Referat fra møde torsdag den 11. april 201 9

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Karen Eberhardt Henriksen, Kurt Rasmussen, Poul Worch, Elisabeth Bastholm

Afbud: Otto Høst og Ellen Wejdling

 1     Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Thor Temte

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

 2     Præsentationsrunde

Af hensyn til de nye medlemmer af lokalrådet blev mødet indledt med en præsentationsrunde

 3     Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Genvalg af Visti Christoffersen

Næstformand: Genvalg af Jens Knudsen

Kasserer: Genvalg af Jens B Nielsen

Sekretær: Karen Eberhardt Henriksen

Det blev samtidig vedtaget, at formanden og kassereren skal have adgang til lokalrådets NemId

 4     Godkendelse af dagsorden:

Godkendt med de ændringer, at ordstyreren ønskede at flytte Punkt 5 op som punkt 4 og Punkt 7 blev flyttet op som Punkt 6

 5     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Møde 21-02-2019

Visti har opsat reflekser på granitstøtten ved Storegade – udfor trappen ind til Kroen

Kurt har kontaktet de aktive i ”Møllebæksalen” i Tyvelse (NTG) for at tilbyde hjælp med fundraising eller andet. Kurt følger op.

Dette mindede Lokalrådet om, at vi igen skal flytte møder ud i lokalområderne!

”By-viceværter” – Kurt tager action via Facebook

Kommunikation – Visti har taget kontakt til Anne-Grethe Guldfelt, hun vil gerne hjælpe og har allerede hjulpet med omtale i Glumsø Ugeavis.

Referatet blev hermed godkendt.

 6     Evaluering af Generalforsamlingen – Borgermødet torsdag den 28. marts 2019

Der var enighed om at begge møder gik godt, og at det var meget positivt med så stort et fremmøde. Det fungerede rigtig godt med højtaleranlægget. Det var selvfølgelig lidt uheldigt, at vi ikke var godt nok forberedte på de skriftlige afstemninger (stemmesedler). Og vi skal huske, at indlede med at vise, hvem der sidder i Lokalrådet. Lokalrådet skal forsat arbejde på at finde gode emner og gode oplægsholdere til et Borgermøde, som afholdes i forlængelse af Generalforsamlingen. Men vi skal sørge for, at oplægsholderne ikke kommer til at bruge unødig tid i forbindelse med generalforsamlingen. Der var stor ros til indlægsholderne fra Banedanmark og Næstved Kommune, deres indlæg var informative og de svarede klart på spørgsmålene.

 7     Orientering ved formand/medlemmer.

 7.1  Formanden:

 7.1.1        Møde for alle lokalrådsformænd i Næstved Kommune den 16. marts. Ikke alle lokalråd var repræsenteret. Der komme måske endnu et lokalråd, idet man forsøger, at starte et lokalråd i Næstved Midtby.

 7.1.2        City Night i Glumsø bliver den 4. juni. Gymnastikforeningen arrangerer motionsløb (Glumsø løbet) og en gymnastikopvisning inden Glumsø løbet. Der vil også være veteranbiler og veteranmotorcykler at kigge på. Kurt står for den nødvendige afspærring af Storegade.

 7.1.3         De nye låsekort til cykelparkeringen ved stationen er taget i brug den 8. april og indtil videre, er der solgt 19 kort.

 7.1.4        Den 2. maj har Teknisk Udvalg i Næstved Kommune inviteret lokalrådene i Tybjerg, Herlufmagle, Skelby og Glumsø til dialogmøde på ”Kroen” i Glumsø. Foreløbig har 4 fra Glumsø lokalråd meldt si til at deltage. Der blev foreslået følgende emner til mødet (hvoraf Visti udvælger 2 der sendes til TU):

 7.1.4.1                          Cykelstier mellem Skelby og Glumsø – eventuelt over Ulstrup

 7.1.4.2                          2-1 vej mellem Herlufmagle og Glumsø.

 7.1.4.3                          Vej Sandbyvej (Sandby – Glumsø) er dødensfarlig for cyklister

 7.1.4.4                          Nedsat hastighed i Østergade (bump eller andet?)

 7.1.4.5                          Afstribningen under jernbanebroen i Østergade bør ænders

 7.1.4.6                          Fortovet på hjørnet af Bavelsevej og Storegade bør gøres handicapvenligt.

 7.1.4.7                          Opførelse af Spangen i Næsby

 7.1.4.8                          Ny asfalt på det første stykke af Sorøvej (fra Nyvej til Skolevej)

 7.1.5           Den 13. maj afholder Landdistriktsudvalger (Thor formand) møde for alle lokalråd i Næstved Kommune, emnet er: Fremkommelighed på Landet. Der vil blive drøftet muligheder for samkørsel eller andre måder at hjælpe hinanden på i landområderne. Vi skal huske at nævne Plustur, som er en mulighed, hvis der ikke er anden offentlig transport.

 7.1.6           Dansk Rakkerpak (teatergruppe hjemhørende i Næstved Kommune) vil gerne ud og optræde i lokalområderne. Det kunne evt. være i forbindelse med KOKS (hvis tidspunktet passer) eller måske en optræden i Næsby anlæg. Visti videresender til Kurt og Frank i Næsby.

 7.1.7           Der bliver ikke arbejdet videre med Kløverstier i øjeblikket. Men der arbejdes videre med stien mellem Glumsø – og Sorø stationer. Her er Spangen i Næsby en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre projektet.

 7.1.8           Nogle borgere har indsendt ansøgning til Banedanmark om at forlænge støjskærmen langs med jernbanen i sydlig retning ud af Glumsø. Lokalrådet bakker op om denne ansøgning.

 7.2  Medlemmer:

 7.2.1          Programmet for Dannebrogsdagen den 15. juni er ved at være på plads. Der vil være optog med Dannebrogsfaner fra Kroen til Kirken. Derefter er der Gudstjeneste i Kirken kl. 14 med efterfølgende kaffe og kage i Præstegårdens have. Kl 15:30 er der fællessang i haven (tovholder Lokalrådet v/ Poul Eriksen). Til dette er doneret kr 4.800,- fra lokalrådens ekstrapulje til musikken. Dagen slutter med besøg på Cykelmuseet.

 7.2.2            Der er givet tilsagn om at få lagt rød asfalt på Sorøvej (2 – 1 vej)

 7.2.3            IT-klubben for seniorer, som mødes på Kroen, har søgt Næstved Kommune om penge til en projektor. Pengene er søgt med inspiration fra Godt Liv på Landet, Mette Dinesen har hjulpet IT-klubben med ansøgningen.

 7.2.4             Der er kommet forslag om at nedtage sejlet på Sansoteket om vinteren, for at det ikke skal blive ødelagt. Visti vil godt påtage sig nedtagning og opsætning af sejlet. Der er stadig opbakning til ideen om at få elektroniske spil på vægen ind til Biblioteket (som en del af Sansoteket), men lige i øjeblikket er der ingen, som har tid og lyst til at arbejde videre med ideen.

 7.2.5              En af Skov- og Naturstyrelsens røde pæle er rådnet og væltet. Poul W sender et billede med angivelse af placeringen til Poul E, som derefter kontakter Skov- og Naturstyrelsen. I samme moment følger Poul op på reparation af Shelters.

 8     Status på projekter / opgaver:

 8.1  Kurt: Ung i Glumsø har afholdt deres andet arrangement i Glumsø Hallen og denne gang kom der 35 unge, hvilket er godt 10 mere end første gang. Så der er god opbakning. Nu har de unge selv arrangeret Lan-party den 25-26. maj, hvor der maks. kan være 40 deltagere. Poul W undersøger, hvor de har mulighed for at søge penge til arrangementet (Poul har efterfølgende videresendt oplysninger). Der er også forslag om filmaften i BIO og Pizza-aften i Glumsø Pizza-House.

 8.2  Poul E: DSB har overdraget brugsretten til underetagen i Stationsbygningen til den gruppe, som arbejder på at udnytte lokalerne til erhverv og kontorer. DSB er interesseret i at få gang i projektet, og de vil rydde lokalerne i stand herunder fjerne disken i det gamle billetsalg. Indtil videre er der 1 erhvervsdrivende, som gerne vil lave forretning i et af lokalerne.

 8.3  Jens BN: Næstved Kommune har givet grønt lys til at opføre en Badebro fra Hjertestien og lige ud i søen, men ikke til det vinklede sidestykke, som var en del af ansøgningen. Jens vil indsende en revideret ansøgning, hvor kommunen bliver bedt om at genoverveje sidestykket, hvis det bliver udført i gennemsigtig komposit. Grunden til afslag var nemlig, at der ikke ville komme lys nok igennem broen til søen. Jens har efterfølgende indsendt en revideret ansøgning.

 8.4  Pølsevognspladsen: Poul W påtog sig opgaven med at arbejde videre med ideer omkring pladsen evt. i sammenhæng med udsmykning af hegnet ind mod ”Form og Frisørs” have. Visti sender de ideer/skitser som allerede eksisterer til Poul.

 9     Økonomi:

Vi skal huske i forbindelse med arrangementer, projekter mm at søge om midler i alle de fonde / puljer, hvor det er relevant.

 10 Eventuelt.

På næste møde skal vi planlægge, hvornår og hvor vi holder møder i lokalområderne. Kurt spørger Tyvelse, om de er interesserede i at komme først på listen.

Næste møder:

Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj – afbud fra Karen EH
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.

Sommerferie


Referat fra Borgermøde torsdag den 28. marts 201 9

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

Præsentationerne fra mødet vil blive tilgængelige på Glumsø & Omegns Lokalråds hjemmeside.

Ringsted – Femern Banen ved Klaus Jørgensen, projektdirektør Banedanmark

Elektrificering og sporfornyelse af strækningen Ringsted – Nykøbing F forventes færdig i 2021.

I øjeblikket og frem til efter påske kører der togbusser fra Glumsø i begge retninger. Dette vil gentage sig i 2020, hvor der bliver en periode på 5 mdr. (april-september)

I Glumsø området vil der komme vejlukninger i forbindelse med broarbejde følgende to steder:

Nyvej/Sandbyvej lukkes marts 2020

Holmager

På banens vestside opsættes støjskærme gennem byen fra Østergade til til Bøgevej. Der bliver samme type, som er opsat i Næstved. Hvis beboerne langs med støjskærmen og/eller lokalrådet henvender sig, vil der måske blive mulighed for at plante f.eks. vedbend langs med støjskærmen for at dække den. Men det er IKKE en del af projektet. En anden mulighed, som heller ikke er del af projektet, er kunst på skærmene.

Der etableres ny gangbro over banelegemet i forbindelse med at stationen flyttes længere ned mod Østerskov. Den nuværende gangbro kan ikke genanvendes/bevares fordi banelegemet bliver bredere.

Bl.a. på grund af Lokalrådets indsats vil der blive etableret en ny forplads syd for stationsbygningen. Arbejdet udføres i 2020 som et samarbejde mellem Banedanmark og Næstved Kommune.

Broen på Ravnstrupvej over jernbanen ved CC Brun får nyt slidlag efter bulerne er blevet rettet ud.

Der er fælles EU krav vedrørende fysiske forhold for gangbesværede/handicappede i forbindelse med offentlige anlæg. Alle disse krav bliver i sagens natur overholdt i forbindelse med etablering af den nye station.

Der bliver mulighed for at tjekke rejsekort ud og ind på begge perroner ved den nye station.

Peter Kapiczynski Nielsen, Projektleder NK: Lokalrådet har også arbejdet for at stien fra Østergade til stationen bliver forbedret. Næstved kommune har lyttet og vil opgradere stien med fast belægning og lys. Men stien kan på grund af arealet desværre ikke gøres handicapvenlig. Arbejdet vil blive udført i 2020 i den periode, hvor banestrækningen er lukket.

Spånpladegrunden ved Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune.

(Dette var et informations – og dialog indlæg, ikke et debatoplæg)

For at komme videre med planerne om boligbyggeri på grunden skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Næstved Kommune (NK) overtog grunden med de faldefærdige fabriksbygninger fra Alm. Brand, som havde overtaget grunde i forbindelse med en konkurs tilbage 2008.

NK har stået for nedrivningen af fabriksbygningerne, Staten har betalt ½-delen af omkostninger ved nedrivningen.

NK er stadig i gang med at kortlægge forureningen på arealet. Der er ansat et firma til at udtage prøver i alle lag i kvadrater på 1 x 1 m på hele grunden. Man ved allerede, at der jord, som skal bortskaffes, men det er ikke mere forurenet, end at det evt. kan benyttes til støjvolde ud mod Nyvej. Visse dele af arealet er lettere forurenet, men på disse områder kan eventuelt placeres veje og P-pladser. Dette vil der blive taget hensyn til i en ny lokalplan.

Carsten Rasmussen pointerede, at NK ønsker flere indbyggere i Glumsø, og at NK ønsker et pænt/spændende blandet byggeri hvori der også indgår almennyttige boliger/lejemål, men dette vil også indgå i lokalplanen.

Evt. overskud fra salg af grundene vil kunne anvendes til f.eks. fortov til børnehaven Haletudsen o. lign.

Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Erhvervsudvalget:

Et enigt udvalgt har sagt ja til, at der kan udarbejdes et forslag til lokalplan for området. Arbejdet med lokalplan forslaget startes i efteråret 2019, hvor NK vil afholde et borgermøde om lokalplan forslaget. Udvalget vil gerne have input til forslaget, så hvis man har forslag/ideer opfordres man til at møde op på borgermødet.
Men man er også velkommen til at fremsende forslag til udvalget. En arbejdsgruppe under Glumsø & Omegns Lokalråd har det sidste års tid arbejdet på en råskitse til lokalplanforslaget, som vil blive sendt til NK.

Det er NK, som udarbejder og vedtager lokalplanen, og det er NK, som sælger grundene. Byggeriet kan tidligst begynde i foråret 2020.

Det gamle autoværksted, som er nabo til spånpladegrunden, vil også blive omfattet af lokalplanen. Så er det op til ejeren, om grunden vil blive sat til salg. Der er risiko for, at grunden er olieforurenet.

Søbeskyttelseslinjen vil blive overholdt og der ændres ikke på den offentlige adgang i området.

Der var forslag fra salen om at starte en gruppe, som vil skabe en andelsboligforening, der vil indgå, som en del af den samlede bebyggelse.

Badebro i Glumsø Sø ved Jens Bybeck Nielsen

Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse, søens ejer har givet samtykke til opførelse af en badebro.

Badebroen skal være handicapvenlig i tråd med NK’s ønske om, at forbedre de handicappedes muligheder for adgang til offentlige steder i kommunen. Derfor er ønsket om at tilføje et sidestykke til badebroen ret væsentligt, fordi det give mulighed for, at kørestole kan vende på broen.

Opførelsen af anlægget må først begynde i september af hensyn til dyrelivet i søen.

Som tidligere nævnt bliver søens vandkvalitet målt hver 3. uge og resultatet af prøverne kan ses på infotavlen ved badestranden.

”Pølsevognsgrunden” ved Visti Christoffersen

Det areal i hjørnet af P-pladsen mellem ”Form og Frisør” og Bageren, hvor der tidligere stod en pølsevogn, har lokalrådet mulighed for at indrette med kunst, borde-bænke eller andet. Eller måske en blanding af flere ting.

Lokalrådet efterlyste forslag til arealets anvendelse. Det blev foreslået at bytte med hjørnet overfor – tæt på bageren. Det ville give borgerne nemmere mulighed for at nyde kaffe og kage købt hos Bageren.

Visti Christoffersen afsluttede mødet med at takke for det store fremmøde og de mange bemærkninger og forslag.


 

Referat fra generalforsamling torsdag den 28. marts 2019

Referent: Karen Eberhardt Henriksen

a.      Valg af stemmetællere:

Lotte Johansen

Generalforsamling 28.3.2019

Bente Frantzen

Ellen Wejdling

Claus Meyer

b.      Valg af dirigent:

Poul Worch blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

c.       Formandens beretning:

Projektet Sansoteket er afsluttet, legepladsen blev indviet i forbindelse med KOKS 2018 og den bliver flittigt brugt.

Danmarks korteste badestrand er også blevet en succes, der er blevet dannet en Vinterbaderforening, som i samarbejde med Lokalrådet er i færd med at søge tilladelse samt midler til opførelse af en badebro.

Ung i Glumsø er et nyt initiativ, som har afholdt ét arrangement for den gruppe af unge som er gamle nok til at gå i 8. klasse men endnu ikke fyldt 18 år. Det næste arrangement er planlagt i begyndelsen af april. Målet er at kunne tilbyde aldersgruppen lokaler, hvor de kan mødes.

Lokalrådet sørger for at den aflåste cykelparkering ved stationen fortsætter. Lokalrådet sælger nøglebrikker til aflukket.

Lokalrådet arbejder på at indgå samarbejde med DSB om at udleje den gamle stationsbygning til kontorlokaler eller andet erhverv.

Formanden nævnte også at Lokalrådet generelt har et godt godt samarbejde med kommunens politikere og forvaltningen, dog kunne han ikke undlade at nævne et enkelt eksempel, hvor det ikke fungerer, nemlig at formå kommunen til at hjælpe med årlige, relative små beløb lokalrådet kan anvende til drift/vedligeholdelse af dvi. Installationer opført i Glumsø og Omegn. Dette eksempelvis indkøb af materialer til reparationer på plakatsøjler, borde, bænke, serviceordninger m.m. – årligt er det måske i størrelsesordenen  5-10.000,-kr.

Formanden nævnte også, at medlemmer fra lokalrådet deltager i forskellige udvalg nedsat af kommunen bl.a. vedr. transport.  Formanden benyttede lejligheden til at gøre reklame for forsøgsordningen PLUS tur – benyt muligheden!

Til slut benyttede formanden lejligheden til at rose det store frivillige arbejde, der bliver gjort i det område lokalrådet dækker og vel at mærke i god symbiose med erhvervslivet.

Bemærkninger til formandens beretning:

1.      De unge mangler et sted at mødes og når de benytter ”Smørhullet” og andre offentlige steder, skal man kun tilkalde politiet, hvis man er helt sikker på, der foregår noget kriminelt. Vi skal tænke på, at hvis vi tilkalder politiet uden grund, kan det have en ”Ulven kommer” effekt!

2.      Der er for lidt kunst i Glumsø.

3.      Det er OK, at bade i søen, men der blev rejst tvivl om, det er en badesø. Til det blev det oplyst, at der regelmæssigt bliver foretaget test af vandet i søen, og at der er oplysninger om vandkvaliteten ved badestranden.

4.      Der blev udtrykt bekymring mht. at benytte den gamle spånpladefabriksgrund til beboelse og bekymring for at den bevoksning, der er ud mod søen langs med grunden, vil blive fjernet. Lokalplan for den gamle spånpladegrund blev omtalt under det efterfølgende borgermøde.

Med disse bemærkninger blev formandens beretning godtaget.

Kassererens beretning:
Kassereren var ikke nået frem, derfor fremlagde revisor Henrik Djurhuus regnskabet. Regnskabet omhandler kun lokalrådets driftsbudget (primært mødeaktiviteter), alle projekter som f.eks. Sansoteket aflægger særskilte regnskaber.

Regnskabet blev godkendt og budget for 2019 blev fremvist.

e.       Indkomne forslag:

Der var ikke modtaget nogle.

f.        Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet:

Følgende var på valg:

Jens Knudsen

Kurt Rasmussen

Karen Eberhardt Henriksen

                      Alle modtog genvalg

Alice Døssing ønskede at udtræde af Lokalrådet

                      Som nyt medlem af Lokalrådet blev valgt Poul Worch

Begge suppleanter var på valg

Hverken Arne Larsen eller Morten Schmidt Pedersen ønskede genvalg.

Som nye suppleanter blev valgt:

          Elisabeth Bastholm

          Ellen Wejdling

g.      Valg af revisorer

Begge revisorer blev genvalgt:

Henrik Djurhuus

Mogens Petersen

h.      Eventuelt:

Fra salen blev der gjort opmærksom på, at ”Loftværket” meget gerne vil samarbejde omkring de unge og deres muligheder for at mødes. Alle fra 16 år og opefter er meget velkomne i Loftværket.

Formanden sluttede af med at takke de afgående medlemmer / suppleanter for deres arbejde i Lokalrådet.

Lokalrådets næste ordinære møde er den 11. april 2019


Referat af møde torsdag den 21. februar 2019 kl 18:30 i Glumsø Hallens Cafeteria

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Arne Larsen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen og Kurt Rasmussen.

Afbud:. Karen Henriksen

Valg af ordstyrer og referent.

                Ordstyrer: Poul

                Referent: Morten

 1     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Morten havde gjort indsigelse mod formulering af pkt. 3.2.6 fra mødet 17.01.2019, men da emnet var sat på dagsorden igen på dette møde, udskydes diskussionen hertil – referatet i øvrigt blev godkendt.

Aftalte opgaver iflg. referatet blev gennemgået med følgende status:

Ad pkt. 1: Otto har fået lavet aftale om opbevaring af flagstænger mm.

Ad pkt. 1: Visti har aftalt møde med Mette D. den 28.2. vedr. Glumsøhallen.

Ad pkt. 3.1.8: Visti har mailet med NK, som imidlertid ikke ser nogle problemer vedr. synligheden af granitstøtterne i Storegade – Visti vil nu selv sætte refleksmærker på disse (aktion: Visti)

Ad pkt. 3.1.9: Jens K har henvendt sig i lægehuset vedr. handicapforanstaltninger.

Ad pkt. 3.2.4: Behandles senere på mødet (pkt. 3.2.4)

Ad pkt. 3.2.6: Behandles senere på mødet (pkt. 6)

Ad pkt. 4.2: Visti har valgt ikke at søge om penge til afholdelse af borgermødet.

 2     Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

 3     Orientering ved formand/medlemmer.

 3.1  Formanden:

 3.1.1 Kommuneplanstrategi – info fra mødet. Visti orienterede med baggrund i info-mødet 19.1. om den politiske styringsmodel og om, hvor kommuneplanstrategien passer ind.

 3.1.2   Kørselsordning Plustur – resultat for første halve år. Visti orienterede med baggrund i henvendelsen fra NK og omtale i Sjællandske Tidende om forsøgsordningen Plustur – Visti havde endvidere lagt en henvisning til ordningen på facebook (4171 Glumsø).

 3.1.3    Møllebæksalen – tæt på lukning. Visti orienterede om, at han ved et tilfælde havde set, at der 1.2. var indkaldt til møde om Møllebæksalens fremtid, samt at mødet havde resulteret i en delvis ny bestyrelse, så umiddelbart fortsætter Møllebæksalen som lokalt samlingssted. LK drøftede, hvordan LK kunne hjælpe NTG og der var forslag om, at LK evt. kunne rådgive om fundraising – Kurt kontakter NTG.

 3.2  Medlemmer:

 3.2.1     Blomst til ”Vaniljestangen”. Poul havde i forbindelse med bageriets åbning afleveret en blomst fra LK og kunne oplyse, at forretningen allerede havde tilsluttet sig ”Byens børn”.

 3.2.2      Lokalrådet på infostander. Poul orienterede om nye tiltag med infostanderne og at der desværre også have været lidt hærværk mod disse.

 3.2.3      Webside for Næsby bylaug. Poul orienterede om, at han havde haft kontakt med NK om Næsby WEB og havde skrevet til Frank Hagerup herom 11-2 – Næsby bylaug vil arbejde videre med Pouls oplæg.

 3.2.4      Aflåst cykelsparkering. Morten orienterede om, at den tidligere omtalte dato for omstilling af låsene til cykelparkeringen var udskudt, da såvel Visti som Morten skal være til rådighed i salgsperioden forud – Morten havde af samme årsag ikke opsat skilte endnu. [Omstilling af låsene er efterfølgende aftalt til at ske 7.4. og skiltene blev opsat 17.3.]

 3.2.5     Poul orienterede om, at tøjcontaineren ved Superbrugsen havde indbragt 1644 kr til ”Byens børn”.

 4     Generalforsamling – Borgermøde torsdag 28 marts 2019

 4.1  Generalforsamling & Borgermøde

 4.1.1    Annoncering – udforming / tid/sted. Visti orienterede om, at data vedr. generalforsamlingen allerede var lagt på netavis og der var aftalt med Poul Worch om dirigentrollen.

 4.1.2     Forslag til ny(e) medlemmer i lokalrådet. Alice ønsker at udtræde af LK, men kan evt. overtales til at være suppleant. Arne og Morten genopstiller ikke som suppleanter. LK drøftede kort mulige kandidater til LK og Kurt påtog sig at kontakte NTG for evt. at få bedre repræsentation fra Glumsøs omegn (aktion: Kurt).

 4.1.3      Pkt. på Borgermødet – ud over Stationen, Spånpladegrunden. Visti foreslog, at ”pølsevognspladsen” også kort blev præsenteret. Jens B foreslog, at de tre emner blev suppleret med en kort præsentation af status vedr. badebroen, hvilket LK tilsluttede sig.

 4.1.4       Praktiske ting:

 4.1.4.1   Hvem står for indkøb af drikkevarer øl/vand. Arne påtog sig opgaven.

 4.1.4.2   Hvem sørger for flasker til indlægsholdere. Arne påtog sig opgaven.

 4.1.4.3    Hvem møder på hvilket tidspunkt. Generalforsamlingen starter kl. 19, hvorfor det aftaltes at borde og stole mm. stilles op fra kl. 18. Der var aftalt højtaleranlæg med HC. Alice sørger for stemmesedler og Visti for kuglepenne. Jens B sørger for kopier af regnskabet.

 5     By vicevært

 5.1  Forslag om By Vicevært i Glumsø.

Arne havde set, at der andre steder var ”ansat” en opsynsmand/vicevært, der dels tager sig af praktiske småopgaver, dels holder lidt kontakt med evt. uromagere i bybilledet og foreslog, at Glumsø fik en lignende person. Otto supplerede med, at Arnes henvisning måtte være på Lolland-Falster og han kunne ikke se sammenhængen med Glumsø. Poul nævnte, at der var forsøgt at etablere en ”mande-oprydningsgruppe” uden held. Kurt påtog sig at lave et oplæg til et kommende møde, hvor forslaget kunne drøftes, herunder at finansieringen evt. kunne være fra ”Hold Danmark rent”. (aktion: Kurt).

 6      Trafikken/cykelsti Glumsø-Sandby  

 6.1  Den sag blev vist ikke helt afklaret på sidste møde. Det kan så gøres nu, eksempelvis – hvem, gør hvad, hvornår.

Morten forklarede, hvorfor han ikke havde skrevet til NK om en ”2-1 vej” mellem Glumsø og Herlufmagle, som det fremstod i udkast til referat fra januarmødet, hvor drøftelserne reelt havde drejet sig om den langt farlige vejstrækning mellem Glumsø og Sandby. Thor oplyste, at trafikplanen skal i høring og ved den lejlighed bør LK gøre indsigelser, og der nævne såvel Skelbyvejen, Sandbyvejen som 2-1 vej til Herlufmagle. LK drøftede endvidere muligheden for at skrive et brev til NK byråd og udvalg.

 7     Promovering af aktiviter i/omkring Glumsø

 7.1  Skal vi (mere proffessionelt) promovere aktiviteter i/omkring Glumsø, dels Lokalrådets dels generelt.

Poul fremlagde tanker om, at LK får udarbejdet artikler i Glumsø Ugeblad, fx efter hvert LK møde. Poul foreslog, at der ved hvert møde aftales, hvad der skal skrives om. Visti påtog sig at kontakte Anne Grete. (aktion: Visti)

 8     Funraising

 8.1  Er vi generelt gode nok til at søge/få midler fra fonde, puljer, etc. Hvorledes optimerer vi dette.

Jens B påtog sig at sætte sig ind i mulighederne for at kunne søge i diverse puljer, fonde mm. både i kommunalt og privat regi. (aktion: Jens B)

 9     Status på projekter

 9.1  Ung i Glumsø. Kurt orienterede kort om, at der var afholdt møde 18.2., hvor et arrangement i hallen fredag 1.3. blev planlagt.

 9.2  Sansotek. Jens K orienterede om pengeflowet fra LAG og om skriverier om ibrugtagningstilladelse – i LK regi betragtes begge sager som afsluttede.

 9.3  Stationsbygningen. Poul orienterede kort om et planlagt møde med DSB 28.2. om mulighederne for kontorfællesskaber i stationsbygningens stueetage – DSB havde forventninger om, at der allerede forelå et prospekt, mens Poul mere betragtede mødet som en afklaring af muligheder.

 9.4  Visti orienterede kort om møderække for arbejdsgruppen vedr. spånpladegrunden.

 10. Økonomi

 10.1  Fremlæggesle af revideret regnskab. Jens B fremlagde kort regskabet for 2018, der udviste et overskud på 1673 kr.

 10.2  Forslag til lukning af projekter og oprettelse af ”drift” projekt. Jens B og Visti præsenterede fem projekter, som burde/kunne lukkes – LK besluttde, at alle fem lukkes og de i alt 8701 kr. overføres til et driftsvedligeholdelsesprojekt. (aktion: Jens B)

 10.3   Refusion af udgifter afholdt af kasserer. Visti foreslog, at LK refunderer og Jens B skriver en regning på 500 kr. (aktion: Jens B)

 10.4    Kurt spurgte til status for at få penge til vedligeholdelse af diverse projekter. Visti svarede, at han skal til et møde 28-2, hvor dette emne bl.a. skal behandles. Jens B oplyste, at han havde fået et nyt debitorkort til Superbrugsen, som Arne skal benytte ifm. indkøbene til generalforsamling/borgermødet.

 11 Eventuelt.

 11.1    (Eventuel) ændring af mødedato for juni møde. Visti foreslog, at mødet i juni flyttes fra 13.6. til 20.6., hvilket LK godkendte.

 11.2     Alice deltager 27.2. i Følgegruppen for kollektiv trafik, hvor hun bl.a. vil nævne problemerne for især ældre medborgere, når der ikke længere er opsat køreplaner.

 

Næste møder:

Generalforsamling og Borgermøde: Torsdag 28. marts – Gule Cafe på Skolen
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april
Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj

Lokalrådsmøde: Torsdag 20. juni.

Sommerferie


Referat fra møde torsdag den 17. januar 201 9

Deltagere: Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Karen Henriksen, Kurt Rasmussen.

Afbud: Alice Døssing, Arne Larsen og Otto Høst.

Valg af ordstyrer og referent.

                Ordstyrer: Poul Eriksen

                Referent: Karen Eberhardt Henriksen

 1     Godkendelse af referat fra sidste møde.

Møde 15-11-2018

3.1.3 Merete Djurhuus er nyt medlem af Byrådets Landdistriktsudvalg

3.2.2. Otto Høst har påtaget sig at sikre en fortsat aftale om opbevaring af flagstænger mm

4.0 Visti kontaker Mette vedr. håndtering af udbygning af Glumsø Hallen, efter næste møde i GG-Glumsø Gymnastikforenings bestyrelsesmøde

 2     Godkendelse af dagsorden.

Formanden ønskede at tilføje følgende to underpunkter til punkt 3:

3.1.2: Implementere ”Godt Liv på Landet”

3.2.5: Udstykning af storparceller i Sandby (Morten)

Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte tilføjelse.

 3     Orientering ved formand/medlemmer.

 3.1  Formanden:

 3.1.1                                            Politisamarbejde – tryghedsambassadørerne Kim og Visti har holdt møde med politiet. Samarbejdet forløber godt, men der kunne godt bruges flere ”Tryghedsambassadører”, så hvis vi kender nogen …….

 3.1.2                                            Implementere ”Godt Liv på Landet”. Følgegruppen arbejder i øjeblikket på at opsætte succeskriterier for hver af de enkelte punkter i projektplanen. Gruppens lokalråds og borgermedlemmer har møde 28 jan. og derefter møde med Kultur og Fritid 28. februar. Gruppen modtager gerne flere input end de allerede fremsendte.

 3.1.3                                            Ren Naturs Facebook kampagne 2019. NK betaler 5000 kr. til grupper, som tilbyder at samle skrald i et afgrænset område, som er godkendt af ”Ren Natur”.

 3.1.4                                            Dagsorden Økonomiudvalget 10. december 2018 – til orientering. Det virker vanvittigt (=useriøst) hvad en byrådspolitiker godkender på et 3 timers møde

 3.1.5                                            Dannebrogs 800-års jubilæum – der henvises til mail, som Doris har sendt til flere foreninger/grupper den 8. januar 2019. Lokalrådet vil tilslutte sig et evt. ”Syng sammen i sommernatten” den 15. juni 2019.

 3.1.6                                            Belysningsplaner – belysning ved Kroen: NK har planer om at forbedre belysningen ved ”Kroen”/Medborgerhuset og der vil komme lys ved trappen fra Nyvej ned til Stendyssevej (hvor Kirkestien krydser Nyvej). Og det meste af gadebelysningen i Glumsø vil blive udskiftet til LED pærer i løbet af de næste 2-3 år.

 3.1.7                                            Ny bagerforretning i byen: Bageriet ”Vaniliestangen” regner med at åbne medio februar.

 3.1.8                                            Visti henvender sig på vegne af Lokalrådet til NK for at gøre opmærksom på, at granitstøtterne i Storegade kan være vanskelige at se i mørke.

 3.1.9                                            På baggrund af henvendelse fra NK om ekstra bevilling til handicapforanstaltninger vil Jens K. gøre opmærksom på, at der er behov for forbedret adgang til Lægehuset for borgere med rollatorer og kørestole. Hvis der er flere behov for forbedret adgang for gangbesværede i Lokalrådets område, sendes forslagene til Jens.

 3.2  Medlemmer:

 3.2.1                                            Landdistriktsudvalgets anbefalinger (Thor) – Rapporten fra 2018 ”Natur, turisme og oplevelser” vedr. aktiviteter/oplevelser på landet ligger nu klar og kan ses på nettet under Landistriktsudvalget og udsendes sammen med dette referat.

Spangen over Susåen ved Næsby forventes klar til foråret og så kan man begynde at reklamere for vandrestien fra Glumsø station til Sorø station.

Landdistriktsudvalget har for 2019 som nævnt fået nye medlemmer bl.a. Merete Djurhuus fra Glumsø. Thor Temte, Næsby er fortsat formand for udvalget. Emnet for udvalgets arbejde i 2019 er ”Fremkommelighed på landet”, udvalget modtager gerne forslag vedr. transport i landdistrikterne. Udvalget skal i løbet af 2019 iværksætte 3-4 ideer.

 3.2.2                                            Dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget (Poul). Mødet blev afholdt i Rønnebæk. Thor orienterede om Landdistriktsudvalgets arbejde, og Visti skulle komme med et oplæg om Lokalrådenes økonomi. Men på mødet blev det meget tydeligt, hvor stor forskellen er på Lokalrådene i Næstved Kommune herunder store forskelle på deres aktiviteter og dermed også på deres økonomiske udfordringer. Glumsø & Omegns Lokalråds aktivitetsniveau er åbenbart over gennemsnittet. Men det skal ikke holde os tilbage!!! Glumsø & Omegns Lokalråd er utilfreds med, at man ikke kan bruge medlemmernes arbejdskraft til at dække egenbetaling af driftsomkostninger i forbindelse med ansøgninger til kommunen, som det f.eks. er tilfældet med ansøgninger om LAG midler, hvor det er almindelig praksis.

Der var igen snak om, at vi skal blive bedre til at udnytte midlerne fra Mærk Næstved. Man kan læse kriterierne for at søge Mærk Næstved i referatet fra økonomiudvalgets møde den 21. januar under Punkt 15:

Mærk Næstved-midlerne bliver tildelt efter følgende kriterier:

Alle kan søge støtte til aktiviteter, der opfylder ét eller flere kriterier:

·         er oplevelser for kommunens borgere

·         tiltrækker udenbys gæster

·         afholdes i Næstved Kommune

·         appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund

·         handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration

·         er båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages

·         er nyskabende og anderledes

 3.2.3                                            Sansotek – inspektion (Jens K.) DALPIN, som har udført inspektionen for NK, påpegede at enkelte dele at legepladsens udstyr ikke levede op til standardforskrifterne. Det havde Maxplay lovet, derfor sendes rapporten fra DALPIN til Maxplay, for at få Maxplay til at oplyse, hvilken standardversion de har anvendt ved fremstilling af legepladsen. Lokalrådet orienterer Mette L Dinesen om sagen og spørger, om hun kan hjælpe, hvis der bliver behov for det.

 3.2.4                                            Aflåst cykelparkering (Morten) Morten har modtaget en kasse med låsekort samt en instruktion i hvordan koderne ændres, så de passer til cykelparkeringen i Glumsø. Lokalrådet fortsætter, som tidligere aftalt, med at sælge låsekort á 100 kr., med tilsagn om, at kortene gælder mindst 1 år. Morten opsætter skilte, som orienterer om ordningen, og at den starter primo marts 2019.

Under dette punkt orienterede Poul om, at DSB ejendomme gerne vil have et møde vedr. den fremtidige brug af stationsbygningen. Poul og Visti aftaler en dato med DSB.

 3.2.5                                            Udstykning af storparceller i Sandby (Morten) – Storparcellerne sættes til i foråret 2019.

 3.2.6                                            Trafikplan 2019-23 (Arne) Morten skriver til NK og gør opmærksom på, hvorfor 2-1 vejene er vigtige, og Thor undersøger, om der er nogle strækninger, der er bevilliget. Vores fokus lige nu er strækningen Glumsø – Herlufmagle, fordi den er skolevej.

 4     Generalforsamling – Borgermøde torsdag 28 marts 2019

 4.1  Generalforsamling

 4.1.1                                            Annoncering – tid/sted – Poul sørger for annoncering

 4.1.2                                            Dirigent – Visti spørger Poul Worch eller Mogens Petersen

 4.1.3                                            På valg:

Jens K; Kurt og Karen

Alice Døssing ønsker at udtræde af Lokalrådet

Begge suppleanter er på valg (Morten og Arne)

 4.2  Borgermøde – Visti søger om penge til afholdelse af mødet.

 4.2.1                                            Emner (er aftalt med BD og NK) Der er tilsagn om deltagelse fra Carsten Rasmussen og/eller Daniel Lillerøi vedr. planer for ”Spånpladegrunden”.

Banedanmark deltager også for at orientere om ny station og baneudbygningen

 4.2.2                                            Øvrige emner – ingen

 

 5     Høring – administration af flexboliger i Næstved kommune

 5.1  Orientering om indhold (Morten) – Morten har formulerer et svar til NK, hvor Glumsø & Omegns Lokalråd tilslutter sig høringsforslaget og fremhæver at 150 m fra sø og å er ønskværdigt og kommer med et forslag om at indføre en regel om, at en maks. % af boligerne i afgrænsede område kan udpeges til flexboliger.

 5.2  Høring videresendt til lokalforeninger i vores område. Der er ikke modtaget nogen tilbagemeldinger.

 5.3  Lokalrådets respons – se 5.1

 6      Kommuneplanstrategi  

 6.1  Kommuneplanstrategien har et 12-årigt sigte – proces… Lokalrådet skal være opmærksom på at komme med forslag nu, ellers kan toget være kørt ……

 6.2  Info møde 21/1 og Borgermøde 19/2 – hvem deltager?

 7     Status på projekter

 7.1  Boligudvikling i Glumsø – Spånpladegrunden (Visti) – Der har været et møde med Birgitte Gregersen og Peter Nørgaard, hvor man enedes om at ansøge NK på udvalgsmøde 4. marts om at begynde projektet. Nyt møde i marts. Visti sender det tegnede forslag til lokalrådets medlemmer.

 7.2  Ung i Glumsø (Kurt) – Efter møde med 8/9 klasserne i december er der 25, som er tilmeldt til at deltage i planlægning og udførsel af arrangementer for unge i Glumsø. Kurt har forhørt sig om eventuelt arrangement i PizzaHouse. Det var man fra pizzaria’et positiv overfor

 7.3  Badestrand, etablering af vinterbadefaciliteter (Jens B) I første omgang fremsendes en ansøgning om tilladelse til opførelse af en badebro. Prisen vil være ca. 100.000 kr.

 8     Google drev

 8.1  Etablering af adgang – Det er fortsat muligt at henvende sig til Poul for at få hjælp

 9     Økonomi

 9.1  Projektkonto – status – Visti og Jens B har ryddet op i afsluttede projekter. Evt. overskud hensættes til projektvedligeholdelse og indgår i egenbetaling i forbindelse med ansøgninger.

 10 Eventuelt.

Intet til dette punkt.

 

Næste møder:

Lokalrådsmøde: Torsdag 21. februar – afholdes i Glumsø Hallens cafeteria
Generalforsamling og Borgermøde: Torsdag 28. marts – Gule Cafe på Skolen
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april

Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.

Sommerferie