vin, og vinderen findes på generalforsamlingen blandt alle de mails som har deltaget i undersøgelsen.

6 Nyt set-up for dagsorden/referater – næste gang

7 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

 • 1 Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E

Har været møde omkring pladsen på stationen. På de indvendinger lokalrådet lagde frem er nu modtaget svar fra BaneDanmark. Der skal udarbejdes svar på dette. Action Poul og Visti

Der er solgt 22 kort til det aflåste cykelskur. Lokalrådet har 1 mere hvorefter det er DSB som står for det fremtidige salg af kort.

 • 2 Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens
 1. februar holdes opstartsmøde med biblioteket og leverandøren. Her aftales de nærmere detaljer om projektet praktisk udførelse m.m. Overordnet tidsplan siger at 1. spadestik tages omkring påske og forventes iflg. planerne at være færdig i juni. Der arrangeres, enten umiddelbart derefter eller i forbindelse med KOKS, en lille indvielses seance – snoreklipning m.m.
 • 3 Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto
 • 4 Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.
 • 5 Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.
 • 6 Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.
 • 7 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.
 • 8 Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul 
 • 9 Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul. 
 • 10 Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti. 
 • 11 Loftværket—> _ Tovholder: Poul E
 • 12 Næstved som Kulturarvs kommune –->  Tovholder: Poul E.

Diverse (eventuel) info fra grupper: 

 • 13 Hundeskoven —> Tovholder: Poul. 
 • 14 Rejseladen —> Tovholder: ?
 • 15 Byens Børn —> Tovholder: Poul. 
 • 16 KOKS —> Tovholder: Poul 
 • 17 Smørhullet —> Tovholder: Visti.

Muldtoilet nu opsat, Glumsø Ugeblad vil bringe omtale i uge 8 

 • 18 Kulturliv.   –->    Tovholder: ! 
 • 19 Opland. –->     Tovholder: Thor.
 • 20 Trafikgruppen. –->    Tovholder: Alice

Morten har pva. Lokalrådet indsendt høringssvar vedr. tanker om nedskæringer ved kollektiv trafik i NK – høringssvaret er videresendt til orientering for alle i LK sammen med høringssvaret fra Næstved Vestegns Lokalråd. Efterfølgende har Alice fået tilsendt høringssvaret fra endnu en deltager i trafikfølgegruppen – dette indeholder stort set de samme pointer som vores høringssvar. Sagsbehandleren i NK har svaret tilbage, at vores høringssvar vil blive medtaget til politisk behandling ved Teknisk Udvalgs møde 26/2.

8 Økonomi. 

9 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev).

Alices dårlige samvittighed. Action Alice

10 Eventuelt

Alice indkøber 3 fl. vin til vinderen af LUP konkurrence og 1 flaske vin til dirigenten. Kobberstuen bookes fra kl 17:30 på generalforsamlingsdagen. Action Alice

Næste møder:

Torsdag 15/03-2018: Generalforsamling

Torsdag 19/4-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie

Referenter: Alice/Visti


 


Referat fra møde i Glumsø Lokalråd den 18. januar 2018, kl 18.30

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Kurt Rasmussen, Arne Larsen, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Jette Wengberg, Morten Schmidt Pedersen

Afbud: Karen Henriksen, Thor Temte

Andmeldt gæst: Bent Nielsen 

Valg af ordstyrer.  

Jette Wengberg

 

 • 1 Godkendelse af referater.
  • 1 Møde 16 nov. 2017
   • 1.1 Status på opgaver aftalt på mødet 16 nov. 2017 – oprydning af relaterede projekter/mail -action Poul og Visti. Poul fandt nogle gamle mails og sendte dem til Visti.

Fra sidste ref/evt: Vedr. manglende elforsyningen i østlige del af Storegade er Vej & park kontaktet vedr. gravearbejde i det område. Kurt arbejdere videre på sagen.

Der arbejdes fortsat på at udarbejde en liste over bylaug og lignende. Aktion: Alice og Morten.

 • 2 Borgermøde 22 november 2017
  • 2.1 Ingen Kommentarer. 
 • 2 Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendt
 • 3 Indlæg ved Bent Nielsen

Forslag til byens forskønnelse som samtidig kan modvirke de mange indbrud, Bent havde taget billeder som blev vist, hvor han forestillede værende en der kom som ny i byen, og spurgte sig selv om det var et sted han ønskede at bo? Ligusterhække = med lukket firkant. Han henviste også til Peter Olesen besøg i Glumsø for mange år siden og hans kommentarer. 

 • 4 Orientering ved formand/medlemmer

Formanden:

Thor Temte er formand for Landstriktsudvalget samt medlem for Plan og Erhvervsudvalget, en fordel for os.

Manglende leverancer af lokalaviserne. Action, Alice tager kontakt til Forbrugerkontakt som nu står for omdeleingen.

I 2017 har Lokalrådet været på forsiden af Glumsø hele 7 gange, flot.

En borger har rettet henvendelse om at taget på shelterne ved speedwaybanen ikke er så gode. Action Poul skriver til Skov og naturstyrelsen.

Fået en henvendelse fra Adam Grønne, som gerne vil være med til at lave en folder, som viser hvad Glumsø har af handelsliv, oplevelser, m.m.. Poul vil gerne være en del af den gruppe. Visti sender en svar mail. Action Visti.

I lokalrådenes ekstrapulje som i 2017 var kr 150.000,- er i alt anvendt kr 95.000,-.Ud af disse har vores lokalråds fået de kr 20.300,- (kommunen har i alt 14 lokalråd)

Mail fra Herlufmagle nyoprettede Lokalråd om samarbejde, Poul tager sagen, Kurt deltager. Action Poul

Medlemmer:

Poul har en dialog i gang med Immo Group, og har fået et svar, at de ved mere til foråret.

Tomme forretninger, Poul tager sagen op med micro-virksomhederne, tænkt over at kontakte borgmesteren. Poul kontakter Grethe om hendes planer for bygningen

 • 5 Lokalrådets generalforsamling torsdag 15. marts 2018
  • 1 Hvem på valg: Morten og Visti har fået et projekt om at få styr på valglisten. Action Morten og Visti
  • 2 Annoncering – Opsætning af annonce venter til efter næste møde (15. febr.)
  • 3 Regnskab – Karen fraværende
  • 4 Forslag til indlæg:
   • 4.1 Status på arbejdet i gruppen boligudviklingen på spångrunden,
   • 4.2 Fortælle om LUP undersøgelsen,
   • 4.3 Rådets medlemmer tænke over andre indlæg
 • 6 LUP: (Poul E).
  • 1 Status. Undersøgelsen afsluttes sidst i januar 2018, lige nu har 150 været inde og svare, endelig resultat sendes til os, gennemgås på næste møde.
  • 2 Næste face.
   • 2.1 Baseret på færdig LUP rapport: Valg af opgaver/projekter
   • 2.2 Opstart af arbejdsgrupper
 • 7 Udstykning af landbrugsparceller Sandby (Morten og Visti)

Borgermøde for borgere relateret til ny udstykning i Sandby 23/1-2018

Ingen udgifter for os, Næ.K ejer jorden, vil sælge grundene. Forslaget om, at der i Sandby oprettes et bylaug, bliver nok i stedet til, at foreningen Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus vil stå for det offentlige areal”..

 • 8 Ressourcer i lokalrådet.

Visti fremlagde eksempler på hvorledes Lokalrådets medlemmer kunne indgå i arbejdsgrupper som initiativtagere/tovholdere/projektledere. 

 • 9 Nyt set-up for dagsorden/referater

Der skal tage hensyn til at såvel interne (lokalrådsmedlemmer) som eksterne (borgere) læser disse referater.

 • 10 Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering) 
 • 1  Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E   

Har været møde omkring pladsen på stationen. På de indvendinger lokalrådet lagde frem er nu modtaget svar fra BaneDanmark. Der skal udarbejdes svar på dette. Action Poul og Visti

Der er solgt 20 kort til det aflåste cykelskur, når de sidste kort er solgt er det DSB som står for det fremtidige salg af kort.

 • 2       Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens

Der er projekteret meget stor legeplads ved havnen i Næstved. Hvem er initiativtager til dette. Action: Thor undersøger.

 • 3       Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto

Lokalrådet gør opmærksom på, at man skal søge om tilladelse til opsætning af bænke. Kurt tager kontakt til Lone som er en af vinterbaderne. Action Kurt.

 • 4       Hjertestien/Fugleskjul —> Tovholder: Jens.
 • 5       Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.
 • 6       Adgang til skov og land/Glumsø på sjællandsleden —> Tovholder: Thor.
 • 7 Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.

Visti har været gæst hos Fensmark Loklaråde for at fortælle om Glums’s’ erfaringer med borgernært politi

 • 8          Information til områdets beboere/Glumsø Avis —> Tovholder: Visti/Poul

 9 ……..Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul. 

 • 10 Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.

Der har været opfølgende møde med Boligselskabet Sjælland (BOSJ som bekræftede at man var interesseret i at gå videre med planer om opførelse af almennyttige boliger på Spånpladegrunden. BOSJ har i den forbindelse modtaget det nylig udarbejdede prospekt for promovering af Spånpladegrunden. 

 • 11 Loftværket—>         Tovholder: Poul E
 • 12 Næstved som Kulturarvs kommune  –->  Tovholder: Poul E.
 • 13 Elektronisk infostander –>            Tovholder: Alice
 • 11 Diverse (eventuel) info fra grupper: 
 • 1 Hundeskoven —> Tovholder: Poul. 
 • 2 Rejseladen —> Tovholder: ?
 • 3 Byens Børn —> Tovholder: Poul. 
 • 4 KOKS —> Tovholder: Poul 
 • 5 Smørhullet —> Tovholder: Visti. 
 • 6 Kulturliv.   –->    Tovholder: Kim. 
 • 7 Opland. –->     Tovholder: Thor.
 • 8 Trafikgruppen. –->    Tovholder: Alice
 • 12 Økonomi.
  • 1 Visti fremlagde opdateret konto/projektoversigt (på Google drev)
 • 13 Lokalrådets dokumentation/arkivering (GoogleDrev). 
 • 14 Eventuelt

Næste møder:

Fredag 26/1-2018: Julefrokost (hos Jette)

Torsdag 15/02-2018: Lokalrådsmøde – dette møde foregår i Hallens cafeteria og Alice bestiller smørrebrød

Torsdag 15/03-2018: Generalforsamling

Torsdag 19/4-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 17/5-2018: Lokalrådsmøde

Torsdag 21/6-2018: Lokalrådsmøde

Sommerferie